Sut i Ymdrin ac Atal Sabotage o'ch Perthynas Rhiant-Plentyn

Sut i Ymdrin ac Atal Sabotage o Ni ddylai neb orfod ymladd â'u priod presennol neu gyn briod er mwyn caru eu plant. Ac eto, mae hyn yn wir am filoedd o deuluoedd bob dydd. Os nad yw'ch priod neu gyn-briod yn ddigon llaw, efallai y bydd yn mynd â hi gam ymhellach i ddifrodi'ch perthynas rhiant-plentyn gyda'ch plant trwy gelwyddau neu driniaeth arall.

Yn yr Erthygl hon

Nid yw'r nodweddion a all wneud rhywun yn gyffrous hyd yn hyn yn trosi'n dda i rianta. Ac mae pobl yn newid dros amser, nid bob amser er gwell.

Os byddwch chi'n gweld bod eich cyn bartner yn ceisio difrodi'ch perthynas rhiant-plentyn gyda'ch plant, dyma ychydig o gamau y gallwch chi eu cymryd i'w drin.

Ffyrdd y mae rhieni'n difrodi dyfodol eu plant a sut i'w atal i achub eich perthynas rhiant-plentyn-

1. Dod o hyd i dir cyffredin trwy gyfathrebu clir

Y cam cyntaf yw gofyn beth allech chi a'ch cyn-briod ei wneud yn wahanol i annog gwell cyfathrebu rhwng cartrefi. Ceisiwch ofyn i'ch cyn-fyfyriwr beth allwch chi ei wneud i greu amgylchedd iach i'r plant.

Yn ddelfrydol, gofynnwch iddynt gytuno bod difrod i berthynas rhiant-plentyn ar y naill ochr a'r llall yn brifo'r plant yn y pen draw. Efallai y bydd angen ceisio cymorth gan therapydd teulu i gyfryngu.

2. Creu ffiniau diffiniedig

Os yw'ch cyn yn gwrthod dod i weithio fel tîm, yna mae'n bryd creu rhai ffiniau pendant i atal difrod i berthynas rhiant-plentyn. Peidiwch â bod yn ysglyfaeth i effeithiau eu harferion sy'n difrodi'r cwlwm rhiant-plentyn.

Mae enghreifftiau yn cynnwys casglu a gollwng ymweliadau mewn mannau cyhoeddus yn unig, a gwahardd y berthynas rhiant-plentyn rhag difrodi mynediad rhieni i'ch cartref.

Gan fod emosiynau'n rhedeg yn uchel, efallai y byddai'n well cyfathrebu'n llym trwy neges destun neu e-bost (heb sôn am fod gennych chi ddogfennaeth o sylwadau negyddol os byddwch chi'n dod i'r llys).

3. Sicrhewch eich sianeli cyfathrebu

Mae technoleg yn rhoi help llaw, ac mae yna nifer o apps gwych ar gael i'ch cynorthwyo i bontio'r bwlch cyfathrebu ac maent yn ymwneud yn llwyr ag amserlennu a lles eich plant.

4. Arhoswch mewn cyfathrebu â'ch atwrnai teulu

Mae’n bosibl y bydd cyn riant biolegol eich plentyn yn ceisio cam-drin system y llys yn ystod neu ar ôl eich ysgariad i’ch cosbi. Gall hyn frifo'n ariannol, yn emosiynol, a gall fod yn straen mawr ar eich amser rhydd. Yn y sefyllfa hon, bydd angen cyfreithiwr teulu arnoch. Gallant ddadlau gerbron y llys i dynnu sylw at dactegau cyfreithiol afresymol y gallent fod yn eu defnyddio a rhoi diwedd arnynt, neu geisio iawndal gan y llys.

5. Cymryd cyfrifoldeb am eich partner newydd

Os bydd cyn yn arbennig o ddial tuag at eich partner newydd, eich cyfrifoldeb chi yw eu hamddiffyn hyd eithaf eich gallu, hyd yn oed yn cynnwys gorfodi'r gyfraith os oes angen, ynghyd ag amddiffyn eich perthynas rhiant-plentyn.

Os yw'ch cyn-briod yn athrod eich priod newydd yn barhaus, rhowch ben arno. Efallai y bydd angen i chi rwystro cyfryngau cymdeithasol, e-byst, a hyd yn oed rhifau ffôn ar ran eich partner. Dylech chi, fel bio-riant, gymryd y rôl o drin yr holl gyfathrebu ynghylch y plant gyda'ch cyn. Bydd hyn hefyd yn eich helpu i atal eich cyn rhag difrodi eich perthynas rhiant-plentyn.

Nodweddion cyd-rieni diogel, gweithredol uchel

Nodweddion cyd-rieni diogel, gweithredol uchel Sut ydych chi'n gwybod a oes gennych sefyllfa ar eich dwylo sy'n gofyn am sylw ar unwaith? Ystyriwch y rhestrau gwirio canlynol sy'n gwahaniaethu rhwng perthnasoedd rhianta swyddogaethol a chamweithredol.

 1. Hyblyg
 2. Parchus
 3. Teg
 4. Canolbwyntiwch ar les emosiynol plant
 5. Cefnogol
 6. Diogel
 7. Yn parchu ffiniau
 8. Arddull cyfathrebu cadarnhaol a rhesymegol
 9. Parchu partneriaid a llys-rieni newydd

Canlyniad dangos y nodweddion hyn yn eich bywydau cyd-rianta? Cael plant sy'n delio â newid yn dda, sy'n wydn yn emosiynol ac yn ddigon dewr i fentro. Nid oes ganddynt un, ond llawer o oedolion yn eu bywydau sy'n gofalu amdanynt ac yn darparu adnoddau allweddol: arian, amser, arweiniad, ac yn bennaf oll, LOVE.

Mae hyn yn cael effaith uniongyrchol ar eu hiechyd corfforol ac emosiynol: mae plant sy'n gweithredu yn y math hwn o amgylchedd yn datblygu systemau imiwnedd gwydn ac arddulliau ymlyniad diogel. Mae hyn yn creu perthynas iach rhwng rhiant a phlentyn rhyngoch chi a'ch plentyn.

Nodweddion cyd-rieni sy'n gweithredu'n isel, yn bryderus iawn ac yn difrodi

 1. Gwrthdaro
 2. Condescending neu narsisaidd
 3. Pwmpio plant am wybodaeth am gyn a'u partner
 4. Teimlad cyson o ansefydlogrwydd a hyd yn oed perygl (bygythiadau corfforol)
 5. Cartref yn cerdded ar blisg wyau i osgoi gwrthdaro
 6. Anhyblyg
 7. Ddim yn talu cynhaliaeth plant / alimoni ar amser (neu o gwbl)
 8. Anghysondeb ag ymweliad
 9. Yn cadw teganau, dillad y plentyn, ac ati.
 10. Yn cam-drin system y llysoedd
 11. Yn defnyddio plant i gyfathrebu
 12. Yn achosi dicter a dicter ynghylch cyn gyda phlant

Canlyniad posibl plant yn byw gyda rhieni mor wenwynig? Gallant ddioddef o glwyfau emosiynol dwfn ar hyd eu hoes a bod yn agored i bryder cronig.

Ar ben hynny, mae astudiaethau wedi dangos bod y plant hyn yn dueddol o fod yn gaeth i gyffuriau ac y gallent gael anawsterau wrth gyflawni bywydau rhamantus bodlon. Bydd eu system imiwnedd yn cael ei pheryglu gan y pryder a'r ansefydlogrwydd cyson.

Yn olaf, gall un o ddau ganlyniad ddigwydd: gallant fod yn rhy ansicr i gymryd risgiau priodol, neu gallant ddewis cymryd risgiau amhriodol a allai sicrhau canlyniadau trasig.

Rhoi cynllun ar waith

Cofiwch: dim ond yr hyn sy'n digwydd yn eich cartref y gallwch chi ei reoli. Mae gwneud y gorau y gallwch yn golygu creu a chynnal gofod diogel, cefnogol ar gyfer eich rhai ifanc mewn sefyllfa anodd. Cofiwch y bydd eich plant yn tyfu i fyny yn y pen draw a deallwch eich bod chi yno iddyn nhw. Er na allwch newid yr hyn sy'n digwydd yn nhŷ eich cyn, GALLWCH ganolbwyntio'ch ymdrechion ar greu amgylchedd iach.

Os yw tad eich plentyn yn gwneud popeth o fewn ei allu i'ch athrod a'ch dieithrio oddi wrth eich plant, peidiwch ag ymladd tân â thân, ymladdwch dân â dŵr.

Dysgwch werth gonestrwydd i'ch plant, a sut i edrych ar dystiolaeth i benderfynu beth sy'n wir ac yn anghywir. Pan fyddant yn mynd yn isel, byddwch yn mynd yn uchel.

Gwnewch ymdrech gyfartal i gynnal presenoldeb cyson, cyson ym mywydau eich plant. Y gwir amdani yw PEIDIWCH Â RHOI I FYNY. Mae arnoch chi i'ch plant roi gwybod iddyn nhw a theimlo eich bod chi wedi ymladd eich gorau glas i gael perthynas dda, a'ch bod chi'n gwneud popeth o fewn eich gallu i wneud y gorau o sefyllfa wael.

Ranna ’: