Gosod Ffiniau Iach mewn Perthynas

Gosod ffiniau iach mewn perthynas

Mae cariad yn ddall. Rydyn ni i gyd wedi clywed hyn ar ryw adeg, naill ai gan berthynas ofalgar neu ffrind, sy'n ceisio dweud wrthym yn dyner ein bod ni'n osgoi gwirionedd perthynas. Mae'n anodd clywed y geiriau hyn, i gredu y byddai rhywun rydyn ni'n ei garu cymaint ac, efallai, sy'n proffesu ein caru ni'n union yr un peth, byth yn gwneud unrhyw beth i hynny a allai ein brifo. Efallai ein bod ni'n gweld yr arwyddion hefyd, ond fe wnaethon ni ddewis eu hanwybyddu, yn enwedig os gallai'r canlyniad fod yn colli'r person rydyn ni'n ei garu fwyaf.
sut i drwsio perthynas mewn trafferth

Gall cariad fod yn ddall, ni waeth pa fath y gall y berthynas gariad fod. Nid oes unrhyw riant eisiau meddwl y gallai eu plentyn hardd wneud y pethau drwg y gallent gael eu cyhuddo ohonynt wrth iddynt dyfu i fyny, yn yr un modd ag nad oes unrhyw blentyn eisiau dychmygu y byddai eu rhiant erioed wedi gwneud unrhyw gamgymeriadau mawr yn eu bywyd. Efallai ein bod ni'n rhoi gormod ohonom ein hunain i'r rhai o'n cwmpas. Yn achos perthnasoedd rhamantus, mae'n digwydd yn amlach nag yr ydym yn dymuno meddwl, ac os na roddir sylw iddo yn gynt na hwyrach, gall arwain at chwalu'r berthynas dros amser.Felly pam ydyn ni'n caniatáu i'n hanwyliaid gael ein dallu gan ein hanwyliaid?

Efallai mai oherwydd ein bod yn dyheu am gael ein caru gan eraill. Rydyn ni'n meddwl, os ydyn ni'n rhoi digon i eraill, y byddan nhw'n ein caru ni'n fwy, neu na fyddan nhw byth yn cefnu arnon ni. Efallai y gwelwn arwyddion bod ein partner yn llai na pherffaith yn eu perthynas â ni, ond nid ydym am “siglo’r cwch”, gan wrthod ein profiadau fel meddwl dros sefyllfa. Efallai ein bod wedi ceisio mynd i'r afael â'r sefyllfa, ond mae ein partner yn diystyru ein pryderon, gan ddweud wrthym ein bod yn bod yn baranoiaidd yn unig. Fodd bynnag, mae osgoi gosod ffiniau iach yn ein perthnasoedd ond yn sicrhau gwrthdaro yn y dyfodol, ac yn gwaethygu'r berthynas â methiant.

Meddyliwch am eich perthynas fel partneriaeth fusnes

Nid oes ateb hawdd ar sut i fynd i'r afael â'r math hwn o sefyllfa, ond awgrym defnyddiol fyddai meddwl am eich perthnasoedd cariadus yn union fel y byddech chi'n bartneriaeth fusnes. Mae pob aelod o'r busnes yn dod â sgiliau a thalentau arbennig i'r bwrdd sy'n gwneud i'r busnes weithio. Nid oes erioed berthynas 50/50 â phob partner yn gwneud union hanner gwaith y cwmni ar unrhyw ddiwrnod penodol, ond os bydd pawb yn gweithio gyda'i gilydd, bydd y busnes yn tyfu ac yn ffynnu.Mewn cwmni, weithiau mae'n rhaid i bartneriaid weithio gyda busnesau eraill i gyflawni nod cyffredin. Trwy ddefnyddio senario partneriaeth fusnes i ystyried amgylchiadau eich perthynas, gallwch feddwl yn wrthrychol am y sefyllfa yn well er mwyn gosod ffiniau mwy iach. Mae'r newid meddwl hwn yn gweithio dim ond oherwydd bod agwedd gariad y berthynas yn cael ei dileu, gan ganiatáu i bartneriaid ailffocysu ar barch ac ymddiriedaeth.

Ystyriwch y cwestiynau hyn:

  • A fyddai byth yn briodol i'ch partner eich cadw yn y tywyllwch ynghylch unrhyw fanylion trafodaethau a / neu gyfathrebu â busnesau / unigolion eraill?
  • A fyddai byth yn briodol i'ch partner guddio unrhyw fudd-daliadau y maent wedi'u derbyn ar gyfer y busnes rydych chi wedi gweithio mor galed gyda'i gilydd wrth adeiladu, neu pe na bai'ch partner yn rhannu unrhyw un o'r buddion hyn gyda chi, hyd yn oed os ydych chi'n ymwybodol ohonynt?
  • A fyddech chi byth yn goddef eich partner busnes yn dibynnu arnoch chi i wneud yr holl waith caled, tra eu bod i ffwrdd yn mwynhau'r asedau a / neu'r amser rhydd rydych chi wedi'i roi iddyn nhw trwy wneud eu holl waith?

I ddechrau wedyn i ddatblygu ffiniau iach, rhaid i chi gyfleu'ch pryderon i'ch partner. Yn hytrach na'u cyhuddo o wneud rhywbeth o'i le yn y berthynas, canolbwyntiwch ar eich emosiynau sy'n gysylltiedig â'ch profiad o'r hyn maen nhw wedi'i wneud, fel,

“Rydw i wedi bod yn teimlo fy mod wedi fy synnu'n fawr gan yr holl waith tŷ sy'n rhaid i ni ei wneud o gwmpas yma, ac roeddwn i'n meddwl tybed a allen ni weithio gyda'n gilydd i ddarganfod sut i'w wneud yn fwy hylaw i'r ddau ohonom.”
haciau cariad

Dull arall fyddai,

“Rydw i wedi bod yn teimlo’n unig iawn yn ddiweddar pan ddewch chi adref mor hwyr o’r gwaith. A allwn geisio amserlennu peth amser yn ddiweddarach yr wythnos hon i ailgysylltu? ”

Bydd agor y ddeialog mewn ffordd sy'n cynnwys eich partner, yn hytrach na'u cyhuddo, yn eu gadael yn llai amddiffynnol ac yn fwy agored i glywed yr hyn sy'n rhaid i chi ei wneud.

Nid oes unrhyw berthynas byth yn berffaith. Ni fydd unrhyw berthynas byth yn 50/50. Fodd bynnag, os bydd pob partner yn gweithio gyda'i gilydd i osod ffiniau iach sy'n hyrwyddo ymddiriedaeth, parch a phartneriaeth, bydd gan y berthynas sylfaen iach a fydd yn achosi iddi dyfu a ffynnu am flynyddoedd lawer i ddod.