Pum Cam I'w Cymryd Cyn Dechrau Perthynas Newydd

Pum Cam I Ydych chi wedi cyfarfod â rhywun rydych chi'n meddwl yr hoffech chi hyd yn hyn yn unig?

Yn yr Erthygl hon

Dyma bum cam i'w cymryd cyn dechrau perthynas newydd. Bydd yr awgrymiadau hyn yn sicrhau bod y ddau ohonoch yn dod ar y droed dde fel bod gan eich rhamant bob siawns o lwyddo!

1. Sicrhewch fod y ddau ohonoch ar yr un dudalen

Rydych chi wedi cael cyfres o ddyddiadau a thrafodaethau gwych, manwl. Rydych chi'n cael eich denu'n gorfforol ac yn ddeallusol i'ch gilydd. Ond un peth y mae rhai pobl yn ei anwybyddu yw pwysigrwydd lleisio beth yw disgwyliadau eu perthynas. Efallai ein bod yn ofni dychryn y person arall neu ymddangos yn rhy anghenus. Ond mae yna ffyrdd o fynegi'r hyn rydych chi ei eisiau mewn perthynas (ac yn benodol, gyda'r person hwn rydych chi wedi'i gyfarfod) heb ymddangos yn rhy feichus neu anhyblyg.

Galwch heibio i'r sgwrs y pethau rydych chi wedi'u nodi sy'n rhaid eu cael mewn perthynas trwy ddweud rhywbeth fel Unwaith y byddaf yn gwybod fy mod i mewn i foi mewn gwirionedd, rwy'n dyddio dim ond ef. Rwy'n unigryw. Wyt ti?

Nod y sgwrs hon yw egluro bod y ddau ohonoch yn chwilio am yr un peth wrth i chi gychwyn ar y bennod newydd hon yn eich bywyd cariad. .

Mae'n well darganfod nawr, cyn i chi fuddsoddi gormod yn y dyn hwn, na, ei fod yn dal eisiau chwarae'r cae.

2. Cymerwch yn araf

Anaml y mae cysgu gyda Y peth pwysicaf y gall pobl ei wneud i roi hwb i berthynas a allai fod yn un ofnadwy yw dod yn agos atoch yn rhy gyflym.

Beio ein hormonau, ond mae'n hawdd iawn mynd yn rhy bell, yn rhy gyflym pan rydych chi newydd dreulio noson fendigedig yn bwyta, yfed, arllwys eich calonnau i'ch gilydd, a'r sêr yn eich llygaid yn eich dallu i'r ffaith bod dydych chi wir ddim wedi treulio'r amser angenrheidioladeiladu cysylltiad emosiynol.

Cofiwch: anaml y mae cysgu gyda'ch gilydd ar gam cynnar mewn perthynas yn cyfrannu at adeiladu'r cysylltiadau deallusol a sentimental rydych chi eu heisiau mewn perthynas sefydlog, hirdymor .

Y ffordd orau o adeiladu sylfaen sefydlog ar gyfer llunio stori garu yw sefydlu cwlwm emosiynol yn gyntaf, yna un sentimental, ac yn olaf un corfforol. Dylid gwneud y broses yn araf, yn ofalus, a chyda chyfathrebu parhaus rhwng y partneriaid.

Os yw'ch partner yn pwyso arnoch chi i ddod yn agos atoch yn gynt nag yr ydych chi'n teimlo'n gyfforddus â hi, ac nad yw'n gwrando ar pam yr hoffech chi aros, efallai mai baner goch yr hoffech chi roi sylw iddi yw hon. Naw gwaith allan o amser ni fydd yn eich ffonio yn y bore petaech yn ildio i'w gais.

Mae’r arbenigwyr yn dweud mai rheol dda yw defnyddio’r chwe dyddiad cyntaf dod i adnabod ei gilydd a llunio’r cysylltiad hollbwysig hwnnw nad yw’n gorfforol cyn i chi fynd â phethau i’r ystafell wely.

3. Rhowch ddigon o le i hwn dyfu

Rydyn ni i gyd wrth ein bodd â'r teimlad penysgafn, wythnos gyntaf o berthynas sy'n blodeuo. Ac er ei bod mor demtasiwn a hawdd cyfnewid testunau, lluniau, negeseuon ac emoticons trwy'r dydd gyda'ch diddordeb cariad newydd, daliwch yn ôl.

Peidiwch â gorlifo ei fewnflwch. Efallai ei fod yn gysyniad hen ffasiwn, ond mae'n un profedig: mae cariad yn tanio'n well pan fydd rhywfaint o le a phellter rhwng y cyfathrebu.

Bydd gormod o gyswllt ar y dechrau yn dosio'r fflam gynyddol fel dŵr ar dân. Mae'n anodd, ond peidiwch â bod yn rhy bresennol. (Gallwch chi feddwl amdano yn eich meddwl popeth rydych chi ei eisiau; fydd neb yn gwybod amdano!).

Ac os yw'n anfon neges atoch yn gyson, byddwch yn amheus.

Mae'n debyg ei fod yn jynci adrenalin, yn gwneud yr un peth gyda merched eraill. Y ffordd iachaf o ddechrau perthynas newydd yw cyflymu'r e-byst, y negeseuon testun a'r negeseuon yn ogystal â'r dyddiad yn y fath fodd fel bod lle rhwng pob un o'r rhain i'ch teimladau dyfu'n organig.

4. Nid yw eich dyddiadau cyntaf yn sesiynau therapi, felly peidiwch â datgelu gormod

Nid sesiynau therapi yw eich dyddiadau cyntaf, felly peidiwch â datgelu gormod Un o'r camgymeriadau mwyaf y gallwch chi ei wneud wrth ddechrau perthynas newydd yw'r duedd i ddadbacio'ch holl fagiau emosiynol ar unwaith. Wedi'r cyfan, mae gennych bartner sylwgar yno, yn gofyn llawer o gwestiynau i chi, yn awyddus i ddod i'ch adnabod.

Os ydych yn ffres allan o berthynas arall, ac efallai yn dyddio ychydig yn rhy fuan, bydd yn hawdd iawn datgelu holl fanylion y berthynas honno. Mae eich poen yn union yno ar yr wyneb, yn barod i orlifo ar unrhyw un sy'n holi pam eich bod bellach yn sengl. (Gadewch inni eich cynghori yn y fan hon i beidio â dyddio'n rhy gyflym ar ôl toriad, ac i wneud yn siŵr eich bod yn wirioneddol dros eich cyn i chi neidio i mewn i berthynas arall, yn enwedig un yr ydych am fynd yn y tymor hir ag ef.)

Mae dirgelwch yn ddeniadol, felly defnyddiwch y chwe dyddiad cyntaf hynny i siarad amdanoch chi'ch hun yn fras - eich gwaith, eich nwydau, eich hoff fannau gwyliau - ond arbedwch y straeon perthynas blaenorol neu brofiadau trawmatig dwfn, personol ymhell i lawr y llinell pan fyddwch chi teimlo'n ddiogel gyda'ch partner.

Defnyddiwch y chwe dyddiad cyntaf hynny i gael hwyl, rhannu eiliadau ysgafn, a dangos eich ochrau hapus i'ch gilydd.

5. Daliwch ati i fyw eich bywyd gorau eich hun

Camgymeriad arall y mae pobl yn ei wneud wrth gysylltu â pherson newydd yw buddsoddi gormod yn y berthynas newydd a rhoi eu bywydau eu hunain o'r neilltu. Roedd eich ffrind newydd yn cael ei ddenu atoch chi oherwydd y bywyd gwych roeddech chi'n ei fyw cyn i chi gwrdd, felly daliwch ati i fyw'r bywyd hwnnw ! Parhewch â'ch hyfforddiant ar gyfer y marathon hwnnw, eich dosbarthiadau Ffrangeg, eich gweithgaredd gwirfoddol gyda'r digartref, eich noson allan i ferched.

Nid oes unrhyw beth a all ladd egin berthynas yn gyflymach na rhoi hynny i gyd i ganolbwyntio ar y person newydd yn unig.

Peidiwch ag esgeuluso pwy oeddech chi cyn i'r berthynas hon ddod i'r amlwg - rydych chi hyd yn oed yn fwy deniadol oherwydd yr holl bethau cyfoethog hyn rydych chi'n eu gwneud ar wahân.

Ranna ’: