Sut i Ddweud Wrth Eich Partner Newydd Am Eich Teulu Camweithredol

Sut i Ddweud Wrth Eich Partner Newydd Am Eich Teulu Camweithredol

Yn yr Erthygl hon

Un o'r cwestiynau y mae cleientiaid, sy'n dechrau perthnasoedd rhamantus newydd, yn ei ofyn yn aml yw sut i ddweud wrth eich partner newydd am yr heriau a'r trawma yn eich teulu gwreiddiol heb eu llethu na'u dychryn.Pryd ydych chi'n dweud wrthyn nhw y gallai eich mam fod yn dod â'i thrydedd briodas i ben, bod eich tad yn alcoholig sy'n gwella a'ch bod chi wedi colli'ch brawd i ddamwain car?

Anogwch barau i gael cyfarfodydd agored a gonest â'i gilydd

Mae arbenigwyr yn awgrymu bod annog amgylchedd sy'n meithrin gonestrwydd a thryloywder yn beth da ffordd i ddechrau perthynas newydd . Mae bod yn agored, yn onest ac yn agored i niwed yn annog eich partner i wneud yr un peth.

Gall diffyg ymddiriedaeth a achosir gan anonestrwydd neu atal gwybodaeth bwysig niweidio'r sylfaen gref y mae'r rhan fwyaf o gyplau yn ymdrechu'n galed i'w hadeiladu. Mae cyflwyno heriau a brwydrau teuluol yn dod yn haws wedyn pan fydd diwylliant o onestrwydd eisoes wedi’i ymgorffori yn y berthynas.

Mae angen i gyplau gael cyfarfodydd rheolaidd, o leiaf bob mis ac yn ddelfrydol bob pythefnos i wirio eu perthynas. Gofyn cwestiynau fel – ‘Sut ydyn ni? A oes unrhyw beth yr ydych yn pryderu yn ei gylch, neu y mae angen inni siarad amdano?’, yn helpu i feithrin deialog agored am yr holl heriau a llwyddiannau y mae cyplau yn eu profi yn eu perthnasoedd.

Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau hyn ac weithiau mae cyfarfod y teulu yn gyfle perffaith i ddechrau. Isod mae awgrymiadau i helpu i agor y sgwrs honno -

1. Rhowch wybod i'ch partner cyn ei gyflwyno i'ch teulu

Os ydych ar fin cyflwyno'ch partner i'ch teulu , gadewch iddynt wybod eich cynlluniau a rhannwch fwy gyda nhw am eich teulu i'w paratoi a'u helpu i deimlo'n fwy cyfforddus.

Mae naill ai amserlennu amser i siarad neu gyflwyno hyn yn naturiol pan fydd yn teimlo'n gyfforddus yn ddulliau gwych.

Gwnewch hyn o leiaf ychydig ddyddiau ymlaen llaw fel bod gan eich partner amser i feddwl amdano a gofyn cwestiynau yn ddiweddarach.

2. Byddwch yn uniongyrchol ac yn onest

Byddwch yn uniongyrchol ac yn onest

Byddwch yn uniongyrchol ac yn onest, peidiwch â gorchuddio pethau â siwgr oherwydd efallai y bydd eich partner yn dysgu peidio ag ymddiried ynoch chi.

Mae'r canlyniad hwn yn llawer mwy dinistriol na'r hyn y gallech fod yn bryderus yn ei gylch i ddechrau.

3. Disgwyliwch empathi, fel arall cadwch draw

Cofiwch fod llawer o bobl wedi profi colledion teuluol, alcoholiaeth, ysgariad ac ati. Bydd partner da bob amser yn deall hyn ac yn empathig ac yn galonogol tuag atoch.

Ond, os na fyddant yn cydymdeimlo â'ch poen, yna mae hon yn gloch rhybuddio i chi amdanyn nhw a'ch siawns o gael perthynas hirdymor iach â nhw.

4. Peidiwch byth â chamliwio eich hun

Camliwio eich hun yw un o'r pethau gwaethaf y gallwch chi ei wneud mewn perthynas, yn enwedig yn gynnar.

Mae partneriaid yn teimlo eu bod wedi'u twyllo, eu camarwain, ac yn ddig, sydd yn y pen draw yn gosod y berthynas i fod yn un trafferthus o'r dechrau.

Gwybod pwy ydych chi ac o ble rydych chi wedi dod. Dyma'n union pwy ydych chi am fod yn y berthynas.

5. Cael help

Os oes yna bethau amdanoch chi'ch hun sy'n codi cywilydd arnoch chi neu'n rhoi rhesymau i chi deimlo cywilydd, cael cymorth o dan amgylchiadau o'r fath yw'r peth mwyaf dewr y gallwch chi ei wneud.

Mae hyn yn sicr yn fwy o fudd i chi na bod yn anonest mewn perthynas.