Sut i Ymdrin â Chwympo Mewn Cariad Gyda'ch Ffrind Gorau

Rydw i mewn Cariad Gyda Fy Ffrind Gorau - Beth i Beth ydych chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n deffro un diwrnod a'r meddwl yn sydyn yn dod i'ch ymennydd - rydw i mewn cariad â fy ffrind gorau.

Yn yr Erthygl hon

Beth ddylech chi ei wneud os ydych chi'n canfod eich hun yn cwympo mewn cariad â'ch ffrind gorau? A all ei ffrind rlatonis droi i mewn i gariad perthynas? A fyddech chi'n hoffi cael cyngor ar sut i wneud y dyn hwnnw i'ch ffrind?

Yn dilyn mae yna ychydig o wybodaeth i gadw mewn cof os byddwch chi'n dod o hyd i'ch hun mewn cariad â'ch ffrind gorau yn sydyn.

Rydw i mewn cariad gyda fy ffrind gorau

Dydych chi ddim eisiau dechrau taflu romantis allan yn iawn, ond fe allech chi ddod yn fwy ymwneud ag ef, ac felly fe allech chi ddod i gysylltiad ag ef. Gadewch iddo weld eich bod chi'n ceisio cael mwy o'ch amser rhydd gydag ef a'ch bod chi mewn gwirionedd yn cymryd ei amser.

Bydd yn dod i arfer â chi fod o gwmpas ar gyfer ei holl amserau da hefyd, a bydd yn sylweddoli ei fod yn eich gwneud chi.

Gwnewch ymdrech i beidio â gadael iddo eich trin chi yn union fel y dynion eraill

Er mai fel hyn y mae bob amser wedi bod, bydd angen i chi newid hyn os ydych chi nawr yn cwympo mewn cariad â'ch ffrind gorau.

Rydych chi eisiau iddo edrych arnoch chi'n wahanol a bydd hyn yn lletchwith braidd yn y dechrau, ond yn werth chweil.

Unwaith eto, bydd yn rhaid i chi symud yn raddol er mwyn peidio â gadael iddo wneud ei ben yn y gred, er ei fod wedi bod. Bydd yn dechrau disgyn yn unol â'ch gymhellion heb hyd yn oed sylweddoli.

Nawr yw'r amser i ddechrau fflyrtio ag ef

Bydd hyn hefyd ychydig yn lletchwith, ond bydd yn bendant yn werth yr ymdrech. Ymarfer cynnil gan nad ydych am ei ddweud i ffwrdd gyda newidiadau a allai fod yn rhy llym.

Ychwanegwch ychydig bach o amser at eich wardrob a cheisiwch gysylltu ag ef am ddim rheswm o gwbl.

Gallwch chi gredu y bydd yn sylwi ac y bydd yn cael ei hyrddio cyn belled nad ydych chi'n mynd dros ben llestri.

Syrthio mewn cariad â'ch ffrind gorau

Roeddech chi eisoes yn gwybod hoff a chas bethau eraill, bob un o'r themâu eraill, ac mae'n siŵr y gallwch chi felly. Mae'r manteision yn llawer, felly dilynwch y cyngor hwn a byddwch yn cael yr hyn yr ydych yn chwilio amdano.

Ydych chi wedi gweld eich hun yn cwympo mewn cariad â'ch ffrind gorau? Ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n mynd i'w wneud i'w wneud yn rhan o'ch cariad? Gall cwympo mewn cariad â'ch ffrind gorau fod yn beth gwych. Rydych chi'n gwybod yn barod ei fod yn gydymaith gwych a bod gennych chi gysylltiad emosiynol go iawn ag ef.

Ond os nad ydych chi'n siŵr sut i droi'r cyfeillgarwch hwnnw yn rhywbeth mwy yna dyma rai tro ar sut i fynd o'r ffrind gorau i ddod i gysylltiad â ffrind gorau.

Peidiwch â gwneud yn gryf pan fyddwch chi eisiau dweud wrtho

Don Os уоu јuѕt ѕtаrt trуіng tо Gwnewch оut gyda hіm оr tеllіng hіm оut оf The bluе Hynny уоu аrе mewn cariad â hіm, іt јuѕt mау еіthеr ѕсаrе hіm оff оr Gwnewch hіm thіnk Hynny уоu аrе рlауіng аn еlаbоrаtе јоkе оn hіm.

Yn hytrach, rhowch awgrymiadau cynnil iddo eich bod chi wedi newid y ffordd yr ydych chi'n ei weld. Gwnewch hyn trwy ei helpu i newid y ffordd y mae'n eich gweld. Dechreuwch trwy dr ddefnyddio ychydig yn fwy pan fyddwch chi'n mynd i'w weld.

Trowch ar y swyn benywaidd

Nesaf, trowch y swyn benywaidd nad yw erioed wedi bod yn agored i arno trwy fflyrtio ag ef. Efallai ei fod wedi petruso ychydig ar y dechrau, ond cyn belled â'ch bod chi'n fwy cyfarwydd yn ei gylch, bydd yn cael yr awgrym ac yn dechrau meddwl.

Peidiwch â rhoi cyngor perthynas iddo ar gyfer merched eraill

Nawr, mae'n rhaid i chi roi'r gorau iddo i'ch trin chi fel os mai chi yw un o'r dynion. Efallai y byddwch chi'n arfer siarad o gwmpas a siarad ag ef am unrhyw beth, fel y mae ffrindiau'n ei wneud. Yn gyflym, efallai ei fod wedi troi at eich cyn am gyngor i fenywod oherwydd y gallwch chi gynnig dewis benywaidd. Storio gwneud hynny ar hyn o bryd.

Pan fyddwch chi'n cwympo am eich ffrind gorau, y peth olaf yr ydych chi ei eisiau yw bod yr un y mae'n dweud pan fydd merch arall yn ei chael hi. Os yw'n ceisio siarad â chi am ferched, gadewch iddo ddweud ei fod yn gwneud i chi fod yn fwy cyfarwydd.

Y peth gwych am syrthio mewn cariad â'ch ffrind gorau yw eich bod chi eisoes wedi cael sylfaen wych gydag ef.

Mae'r cwpl sy'n dechrau fel ffrindiau yn para'n hirach o lawer oherwydd bod ganddyn nhw fwy o rwymo emosiynol nag yn nes ymlaen.

Felly os ydych chi'n meddwl y gallwch chi ymdopi â throi pethau o gwmpas, dyma ychydig o bethau i'w gwneud pan fyddwch chi'n darganfod eich bod chi mewn cariad â'ch ffrind gorau!

1. Paid â bod i lawr mewn diflastod

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael y cyfan i lawr ac yn druenus pan fyddwn yn sylweddoli ein bod mewn cariad â ffrind - mewn gwirionedd, mae gennych yr holl bethau sydd ar gael i chi hefyd!

Mae bod mewn cariad yn anrheg ac mae'n sicr o gael ei ddangos. Os ydych chi'n cadw rhywbeth cymaradwy fel cariad y tu mewn, fe fydd yn gwneud i chi deimlo'n hapus yn y pen draw. Felly ewch ymlaen a bod yn harу!

2. Peidiwch â dechrau ei osgoi

Ni fydd ei osgoi ond yn gwneud pethau'n waeth ac yn ceisio anghofio y bydd yn gwneud i chi ei gofio'n fwy. Efallai y bydd bod mewn cariad â'ch ffrind gorau braidd yn anodd ei drin ond unwaith y byddwch chi'n ei gyfaddef i chi'ch hun ac y byddech chi'n gallu gwneud pethau i chi wneud hynny, gwnewch hynny. Felly nid nawr yw'r amser iawn i golli ceffyl!

3. Gwahoddwch nhw allan ar ddyddiad

Wel, pam na wnewch chi? Mae gofyn iddo allan ar ddyddiad yn bendant yn niweidiol ac mae hefyd yn ffordd wych i ddod i wybod am fwy o amser.

Gwnewch iddo weld y gallwch chi fod yn gariad cylchdro ac na ddylech chi fod yn ffrind i chi gael eich difetha nawr eich bod chi wedi datblygu teimlad carw mush iddi.

4. Rhowch rywbeth neis iddo

Peidiwch ag aros am ei ben-blwydd - dim ond i chi roi ateb brys iddo. Nid yn unig ei fod yn rhamantus, mae hefyd yn arwydd amlwg i ddweud wrtho eich bod yn ei weld fel ffrind yn fwy na dim ond. Bydd p'un a fydd yn penderfynu i mewn ai peidio yn datgelu cymaint ar yr hyn y mae'n ei feddwl amdanoch chi.

5. Anfonwch arwyddion cymysg

Fflyrt - does byth ffordd well iddo sylwi arnoch chi. Pan fydd pethau'n mynd ychydig yn ysgafn ac yn ddim rhwng y ddau ohonoch chi, darllenwch ef a gwnewch iddo deimlo'n dda. Mae hynny'n bendant yn mynd i gael pethau'n fwy diddorol.

Ranna ’: