Sut Mae Ysgariad yn Gwneud Bywyd yn Uffern?

Sut Mae Ysgariad yn Gwneud Bywyd yn Uffern

Beth yw ysgariad a beth sy'n digwydd?

Fel pob peth byw arall, mae teulu hefyd yn tyfu, yn datblygu ac yn esblygu wrth i strwythur y teulu barhau i newid.

Yn yr Erthygl hon

Weithiau mae strwythur y teulu yn newid pan fydd aelod newydd yn ymuno â'r teulu, trwy briodasau a genedigaeth plant.

Fodd bynnag ar adegau eraill, mae'r strwythur yn newid o ganlyniad i golli aelod o'r teulu, yn enwedig pan fydd anwyliaid yn marw neu trwy wahanu ac ysgariad. Mae'n mynd yn anodd iawn pan fydd yn rhaid i chi ymdopi â chwalfa eich teulu, trwy wahanu ac ysgariad.

Sut mae'n effeithio, mae'r bobl o fewn y teulu yn wahanol. Mae pob un yn tueddu i ymdrin â gwahaniad ac ysgariad yn wahanol. Fodd bynnag, nid oes ffordd gywir nac anghywir o ddelio ag ef.

Mae’n debyg mai ysgariad yw’r gorthrymder mwyaf heriol y gall teulu ei wynebu.

Ac oni bai eich bod wedi ei brofi drosoch eich hun, mae'n anodd gweld y difrod y mae'n ei achosi.

Sut mae pobl yn delio ag ysgariad?

Mae pob teulu yn delio ag ysgariad yn wahanol.

Mae rhai teuluoedd yn trin y rhaniad yn eithaf da ac yn dod allan yn gryfach nag erioed, tra bod rhai teuluoedd yn syml yn methu â dod i delerau â'r gwir erchyll.

Gallwch weld y darluniau canlynol i weld sut mae'r ddwy ochr fel arfer yn trin y stori chwerwfelys hon.

Mae'n ymwneud â theulu mawr, hapus

Mae Mae fel arfer yn dechrau gyda theulu hapus, lle mae'r plant yn derbyn cariad a gofal diddiwedd, ac mae'r ddau bartner yn hollol mewn cariad â phob un.

Yma gallwch weld bod y ddau riant yn sefyll ar bont wedi torri gyda'u plant. Mae'r ddau riant yn chwarae rhan bwysig yma. O'u herwydd hwy y mae y bont yn gytbwys yn y lle cyntaf.

Trafferth ym mharadwys

Mae rhywun arall yn dod i mewn i'r llun, ac yna mae helynt yn dechrau ym mharadwys.

Rydych chi'n gweld ymladd diddiwedd, cecru parhaus ar y lleiaf o bethau. Mae'r tad yn aros allan yn hwyr ac yn dechrau colli digwyddiadau teuluol pwysig. Ac rydych chi'n ei weld yn digwydd reit o flaen eich llygaid. Ac yr wyt ti yn tystio i'r cwlwm hwnnw oedd gennyt yn gwanhau, ac y mae'n dy ddychryn.

Ac yna daw amser, pan fydd y tad yn chwalu ei holl gysylltiadau â'i deulu ac yn gadael i ddechrau bywyd newydd. Ac mae'r cwlwm oedd yno unwaith yn torri.

Nid yw'r bont bellach yn gytbwys, ac mae'r planc pren yn dechrau cwympo gan fynd â'r plentyn gydag ef. Mae'r plentyn a arferai werthfawrogi'r bond hwnnw ar un adeg yn cwympo o dan y sioc o gael ei fradychu.

A gweddill ei deulu sy'n ei helpu. Maen nhw'n gwneud yn siŵr ei helpu i godi'n ôl a'i atal rhag syrthio oddi ar y bont sydd wedi torri. Maen nhw'n ei gefnogi. Mae'r plant nawr gyda'u mam, ac maen nhw nawr yn cynnig cefnogaeth i'w gilydd. Tra bod eu tad eisoes wedi dechrau ei deulu newydd. Mae'r fam yn dorcalonnus.

Yna mae'r fam ei hun yn dechrau ceisio cariad a chwmni. Ac yn fuan mae hi hefyd yn dod o hyd i rywun sy'n ei charu ac yn barod i'w chynnal. Ac mae'r plant unwaith eto'n teimlo eu bod wedi'u bradychu. Ac yn fuan i'w mam adael llonydd iddynt, nid oes gan y bont doredig ddim i'w chadw'n gytbwys.

Mae'r ddau falans wedi'u tynnu. Mae hyn yn golygu bod y bont yn sicr o ddisgyn, ac mae'n sicr o fynd â'r plant ynghyd â hi hefyd. Mae’r darluniau hyn yn dangos sut mae ysgariad fel arfer yn effeithio ar weddill aelodau’r teulu. Mae'n dinistrio'r bont oedd yn eu cadw i gyd yn gytbwys.

Beth mae plant yn mynd drwyddo ar ôl i'w rhieni ysgaru?

Fel arfer mae Weithiau mae'r rhieni mor awyddus i symud ymlaen yn eu bywydau fel eu bod yn gwrthod cydnabod unrhyw berthynas flaenorol oedd ganddynt. Gan gynnwys eu plant eu hunain.

Fel arfer mae'n cael effaith negyddol iawn ar y plant. Ni waeth pan fydd eich rhieni yn ysgaru, mae bob amser yn cael effaith andwyol ar eich meddwl.

Fodd bynnag, fel y crybwyllwyd uchod mae dwy ochr i bob stori. Mewn rhai achosion, tra bod y rhiant biolegol yn torri'r holl gysylltiadau, mae'r llys-riant yn fodlon cymryd ei gyfrifoldebau drostynt.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Mae plant yn datblygu ymlyniad gyda'r un rhiant a arhosodd

Mewn rhai achosion, er eu bod wedi ysgaru, mae cyplau fel arfer yn aros yn ffrindiau gyda'i gilydd. Weithiau, er mwyn eu plant, maen nhw'n gwneud y fath beth. Tra mewn achosion eraill, mae'r ddau yn parchu penderfyniadau ei gilydd.

Mae pob un yn delio'n wahanol â'u rhieni'n ysgaru.

Fel arfer, mae plant yn dioddef llawer pan fydd hyn yn digwydd, ac mae'n llanast gyda'u hymennydd. Fodd bynnag, mae yna achosion lle mae rhieni hyd yn oed ar ôl cael ysgariad yn barod i aros yn ffrindiau i'w plant yn unig. Er gwaethaf hynny, nid yw ysgariad byth yn syniad da, a rhaid ichi ystyried ei ganlyniadau cyn cymryd cam o'r fath.

Ranna ’: