Gwahanu I Achub Eich Priodas: 5 Peth y dylech Chi eu Gwybod

Gwahanu I Achub Eich Priodas: 5 Peth y dylech Chi eu Gwybod

Yn yr Erthygl honBeth sy'n digwydd pan nad yw “tan farwolaeth yn rhan ni” yn mynd yn ôl y bwriad?Mae pawb wedi ymrwymo i'r geiriau hynny ar ddiwrnod eu priodas, ond weithiau mae bywyd yn llwyddo.

Anffyddlondeb, straen ariannol, digwyddiadau trawmatig, neu ddim ond tyfu ar wahân yn gyffredinol; mae yna lawer o resymau pam y gallai priodas ffrwythlon droi’n sur dros amser.Pan fydd hynny'n digwydd, mae gan y cwpl benderfyniad i'w wneud. Fe allech chi weithio ar eich perthynas a cheisio achub eich priodas , neu fe allech chi fynd eich ffyrdd ar wahân.

Mae'n benderfyniad sy'n pwyso'n drwm ar lawer o gyplau sy'n mynd trwy ddarn bras neu ddau. Os ydyn nhw'n dewis gwahanu, gall fod yn drawsnewidiad di-glem o'r bywyd maen nhw wedi dod i'w adnabod.

Waeth beth yw problemau priodas, mae bywydau’r partneriaid dan sylw yn cydblethu’n ddwfn; mae'n anodd datrys y cwlwm a dod o hyd i'r hyn sy'n dod nesaf.Efallai na fydd rhai eisiau neidio o briod hapus i ysgaru yn enbyd. Fel priodas ei hun, mae ysgariad yn gam mawr mewn perthynas a bywyd. Mae angen ei ystyried yn feddylgar a'i archwilio o bob ongl.

Yn hytrach na rhuthro i'r penderfyniad parhaol o ysgariad, gallai fod yn opsiwn gwell gwahanu am ychydig a gweld a allwch chi ddefnyddio hynny gwahanu i achub eich priodas .

Efallai mai cymryd cam yn ôl o'r broblem a chael rhywfaint o le oddi wrth ei gilydd yw'r ateb sydd ei angen ar gwpl.Wrth symud ymlaen, byddwn yn tynnu'r llen yn ôl ac yn edrych ar 5 peth y dylech chi wybod amdanynt sut i achub eich priodas yn ystod gwahanu . Gall fod yn offeryn defnyddiol wrth achub priodas os caiff ei chyflawni'n gywir.

Argymhellir - Arbedwch fy Nghwrs Priodas1. Mynnwch gwnsela

Mynnwch gwnsela

Os ydych chi'n bwriadu manteisio ar wahaniad prawf i drwsio'ch priodas a gwella ansawdd y briodas yn y tymor hir, yna mae angen therapydd neu gwnselydd nawr yn fwy nag erioed.

Efallai na fyddant yn gallu datrys yr holl broblemau perthynas, ond gallant nodi'r mwyafrif o broblemau yn llawer gwell oherwydd eu gwrthrychedd.

Hefyd, mae'n lle i fod yn agored ac yn onest am eich teimladau. Os ydych chi wedi penderfynu gwahanu, does gennych chi ddim byd i'w golli. Dyma “cenllysg mary.”

Defnyddiwch ofod diogel swyddfa therapydd i roi'r holl faterion ar y bwrdd a gweld a allwch chi ddod o hyd i ffordd i weithio yn ôl tuag at eich gilydd.

2. Defnyddiwch amser “fi”

Un o'r rhesymau y gallech chi a'ch priod fod wedi gwyro oddi wrth eich gilydd yw oherwydd i'r ddau ohonoch golli cysylltiad â'r hyn a'ch gwnaeth yn hapus ar sail unigol.

Mae yna lawer o lawenydd a rennir mewn priodas, ond mae angen pocedi o hapusrwydd unigol o hyd.

Os oeddech chi'n hoff o lyfrau comig cyn i chi briodi, ond nid ydych chi wedi codi un ers i'r clychau priodas ganu, llwch unwaith ac am byth.

Os oeddech chi'n arfer caru perfformio mewn theatr gymunedol, ond wedi gwthio'r angerdd hwnnw i'r ochr er mwyn eich priodas, edrychwch a oes ganddyn nhw glyweliadau ar y gweill.

Felly dwi os ydych chi'n gwahanu i achub eich priodas, cysylltwch yn ôl â'r hyn a ddaeth â chi'n fyw cyn i chi rannu'ch bywyd â'ch priod.

Sylwch ar yr hyn ydyw ti hoffi gwneud. Os ydych chi'n fwriadol ynglŷn â'r ailddarganfyddiad hwn ohonoch chi'ch hun, efallai y byddwch chi'n darganfod mai'r diffyg erlid unigol hwn a roddodd eich priodas mewn rhigol.

Gall dau berson gydfodoli mewn priodas gariadus tra hefyd â hobïau a diddordebau unigol. Os gwnaethoch gladdu eich hobïau ers talwm, defnyddiwch yr amser gwahanu hwn i ddod o hyd iddo eto. Mae “fi” gwell yn golygu gwell “ni.” Bob amser.

3. Creu ffiniau

Sut i achub fy mhriodas yn ystod gwahanu?

Os byddwch chi a'ch priod yn penderfynu mai gwahanu yw'r ffordd orau o weithredu i chi, yna ei drin â didwylledd.

Creu ffiniau a fydd yn dangos gwahaniad gwirioneddol oddi wrth ei gilydd. Rhowch yr ystafell anadlu iawn i'w gilydd sydd ei hangen ar wahanu.

Gwnewch rai penderfyniadau ynghylch pwy sy'n mynd i fyw ble. Byddwch yn glir ynghylch yr hyn y bydd y ddau ohonoch yn ei wneud am eich arian a'ch cyfrifon banc ar y cyd.

Byddwn yn awgrymu naill ai eu cau neu eu rhewi; gall gwahaniad wedi'i lenwi â sbeit ddraenio cyfrif banc yn gyflym. Os oes gennych blant, dewiswch ble maen nhw'n mynd i fyw a faint o amser y byddan nhw'n ei dreulio gyda phob rhiant.

Y pwynt yw hyn: os penderfynwch wahanu i achub eich priodas, gwnewch hynny mewn gwirionedd. Os byddwch yn aros yn ôl ac ymlaen, ni fyddwch byth yn gwybod a fydd yn gweithio. Dylai fod gwahaniaeth yn y ffordd rydych chi'n gweithredu.

Os nad ydych chi'n parchu'r newid rydych chi'n ceisio ei gyflwyno i'ch priodas, ni fydd newid yng nghanlyniadau'r briodas honno.

4. Rhowch linell amser i chi'ch hun

A all gwahanu arbed priodas?

Pan fyddwch chi'n penderfynu gwahanu oddi wrth eich priod, boed yn gyfreithiol neu'n anffurfiol, rhowch ddyddiad gorffen pendant iddo.

Yn lle dweud, “Rwy'n credu y dylem wahanu,” dywedwch, “Rwy'n credu y dylem gael a Gwahanu 6 mis ac yna penderfynu ble mae pennawd y briodas hon. ”

Heb linell amser mewn golwg, fe allech chi fynd flynyddoedd heb ailedrych ar faterion y briodas. Gallai statws “gwahanu” bara am fisoedd neu flynyddoedd.

Ar ôl ychydig, daw'n status quo eich perthynas, gan ei gwneud bron yn amhosibl cymodi. Rhowch ddyddiad cychwyn a gorffen cadarn i'ch gwahanu fel y byddwch chi a'ch priod yn ei drin o ddifrif a ar frys.

Gwyliwch hefyd: A all gwahanu oddi wrth eich priod helpu i achub eich priodas.


themâu priodas gwallgof

5. K.nawr beth rydych chi yn ei erbyn

Os ydych chi'n defnyddio gwahanu fel arf i achub eich priodas a gobeithio gwella cyflwr eich priodas, dim ond bod yn ymwybodol o'r ystadegyn hwn: yn ôl astudiaeth a wnaed ym Mhrifysgol Talaith Ohio, mae 79% o'r gwahaniadau yn gorffen mewn ysgariad.

Nid yw hyn yn golygu ei bod yn amhosibl defnyddio'ch gwahaniad i wella ac achub eich priodas; mae'n golygu bod eich gwaith wedi'i dorri allan i chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud eich diwydrwydd dyladwy ar ôl i chi benderfynu gwahanu. Cyrraedd swyddfa'r therapydd hwnnw. Gosodwch y ffiniau hynny. Mwynhewch eich amser “fi”. Rhowch ddyddiad cau i'ch gwahanu.

Peidiwch â chymryd yr amser hwn yn eich bywyd yn ysgafn. Mae rhai pobl wedi gwahanu am flynyddoedd heb erioed ddefnyddio'r amser hwnnw i geisio atgyweirio'r hyn maen nhw wedi cerdded i ffwrdd ohono.

Os dyna pam rydych chi'n camu i ffwrdd yn y lle cyntaf, byddwch yn fwriadol ynghylch yr amser rydych chi'n ei dreulio ar wahân. Defnyddiwch hi i adeiladu sylfaen gryfach ar gyfer pan fyddwch chi a chariad eich bywyd yn dod o hyd i'ch ffordd yn ôl i'ch gilydd.