Sut i Fynd ati i Werthu Tŷ ar ôl Cytundeb Ysgaru

Sut i Fynd ati i Werthu Tŷ ar ôl Cytundeb Ysgaru Pan fydd cwpl yn gwahanu, un o'r problemau mwyaf i ddelio ag ef yw gwerthu tŷ ar ôl cytundeb ysgariad.

Unwaith y bydd y trefniadau ar gyfer dyfodol unrhyw blant a dibynyddion eraill wedi'u cwblhau, y problemau mawr y mae angen mynd i'r afael â hwy yw beth i'w wneud â'ch tŷ mewn ysgariad a sut i fynd ati i ysgaru a rhannu asedau ar yr un pryd.

Fel arfer, y cartref priodasol yw'r ased mwyaf a rennir rhwng cwpl. Weithiau, mae un parti’n dewis aros yn sownd a ‘phrynu’ cyfran ei chyn bartner.Mae hwn yn ateb cyffredin pan fydd plant yn cymryd rhan, a fyddai'n elwa o sefydlogrwydd aros yn eu cartref cyfarwydd.

Fel arall, ateb arall yw gwerthu’r eiddo, talu unrhyw forgais neu ddyledion eraill a sicrhawyd arno a rhannu’r elw i helpu’r ddwy ochr i brynu neu rentu lle newydd i fyw yn rhywle arall.

Gall y gwerthiant hwn ddigwydd yn eithaf cyflym ar ôl ysgariad i hwyluso dechrau newydd, neu gall ddigwydd ychydig wedyn, er enghraifft pan fydd y plant yn troi'n ddeunaw oed, neu ar ôl digwyddiad neu gyfnod o amser y cytunwyd arno.

Mae yna hefyd ffordd i ohirio gwerthu tŷ neu fflat yn y llys nes bod un partner yn marw neu'n ailbriodi. Gelwir hyn yn orchymyn Martin.

Os na allwch gytuno ar beth i'w wneud, bydd cyfreithiwr yn gallu siarad â chi am eich opsiynau a'ch helpu i ddod i benderfyniad sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr ynghylch dosbarthu eiddo ar ôl ysgariad.

Pwy sy'n berchen ar beth

Mae'r penderfyniad ynghylch pwy sy'n cael cadw'r tŷ, neu wneud y penderfyniad terfynol a ddylid ei werthu yn dibynnu ar lawer o bethau a bydd yn amrywio o gwpl i gwpl.

Er enghraifft, gall perchnogaeth y tŷ neu’r fflat fod yn enw un person yn unig, yn enwedig os daeth i mewn i’r briodas a oedd eisoes yn berchen arno.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu’n awtomatig y byddant yn cael perchnogaeth lawn o’r eiddo ar ôl ysgariad. Bydd llys yn cymryd llawer o bethau i ystyriaeth i benderfynu ar y datrysiad mwyaf teg ynghylch yr adran eiddo ysgaru.

Os nad yw eich enw ar y gweithredoedd teitl, gallwch gofrestru eich budd yn yr eiddo gyda’r Gofrestrfa Tir, gan ddefnyddio rhybudd hawliau cartref priodasol.

Mae'n bwysig iawn gwybod eich hawliau a beth yw eich sefyllfa o ran perchnogaeth eiddo, trefniadau morgais a'r gallu i werthu wrth werthu tŷ ar ôl cytundeb ysgariad.

Mae hawliau ynghylch perchnogaeth yn cael eu diogelu gan y gyfraith i atal un partner rhag gorfodi’r llall i adael y cartref yn erbyn ei ewyllys, gwerthu'r cartref heb yn wybod i’r llall neu drosglwyddo unrhyw forgeisi neu fenthyciadau heb ganiatâd.

Mae Deddf Cyfraith Teulu 1996 yn rhoi’r hawl i berchnogion tai a enwir aros yn eu cartref nes bod popeth wedi’i setlo, oni bai bod gorchymyn llys yn eu heithrio’n benodol, yn ogystal â chael eu hysbysu am unrhyw weithgarwch adfeddiannu sy’n cael ei wneud gan eich darparwr morgais, alluogi llys i caniatáu dychwelyd i'r cartref os ydych wedi'i adael a helpu i osgoi adfeddiannu os yw'r parti arall yn rhoi'r gorau i dalu eu cyfran o'r morgais.

Gwerthu tŷ ar ôl cytundeb ysgariad

Gwerthu tŷ ar ôl cytundeb ysgariad Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi gyflymu gwerthiant cyn gartref priodasol ar ôl ysgariad. Bydd gwerthwr tai yn gweithio ar eich rhan i farchnata'r eiddo a denu diddordeb, gwylio a chynigion.

Gall hyn gymryd tri i chwe mis i’w gyflawni, neu hyd yn oed yn hirach, ond mae ganddo’r fantais ychwanegol o’ch gwerthwr tai yn gwybod sut i farchnata’ch eiddo a’i ddangos i’r fantais orau, yn ogystal â gallu delio â’r gwerthiant cyfan o dechrau i orffen.

Bydd eich cyfreithiwr eiddo hefyd yn gymorth hanfodol ar gyfer gwerthu tŷ ar ôl cytundeb ysgariad.

Gallant eich cynghori ar eich hawliau a’ch cyfrifoldebau cyfreithiol, eich helpu i gwblhau’r holl fiwrocratiaeth sy’n gysylltiedig â gwerthu’r eiddo a chynnig arweiniad i chi ar ba gamau i’w cymryd nesaf i ddiogelu eich tŷ neu fflat nesaf.

Gallwch werthu eich tŷ ar ôl ysgariad mewn ocsiwn hefyd, naill ai drwy ddefnyddio asiant tai neu weithredu ar eich rhan eich hun. Gall hyn helpu i godi'r pris, yn enwedig os oes gan ddau gynigydd neu fwy ddiddordeb ac yn bidio yn erbyn ei gilydd.

Felly, gall hyn arwain at werthiant cyflymach; fodd bynnag, bydd angen i chi dalu canran o'ch pris gwerthu terfynol i'r arwerthwr.

Yn anad dim, yn dod i ffwrdd o gwerthu tŷ ar ôl ysgariad cytundeb, fodd bynnag, rydych chi'n dewis ei redeg, gyda digon o elw i sicrhau diogelwch parhaus unrhyw blant o'r bartneriaeth yw'r ystyriaeth bwysicaf.

Bydd llys yn gosod y gofyniad hwn ar frig y rhestr flaenoriaeth ac yn ei gymryd o ddifrif.

Y sefyllfa ddelfrydol fyddai rhoi digon o arian i'r ddau gyn briod i brynu neu rentu eiddo i fyw ynddo, ond bydd hyn bob amser yn dod yn ail i les y plant dan sylw.

|_+_|

Ranna ’: