Sut i wybod a ydych chi yn y berthynas iawn - 10 arwydd

Cwpl yn eistedd ar y gwely

Yn yr Erthygl hon

Ar adegau, efallai y byddwch yn ail ddyfalu eich hun ac yn meddwl tybed a ydych gyda'r person iawn neu efallai y byddwch yn ystyried sut i wybod a ydych yn y berthynas iawn.Y gwir yw bod yna arwyddion eich bod chi yn y berthynas sy'n iawn i chi. Daliwch ati i ddarllen yr erthygl hon i gael gwybodaeth am yr arwyddion hyn.

Beth mae'n ei olygu i fod yn y berthynas iawn?

Mae bod yn y berthynas iawn yn dangos eich bod chi mewn perthynas lle rydych chi'n teimlo fel eich bod chi mae eich partner yn gyfartal , neu eich bod yn cael eich gwerthfawrogi. Pan fyddwch chi yn y berthynas iawn, ni fyddwch chi'n treulio llawer o amser yn pendroni a ydw i yn y berthynas iawn.

Er y gall y cwestiwn hwn ddod i'ch meddwl o bryd i'w gilydd, pan fyddwch mewn perthynas iach sydd hefyd yr un iawn i chi, mae'n debygol y bydd meddyliau negyddol am eich partner a'ch perthynas yn brin.

Sut olwg sydd ar berthynas iach?

Cwpl yn cofleidio ei gilydd

A perthynas iach edrych yn wahanol i bob person. Nid oes unrhyw ffordd i'w fesur a'i ddiffinio'n gryno. Os ydych chi mewn perthynas lle mae'ch anghenion yn cael eu diwallu, rydych chi'n debygol o fod mewn perthynas iach.

I wybod yn sicr, yn gyntaf byddai'n rhaid i chi benderfynu beth rydych chi'n ei ddisgwyl o bartner a pherthynas. Os yw'ch rhestr yn cael ei chyflawni fwy neu lai, mae hyn yn debygol o olygu bod gennych chi gysylltiad iach.

Beth sy'n gwneud perthynas iach?

Pan fyddwch chi'n pendroni am y agweddau ar berthynas iach , efallai eich bod wir yn pendroni sut i wybod pryd mae perthynas yn iawn. Unwaith eto, mae hyn yn rhywbeth goddrychol.

Rhai arwyddion eich bod chi gyda'r person cywir yw nad yw eich perthynas yn cael effaith negyddol ar eich iechyd a'ch iechyd chi'ch dau â ffiniau . Mewn geiriau eraill, caniateir i bob un ohonoch gael amser gyda'ch gilydd, yn ogystal ag amser ar wahân.

Mae hon yn agwedd ar berthynas sy'n eithaf hanfodol a gall roi'r ymreolaeth i chi y gallech fod ei heisiau.

Sut brofiad yw bod mewn perthynas?

Mae'n debyg nad yw sut rydych chi'n teimlo pan fyddwch mewn perthynas yn deimlad y gellir ei ddisgrifio'n hawdd i chi. Mae hyn oherwydd ei fod yn teimlo'n wahanol i bawb, ac mae'n dibynnu ar ba fath o berthynas y maent ynddi.

Os ydych chi'n ystyried sut i wybod a ydych chi yn y berthynas iawn, mewn llawer o achosion, bydd person yn gwybod. Mae'r berthynas iawn yn hawdd, ac er y gall gymryd ymdrech, bydd yn teimlo bod y gwaith a roesoch ynddo yn werth chweil.

Gallech deimlo eich bod yn cael eich paru’n gyfartal â’ch partner a’u bod yn eich gwerthfawrogi.

|_+_|

10 arwydd melys eich bod chi eisoes yn y berthynas iawn

Cwpl gyda gitâr

Dyma 10 arwydd ar sut i wybod a ydych chi yn y berthynas iawn. Gellir ystyried y rhain hefyd yn arwyddion ei fod yn iawn i chi.

|_+_|

1. Rydych chi'n teimlo'n gyfforddus gyda'ch partner

Mewn llawer o achosion, bydd bod gyda'r person cywir yn gwneud hynny rydych chi'n teimlo'n gyfforddus . Ni fyddant yn rhoi pwysau arnoch i fod yn rhywbeth nad ydych, a byddant yn caniatáu ichi fod yn chi'ch hun. Ni fydd yn rhaid i chi gael persona ffug; bydd eich partner yn adnabod y chi go iawn, a gobeithio y byddwch chi'n adnabod y rhai go iawn hefyd.

Pan fyddant yn gallu eich trin heb eu hidlo, mae hon yn ffordd glir o wybod a ydych chi yn y berthynas iawn. Os oeddech gyda rhywun anghydnaws â chi, efallai y byddant yn ceisio eich newid.

2. Mae ymddiried llwyr

Pan fyddwch chi'n pendroni a yw'r berthynas hon yn iawn i mi, meddyliwch a ydych chi'n ymddiried yn eich partner ai peidio. Ystyriwch pan fydd eich partner yn mynd allan gyda'i ffrindiau, a ydych chi'n poeni am yr hyn y mae'n ei wneud neu a yw'n bod yn driw i chi?

Os nad yw’r ateb, mae hyn yn debygol o olygu eich bod yn ymddiried ynddo ac nad ydych yn poeni y byddai’n gwneud rhywbeth i’ch amharchu, hyd yn oed pan nad yw gyda chi.

Gwyliwch y fideo hwn i ddeall yr arwyddion y gallwch ymddiried yn rhywun:

|_+_|

3. Gallwch lun eich dyfodol

Peth arall i'w ystyried pan fyddwch chi'n gofyn i chi'ch hun a ydych chi yn y berthynas iawn yw a allwch chi ddarlunio'ch dyfodol gyda'ch gilydd. Dychmygwch yn eich meddwl ble rydych chi'n meddwl y gallech fod yn eich perthynas yn yr ychydig flynyddoedd nesaf. Allwch chi weld eich hun yn symud i mewn gyda'ch gilydd neu'n briod?

Os gallwch, mae hyn yn arwydd da y gallech fod yn y berthynas iawn. Pan na allwch chi ddarlunio dyfodol gyda’r person rydych chi gyda nhw, gallai hyn olygu nad ydych chi eisiau dyfodol gyda nhw. Os yw hyn yn wir yn eich perthynas, efallai y byddwch am wneud rhywfaint o ymdrech dod o hyd i'r berthynas iawn .

|_+_|

4. Maen nhw'n eich cyffroi

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n meddwl am eich person arwyddocaol arall? Ydych chi'n cyffroi neu'n teimlo glöynnod byw yn eich stumog?

Pan fyddwch chi'n dod yn gyffrous pan fyddwch chi'n meddwl am eich partner neu'n sylwi ar wên yn dod i'ch wyneb, dyma un ffordd sy'n gysylltiedig â sut i wybod a ydych chi yn y berthynas iawn.

Er efallai na fyddwch chi'n teimlo fel hyn trwy'r amser, os yw hyn yn dal i ddigwydd i chi, mae siawns dda y gallech chi fod yn y berthynas sy'n iawn i chi. Os ydych chi'n gallu meddwl am eich partner a gwenu'n rheolaidd, gyda'r holl bethau eraill y mae'n rhaid i chi eu hystyried a'u gwneud bob dydd, mae hyn yn rhywbeth arbennig.

|_+_|

5. Byddwch yn cyd-dynnu

Un o'r ffyrdd mwyaf amlwg o wybod yw bod fy mhartner yn iawn i mi yw ystyried a ydych chi'n cyd-dynnu ai peidio.

Wrth gwrs, nid oes rhaid i barau gyd-dynnu drwy'r amser, ond pan allant gytuno'n gyson ar bethau ac os nad yw pob sgwrs yn dod i ben mewn dadl, gallai hyn ddangos eich bod mewn perthynas iach.

Pan fyddwch chi gyda rhywun rydych chi'n poeni amdano ac sy'n gofalu amdanoch chi, efallai y gallwch chi wneud hynny gweld eu safbwynt , lle nad ydych chi'n teimlo'r angen i ddadlau gyda nhw am bopeth. Yn lle hynny, efallai y byddwch chi'n dewis dewis eich brwydrau.

6. Gallwch weithio trwy ddadleuon

Pan fydd gennych chi anghytundebau gyda’ch partner , ydych chi'n cymryd yr amser i wneud iawn? Gall hyn fod yn eithaf pwysig o ran sut i wybod a ydych chi yn y berthynas iawn.

Os nad ydych yn fodlon colur ar ôl ymladd , efallai na fyddwch yn fodlon rhoi'ch cyfan yn eich perthynas. Yn y bôn, gallai hyn olygu nad ydych yn gwerthfawrogi eich partner gymaint ag y dylech.

Ar y llaw arall, os nad ydych chi'n gwybod sut i wneud iawn â'ch partner, y ffordd orau o wneud hyn yw dweud wrthyn nhw ei bod yn ddrwg gennych a cheisio deall eu persbectif ar y sefyllfa.

7. Rydych chi eisiau'r un pethau

Os ydych chi a'ch partner eisiau'r un pethau, nid oes fawr o reswm i amau ​​a yw'r berthynas yn iawn i chi ai peidio. Mae siawns dda bod gennych chi werthoedd sy’n cyfateb i’ch gilydd, felly efallai y gallwch chi dyfu gyda’ch gilydd fel tîm. Mae hyn yn rhywbeth y mae llawer o bobl ei eisiau o berthynas.

Er enghraifft, os ydych chi eisiau plant ac i redeg eich busnes eich hun a bod eich partner eisiau hyn hefyd, mae'r rhain yn nodau y gallwch chi weithio tuag atynt gyda'ch gilydd.

8. Maent yn talu sylw i chi

Unrhyw bryd y byddwch chi'n sylwi bod eich partner yn talu sylw i chi, fe allai wneud i chi deimlo eich bod chi'n cael eich clywed a'u bod nhw'n poeni amdanoch chi. Mae hwn yn deimlad a all roi hapusrwydd a rhoi gwybod i chi eich bod yn y berthynas iawn.

Pryd maen nhw'n talu sylw i chi yn rheolaidd, mae'n debyg na fyddwch chi'n pendroni sut i wybod a ydych chi yn y berthynas iawn. Yn lle hynny, efallai y byddwch chi'n teimlo bod gan eich partner ddiddordeb yn yr hyn sydd gennych chi i'w ddweud a'i fod yn teimlo eich bod chi'n berson pwysig yn ei fywyd.

|_+_|

9. Rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich derbyn

Cwpl yn dangos hoffter

Teimlad arall y gallech ei groesawu mewn perthynas yw pryd rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich derbyn . Pa bynnag quirks sydd gennych, peidiwch â thrafferthu eich partner, ac efallai y bydd hyd yn oed yn eu hoffi.

Efallai eich bod chi'n flêr, neu'n hoffi bwyta'ch grawnfwyd brecwast gyda siwgr ychwanegol; os nad yw’r pethau hyn yn mynd ar nerfau eich partner, gallai hyn ddangos eich bod gyda’r un iawn. Meddyliwch yn sicr am y pethau eraill maen nhw'n eu hoffi amdanoch chi.

10. Nid oes gennych unrhyw amheuon

Efallai mai'r prif reswm sy'n ymwneud â sut i wybod a ydych chi yn y berthynas iawn yw a oes gennych chi amheuon yn ei chylch ai peidio. Pan nad oes gennych fawr o amheuaeth, os o gwbl, am eich partner, mae'n debyg mai dyma'r berthynas yr ydych i fod ynddi.

Mae'n debyg nad ydych chi'n chwilio am ragolygon eraill ac yn teimlo'n fodlon pan fyddwch chi gyda'ch partner.

|_+_|

Casgliad

Ystyriwch yr arwyddion hyn eich bod mewn cwpl iach fel canllaw ar sut i wybod a ydych chi yn y berthynas iawn. Os yw'r pethau hyn yn wir i chi, mae'n debygol eich bod chi yn y paru cywir.

Ar y llaw arall, os nad oes gennych y nodweddion hyn yn eich perthynas, efallai y byddwch am ystyried ailfeddwl eich un chi.

Ar ben hynny, efallai y byddwch am weithio gyda therapydd i ddarganfod mwy am berthnasoedd neu sut i ryngweithio â darpar bartneriaid, yn ogystal â gweithio ar eich sgiliau cyfathrebu sy'n gysylltiedig â'ch ffrind presennol.

Neu os nad ydych chi mewn deuawd ar hyn o bryd, efallai yr hoffech chi ymchwilio i ddyddio ar-lein. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod beth rydych chi ei eisiau cyn i chi ddechrau'r broses, felly byddwch chi'n gallu penderfynu ar ôl i chi ddod o hyd iddo.

Ranna ’: