Sut i Ymdrin â Phroblemau Ail Briodas Heb Gael Ysgariad

Sut i Ymdrin â Phroblemau Ail Briodas Heb Gael Ysgariad Mae’n demtasiwn meddwl sut mae ymarfer yn gwneud yn berffaith ar gyfer unrhyw sefyllfa. Ond nid yw hynny'n wir o ran ystadegau swyddogol am briodas. A dweud y gwir, mae’r gyfradd ysgaru yn cynyddu mewn gwirionedd yn ystod ail a thrydedd briodas pobl.

Yn yr Erthygl hon

Mae ystadegau wedi peintio realiti difrifol o sut beth yw priodi unigolyn arall y mae gennych chi gysylltiad agos ag ef.Yn yr Unol Daleithiau, 50% o briodasau cyntaf diwedd yn anhapus. Ac yna mae 67% o ail a 74% o drydydd priodasau yn arwain at ysgariad.

Mae ail briodasau yn rhoi cyfle i unrhyw un fwynhau gwynfyd priodasol eto. Ond ar ôl mynd trwy ysgariad unwaith yn barod, a ydych chi wir yn fodlon ei fod yn digwydd eto? Pam mynd trwy'r drafferth pan allwch chi wneud rhywbeth i atal y problemau ail briodas?

Problemau ail briodas a sut i'w drin

Efallai eich bod chi'n gofyn i chi'ch hun, beth sydd mewn ail neu drydedd briodas sy'n ei gwneud hi'n llai tebygol o weithio'n well na'r gyntaf? Mae yna wahanol resymau pam. Gallant gynnwys problemau ail briodas arferol neu rai niweidiol. (Byddwn yn siarad am y cyntaf).

Byddai'r erthygl hefyd yn myfyrio ar beth i'w wneud os ydych chi'n cael trafferth gydag ail briodas ddiflas.

Mae'r rhesymau dros fod yn llai petrusgar i ddod â phriodas i ben yr eildro yn cynnwys cyfuniad cymhleth o griw o ffactorau cymhleth.

1. Galar ansefydlog

Nid yw dechrau'n rhy fuan ac ar unwaith yn neidio i briodas newydd yn syth ar ôl ysgariad byth yn dod i ben yn dda.

P'un a ydych am ei gydnabod ai peidio, mae'r ofn, y tristwch, a hyd yn oed yr unigrwydd a'r problemau ariannol yn parhau. Maen nhw'n mynd i ffwrdd dros dro pan fyddwch chi'n plymio i berthynas newydd.

Ond dim ond cyhyd y gall y cyffro a'r uchel emosiynol a gewch bara. Hefyd, maen nhw'n aml yn rhwystro'ch rhesymu gwrthrychol, ac rydych chi'n methu â dirnad materion cydnawsedd sy'n codi gyda phartner newydd.

Mae galaru ar ddiwedd un ysgariad yn normal, ac nid yw’n rhywbeth i gywilyddio ohono. Nid oes unrhyw gyfraith sy'n dweud bod yn rhaid i chi briodi'r buddiant cariad cyntaf sy'n dod i'ch ffordd ar ôl yr ysgariad.

Un o'r goreuon strategaethau i helpu i ddatrys eich problemau priodas yw cymryd pethau'n araf a dod i adnabod eich partner newydd yn gyntaf. Ond yn anad dim, canolbwyntiwch ar eich adferiad emosiynol a seicolegol yn gyntaf.

2. Ymrwymiad anwadal a rhannol

Gall rhywbeth mor fawr â phriodas, os nad yw wedi ymrwymo'n llawn, achosi problemau yn y tymor hir. Gydag ymrwymiad rhannol yn unig, gallwch anghofio cael unrhyw siawns o lwyddo.

Nid yw mynd i briodas gyda'ch un droed sydd eisoes wedi'i gosod y tu allan i'r drws yn ffordd dda o ddechrau arni.

Efallai bod gennych chi fwy o asedau nag oedd gennych y tro cyntaf i chi briodi, ac efallai y byddwch chi'n cael ychydig o anhawster rhannu. Ar ôl un ysgariad, mae pobl yn llai tebygol o fod eisiau rhannu eu hasedau yr eildro.

Mae'r petruster hwn yn cyd-fynd â meddylfryd bod pethau'n well mewn mannau eraill.

Gall yr athroniaeth honno, ynghyd â'ch petruster i ymrwymo'n llawn, fod yn fethiant i'r hyn a allai fod wedi bod yn gyfle hapus arall at gariad. Neidio llong yn rhy gyflym pan fydd pethau'n mynd yn arw, ac efallai y byddwch yn cael eich hun mewn cylch dieflig a fyddai ond yn dal i ailadrodd.

Pan fyddwch chi'n cael eich hun yn ailystyried priodas, meddyliwch yn ofalus amdano. A phan fydd yr amser yn iawn, byddwch yn barod i ymrwymo'n llawn. Osgowch y rhain problemau ail briodas cyffredin trwy wneud yn siŵr eich bod yn wirioneddol ac yn gwbl barod i briodi eto.

3. Materion mewn teulu cymysgedig

Materion mewn teulu cymysg Pan fydd gan gyplau blant o ganlyniad i briodas flaenorol, gall fod ychydig yn anodd. Weithiau, gall un ochr o'r teulu ddatblygu problemau teyrngarwch ac efallai y byddant yn gosod eu hunain yn erbyn ei gilydd.

Gall hyn gymryd toll ar briodas. Am y rheswm hwn, os ydych yn mynd i briodas newydd ac ar fin bod yn rhan o deulu newydd, paratowch eich hun i ymgymryd â her addasiadau a chyd-rianta.

4. Meddwl am blant fel angorau priodas

Y rhan fwyaf o'r amser, mae cyplau'n mynd i ail briodas pan maen nhw ychydig yn hŷn. O ganlyniad, nid yw plant yn dod i mewn i'r hafaliad mwyach.

A heb amlygiadau corfforol o'u hundeb, gall rhai cyplau deimlo eu bod yn llai o deulu. Yn eu tro, efallai y byddant yn teimlo llai o frwdfrydedd i ymrwymo i gadw eu teulu o ddau yn gyfan.

Ond yn gwybod hyn. Nid plant yw’r diffiniad o gael teulu.

Os ydych chi am i'ch ail briodas weithio, ac os ydych chi'n caru'ch partner ddigon, yna mae angen i chi ymdrechu i fod gyda'ch gilydd. Nid yw'r ffaith na allwch chi gael plant mwyach yn golygu na allwch chi fod yn deulu.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

5. Materion ymddiriedaeth wedi'u gwreiddio mewn annibyniaeth

Mae ymdeimlad o annibyniaeth yn beth da. Ac i lawer o bobl y dyddiau hyn, maen nhw'n fwy annibynnol nag erioed o'r blaen. Mae'n gynhyrchiol, ac mae'n ddefnyddiol. Ond gall annibyniaeth, lle rydych chi'n dueddol o beidio ag ymddiried mewn eraill, fod yn niweidiol i'ch priodas.

Mae ymrwymo eich hun i fod yn briod ag un person yn ymwneud â chael cydbwysedd. Mae'n ymwneud â gwneud cyfaddawdau gyda'ch partner. Ac os na allwch wneud hynny, gallai eich atal chi a’ch partner newydd rhag cael eich ymuno fel un.

Os yw'r ddau ohonoch yn unigolion annibynnol, mae angen i chi gymryd amser i gytuno a datblygu cydbwysedd rhwng dibyniaeth ac annibyniaeth mewn priodas. Gwybod pryd i bwyso ymlaen ac ymddiried yn eich partner, a gwybod pryd i gynnig cefnogaeth a bod yn graig.

Gormod o annibyniaeth a gallech chi'ch dau deimlo fel cyd-letywyr yn hytrach na phâr priod.

Mae eich agwedd tuag at ysgariad yn bwysig

Mae agwedd a rhagolwg cyffredinol person ar ysgariad yn newid ar ôl iddynt fynd drwyddo unwaith. Pan ddechreuwch feddwl, rydw i wedi gwneud hyn unwaith ac wedi goroesi, gall droi ysgariad yn rhyw fath o ddrws cefn.

Rydych chi'n dechrau edrych arno fel ffordd hawdd allan os ydych chi wynebu problemau ail briodas neu sefyllfaoedd y credwch eu bod yn anorchfygol. Yn wir, os digwydd i chi gael trydydd ysgariad, efallai y byddwch hyd yn oed yn dod i ddisgwyl ei fod yn digwydd yn hwyr neu'n hwyrach.

Os yw ysgariad yn teimlo'n llai fel opsiwn gwael i chi, gallai eich argyhoeddi i wneud llai o ymdrech i gynilo, cadw, ac aros yn ymroddedig i'ch priodas.

Pan fydd pethau'n gwaethygu, yr ymateb ar unwaith yw gadael y llong yn lle eistedd i lawr gyda'ch partner a siarad am eich problemau ail briodas.

Mae cadw priodas yn cymryd gwaith caled, ewyllys gref, parodrwydd, ac ymroddiad difrifol i oresgyn y problemau ail briodas a allai ddod.

Peidiwch â dilyn llwybr ysgariad oni bai bod yn rhaid i chi wneud hynny. (A thrwy hynny, rydym yn golygu pan fydd eich priodas yn peryglu bywyd, ac mae angen cyfreithwyr ysgariad cymwys arnoch i'ch helpu chi.).

Rydych chi wedi byw trwy ysgariad unwaith. Nawr mae'n bryd gwneud hynny ail briodas gwaith.

Ranna ’: