10 Prawf Cydweddoldeb Cariad Gorau i Gyplau

Pâr Enamored Yn y Parc. Merch A Bachgen Yn y Parc Ar Bicnic, Cysyniad Cariad Rhamant

Yn yr Erthygl honMae sawl ffactor yn cyfrannu at hapusrwydd mewn perthynas , ymhlith eraill, pa mor gydnaws ydych chi a'ch partner.Gall prawf perthynas dda i gyplau ddweud a ydych chi'n gydnaws â'ch partner ac i ba raddau. Gall hefyd fod yn eithaf craff a hwyliog i'w gwneud.

Gall y canlyniadau ddechrau rhai pwysig sgyrsiau perthynas a'ch helpu chi i gael amser pleserus gyda'ch gilydd.Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod mwy, edrychwch ar ein detholiad o'r 10 prawf cydnawsedd gorau i gyplau eu gwneud gyda'i gilydd.

1. Prawf cydnawsedd cyplau Marriage.com

Mae gan y prawf cydweddoldeb perthynas hwn 10 cwestiwn sy'n eich helpu chi gwerthuso faint mewn cytgord ydych chi â'ch partner.

Pan fyddwch chi'n ei lenwi, fe gewch chi ddisgrifiad manwl o ba mor addas ydych chi i'ch gilydd. Er mwyn ei gwneud yn fwy o hwyl, gallwch chi'ch dau ei wneud ar wahân a chymharu'r canlyniadau.Gallwch hefyd ddewis unrhyw brawf cydnawsedd arall priodas.com a mwynhewch gymharu canlyniadau â'ch partner ar draws gwahanol rai. Efallai y bydd y canlyniadau yn eich synnu, yn gwneud ichi chwerthin, neu'n agor trafodaeth yn hen bryd.


sut i reoli arian mewn priodas

2. Yr holl brofion Prawf cydweddoldeb cwpl

Ar ôl cwblhau'r 24 cwestiwn, disgrifir eich proffil ar draws 4 categori personoliaeth gwahanol. Mae'r mae gan y prawf gwestiynau sy'n ymwneud â phedwar pwnc - deallusrwydd, gweithgaredd, rhyw, a theulu.

Pan fyddwch chi'n cael ei wneud, dylai'ch partner wneud y prawf hefyd, ac mae'r cydweddoldeb yn cael ei weld gan faint mae eich proffiliau yn cyfateb. Mae'n cymryd llai na 5 munud i gwblhau'r prawf cydnawsedd cariad hwn.3. Y prawf cydnawsedd Big Five

Ategir y prawf cydweddoldeb perthynas hwn gan ymchwil a wnaed ar y Nodweddion personoliaeth Big Five .

Ar ôl cwblhau 30 cwestiwn, mae'r mae canlyniadau profion yn rhoi sgôr i chi ar alltro, cytunedd, cydwybodolrwydd, emosiwn negyddol, a didwylledd i'w brofi.Mae eich sgôr yn cael ei raddio 0-100, yn dibynnu ar ba mor gryf rydych chi'n uniaethu â'r nodwedd benodol.

Gallwch wahodd eich partner i wneud y prawf cydnawsedd, fel y gallwch gymharu'ch canlyniadau.

4. Prawf cydnawsedd meddyliau tebyg

Pâr Ifanc Hapus Yn Gwenu Gyda

Mae'r prawf cydweddoldeb partner hwn yn seiliedig ar y model Big Five hefyd. Mae ganddo 50 cwestiwn ac mae'n gofyn ichi rannu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol cyn bwrw ymlaen i garu cwestiynau profi.

Gan ei fod yn gofyn ichi ymateb i sut rydych chi a'ch partner yn meddwl ac yn teimlo am bwnc penodol, gallwch ei wneud eich hun, gan ddychmygu'r hyn y byddent yn ei ddweud neu ei wneud gyda'ch gilydd.

Maen nhw'n pwysleisio pwysigrwydd darparu atebion gonest os ydych chi am i'r canlyniadau fod yn ddibynadwy ac yn werthfawr (ond mae hyn yn wir am unrhyw brawf mewn gwirionedd). Mae'n cymryd llai na 10 munud i'w gwblhau.

5. Fy mhersonoliaeth go iawn: Prawf cwpl, ydych chi'n cyfateb?

Mae'r prawf hwn yn cynnwys 15 cwestiwn syml fel y gallwch chi wneud cydnawsedd cariad bob dydd â gwiriwch sut mae'ch gwerthusiad o gydnawsedd yn newid dros amser.

Mae'r prawf cydnawsedd hwn ar gyfer cyplau yn canolbwyntio ar eich dewis o fwyd, ffilmiau a gweithgareddau.

Pan gyflwynwch yr atebion, fe gewch ddisgrifiad yn darlunio pa mor gydnaws ydych chi.

6. Prawf cydnawsedd seicoleg

Dim ond 7 cwestiwn syml sydd i'w hateb, sy'n golygu mai hwn yw un o'r profion byrraf allan yna.

Pan fyddwch chi'n ei lenwi, rydych chi'n cael tabl gyda sgoriau ar draws 4 mathau o bersonoliaeth - Sanguine, Phlegmatic, Choleric, a Melancholic.

Mae dwy golofn i'w llenwi fel y gallwch ateb drosoch eich hun, a gall eich partner ymateb drosto'i hun.

Os ydych chi am ymestyn yr her a chael mwy o hwyl, gallwch geisio ateb eu colofn hefyd, a gofyn iddyn nhw wneud yr un peth yn lle chi.

Gall y gwahaniaeth yng nghanlyniadau'r profion fod yn sail ar gyfer cymhariaeth ddiddorol mae hynny'n eich helpu ymhellach i weld pa mor dda rydych chi'n adnabod eich gilydd.

7. Cwis perthynas Gottman

Un o gydrannau pwysig cydnawsedd a pherthnasoedd llwyddiannus yw gwybod bod eich partneriaid yn hoffi ac yn casáu.


tostiau priodas doniol

Mae'r prawf cydweddoldeb perthynas hwn yn eich helpu i wirio pa mor dda rydych chi'n adnabod eich partner. Mae'n werth rhannu'ch canlyniadau gyda nhw fel y gallant gywiro'r atebion a gawsoch yn anghywir.

Ar ôl cwblhau'r 22 cwestiwn yn y cwis hwn, byddwch chi'n cael y canlyniadau i'ch cyfeiriad e-bost.

8. Prawf gwir gariad

Pâr Ifanc Rhyfeddol Pwynt Pen i Ben a Chysyniad Rhamant Cariad Gwên

Mae'r prawf perthynas hwn yn cynnwys cwestiynau tebyg i senario, a gall fod yn eithaf craff.

Pan atebwch y cwestiynau, cewch adroddiad eithaf helaeth gydag esboniad trylwyr, wedi'i bersonoli o'ch holl sgoriau prawf, graffiau a chyngor yn seiliedig ar eich canlyniadau. Mae'n cymryd tua 10 munud i ateb y cwestiynau.

9. Dylem roi cynnig ar gwestiynau perthynas

Ydych chi a'ch partner yn gydnaws yn y gwely? Ydych chi eisiau gwybod mwy am eu ffantasïau? Cymerwch y prawf hwn ar gyfer cyplau a darganfod.

Dim ond ffantasïau rhyw yr ydych chi'ch dau yn dangos y canlyniadau. Hefyd, gallwch ychwanegu eich cwestiynau at yr holiadur cyn i chi adael i'ch partner ddechrau'r prawf.

10. Caru cwestiynau perthnasoedd panky i brofi eich cydnawsedd

O'i gymharu â'r prawf cydnawsedd arall o'r rhestr, nid yw'r un hwn yn rhoi canlyniadau awtomatig i chi.

Mae yna 50 cwestiwn rydych chi'n cymryd eu tro yn eu hateb, felly mae'n well neilltuo ychydig mwy o amser i fynd drwyddynt.

Pwrpas yr atebion yw eich helpu chi i ddod i adnabod eich gilydd yn well a gwerthuso'ch cydnawsedd yn annibynnol.

Felly, os ydych chi'n chwilio am gariad syml cyfrifiannell cydnawsedd , nid dyma'r prawf.

Mae'r prawf penodol hwn yn cyfateb yn dda i unrhyw un sy'n barod i fuddsoddi mwy o amser ac egni i adeiladu eu perthynas trwy archwilio eu cydnawsedd.

Cael hwyl a mynd ag ef gyda gronyn o halen

Os ydych chi yn meddwl tybed a ydych chi a'ch partner yn gydnaws , sefyll y profion a ddarparwyd gennym.

Gallwch ddewis y rhai sy'n darparu canlyniadau awtomatig, neu rai rydych chi'n eu graddio'ch hun. Beth bynnag yw'r canlyniadau, byddwch yn hollbwysig tuag atynt.

Hyd yn oed os yw prawf yn dangos nad ydych chi'n cyfateb yn dda, gallwch chi weithio ar eich gwahaniaethau a'u gwneud yn gryfderau i chi.

Gall y canlyniadau fod yn graff a'ch helpu chi i ddeall faint mewn cytgord ydych chi a'r meysydd i wella arnyn nhw. Gall hefyd eich helpu i agor pynciau pwysig nad ydych yn cytuno arnynt neu ddim yn gytûn yn eu cylch.

Cymerwch y profion a ddarparwyd gennym uchod i wirio'ch lefel cydnawsedd a'i ddefnyddio i adeiladu eich cysylltiad a'ch agosatrwydd â'ch partner.