Syndrom Gadael Spousal

Syndrom Gadael Spousal

Yn yr Erthygl hon

Syndrom Gadael Spousal yw pan fydd un o'r priod yn gadael y briodas heb unrhyw rybudd, ac - fel arfer - heb ddangos unrhyw arwyddion o anhapusrwydd â'r berthynas. Mae'n duedd gynyddol yn yr Unol Daleithiau. Syndrom Gadael Spousal yw'r gwrthwyneb i'r ysgariad traddodiadol a ddaw'n nodweddiadol ar ôl blynyddoedd o geisio datrys anawsterau mewn priodas. Gyda Gadael Spousal, nid oes unrhyw arwydd bod un o’r priod yn rhwystredig nac yn ystyried gadael y briodas. Maen nhw'n gadael, gyda nodyn ar fwrdd y gegin neu e-bost yn cyhoeddi eu bod nhw wedi mynd a bod y bartneriaeth drosodd.

Yn wahanol i'r hyn y gallai rhywun feddwl, mae Syndrom Gadael Spousal yn digwydd i briodasau sefydlog, tymor hir. Mae eu cylch ffrindiau yn ystyried llawer o'r cyplau hyn yn bobl foesol a dibynadwy sy'n hapus gyda'i gilydd. Mae diweddglo sydyn y briodas yn sioc i bawb, heblaw am y person sy'n gadael, sydd wedi bod yn cynllunio ei allanfa am fisoedd os nad blynyddoedd. Afraid dweud, mae'r person sy'n cael ei adael yn sydyn yn cael ei daflu i sefyllfa o gwestiynu popeth roedd hi'n meddwl ei bod hi'n ei wybod am ei gŵr.

Mae priod sy'n cefnu ar eu priodas yn rhannu rhai nodweddion cyffredin:

 • Dynion ydyn nhw fel arfer.
 • Maent yn gweithio mewn proffesiynau a gymeradwyir yn gymdeithasol ac yn llwyddiannus yn yr hyn a wnânt: busnes, eglwys, maes meddygol, y gyfraith.
 • Maent wedi cadw eu hanfodlonrwydd â'r briodas wedi'i photelu ers blynyddoedd, gan esgus bod popeth yn iawn.
 • Maen nhw'n cael perthynas ac yn gadael i'r gariad.
 • Maen nhw'n cyhoeddi eu hymadawiad sydyn yng nghanol sgwrs arferol. Enghraifft fyddai galwad ffôn lle mae'r priod yn trafod rhywbeth cyffredin, a bydd y gŵr yn nodi'n sydyn “Ni allaf wneud hyn bellach.”
 • Ar ôl i'r gŵr ddweud wrth ei wraig ei fod allan o'r briodas, mae ei allanfa'n digwydd yn gyflym. Bydd yn symud i mewn gyda'i gariad ac ychydig iawn o gyswllt sydd ganddo gyda'r wraig a'r plant.
 • Yn hytrach na chymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd, bydd yn beio'r wraig, gan ailysgrifennu stori eu priodas i'w phortreadu fel un hynod anhapus.
 • Mae'n cofleidio ei hunaniaeth newydd yn galonnog. Os yw'r gariad yn iau, bydd yn dechrau actio'n iau, gan wrando ar ei chwaeth mewn cerddoriaeth, cymdeithasu gyda'i chylch ffrindiau, a gwisgo'n ifanc i asio mwy â'i ffordd o fyw newydd.

Mae'r gwragedd segur hefyd yn rhannu rhai nodweddion cyffredin:

 • Efallai mai nhw oedd y “fenyw arall” y gadawodd y gŵr ei wraig flaenorol ar ei chyfer. A gadawodd ei wraig flaenorol trwy gefnu’n sydyn hefyd.
 • Doedd ganddyn nhw ddim syniad bod yna drafferth yn y briodas, ac roedden nhw'n meddwl bod eu cwpl yn ddiogel.
 • Roedd eu bywydau'n troi o amgylch gŵr, cartref a theulu.
 • Roeddent yn ystyried eu gwŷr fel aelodau sefyll o'r gymuned ac yn ymddiried yn llwyr ynddynt.

Mae

Canlyniad y gadael

Mae yna gamau rhagweladwy y bydd y priod sydd wedi'u gadael yn mynd drwyddynt wrth iddi brosesu'r newyddion am ymadawiad sydyn ei gŵr.

 • I ddechrau, bydd hi'n teimlo dryswch ac anghrediniaeth. Nid oedd unrhyw beth wedi ei pharatoi ar gyfer y digwyddiad annisgwyl hwn a allai newid bywyd. Gall y teimlad hwn o ansefydlogi ymddangos yn llethol.
 • Efallai y bydd hi'n dechrau amau ​​popeth roedd hi'n meddwl ei bod hi'n gwybod ei fod yn wir am y briodas. Yn wir, mae priod sy'n paratoi i gefnu ar eu partneriaid yn ymddangos yn sylwgar ac yn cymryd rhan yn y berthynas. Nid ydynt yn ymosodol ymosodol nac yn gymedrig. Efallai y bydd y wraig yn cwestiynu ei gallu i ymddiried yn unrhyw un byth eto, a gall ailchwarae golygfeydd o'r briodas yn ei phen yn obsesiynol mewn ymdrech i weld a fethodd unrhyw arwyddion o anhapusrwydd.
 • Bydd ymddygiadau od yn dechrau gwneud synnwyr wrth edrych yn ôl. Yr holl deithiau busnes munud olaf hynny? Roedd yn cwrdd â'i gariad. Y tyniadau arian parod a nodwyd ar y cyfriflen banc? Nid oedd eisiau defnyddio cerdyn credyd wrth dalu am ystafelloedd gwesty neu brydau bwyty gyda hi. Aelodaeth newydd y gampfa, newid y cwpwrdd dillad, yr amser ychwanegol yr oedd yn ei dreulio o flaen y drych? Nawr mae'r wraig yn sylweddoli nad oedd hyn er ei budd.

Mynd trwy gefn sydyn a dod allan yn iach

 • Yn y dyddiau a'r wythnosau ar ôl iddo adael, rhowch ganiatâd i chi'ch hun alaru. Rydych chi wedi colli rhywbeth pwysig iawn i chi: eich ffrind, eich cwpl, eich hunaniaeth fel pâr priod hapus.
 • Pan fyddwch chi'n barod, ceisiwch gwnsela gyda therapydd sydd wedi'i hyfforddi i weithio gyda dioddefwyr syndrom rhoi'r gorau i briod. Bydd eich cwnselydd yn darparu cefnogaeth wedi'i thargedu i chi ar gyfer y camau rydych chi'n mynd drwyddynt, ac yn gallu cynnig cyngor arbenigol i chi ar y ffordd orau i symud ymlaen. Yn ogystal â chwnsela personol, mae yna nifer o wefannau sy'n canolbwyntio ar roi'r gorau i briod, lle gallwch chi ddarllen straeon adferiad dioddefwyr eraill, yn ogystal â rhannu cefnogaeth ar y fforymau ar-lein. Mae hyn yn ddefnyddiol gan ei fod yn rhoi ymdeimlad o gymuned i chi; byddwch yn sylweddoli nad ydych chi ar eich pen eich hun.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael cynrychiolaeth gyfreithiol dda, yn enwedig os ydych chi'n synhwyro y bydd eich gŵr yn ceisio eich twyllo allan o unrhyw asedau a ddylai fod yn gyfreithiol i chi a'r plant.
 • Os byddwch chi'n cael eich hun yn annedd dros eich gwladwriaeth, tynnwch sylw'ch hun gyda llyfrau, ffilmiau, cerddoriaeth, workouts, cyfeillgarwch a phrydau bwyd sy'n cadarnhau bywyd. Nid yw hyn i ddweud y dylech anwybyddu'ch poen. Nid ydych chi am iddo eich diffinio.
 • Ymddiried mewn amser. Byddwch yn dod allan o hyn yn berson cryfach a mwy hunanymwybodol. Ond bydd y trawsnewidiad hwn yn digwydd ar ei gyflymder ei hun. Byddwch yn garedig ac yn dyner gyda chi'ch hun.

Ychydig o bethau mewn bywyd a all fod mor niweidiol â chael eich gadael gan rywun rydych chi'n eu caru. Ond daliwch eich bywyd! Bydd pethau'n gwella, a byddwch chi'n dod i'r amlwg o'r profiad hwn gyda gras a gallu gwell i gariad. Gadewch i'r rhai o'ch cwmpas eich helpu chi trwy hyn, a phryd rydych chi

Ranna ’: