Therapydd yn erbyn Seicolegydd - Beth yw'r Gwahaniaethau?

Therapydd yn erbyn Seicolegydd - Beth yw

Yn yr Erthygl hon

Wedi mynd yw'r dyddiau pan oedd camsyniad bod angen i rywun sydd wedi mynd yn wallgof neu sydd â chwalfa feddyliol ddifrifol ymgynghori â seicolegydd neu ymweld â therapydd. Yn y byd digidol hwn o'r 21ain ganrif, mae pawb yn rhedeg marathon na ddaw ei linell orffen byth. Rydym yn aml yn teimlo teimlad llwyr o wacter ynom ein hunain. Mae prysurdeb bywyd yn aml yn mynd â ni i lawr. Dyma'r unig gryfder meddyliol a fydd yn ein helpu drwyddo.Ond mae'n rhaid i un fod yn hollol glir ynghylch y rhesymau p'un ai i ymgynghori â therapydd neu seicolegydd. Therapydd vs seicolegydd - mae'r ddau derm hyn fel arfer yn cael eu hystyried yn gyfystyr â'i gilydd.

Fodd bynnag, mae gwahaniaeth amlwg rhwng seicolegydd clinigol yn erbyn therapydd. Byddai gwybod popeth am therapydd yn erbyn seicolegydd yn ddefnyddiol mewn sefyllfa lle mae angen cwnsela ar rywun.

Gwahaniaeth rhwng therapydd iechyd meddwl a seicolegydd

Mae seicolegydd yn gwerthuso, yn diagnosio, yn trin ac yn astudio yn union am ymddygiad dynol o dan gyflwr meddyliol arferol ac annormal. Er mwyn dod yn seicolegydd, mae angen i berson gwblhau gradd mewn seicoleg.

I gwblhau'r proffesiwn, mae seicolegwyr yn perfformio ymchwil glinigol. Maent hefyd angen ymarfer dan oruchwyliaeth i gael y drwydded.

Efallai y caniateir i arbenigwyr proffesiynau ymddygiadol eraill fel seiciatryddion a chwnselwyr arsylwi, dehongli a chofnodi ymddygiad unigolion.

Ar y llaw arall, mae therapydd yn berson sydd wedi'i hyfforddi i drin yr anhwylder heb ddefnyddio dulliau fel cyffuriau neu lawdriniaeth. Maent yn defnyddio dulliau i drin unigolyn gan ddefnyddio rhai dulliau corfforol fel ymarfer corff, a thriniaethau gwres i oresgyn eu cyfyngiadau corfforol.

Maent hefyd yn defnyddio dulliau seicolegol fel siarad am y problemau hynny i helpu cleifion i oresgyn y materion seicolegol hynny. Fel arfer, mae therapyddion yn delio â theimladau ac yn helpu i ddosbarthu'r cwmwl emosiynol trwy eu harweiniad arbenigol. Mae therapyddion yn helpu i ddatrys problemau trwy egluro teimladau.

Efallai y bydd rhestr wirio yn helpu i ddeall y gwahaniaeth rhwng seicolegydd a therapydd yn gliriach.

Rhestr wirio therapydd vs seicolegydd

Er mwyn deall y gwahaniaeth rhwng therapydd a seicolegydd, mae'n bwysig nodi bod y ddau yn delio â straen meddyliol a phwysau unigolyn

 1. Mae gan seicolegydd radd broffesiynol er mwyn ymarfer seicoleg tra gall therapydd fod yn seicolegydd, gweithiwr cymdeithasol, cynghorydd gyrfa, neu gynghorydd priodas.
 2. Nod y ddau yw helpu ac arwain cleifion.
 3. Mae seicolegydd yn gweithio ochr yn ochr â seiciatrydd i ragnodi rhywfaint o driniaeth feddygol ar wahân i therapi lleferydd. Mewn cyferbyniad, mae therapydd yn gweithio yn y rhan fwyaf o'r achosion yn unigol gan ddefnyddio technegau therapi amrywiol.

Fodd bynnag, mae yna nifer enfawr o broffesiynau sy'n dod o dan y categori therapi. Er enghraifft, mae seicdreiddwyr, cwnselwyr priodas a gyrfa, gweithwyr cymdeithasol a seicotherapyddion, a llawer o weithwyr proffesiynol eraill yn dod o dan ymbarél therapi.

Yn yr un modd, pan fyddwn yn siarad am therapydd yn erbyn seicolegwyr, dylid cadw hynny mewn cof mae cannoedd o ganghennau seicoleg. Ond seicoleg glinigol a chwnsela yw'r ddwy gangen sydd yng nghyd-destun therapydd yn erbyn seicolegydd. Felly, er mwyn lleihau'r cysyniad o therapydd yn erbyn seicolegydd, nawr mae angen i ni ddeall seiciatryddion yn erbyn seicolegydd yn erbyn therapydd.

Buddion ymgynghori â therapydd

P'un a ydych chi'n dioddef o alar, iselder ysbryd neu bryder, a materion meddyliol eraill, bydd gweld therapyddion yn eich helpu gyda llawer o fuddion.

 • Rydych chi'n cael eich rhyddhau o'ch baich emosiynau
 • Rydych chi'n gweld eich hun y tu allan trwy'r trydydd person ac yn magu hunanymwybyddiaeth
 • Mae therapydd cwpl yn gweithredu fel plaid niwtral a chyfryngwr i ddeall y ddau safbwynt
 • Mae therapi yn eich dysgu i fynd i'r afael â'ch emosiynau eich hun.
 • Mae lles meddyliol yn arwain at les corfforol

Beth yw seicolegydd clinigol?

Mae seicolegydd clinigol yn arbenigwr sy'n defnyddio seicoleg at ddibenion diagnosio, lliniaru a lliniaru camweithrediad sy'n gysylltiedig â seicoleg. Dylid nodi bod a dim ond fel triniaeth y gall seicolegydd clinigol ddefnyddio therapi siarad. Er mwyn cymryd meddyginiaeth, mae'n rhaid i glaf ymgynghori â seiciatrydd.

Buddion ymgynghori â seicolegydd?

Fe'i gelwir hefyd yn ‘Talk Therapy’, mae yna lawer o fuddion o estyn allan at seicolegydd i ddeall strategaethau ymdopi gwahanol fathau o boen.

 • Mae'n helpu i drin pryder cyffredinol, pryder cymdeithasol, ffobiâu a mwtistiaeth dethol mewn plant
 • Yn helpu gydag anhwylder obsesiynol-orfodol (OCD), dysmorffia'r corff, Kleptomania, a gorfodaethau ac obsesiynau eraill
 • Yn darparu triniaeth o'r anhwylder iselder mawr, dysthymia, ac anhwylder affeithiol tymhorol
 • Yn helpu gyda therapi teulu i feithrin perthnasoedd
 • Mae seicolegwyr yn helpu i ddatblygu sgiliau cyfathrebu i gyfleu emosiynau anodd.

Mae'r fideo isod yn sôn am yr holl broses o sut mae Therapi Sgwrs yn gweithio. Y prif nod yw argyhoeddi'r dioddefwr ei fod yn hafan ddiogel a bydd y seicolegydd yn gofalu am y boen. Eu gwaith nhw yw rhoi gwybod i'r dioddefwr y gallant gydweithredu a bydd yn dileu'r prinder. Dysgu mwy amdano:

Beth yw seicotherapydd?

Gan gadw mewn cof ddiffiniad y seicotherapydd, dyma berson sydd wedi'u hyfforddi i helpu pobl ag amrywiaeth o afiechydon meddwl fel iselder ysbryd, pryder, ac ati. Maent hefyd yn helpu i ymdopi ag anawsterau emosiynol fel colli rhywun annwyl neu unrhyw effaith trawma, ac ati. Ar wahân i hyn, maent hefyd yn darparu therapi teulu, cwnsela priodas, a therapi ymddygiad gwybyddol.

Beth yw seicolegydd?

Prif ffocws seicolegydd cwnsela yw hwyluso pryderon emosiynol, cymdeithasol, personol, datblygiadol a sefydliadol. Mae eu harfer yn cynnwys helpu pobl sydd mewn trallod i ddod o hyd i ryddhad rhag pryder, a gwella eu lles. Mae'n digwydd ar eu seiliau personol a phroffesiynol.

Yn yr oes hon, mae iechyd meddwl yr un mor bwysig ag iechyd corfforol unigolyn. Felly, gall seicolegydd neu therapydd eich helpu chi i ymdopi â'r heriau rydych chi'n eu hwynebu ar lefel feddyliol yn eich bywydau bob dydd.

Ranna ’: