Sut i Ymdrin Pan fydd Eich Priod yn Cwyno

Cwpl yn ymladd

Yn yr Erthygl hon

Mae'r weithred o gwyno yn gyffredin iawn. Gall bodau dynol gael eu gwifrau felly. Ond heb os, bydd cwyno’n ormodol neu’n barhaus yn creu problemau yn eich priodas neu’ch perthynas ramantus.

Os ydych chi mewn sefyllfa lle mae'ch priod bob amser yn cwyno am bopeth, yna mae'n werth dysgu sut i ddelio pan fydd eich priod yn cwyno.

Os yw'ch gŵr yn cwyno am bopeth, mae hefyd yn hanfodol dysgu sut i ddweud wrth rywun am roi'r gorau i gwyno. Wedi'r cyfan, gall cwyno parhaus achosi trafferth perthnasau agos fel priodas.

Efallai y bydd gennych hefyd gwestiynau perthnasol eraill yn ymwneud â chwyno. Effeithiau amrywiol cwyno gormodol ar briodas, prif achosion cwyno, sut i lywio sgyrsiau gyda phriod sy'n cwyno, a mwy.

I ddarganfod sut i ddelio pan fydd eich priod yn cwyno a chael ateb i'r cwestiynau uchod, darllenwch ymlaen.

|_+_|

Sut mae cwyno yn effeithio ar y berthynas?

Cwpl yn ymladd

Gall cwyno cyson, yn enwedig goddef y peth gan eich priod, roi llawer o straen ar eich priodas. Nid yw'n dasg hawdd byw gyda rhywun sy'n cwyno'n gyson.

Cyn ymchwilio i'r amrywiol strategaethau ar gyfer delio â chwyno cyson neu sut i roi'r gorau i gwyno, gadewch i ni edrych i mewn i'r hyn y gall cwyno'n gyson mewn perthynas ei wneud i'r berthynas.

Model Gottman sy'n rhagweld ymddygiad, a elwir yn 4 Marchogwyr yr Apocalypse , yn werth dysgu amdano yng nghyd-destun cwyno'n gyson.

Pam?

Mae hyn oherwydd y gallai cwyno gormodol mewn priodasau arwain o bosibl at fodel ymddygiadol Gottman sy'n rhagweld ysgariad.

Tybiwch eich bod chi'n delio â phriod sy'n achwynwr cronig. Os na chaiff ei wirio neu ei reoleiddio, gall ysgariad, yn anffodus, fod yn bosibilrwydd.

Mae y 4 Marchog, fel y dywed Gottman, yn cynnwys

 • Dirmyg
 • Beirniadaeth
 • Stonewalling
 • Amddiffynnol.

Gall y pedair nodwedd hyn mewn priodas arwain at ysgariad, yn unol â Gottman.

Y mater gyda chwyno gormod mewn priodas yw y gall fod yn heriol cynnal golwg optimistaidd ar fywyd pan fyddwch chi'n delio â phriod o'r fath.

Achos gwraidd y cwyno

Cwpl yn ymladd a

I ddysgu sut i ddelio â chwynion eich priod, mae'n syniad da yn gyntaf archwilio achos sylfaenol ymddygiad cwyno gormodol.

Pan geisiwch ddeall pam mae'ch priod sy'n cwyno yn ymddwyn fel y maent, gall eich helpu i fynd at y dasg o ddysgu sut i ddelio pan fydd eich priod yn cwyno am fwy o dosturi ac empathi.

Efallai y bydd llawer o gwyno dros ben llestri eich annwyl yn gwneud mwy o synnwyr. Pan fydd eich priod yn cwyno, efallai mai dyma eu ffordd o geisio sylw, datrysiad, dilysiad, cysylltiad, neu rymuso.

Mae'r rhain i gyd yn anghenion sylfaenol. Ond y mater yw na all eich priod fynegi'r anghenion hyn yn adeiladol neu'n addasol. Yn lle hynny, maent yn dewis bodlonrwydd angen trwy gwyno anafu'r briodas yn ddifrifol.

Dyma rai o achosion sylfaenol tebygol ymddygiad cwyno cyson:

1. Modelu

Mae siawns uchel bod eich priod wedi modelu eu hymddygiad cwyno gan eu gofalwyr yn eu plentyndod.

2. Dringwch

Mae yna hefyd bosibilrwydd y gall eich annwyl fod yn ymwybodol neu'n anymwybodol yn dal hen ddig neu ddig. Gall y cwyno cronig fod yn fynegiant anuniongyrchol o hynny drwgdeimlad .

3. Rhagamcan

Mae poblogaidd mecanwaith amddiffyn . Trwy'r mecanwaith hwn, mae pobl yn taflunio'r hyn nad ydyn nhw'n ei hoffi amdanyn nhw eu hunain i eraill. Felly, efallai mai cwyno cyson eich priod yw eu ffordd o daflunio'r hyn nad yw'n ei hoffi amdanynt eu hunain i chi.

Canlyniadau cwyno gormodol

Nid yw'n hawdd byw gyda rhywun sy'n cwyno'n gyson. Edrychwn ar rai o ganlyniadau arwyddocaol delio â phriod cwynwr cronig:

 • Mae'r ddau bartner yn datblygu meddylfryd a safbwynt negyddol ar fywyd
 • Gallu datrys gwrthdaro gwael
 • Dadleuon aml
 • Iechyd meddwl gwael.

Heblaw y canlyniadau ymddangosiadol crybwylledig, y mae y perthnasoedd rhyngbersonol Gall y sawl sy'n cwyno gael ei effeithio. Mae hyn yn cynnwys perthnasoedd gwaith a ffrindiau agos. Efallai y bydd cwynwr cronig yn cael ei hun yn gwbl ynysig.

Mae'n bosibl y bydd effaith ddifrifol ar ddeinameg y sawl sy'n cwyno'n gronig fel rhiant gyda'u plentyn. Mae hyn oherwydd bod ffordd plant o brosesu gwybodaeth yn wahanol i ffordd oedolion. Gall bod o gwmpas rhiant sy’n cwyno’n gyson arwain at y plentyn yn arddangos:

 • Ymddygiadau osgoi
 • Euogrwydd
 • Ofn
 • Cywilydd
 • Pleser pobl
 • Perffeithrwydd
 • Yr arferiad o gerdded ar blisg wyau.

Nawr eich bod chi'n ymwybodol iawn o ganlyniadau cwyno cronig, gadewch i ni symud ymlaen i'r cwestiwn perthnasol nesaf sy'n ymwneud â sut i ddelio pan fydd eich priod yn cwyno.

Cwynwr cronig yn erbyn priod negyddol: Y gwahaniaeth

Os ydych chi'n delio â phriod sy'n eich beirniadu'n gyson, mae'n debyg eich bod chi wedi labelu'ch partner arwyddocaol arall fel priod negyddol, iawn?

Er ei bod hi'n hawdd gweld rhywun yn negyddol neu'n besimistaidd os ydyn nhw'n cwyno'n gyson, y ffaith yw bod achwynwyr cronig yn hollol wahanol i besimistiaid.

Gall agwedd pesimist ar fywyd fod yn fwy ar y pen arall, tra efallai na fydd cwynwr cronig yn negyddol o gwbl. Gall eu hagwedd at fywyd fod yn gadarnhaol.

Y mater yw eu hanallu i fynegi eu hagwedd gadarnhaol ar fywyd yn adeiladol.

Mater arall gyda chwynwyr cronig yw, er gwaethaf eu hagwedd gymharol gadarnhaol, eu bod am i eraill o'u cwmpas wybod na fydd dim byd mewn bywyd byth yn ddigon da.

|_+_|

Llywio sgyrsiau gyda phriod sy'n cwyno

Os mai'ch cwyn neu her gyffredin mewn bywyd yw bod eich gwraig yn cwyno am bopeth, yna cyn i chi ddysgu sut i ddelio pan fydd eich priod yn cwyno yn y tymor hir, dyma rai awgrymiadau effeithiol i lywio sgyrsiau gyda'ch priod:

 • Mae gwrando a nodio yn hanfodol oherwydd mae nodio yn dangos eich bod yn talu sylw iddynt
 • Cofiwch ddilysu barn eich priod
 • Mae cydymdeimlad yn sgil pwysig arall i'w ddefnyddio yn ystod sgyrsiau gan y gall wneud i'r achwynydd cronig deimlo ei fod yn cael ei ddeall
 • Pan mae'n ymddangos bod eich priod yn teimlo'n dawelach ac wedi'i ddilysu, gallwch chi allwyro ac ailgyfeirio'r sgwrs yn dactegol

Dyma sut i ddelio pan fydd eich priod yn cwyno pan ddaw i gael sgyrsiau gyda nhw.

10 ffordd brofedig o ddelio â phriod sy'n cwyno

Nawr, gadewch i ni ymchwilio o'r diwedd i sut i ddelio pan fydd eich priod yn cwyno.

Dyma ddeg techneg effeithiol ar sut i ddelio pan fydd eich priod yn cwyno:

1. Dadbersonoli

Eisiau gwybod sut i ddelio â chwynwr? Yr union beth y mae angen i chi ei wneud i ddelio â phriod sy'n cwyno'n ddoeth yn gyson yw deall ac atgoffa'ch hun nad yw'n bendant amdanoch chi.

Trwy ddadbersonoli'r cwyno cyson yn effeithiol, bydd yn haws i chi weld bod eich priod yn cael trafferth mynegi ei anghenion sylfaenol yn effeithiol.

2. Techneg adlewyrchu

Os ydych chi wedi bod yn delio â chwyno gormodol eich priod ers tro, mae'n debyg eich bod wedi nodi patrwm neu rai pethau cyffredin y maent yn cwyno amdanynt, iawn?

Felly, pan fyddant yn dechrau cwyno, ewch ymlaen at y gŵyn graidd sydd ganddynt a dywedwch eich bod wedi deall bod ganddynt broblem gyda'r hyn y maent yn cyfeirio ato.

3. Rhannwch eich teimladau

Yn meddwl tybed sut i ddelio â rhywun sy'n cwyno drwy'r amser? Er y gall y demtasiwn i gwyno i'ch priod am faint y maent yn cwyno fod yn demtasiwn iawn, ceisiwch ddefnyddio datganiadau I yn lle hynny i fynegi'n briodol sut rydych chi'n teimlo pan fyddant yn swnian neu'n cwyno'n gyson.

|_+_|

4. Cymerwch safiad (i chi'ch hun)

Mae'n hanfodol sefydlu ffiniau iach i amddiffyn eich hun a'ch iechyd meddwl wrth fyw gyda chwynwr cronig. Yn aml, gall rhai cwynion frifo'ch teimladau.

Os bydd hynny'n digwydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi gwybod i'ch priod fod eu cwyn yn brifo'ch teimladau ac yr hoffech chi siarad amdano yn nes ymlaen.

5. Gwrandewch yn ofalus ar y cwynion

Yn aml, mae achwynwyr cronig yn ymddwyn fel y maen nhw oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod am ffyrdd addasol o gyfathrebu. Felly, os yw'ch priod yn cwyno, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n nodio ac yn gwrando heb fod yn amddiffynnol.

Dyma sut y gallwch chi fod yn wrandäwr da. Gwyliwch y fideo hwn.

6. Cydnabod rhinweddau cadarnhaol eich annwyl

Er y gallai fod yn heriol i chi ddod o hyd i'r egni i gydnabod nodweddion cadarnhaol eich partner, mae ganddo'r potensial i hwyluso newid cadarnhaol.

Ydw, trwy ganmoliaeth wirioneddol a strategaethau eraill, rydych chi'n eu dilysu os ydych chi'n cydnabod (ac yn atgoffa'ch annwyl) eu rhinweddau cadarnhaol. Rydych chi'n rhoi sylw i'ch priod. Yn y bôn, rydych chi'n diwallu eu hanghenion felly gall eu tebygolrwydd o gwyno leihau.

7. Ailgynnau eu goleuni

Pan fyddwch chi'n dechrau gwrando ar y materion y mae eich priod yn eu codi, gall eich helpu i ailgynnau eu golau. Gallwch eu helpu i ddod o hyd i ddewisiadau eraill ac atebion i'w cwynion.

8. Hunanofal

Fel y soniwyd eisoes, gall byw gyda chwynnwr cronig fod yn rhwystredig ac yn boenus iawn (yn feddyliol ac yn gorfforol). Felly, ymarferwch hunanofal yn gyson.

|_+_|

9. Peidiwch ag annilysu eich priod

Gall annilysu eich priod fod yn demtasiwn iawn ond y diafol o ran mynd i'r afael ag ymddygiad cwyno. Felly, cofiwch geisio dilysu cwynion eich priod.

10. therapi cyplau

Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o ddelio'n effeithiol â phriod sy'n cwyno gormod yw ystyried dewis therapi cyplau.

Gall arbenigedd therapydd priodas trwyddedig fod yn werthfawr ar gyfer delio â chwyno gormodol yn y briodas ac osgoi canlyniadau niweidiol cwyno cronig.

|_+_|

Casgliad

Rydych chi bellach yn eithaf ymwybodol o sut i ddelio pan fydd eich priod yn cwyno. Cofiwch ei bod yn iawn teimlo'n rhwystredig os ydych chi'n byw gyda chwynwr cronig. Rhowch gynnig ar rai o'r ffyrdd y soniwyd amdanynt uchod i ailgynnau'ch perthynas â'ch anwylyd.

Ranna ’: