10 Arwydd Bod Eich Priodas Mewn Trafferth

Arwyddion Bod Eich Priodas Mewn Trafferth

Nid yw trafferthion priodas yn digwydd dros nos, maent yn ymgripio ar bobl yn raddol. Mae gwadu yn wych ac yn cyferbynnu â'r hyn a all fod yn ddirywiad gwirioneddol mewn enwau newydd a oedd gynt yn hapus. Yn profi trafferthion trafferthion priodas? Peidiwch ag aros am broblemau priodasol i belen eira i ddifrod anadferadwy.

Trafferthion priodas nip yn y blaguryn trwy sylwi ar 10 arwydd o drafferthion priodas, cyn i chi brofi colled anadferadwy o fywyd priodasol hapus.Yn yr achosion canlynol, cyn i chi ystyried ysgariad, ystyriwch therapi priodasol neu gyplau.

1. Mae cyfathrebu wedi'i gyfyngu i eiriau sillaf sengl a / neu ymladd

Rwy'n aml yn gofyn i'm cleifion beth fyddent yn ei wneud a / neu'n ei brofi pe na baent yn canolbwyntio cymaint ar eu symptomau (hy-sawl gwaith y dydd y maent yn taflu i fyny neu'n ymarfer corff neu'n ysmygu pot neu banig ac ati). Wel, mae'r un peth yn wir am gyplau. Pe na bai cyplau yn ymladd, beth fyddent yn ei brofi? Agosatrwydd efallai.

2. Mae gan un neu'r ddau barti gaethiwed

Mae gan Phil gaethiwed rhywiol. Mae'n treulio oriau di-ri ar y cyfrifiadur yn gwylio porn, porn rhyw syth yn bennaf. Cyn y rhyngrwyd, roedd ganddo DVD’s- a llawer ohonyn nhw. Nid yw ei ryw gyda'i wraig yn bodoli. . mae'n well ganddo fod ar ei ben ei hun gyda'i electroneg. Mae ei briodas â Donna wedi bod yn drafferthus ers blynyddoedd. A dweud y gwir, mae'r ddau ohonyn nhw, y mae teithio neu ymladd yn dominyddu eu cyfathrebu, yn cael eu dychryn gan y gobaith o agosatrwydd ac maen nhw wedi bod felly ers 35 mlynedd. Mae perthynas Phil â’i gaethiwed yn cael blaenoriaeth, fel y mae perthnasoedd afiach eraill â bwyd, alcohol, cyffuriau a gwaith. Mae'r rhain i gyd yn ffyrdd o adael perthynas.

3. Mae'r ffocws yn gwbl blentyn-ganolog

Pan nad oes lle wedi'i greu i'r cwpl, mae'r briodas ar y creigiau. P'un a yw'n canolbwyntio ar sut i drefnu'r oriau teulu oherwydd cartref gwaith dau riant neu sut i ddelio â phlentyn sâl, oni bai bod lle i'r cwpl, mae problem. Mae hyn yn wir hyd yn oed pan feddyliwch eich bod yn rhedeg y teulu yn iawn ac mae'r arweinyddiaeth yn wych. Nid oes arweinyddiaeth os nad oes cwpl.

4. Mae trydydd parti yn cael blaenoriaeth dros eich partner

Pan fyddwch chi'n ceisio cymorth gan aelod o'r teulu (hy-eich mam neu ffrind) yn gyson mae yna doriad teyrngarwch a phroblem heb ei datrys. Mae hyn yn aml yn torri bargen.

5. Rydych chi'n ynysu'ch hun ac yn cadw'ch trafferthion yn gyfrinach

Mae hyn yn wadu. Mae osgoi cynulliadau cymdeithasol a dangos unrhyw beth ond diffyg balchder yn eich partner yn arwydd o briodas anhapus.

6. Nid yw rhyw yn bleserus o leiaf peth o'r amser

Er nad yw rhyw ar aelwyd y teulu (priodas ac yn enwedig gyda phlant) bob amser yn berthynas angerddol, unwaith eto, dylai'r gofod cysegredig hwnnw fod. Mae'n gofyn am amser a sylw.

Nid yw rhyw yn bleserus o leiaf peth o

7. Mae un neu'r ddwy ochr yn cael neu'n ystyried cael perthynas

Er bod materion weithiau'n cydbwyso'r anghydraddoldebau mewn priodas, ni fydd byth yn gweithio yn y tymor hir ac yn sicr nid mewn priodas iach. Daeth Phil, y soniais amdano uchod, â thrydydd parti i'r briodas - perthynas, yr oedd ei wraig yn ymwybodol ohoni. Er iddi gwyno’n gyson, ni wnaeth unrhyw beth i newid y sefyllfa.

8. Mae un rhan o'r cwpl wedi tyfu ac nid yw'r llall wedi tyfu

Er bod hyn yn dda i un person oherwydd bod twf yn bwysig, efallai na fydd yn dda i'r cwpl. Os bydd y cytundebau yr ymrwymwyd iddynt yn newid yn wreiddiol oherwydd bod un parti yn iach, ni all y briodas weithio mwyach.

9. Y pellter rhyngoch chi a'ch partner

Mae'r pellter rhyngoch chi a'ch partner mor fawr ag y gellir rhoi ffiniau daearyddol y gwely iddo. . . neu mae'r tŷCysylltiad wedi'i adeiladu i raddau helaeth ar ynni ac os nad oes egni yn ystod yr oriau cysgu, mae'r datgysylltiad yn cychwyn. Pan fyddwn yn cysgu mae ein henaid yn cysylltu. Mae cysgu mewn ystafelloedd ar wahân, am ba bynnag reswm rydych chi'n ei ddewis (h.y. mae'n chwyrnu, mae angen oedolyn yn ei wely ar eich plentyn) i gyd yn achosi ac yn deillio o'r angen i ddatgysylltu.

10. Mae'r pellter mor fawr ag y gall fod y tu allan i'r ystafell wely

Hynny yw, rydych chi'n osgoi'ch gilydd. Rydych chi'n gwneud esgusodion i fod yn deithio i'r gwaith ar wahân, yn achlysuron cymdeithasol, yn rhannu ac yn gorchfygu gyda'r plant. Mae ynni y tu allan i'r ystafell wely yn gyffredinol yn fwy gwasgaredig ond yn dal i fod yn feirniadol ar lawer o lefelau. Gall gwahaniaethau drwgdeimlad, dicter a gwerth sbarduno pellter a gwanhau'r bond.

Os ydych chi'n barod i weithio ar oresgyn yr helyntion priodas, byddwch chi'n gallu datrys yr holl nodweddion priodasol a pharatoi ffordd ar gyfer priodas hapus.

Ranna ’: