Sut Mae Camweithrediad Erectile yn Effeithio ar Gyplau?

Sut Mae Camweithrediad Erectile yn Effeithio ar Gyplau? Gall Camweithrediad Erectile fod yn gyflwr dinistriol i ddyn ei wynebu, ond gall hefyd fod yr un mor anodd i'r fenyw ymdopi ag ef. Gall colli agosatrwydd sy'n deillio o fethu â chael cyfathrach fod yn niweidiol i hyd yn oed y rhai iachaf o briodasau. Fodd bynnag, mae'n bwysig pennu'r achos y tu ôl i ED yn gyntaf cyn ceisio trin ochr emosiynol pethau.

Yn yr Erthygl hon

Mae Erectile Dysfunction, ED, yn llawer mwy cyffredin nag y mae llawer o bobl yn ei feddwl. Nid yw bob amser yn gyflwr parhaol ac mae llawer o ffactorau a all achosi analluedd. Y peth cyntaf sydd angen ei wneud yw gweld eich meddyg teulu i drafod beth all fod yn achosi ED gan y gallai fod rhyw broblem iechyd sylfaenol sydd angen sylw.

Y ffaith yw bod Erectile Dysfunction yn effeithio ar y DU gyfan, gyda dros 4 miliwn o ddynion yn dioddef o ED. Mae'r siart ar camweithrediad erectile yn dangos pa mor eang yw'r cyflwr. Mae'r graffeg yn dangos bod y ganran o ddynion sy'n dioddef o ED ar ei uchaf yn Llundain a Gogledd Lloegr. Mae'r siart hwn ond yn dangos y dynion sy'n ceisio triniaeth yn weithredol. Nid oes unrhyw ffordd o wybod faint yn fwy nad ydynt eto'n ceisio cymorth oherwydd embaras neu ofn.

Chwalu'r myth

Er bod Camweithrediad Erectile yn fwy cyffredin mewn dynion dros 60 oed, nid yw'n unigryw i'r grŵp oedran hwn. Gall dynion o bob oed gael eu heffeithio gan ED.

Gall problemau corfforol a ffisiolegol achosi Camweithrediad Erectile. Yn aml, materion iechyd sylfaenol yw gwraidd y broblem.

Nid yw'r stigma sy'n amgylchynu ED ynghylch ei fod yn gysylltiedig â'ch gwrywdod mewn rhyw ffordd yn wir. Er y gall fod rhai rhesymau seicolegol, megis straen, sy’n effeithio ar eich gallu i gael codiad, nid oes ganddo ddim i’w wneud â pha mor ‘ddynol’ ydych chi.

Beth sy'n achosi camweithrediad erectile?

Mae yna lawer o ffactorau a all achosi Dysfunction Erectile. Y peth i'w gofio fel cwpl yw nad yw'n amser i'w feio. Nid oes gan Erectile Dysfunction unrhyw beth i'w wneud â pha mor ddeniadol y mae eich gŵr yn dod o hyd i chi, nid yw'n ymwneud â'i awydd am ryw gyda chi. Er y gall hyn fod yn ofn sylfaenol unrhyw wraig yn aml.

Gall dewisiadau ffordd o fyw chwarae rhan fawr yn achos Camweithrediad Erectile. Gall bod dros bwysau, yn ysmygwr trwm, yn yfwr trwm neu hyd yn oed straen arwain at ED. Beth bynnag yw'r achos, mae bob amser yn well siarad â'ch meddyg am ffyrdd o wella'ch iechyd meddwl a chorfforol i helpu gyda symptomau ED.

Efallai y byddwch hefyd yn dioddef o ED os ydych wedi cael anaf i'ch pidyn, wedi dal STI neu os oes gennych gyflwr meddygol sylfaenol sy'n effeithio ar lif y gwaed i'ch pidyn fel Diabetes a chlefyd y galon. Dyma pam rydym yn argymell eich bod yn ceisio cyngor meddygol, os oes gennych gyflwr heb ei ddiagnosio, efallai eich bod yn peryglu mwy na'ch bywyd rhywiol.

Beth yw effeithiau seicolegol camweithrediad erectile?

Gall fod yn bwnc anodd iawn i fynd ato mewn unrhyw briodas, hyd yn oed yn un emosiynol gryf. Yn aml mae yna ddrwgdeimlad ac ofn ar y ddwy ochr. Peidio â gwybod pam fod hyn yn digwydd yn aml yw'r rhan waethaf i'r dyn, oherwydd bydd yn dechrau teimlo'n annigonol mewn rhyw ffordd ac efallai'n gwegian o ganlyniad.

Mae rhai dynion yn teimlo mor isel ynddynt eu hunain, fel eu bod yn beio eu gwraig am y diffyg ‘cymhelliant’ i gael codiad. Mae’n ymddangos yn haws mewn rhai ffyrdd ei wneud yn fai rhywun arall. Wrth gwrs, mae hyn wedyn yn arwain at deimladau o ddrwgdeimlad ar y ddwy ochr a chyn i chi ei wybod, gall priodas unwaith iach fod ar y creigiau.

Bydd cael diagnosis nid yn unig yn rhoi tawelwch meddwl i chi o ran yr hyn sy'n achosi'r ED a'r opsiynau triniaeth, ond yn aml dyma'r catalydd sy'n dechrau'r drafodaeth rhwng gŵr a gwraig.

Unwaith y byddwch wedi cael eich diagnosis, bydd eich meddyg yn mynd trwy'r opsiynau triniaeth gyda chi. Gall hyn gynnwys cynllun hirdymor o newid diet a ffordd o fyw. Efallai y bydd eich meddyg yn eich annog i fwyta'n iachach, cadw'n heini, rhoi'r gorau i ysmygu ac yfed er mwyn rheoli eich cyflwr sylfaenol. Efallai y bydd angen i chi newid y feddyginiaeth rydych yn ei chymryd ar hyn o bryd, a fydd yn golygu cyfnod o addasu. Mae'n debyg mai'r driniaeth arall y byddwch chi'n ei chynnig, ar yr amod nad yw'ch iechyd yn mynd i gael ei effeithio'n negyddol, yw presgripsiwn o rywbeth fel viagra.

Beth bynnag yw eich opsiynau triniaeth, fe'ch cynghorir i drafod hyn gyda'ch priod. Hyd yn oed gyda thriniaeth fel viagra, efallai na fyddwch yn gallu cael codiad ar unwaith ac mae'n dda wynebu'r mater gyda'ch gilydd i helpu'r ddau ohonoch i ddeall y broses.

Beth i'w wneud pan fydd camweithrediad erectile yn taro'ch priodas

Beth i Mae'r teimladau sydd gennych o amgylch ED i gyd yn ddilys. Efallai y bydd y ddau ohonoch yn teimlo'n siomedig, yn rhwystredig neu'n annigonol. Mae'n gwbl normal cael y teimladau hyn a deall y gallai hyn gael effaith ar eich hunan-barch.

I'r dyn yn y berthynas, mae'r teimladau hynny'n aml yn cael eu cyplysu ag euogrwydd, cywilydd a theimlo'n gywilyddus. Dyma'r amser i siarad â'ch gwraig am sut rydych chi'n teimlo, efallai y byddwch chi'n synnu o glywed ei bod hi'n profi teimladau tebyg iawn.

Cydnabod bod problem yw’r cam cyntaf i fynd i’r afael â hi. Efallai mai mynd at therapydd trwyddedig yw'r ffordd orau o gael yr holl deimladau hynny allan yn agored ac i weithio drwyddynt.

Efallai bod eich gwraig yn teimlo nad oes gennych chi ddiddordeb ynddi bellach, ei bod hi ar fai rhywsut. Mae'n bwysig cydnabod bod y teimladau o siom a rhwystredigaeth ar y ddwy ochr, os am resymau gwahanol.

Tynnwch y pwysau i ffwrdd

Mae'n bosibl iawn bod y teimladau negyddol hyn yn gwaethygu'r cyflwr. Gall straen effeithio ar ED a gall ddod yn gylch parhaol o faterion. Os rhowch ormod o bwysau ar ganlyniad cyfarfyddiad rhywiol, efallai eich bod yn gosod eich hun i fethu.

Os yw hyn yn wir, yna mae'n bryd cymryd cam yn ôl. Dechreuwch ailadeiladu eich perthynas gyda'ch gilydd. Mwynhewch gyffwrdd a chysylltiadau corfforol heb ddisgwyl rhyw. Ewch yn ôl at y pethau sylfaenol, dal dwylo, mwythau a chusanau yw'r cyfan sydd ei angen arnoch i ddechrau adeiladu ar y teimlad hwnnw o agosrwydd.

Cymerwch amser i ailddarganfod eich gilydd. Treuliwch amser yn gwneud pethau rydych chi'n mwynhau eu gwneud gyda'ch gilydd a byddwch mor gyffyrddol â phosib. Unwaith y byddwch wedi ail-gysylltu ar lefel emosiynol, ac wedi ailddarganfod y teimlad o gysylltiad corfforol, byddwch yn dechrau ymlacio a gyda chymorth meddyginiaethau fel Sildenafil a Viagra bydd eich hyder yn dechrau tyfu ac efallai y byddwch yn dechrau mwynhau llawn. bywyd rhywiol unwaith eto.

Hefyd, byddwch yn realistig gyda'ch disgwyliadau. Efallai na fydd y tro cyntaf i chi gael rhyw ar ôl cyfnod o analluedd yn rhoi'r byd ar dân. Wrth gwrs, efallai ei fod yn syfrdanol, ond mae'n bwysig cynnal y synnwyr digrifwch hwnnw o amgylch eich bywyd rhywiol. Wedi'r cyfan, dylai rhyw fod yn hwyl ac yn bleserus.

Ceisiwch beidio â chanolbwyntio ar y canlyniad terfynol. Mwynhewch archwilio'ch gilydd a gweithio'ch ffordd yn ôl i roi pleser unwaith y bydd eich cysylltiad emosiynol wedi'i ailsefydlu.

Awgrymiadau defnyddiol

Pan fyddwch chi'n teimlo'n barod i geisio cael cyfathrach rywiol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n caniatáu amser i chi'ch hun. Diffoddwch ffonau, gwnewch yn siŵr bod anifeiliaid anwes a phlant yn cael eu cadw'n ddiogel yn y gwely ac allan o'r ffordd. Nid ydych am fentro amhariadau ar hyn o bryd.

Rhowch ganiatâd i chi'ch hun fod yn ddigymell, ewch â'r hyn sy'n teimlo'n iawn ar hyn o bryd. Ceisiwch beidio â chanolbwyntio ar y canlyniad terfynol, mae orgasm yn wych, ond y daith o archwilio'ch gilydd yw lle mae'r cysylltiad go iawn yn digwydd.

Byddwch yn addfwyn ac yn garedig wrthych eich hunain. Dewch at eich gilydd gyda chariad a cnawdolrwydd, nid oes angen i chi fod yn gath fach rhyw y tro cyntaf na dechrau siglo o'r lampshade.

Os ydych yn cymryd meddyginiaeth i helpu, cofiwch efallai na fydd yn gweithio y tro cyntaf. Efallai y bydd angen i chi fynd yn ôl at eich meddyg a chynyddu'r dos. Mae hyn yn gwbl normal, ceisiwch beidio â digalonni a sarhaus, gellir ei addasu'n hawdd.

Ymlaciwch, os nad ydych chi'n teimlo'n gyffrous ar unwaith, mae hynny'n iawn. Mwynhewch archwilio'ch gilydd, efallai dewch â help ychwanegol i mewn fel teganau rhyw, ireidiau neu hyd yn oed wylio ffilm rywiol gyda'ch gilydd. Rhowch gynnig ar bethau a chael hwyl, peidiwch â'i gymryd o ddifrif, dylai rhyw fod yn hwyl.

Sut gall partner helpu gyda chamweithrediad erectile?

Yn olaf, gwnewch amser i'ch gilydd, mae mwy i briodas lwyddiannus na bywyd rhywiol egnïol. Gwnewch bethau gyda'ch gilydd fel cwpl. Ewch ar ddyddiadau, cofrestrwch gyda'ch gilydd mewn dosbarthiadau neu mwynhewch deithiau cerdded yng nghefn gwlad.

Bydd beth bynnag a wnewch i ailsefydlu’r cysylltiad emosiynol hwnnw ond yn cryfhau’r canlyniadau yn yr ystafell wely pan fydd y ddau ohonoch yn teimlo’n barod i roi cynnig arall arni.

Ranna ’: