Mae Cam-drin mewn Gofal Maeth yn Methiant Cyfiawnder Cymdeithasol

Mae Cam-drin mewn Gofal Maeth yn Methiant Cyfiawnder Cymdeithasol

Mae sefydlogi rhieni mabwysiedig ar gyfer plant amddifad wedi bod o gwmpas ers amser maith mewn llawer o ddiwylliannau.Yn UDA, mabwysiadwyd gofal maeth o Gyfraith y Tlodion Lloegr i anfon plant i gartrefi i gael gwasanaeth dan do. Esblygodd ei strwythur ar sawl ffurf am yr ychydig gannoedd o flynyddoedd nesaf, ond mae plant yn dal i fod yn destun rhyw fath o wasanaeth wedi'i fewnoli â chamdriniaeth a chamfanteisio.Nid tan yn gynnar yn y 1900au y cymerodd y llywodraeth ran weithredol wrth fonitro amodau'r cartref a'r plentyn. Heddiw, ar ôl can mlynedd arall, nid yw'r swydd drosodd eto. Mae yna achosion o gam-drin ac ecsbloetio plant o dan ofal maeth o hyd.

Yn ôl blog Youth Today, mae’r achosion o gam-drin ar ystod un o dri phlentyn, tra bod yr un blog wedi dweud bod astudiaethau mewnol y Wladwriaeth yn dangos bod y niferoedd hynny yn is ar un allan o 337 o blant. Mae naw o bob deg plentyn mewn gofal maeth yn profi camdriniaeth tra yn y system. Nid yw cam-drin plant mewn gofal Maeth yn syndod o ystyried ei wreiddiau.
dyddiadau am bunnoedd

Y broblem yw, os yw'r cam-drin mewn gofal Maeth yn ddychrynllyd o uchel, mae'n golygu nad yw gofal maeth modern yn ddim gwahanol na'r hen un.

Achosion o gamdriniaeth ac esgeulustod mewn gofal maeth yn y gymdeithas fodern

Yn ôl eu ffigurau, mae dros 90% o blant mewn Gofal Maeth wedi cael eu hesgeuluso neu eu cam-drin. Maen nhw'n honni, oherwydd effaith seicolegol ac emosiynol y cam-drin hwn, bod mwyafrif enfawr o'r plant yn y carchar, yn y diwydiant masnachu rhyw, neu farwolaeth gynnar.Mae eu sefydliad dielw yn cymryd rôl gwasanaethau plant ac yn helpu i fetio cartrefi da i blant Maeth wrth aros o dan eu gofal nes dod o hyd i gartref o'r fath. Mae ganddyn nhw brofiad uniongyrchol o dros 5,000 o achosion o blant a gafodd eu cam-drin tra dan ofal Maeth a noddir gan y llywodraeth.

n mae hen bapur NCBI yn dangos bod 125 o achosion o gam-drin mewn gofal Maeth mewn un sir yn Midwestern USA (ardal cyfaint poblogaeth isel) mewn cyfnod o 18 mis. Allosodwch y niferoedd hynny gyda nifer y siroedd yn holl Wladwriaethau'r UD ledled y wlad, y boblogaeth gyfartalog fesul sir, ac yna ei luosi â dyweder 6, yna bydd yn ffigur syfrdanol am y naw mlynedd diwethaf. Hyd cyfartalog yr amser y mae plentyn yn aros o fewn y system.

Os cymerwch i ystyriaeth amlder a hyd cyfartalog yr amser y mae plentyn yn aros mewn gofal maeth, Yna rydym eto'n cyrraedd yr un siawns “dros” 90% o brofi camdriniaeth yn y system gofal Maeth.


pa mor hir y gall narcissist aros yn briod

Yn anffodus, ni chynhelir ymchwiliadau yn drylwyr am sawl rheswm, ond yn bennaf oherwydd diffyg gweithlu digonol.

Mewn astudiaeth ar wahân gan Brifysgol John Hopkins, mae eu ffigurau’n dangos bod plant mewn teuluoedd gofal maeth a chartrefi Grŵp 4-28x yn fwy tebygol o gael eu cam-drin yn rhywiol nag mewn unrhyw leoliad arall gan gynnwys eu teulu camweithredol blaenorol.

Byddai'n estyniad i allosod yr ystadegyn hwn i'r cam-drin “dros 90%” a sefydlwyd yn flaenorol yn y system Gofal Maeth, fodd bynnag, mae'n ei gefnogi'n llwyr. Mae Prifysgol John Hopkins, yn ei hastudiaeth, yn honni bod y tebygolrwydd o gam-drin rhywiol (roedd yr astudiaeth yn benodol yn unig i ymyriadau rhywiol a cham-drin) o leiaf bedair gwaith yn uwch nag mewn amgylchedd ymosodol sydd eisoes wedi'i sefydlu.

O'i gymryd trwy'r rhagdybiaeth honno, mae'n bendant yn pwyntio i'r un cyfeiriad hyd yn oed os na all gyrraedd ato yn ystadegol.

Mewn astudiaeth annibynnol arall sy'n dangos nad yw llawer o blant yn riportio'r cam-drin gan nad ydyn nhw'n ymwybodol o'i natur. Mae'r astudiaeth, a oedd yn archwiliadol ei natur, yn ceisio cael gwared â gorchudd diniweidrwydd mewn gweithredoedd rhywiol a gwneud i'r plant ddatgelu'r digwyddiadau penodol yr oeddent yn rhan ohonynt. Roedd y canlyniadau yn ysgytwol, a dweud y lleiaf, ac roedd y rhan fwyaf o blant yn cymryd rhan mewn mwy nag un digwyddiad.

Os na chaiff llawer o ddigwyddiadau eu riportio am amryw resymau gan gynnwys magwraeth warped plant o dan ofal Maeth gan gredu bod trais rhywiol yn cael ei ystyried yn normal. Unwaith eto, rydym yn cyrraedd astudiaeth arall gan ddod i'r un casgliad sy'n awgrymiadol i'r ffigur “dros 90%”.

Mae pedair astudiaeth wahanol gan sefydliad y llywodraeth, academydd, sefydliad dielw, a sefydliad annibynnol sy'n cynnal astudiaethau o bedair ongl wahanol ar gam-drin gofal maeth i gyd yn arwain at yr un senario darlun mawr yn eithaf annifyr.

Mae gofal Maeth Modern yn dal i fod yr un cyfrwng ar gyfer cam-drin plant ag yr oedd o'r blaen, roedd y bwriadau'n fonheddig, a gwnaed llawer o eiriolwyr dros y canrifoedd diwethaf i ddiwygio'r system i'w wella. Fodd bynnag, mae'n dal i syrthio yn fyr, yn fyr iawn.

Rhoi gwybod am gamdriniaeth yn digwydd mewn gofal maeth

Mae'r senario yn drist ac yn ddirmygus, ond nid yw'n debygol o newid oherwydd hyd yn oed os yw'r cam-drin yn arwain at farwolaethau, a bod rhai, profwyd bod y ffigurau eu hunain yn annibynadwy.

Mae ffigwr annibynadwy a hen ffigurau yn arwydd clir o broblem systemig. Mae'n adlewyrchiad o'r llywodraeth ddim yn gwybod (nac yn gofalu) am yr hyn sy'n digwydd i blant o dan ofal Maeth. Mae ffigurau marwolaeth annibynadwy o dan ofal maeth yr un peth â pheidio â gwybod (na gofalu) pam mae plant marw mewn ysbyty.


sut i ddweud os bydd menyw briod yn cellwair caru gyda chi

Mae'n amlwg nad yw'r gwasanaethau gofal plant hyd yn oed yn cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd i blant sy'n cael eu neilltuo i deuluoedd Maeth. Rhagrith pur yw cymryd plant o deuluoedd camweithredol a'u taflu i system hyd yn oed yn fwy camweithredol er mwyn cadw eu swyddi.

Os ydyn nhw'n mynd i ddadlau fel arall, yna bydden nhw o leiaf yn gwybod faint o blant o dan eu gofal a fu farw a pham. Oherwydd natur y gwasanaeth a'i hanes tywyll, mae'n ddealladwy y bydd canran benodol o blant yn dioddef camdriniaeth mewn gofal Maeth. Wedi'r cyfan, mae'n digwydd yn eu teuluoedd eu hunain, pam y byddai rhieni maeth yn wahanol.

Fodd bynnag, mae peidio â gwybod faint o blant a fu farw, yn fwy na goruchwyliaeth yn unig. Gellir ymdrin â cham-drin mewn gofal maeth mewn sawl ffordd, ond mae marwolaeth yn wahanol. Mae marwolaeth yn wiriadwy ac mae peidio â gwybod a fu farw plentyn tra dan ei oruchwyliaeth yn fwy na chamdriniaeth anfoesol ac esgeulustod troseddol yn unig, mae'n ddrwg. Dyna pam y gall riportio cam-drin gofal maeth fod o gymorth mawr wrth ddarparu hafan ddiogel i blant nad yw eu rhieni mewn sefyllfa i ofalu amdanynt.