Sut i Ymdrin â Phwysau Mewn Perthynas: 25 Awgrym

Cwpl yn gwneud eu cyfrifeg

Yn yr Erthygl hon

Pan fyddwch chi’n teimlo dan bwysau i mewn i berthynas, yn aml mae’r syniad o gymryd y cam nesaf hwnnw neu ymrwymo yn mynd yn frawychus. Efallai eich bod chi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth rydych chi wedi bod yn aros amdano, hyd yn oed yn gobeithio am yr holl amser hwn tra'n dyddio, ond nawr nid ydych chi mor siŵr eich bod chi'n barod mewn gwirionedd.

Nid yw cael eich gorfodi neu eich perswadio i symud yn rhy gyflym yn cyd-fynd â’ch dymuniadau neu’ch disgwyliadau chi, ac mae’r rheini cyn bwysiced ag anghenion eich cymar.

Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n barod, gallai'r sefyllfa weithio allan i fod yn negyddol, ac yna does dim ffordd i fynd yn ôl i ddim ond dyddio, er nad ydych chi'n cyd-fyw mwyach.

Nid ydych chi'n barod i symud ymlaen, ond nid ydych chi eisiau colli'ch partner chwaith; sut ydych chi'n delio â'r pwysau hyn mewn perthynas?

Pam ydych chi'n teimlo dan bwysau i fod mewn perthynas

Gall teimlo dan bwysau i mewn i berthynas ddeillio o nifer o ffactorau fel efallai bod dylanwadau o’r tu allan yn dweud wrthych ei bod hi’n rhy fuan. Mae ffrindiau a theulu agos yn effeithio'n sylweddol ar sut mae pobl yn ymateb i'w partneriaeth.

Mae ymrwymiadau gwaith hefyd yn gwneud hynny os ydych chi'n ymdrechu i ddatblygu gyrfa ac nad oes gennych lawer o amser i'w roi mewn partneriaeth unigryw ac ymroddedig.

Gall sefyllfaoedd pwysau eraill mewn perthynas godi pan nad yw partner yn gwneud llawer i gyfaddawdu neu pan fydd ganddo ddisgwyliadau afrealistig, fel y syniad y dylech ildio'ch cynlluniau i sefydlu gyrfa o blaid meithrin perthynas tymor hwy.

5 arwydd eich bod dan bwysau mewn perthynas

Wrth i ddêt fynd yn ei flaen, gyda dau berson yn cael hwyl ac yn datblygu cysylltiad, yn y pen draw, yn lle cymryd pethau un dydd ar y tro i weld beth fydd yn tyfu yn y pen draw, efallai y bydd un partner yn mynd ychydig yn bryderus i symud pethau ymlaen.

Gall hynny olygu eu bod yn dechrau gwneud neu ddweud pethau sy'n gwneud i'w cymar dynnu i ffwrdd oherwydd bod pwysau arnynt i mewn i berthynas. Mae rhai arwyddion o bwysau mewn perthynas yn cynnwys:

1. Clywch son am y dyfodol gyda'n gilydd

Er y gallai dyddio arwain at fwy yn y pen draw, gall siarad am ddyfodol gyda'n gilydd yn rhy fuan ychwanegu tensiwn mewn perthynas gan achosi cymar i redeg yn hytrach na dod yn agosach.

2. Angen atebion

Pan fyddwch chi angen atebion nad oes gan gymar eto, fel ble maen nhw'n gweld pethau rhwng y ddau ohonoch chi ar y pennawd neu beth yw eu bwriad ar gyfer y bartneriaeth, mae'n achosi i bartner ddechrau teimlo dan bwysau. Chwiliwch am ffyrdd o reoli perthnasoedd yn well er mwyn osgoi cwestiynu yn gynnar yn y cyfnodau dyddio

3. Drwgdybiaeth mewn teimladau

Pan mae angen dadansoddi pob gair i weld a yw hynny'n golygu bod rhywun yn eich hoffi, mae'n creu teimlad o bwysau mewn perthynas.

Gall cwestiynu pam nad yw negeseuon testun yn cael eu dychwelyd neu os oes rheswm pam nad yw galwadau ffôn yn cael eu gwneud yn ystod y dydd yn gallu troi ffrind yn sur i'ch caru pan mai'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ymddiried yn eu teimladau.

Os yw'n troi allan nad yw'n eich hoffi chi mewn gwirionedd, gallwch chi symud ymlaen i ddaliad gwell. Nid yw'n werth y straen rydych chi'n ei roi arnoch chi'ch hun.

4. Rhoi gwybod i ffrindiau a theulu eich bod yn gyfyngedig

Cyn i bethau ddod yn ymrwymiad swyddogol, rydych chi'n penderfynu rhoi gwybod i bawb eich bod chi wedi ymrwymo'n gyfan gwbl ar ôl dim ond llond llaw o ddyddiadau.

Mae llawer o bobl yn cymryd ymrwymiad yn araf gyda'r angen i fod yn siŵr mai'r person yw'r un iawn cyn cymryd y cam hwnnw; yn gyffredinol nid yw gwneud hynny ar ôl dim ond cwpl o ddyddiadau yn mynd i ddigwydd, a bydd dweud wrth bawb sydd ganddo ond yn dod â theimlad o bwysau i mewn i berthynas.

5. Mogu'r person arall

Gall fod yn drobwynt sylweddol pan fyddwch chi'n credu bod bywyd yn troi o amgylch eich partner gan fod angen annibyniaeth ar bob person gyda diddordebau a hobïau ar wahân.

Cwpl trist yn wallgof wrth ei gilydd

Mae ceisio treulio'ch holl amser gyda rhywun yn rhywbeth nad ydych chi ei eisiau mewn perthynas. Astudio yn dangos bod dynion sengl yn teimlo mwy o bwysau hyd yn hyn na merched, ynghyd â ffeithiau eraill.

Diffiniad o gymhwyso pwysau mewn perthynas

Mae cymhwyso pwysau mewn perthynas yn debyg i osod disgwyliadau sy'n afresymol o ran ble mae'r dyddio ar hyn o bryd a chredu y bydd y person arall yn cyd-fynd ag ef.

Mae hynny’n gadael rhywun yn agored i ofid pan fo cymar yn ymateb yn negyddol i’r disgwyliadau hynny neu’n mynegi camganfyddiad o’r hyn sydd wedi bod yn digwydd rhwng y ddau ohonyn nhw.

Gall peidio â theimlo'n eisiau mewn perthynas arwain at wrthdaro lle'r oedd cyfatebiaeth hwyliog a chyffrous gyda'r potensial i wneud cysylltiad iach dros amser pe byddai'r rhagdybiaethau hyn wedi aros o fewn rheswm.

25 awgrym ar sut i ymdopi â theimlo dan bwysau i mewn i berthynas

Gall profi teimlad o bwysau i mewn i berthynas ond peidio â bod eisiau colli'r person fel partner sy'n dyddio fod yn heriol. Mae hynny’n arbennig o wir os yw’r unigolyn wedi gwneud gweithio allan mewn perthynas yn anodd trwy ofyn cwestiynau am y dyfodol nad oes neb yn wirioneddol barod amdano eto.

Edrychwn ar rai awgrymiadau hanfodol ar gyfer trin y teimlad hwnnw o bwysau o fod mewn perthynas:

1. Cyfathrebu

Mae cyfathrebu yn allweddol mewn unrhyw berthynas , dyddio neu fel arall. Os ydych chi'n hapus gyda'r person rydych chi'n ei weld, a bod popeth yn dda heblaw eu disgwyliadau, cynhaliwch y sgwrs honno.

Eglurwch nad ydych chi’n barod i symud ymlaen, ond os mai dyna sydd ei angen arnyn nhw, efallai y bydd angen iddyn nhw ddod o hyd i hynny gyda pherson arall, yn anffodus.

|_+_|

2. Rhowch eich hun yn eu lle

Os gallwch geisio uniaethu â pha mor eithafol yw eu hemosiynau, gallai eich helpu i ddeall eu hangen i roi’r pwysau y maent yn ei roi ichi symud ymlaen. Efallai wedyn y gallwch chi eu helpu i arafu pethau ychydig.

3. Cyfaddawd

Pan fyddwch chi'n teimlo dan bwysau i mewn i berthynas, dewch o hyd i ffordd o gyfaddawdu'r hyn sy'n digwydd yn y bartneriaeth. Mae'r pethau hanfodol i'ch partner yn haeddu ystyriaeth, yn union fel y dylid bodloni'ch anghenion.

Os oes pwysau rhywiol mewn perthynas, dewch o hyd i ffordd i benderfynu pam mae hyn wedi dod yn elfen mor hanfodol pan nad yw un person yn barod neu eisiau aros.

Gwraig drist yn edrych ar ddyn

4. Cysuro

Pan fydd rhywun yn gofyn cwestiynau pigog am y dyfodol, maen nhw wir yn ceisio darganfod a ydych chi'n eu hoffi; mae angen sicrwydd. Pan fyddwch yn darparu hyn iddynt, bydd pethau'n symud ymlaen yn fwy llyfn.

|_+_|

5. ffres cymryd

Pan fyddwch chi’n teimlo dan bwysau i mewn i berthynas, efallai mai dim ond edrych o’r newydd ar y bartneriaeth sydd ei angen arnoch chi gan ffrindiau agos neu deulu sy’n gallu gweld y sefyllfa o safbwynt gwahanol. Efallai eich bod yn darllen mwy i mewn iddo nag y mae eich ffrind yn ei fwriadu.

Yn yr eiliadau hyn efallai y byddwch yn meddwl tybed, a yw perthnasoedd i fod i fod yn anodd? Ydy, oherwydd yn yr achos hwn efallai nad ydyn nhw'n pysgota am ymrwymiad penodol ond yn fwy felly i wybod nad ydych chi'n gweld pobl eraill.

6. Gofod ar wahân

Pan fyddwch chi'n dechrau cwestiynu, a yw perthnasoedd i fod i fod mor anodd, efallai ei bod hi'n bryd cael rhywfaint o le ar wahân i ddechrau gweithio pethau allan mewn perthynas a gollwng rhywfaint o'r pwysau.

Er nad dyna fydd eich cymar ei eisiau, fe all eich helpu chi i sylweddoli beth allech chi fod ar goll os nad oedden nhw yn eich bywyd.

7. Gadewch i'r dicter ymsuddo

Os ydych chi'n anghytuno ynghylch teimlo pwysau mewn perthynas ac yn mynegi ei fod yn pwyso arnaf i mewn i berthynas, mae'n debygol y bydd dicter ar un ochr neu'r ddwy ochr.

Nid dyma’r amser i geisio gweithio allan y mater nes bod pob un ohonoch yn tawelu ac yn gallu trafod y broblem yn adeiladol. Peidiwch byth â siarad tra'n ddig.

8. Gosod ffiniau

Os nad yw ffiniau wedi’u pennu eto yn y berthynas, mae’n bryd i bob un ohonoch amlinellu’r rhain a sicrhau eu bod yn cael eu gorfodi. Mae hefyd i atgoffa eich cymar pan fydd y rhain yn cael eu croesi, pan fydd pwysau’n cael ei deimlo, neu pan fydd straen yn disgyn i’r bartneriaeth.

Symudwch trwy lyfr gwaith defnyddiol gan Nedra Glover Tawwab, o'r enw ' Y Llyfr Gwaith Ffiniau Gosod ,’ i ddysgu hanfodion sut i osod ffiniau ar gyfer eich twf personol.

|_+_|

9. Meddylgarwch

Mae’n dda i’r ddau ohonoch ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar, gan aros yn bresennol yn y foment. Mae hynny’n golygu osgoi’r hyn sydd wedi digwydd yn y gorffennol a pheidio ag edrych i’r dyfodol. Wrth ganolbwyntio ar ei gilydd, rydych yn parhau i fod wedi'ch gwreiddio yn y presennol. Bydd yn lleddfu pwysau ar y ddau unigolyn.

10. Cadw ymdeimlad o annibyniaeth

Gwnewch yn siŵr bod eich cymar yn cynnal ei annibyniaeth a'ch bod chi'n gallu mwynhau amser a gofod unigol i gymryd rhan mewn diddordebau penodol, hobïau, ac amser gyda ffrindiau agos.

Mae amser ar wahân yn dda ar gyfer perthynas, ac ni ddylai partner byth gael eu bywydau cyfan yn troi o amgylch eu cymar. Mae'n afiach.

11. Dim pwysau rhywiol

Mae'n iawn aros nes bod y ddau ohonoch yn barod i'r berthynas ddod yn rywiol. Peidiwch â theimlo pwysau a mynegwch na fyddwch dan bwysau i wneud rhywbeth personol.

Nid oes amserlen benodol i hynny ddigwydd. Un arwydd chwedlonol yw pan fydd pob un ohonoch yn teimlo'n gyfforddus yn trafod y pwnc ac yn datgelu unrhyw heintiau a drosglwyddir yn rhywiol neu STDs neu fynegi manylion penodol am iechyd rhywiol cyffredinol.

Os na allwch gael agoriad, sgwrs onest am y pwnc, ni ddylai'r gweithgaredd ddigwydd. Sut byddwch chi’n rhoi gwybod i rywun beth rydych chi’n ei hoffi a beth fyddech chi’n mwynhau rhoi cynnig arno os na allwch chi drafod pwnc iechyd?

12. Bod â meddwl agored

Efallai na fyddwch chi’n barod am ymrwymiad neu i edrych i’r dyfodol ac nad ydych chi’n disgwyl cael profiad o deimlo dan bwysau i mewn i berthynas. Eto i gyd, mae'n syniad da os ydych chi'n hoffi i'r person fod â meddwl agored wrth drafod teimladau a meddyliau. O leiaf byddant yn teimlo eu bod yn cael eu clywed.

13. Parchwch eich hun

Yn yr un modd, gallwch ddod yn ôl yn yr un sgwrs gyda'r rhesymau pam nad ydych chi wedi cyrraedd y pwynt hwnnw yn y bartneriaeth eto. Efallai y bydd yn cymryd ychydig yn hirach i chi gyrraedd awydd am ymrwymiad neu hyd yn oed weld dyfodol. Y gobaith yw y gallant fod yn amyneddgar.

14. Paid â chuddio'r gwir

Os oes yna bethau yn y gorffennol sy'n gwneud i chi ddal yn ôl, efallai cyn-dwyllo arnoch chi, neu os bu profiad trawmatig, gadewch i'ch ffrind wybod y pethau hyn yn hytrach na'u cadw'n fewnol yn enwedig os ydych chi'n teimlo bod y person hwn yn arbennig mewn rhyw ffordd.

Mae bregusrwydd yn ffafriol mewn partneriaeth. Mae'n dangos ymddiriedaeth na fydd unrhyw farn nac ôl-effeithiau.

15. Negeseuon/galwadau ffôn cymedrol

Er mwyn osgoi'r disgwyliad y byddwch yn cysylltu â'ch partner yn gyson, cadwch y negeseuon a'r galwadau ffôn i'r lleiafswm yn y dechrau. Y ffordd honno, nid oes gan neb bwysau na straen pan nad yw'r rhain yn ddigonol.

16. Gollwng rheolaeth

Ni all unrhyw un reoli person arall, ac ni ddylech fod eisiau gwneud hynny. Mae hynny'n wenwynig mewn perthynas.

Tybiwch fod eich partner yn profi ffordd wahanol o fynd at y berthynas. Yn yr achos hwnnw, yr unig beth i helpu yn yr agwedd honno yw cyfathrebu a gweithio drwy'r mater yn adeiladol ac yn gadarnhaol. Fel arall, byddwch chi'n creu pwysau a straen i'ch cymar.

17. Cofleidiwch yr amseroedd da

Ceisiwch gydio pan fydd eich perthynas yn mynd yn esmwyth heb unrhyw wrinkles yn yr eiliadau hynny pan fyddwch chi'n profi'r pwysau mwyaf. Mae yna reswm eich bod chi gyda'r person hwn a pham nad ydych chi am ollwng gafael er gwaethaf y straen. Daliwch ar hynny.

18. Dyddlyfr y profiad

Os ydych chi'n teimlo dan bwysau i mewn i berthynas, gall newyddiadura eich teimladau eich helpu chi. Unwaith y byddwch chi'n dechrau dyddlyfr, fe ddaw amser pan fyddwch chi'n sylwi ar batrwm o feddyliau a theimladau rydych chi'n eu profi.

Menyw yn eistedd yn y parc

Gallwch chi ddechrau newid y sefyllfaoedd hynny sy'n achosi i chi gael teimladau o bwysau mewn perthynas trwy weithio gyda'ch cymar yn hytrach nag yn eu herbyn. Ymchwil yn dweud wrthym y gall newyddiaduron eich helpu i lywio eich teimladau yn well.

19. nodau

Edrychwch i'r dyfodol i weld beth rydych chi'n ceisio'i osgoi. Mae gan bawb nodau a phethau maen nhw'n ceisio'u cyflawni. Mae'n rhaid bod rhywbeth rydych chi'n gobeithio amdano yn y dyfodol.

Cymerwch gip i weld beth ydyw ac a allech chi weld eich partner presennol yn yr olygfa honno. Pan fyddwch chi'n teimlo dan bwysau i mewn i berthynas, does dim rhaid i chi rannu'ch nodau gyda'r person arall; dim ond ymarferiad i ddeall eich dymuniadau yn well ydyw.

20. Derbyn newid

Un o'r ffactorau arwyddocaol wrth wynebu'r posibilrwydd o fod yn gyfyngedig a chynnwys eich hun mewn perthynas ymroddedig yw'r ffaith y bydd bywyd yn newid o'r hyn rydych chi'n ei wybod. Yn y pen draw, mae'n rhaid i chi groesawu newid a bod yn ei dderbyn.

Bydd y ffrindiau sengl hynny rydych chi'n treulio'ch amser gyda nhw i gyd yn symud ymlaen os nad ydyn nhw eisoes. Dyw pethau ddim yn aros yr un peth am byth. Helpwch i leddfu'r pwysau trwy ystyried y posibilrwydd.

21. Camsyniad yw perffeithrwydd

Os ydych chi'n aros i'r partner neu'r berthynas berffaith drechu'r un sydd gennych chi, fe allech chi fod yn aros am amser hir ac efallai'n rhoi pwysau arnoch chi'ch hun.

Nid oes y fath beth â pherffeithrwydd mewn unrhyw bartneriaeth, ac nid oes gan unrhyw berson y nodweddion hyn, ac nid yw am wneud hynny. Mae'r diffygion a'r hynodrwydd yn ein gwneud ni'n rhyfeddol o unigryw, felly efallai bod gennych chi berffeithrwydd ond eich bod chi'n ei golli gyda'ch chwiliad parhaus.

22. Ceisiwch ystyried eu gêm

Beth allai eich cymar fod yn delio ag ef o dan y pwysau y maent yn ei roi ar y berthynas hon? A oes trawma neu wrthodiad yn y gorffennol y maent yn ceisio ei osgoi y tro hwn, a sut gallwch chi eu helpu?

Pan fyddwch chi'n teimlo dan bwysau i mewn i berthynas, cofiwch, mae deall yn llawer mwy buddiol na gosod wal i fyny neu eu gwthio i ffwrdd. Dim ond mwy o wrthodiad sy'n gwaethygu'r sefyllfa.

23. Paid â beio

Wrth nesáu at y straen a’r pwysau rydych chi’n eu profi, peidiwch â mynegi’r broblem gan ddefnyddio’ch termau, gan feio’ch cymar am y broblem.

Siaradwch yn y termau rydw i'n eu teimlo a pham mae'n gwneud i chi deimlo'n ffordd arbennig. Gall beio wneud y person arall yn amddiffynnol ac yn ansicr.

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu pam rydyn ni'n gweld beio ein partner yn opsiwn haws ym mhob sefyllfa:

24. Ei ddwyn i ben

Tybiwch fod eich cymar yn parhau i wthio am ymrwymiad neu i fynd â phethau ymhellach ymlaen, fel symud i mewn gyda'ch gilydd neu hyd yn oed ddyweddïad, ac ni fydd yn gadael iddo orffwys beth bynnag fo'ch ymdrechion. Yn yr achos hwnnw, efallai ei bod hi'n bryd rhoi diwedd ar ddyddio'r unigolyn.

Er efallai y byddwch chi'n hoffi'r person, nid ydych chi'n barod ar gyfer y math hwnnw o bartneriaeth, ac nid oes dim dod drwodd wrth geisio siarad am y mater. Mae'n well symud ymlaen a gadael i'r person hwn ddod o hyd i rywun yn barod ar gyfer perthynas fwy difrifol.

25. Cwnsela

Os nad yw partner sy'n dyddio yn deall bod angen iddo roi'r gorau i roi pwysau o'r fath ar y bartneriaeth a chaniatáu iddi lifo un diwrnod ar y tro, mae'n ddoeth awgrymu cwnsela os ydych chi am barhau i fynd ar drywydd dyddio.

Efallai y bydd gweithiwr proffesiynol yn gallu arwain yr unigolyn trwy eu problemau fel y gallant drin dyddio yn well heb ei ruthro i mewn i rywbeth yn rhy fuan cyn bod unrhyw un yn wirioneddol barod.

|_+_|

Beth ydych chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n teimlo pwysau mewn perthynas

Os ydych chi'n wirioneddol fwynhau'r person fel partner dyddio, y peth sylfaenol y gallwch chi ei wneud yw cyfathrebu'r straen a'r pwysau rydych chi'n eu profi.

Yr awgrym gorau yw naill ai argymell cwnsela unigol i'r person neu hyd yn oed fynychu sesiynau cwnsela cyplau er mwyn i chi allu mynegi'r sefyllfa'n well a chael arweiniad ar wneud cywiriadau.

Meddyliau terfynol

Gall partner sy'n dyddio greu llawer iawn o bwysau ar eu cymar trwy wthio am ymrwymiad neu eu gorfodi i edrych ar eu bwriadau ar gyfer y dyfodol.

Mewn llawer o achosion, mae hyn yn gwneud i bartner dynnu i ffwrdd oni bai ei fod yn wir yn mwynhau dyddio'r person hwn ac yna'n profi straen ynghylch sut i atal yr ymddygiad.

Y dull delfrydol yw mynychu cwnsela i fynegi beth sy'n digwydd a chael cipolwg ar offer i gadw'r bartneriaeth ar hyn o bryd. Gall fod yn gwnsela i gyplau neu’n unigol, ond bydd y canlyniad yn fuddiol yn y naill gyfrwng neu’r llall.

Ranna ’: