Y 7 Rheswm Uchaf i Geisio Cwnsela Priodas neu Berthynas

Rhesymau dros geisio cwnsela priodas

Yn yr Erthygl hon
mathau o derfynu mewn cynghori

Nid wyf yn gwybod amdanoch chi ond ni chefais ganllaw erioed ar sut i wneud perthnasoedd pan adewais yr ysgol. Rydyn ni'n dysgu pobl sut i wneud llawer o sgiliau; rydyn ni'n dysgu mathemateg a sut i ddarllen, mae gennym hyfforddwyr sy'n ein dysgu sut i wneud chwaraeon, rydyn ni'n cael hyfforddiant yn y swydd ar sut i wneud swydd newydd, ond rydyn ni i fod i wybod yn reddfol sut i gael priodas wych. Ymddangos yn wirion onid ydyw?Y ffordd y mae'r rhan fwyaf ohonom yn dysgu sut i gael perthynas yw trwy wylio ffilmiau a theledu, neu trwy'r hyn y gwnaethom sylwi arno yn ein cartrefi neu yng nghartrefi'r rhai o'n cwmpas. Nid dyna'r ffordd orau i ddysgu bob amser. Weithiau y mae, ond nid yw llawer ohonom wedi cael modelau rôl perffaith gwerslyfr. Rydym yn cario'r syniadau anymwybodol hynny yn aml i'n perthnasoedd.

Meddyliwch faint o arian mae pobl yn bwriadu ei wario ar briodas. Cost gyfartalog priodas yn yr Unol Daleithiau yw 25K. Hyd yn oed os nad ydych chi'n gwario cymaint â hynny, mae gen i lawer o bobl yn dweud wrtha i eu bod nhw wedi talu o leiaf 10K am eu priodas. Mae cost ysgariad ar gyfartaledd yn yr Unol Daleithiau yn agos at 13K. Mae'r gost honno'n uwch yng Nghaliffornia lle clywais am ysgariadau sy'n costio llawer mwy na hynny. Onid yw'n gwneud synnwyr buddsoddi peth amser ac arian ar gael priodas iach, gysylltiedig, gariadus?Dyma rai rhesymau i geisio cwnsela priodas:

  • Pedwar marchog

Rydych chi a'ch priod yn ymarfer unrhyw un neu bob un o Bedwar Marchog Beirniadaeth, Dirmyg, Amddiffyniad neu Stonewalling John Gottman. Mae Sefydliad Gottman wedi astudio perthnasoedd er 1975 ac mae'r rhain yn arwyddion amlwg bod eich perthynas mewn trafferth. Mae yna atebion i'r problemau cyffredin hyn

  • Materion rhyw ac agosatrwydd

Nid yw llawer o gyplau ar yr un dudalen yn rhywiol. P'un a yw gwahaniaethau amledd, diflastod, datgysylltiad emosiynol sy'n arwain at ddim awydd, anffyddlondeb gan un neu'r partner arall i gyd yn arwain at wrthdaro, diffyg ymddiriedaeth a datgysylltiad a gellir eu helpu gan therapi.  • Arian

Mae gwahaniaethau heb eu datrys mewn gwariant ac arbed, dewisiadau i wario arian arnynt, rhannu cyllid yn anghyfartal, drwgdeimlad ymddygiad gwariant yn y gorffennol neu ddiffyg un parti yn cyfrannu pan gytunwyd yn flaenorol ar bob un yn achosi gwrthdaro y gellir ei liniaru.

  • Cyfathrebu

Mae hon yn sgil y gellir ei dysgu ac mae cymaint ohonom yn mynd i arferion gwael. Rydyn ni'n siarad yn brafiach â chlerc y siop nag ydyn ni'n gwneud ein priod ein hunain. Mae dysgu nodi beth rydych chi'n ei feddwl a'i deimlo a gwneud ceisiadau yn ein helpu ni i ddiwallu'ch anghenion yn y berthynas. Mae dysgu sut i fod yn wrandäwr da gydag empathi yn creu agosrwydd y mae llawer o gyplau yn dyheu amdano.

  • Datrys gwrthdaro

Mae hwn hefyd yn faes cyfathrebu arall, ond mae'n fwy. A ydych chi byth yn cael eich hun yn yr un cylch dadleuon hwnnw drosodd a throsodd? Gallwch ddysgu ffyrdd newydd o ddatrys gwrthdaro a hefyd sut i gyfaddawdu ar y gwahaniaethau hynny na ellir eu datrys.

  • Datgysylltiad emosiynol

Bydd cyplau yn dweud wrthyf eu bod newydd dyfu ar wahân ac nad ydyn nhw hyd yn oed yn adnabod eu partner mwyach. Nid oes rhaid iddo ddigwydd felly. Rydym yn dyheu am gael ein hadnabod ac yn enwedig gan yr un sydd agosaf atom. Ydych chi'n adnabod byd mewnol eich partner?

  • Cyn priodi

Mae llawer o gyplau yn gobeithio y bydd cariad yn eu cario drwodd oherwydd ei fod yn teimlo fel hyn yn y dechrau. Mae cymaint o bethau a all godi. Ydych chi ar yr un dudalen cyn belled â magu plant, arian, teulu estynedig, crefydd, traddodiadau gwyliau, rolau a chyfrifoldebau?

Mae llawer o gyplau yn aros yn rhy hir cyn ceisio cwnsela. Peidiwch â bod yn un o'r cyplau hynny sy'n dal i wthio problemau o dan y ryg ac yn gobeithio y bydd yn gwella. Nid ydym yn gwneud hynny os oes gennym haint neu asgwrn wedi torri. Mae help ar gael a gyda help gallwch gael perthynas hyfryd sy'n teimlo'n gefnogol, yn gysylltiedig ac yn gariadus.


cariad emosiynol