Deall Priodas a Disgwyliad Ariannol

Deall Priodas a Disgwyliad Ariannol

Yn yr Erthygl honDywedir mai prif achos ysgariad ymhlith cyplau heddiw yw brwydr ariannol. Er y gallech fod wrth eich bodd wrth feddwl am dreulio'ch bywyd gyda'ch cariad, rhaid i chi beidio â gadael i'r syniad eich rhwystro rhag realiti. O ran priodas ac arian (disgwyliad ariannol), mae rhai ystadegau'n eithaf brawychus.
toddi calon eich dyn

Mae dadleuon sy'n ymwneud ag arian yn eithaf anodd oherwydd prin eu bod yn ymwneud â'r arian erioed. Yn lle hynny, maen nhw'n ymwneud yn fwy â'r gwerthoedd a'r anghenion nad ydyn nhw'n cael eu diwallu. Er mwyn cynyddu'r siawns y bydd eich perthynas yn llwyddiannus, mae angen newid yr egwyddorion sylfaenol, a rhaid i chi wybod am y disgwyliad ariannol a ddaw yn sgil priodas.

Rhannu statws dyled a chredyd

Ar gyfer priodas lwyddiannus, mae'n well rhannu eich statws credyd a'ch dyled gyfredol. Yn amlach na pheidio, mae pobl yn tueddu i briodi person heb fod yn gwbl ymwybodol o'r sefyllfa ariannol. Fodd bynnag, rhaid i chi ofyn cymaint o gwestiynau ag sydd eu hangen i ddeall y sefyllfa ariannol yn llawn yn ogystal â'r disgwyliadau ariannol sydd gan y person arall.Wrth gwrs, nid oes angen i chi fynd trwy wariant y person arall fesul llinell a gweld lle mae pob ceiniog wedi cael ei gwario, ond mae'n syniad da tynnu adroddiadau credyd a'u rhannu â'i gilydd i gynllunio'r dyfodol yn unol â hynny.

Hyd yn oed os nad yw bod mewn dyled yn broblem fawr i chi, mae'n hanfodol eich bod chi'n gwybod beth rydych chi'n dod i mewn iddo. Hefyd, pan fyddwch chi'n cyfuno'r cyfrifon ariannol ac yn prynu pethau mawr gyda'i gilydd, rydych chi'n ymgymryd ag enw da ariannol y person arall a dyna pam ei bod hi'n well trafod y disgwyliadau ariannol sydd gan y ddau ohonoch chi.

Cyfuniad o gyllid

Rhaid i chi drafod y ffordd y byddwch chi'n delio â'r cyfuniad o'ch cyllid. Ar ôl i chi gyfuno'ch cyllid, rydych chi'n fwy tebygol o ymddiried yn ariannol yn eich partner a gweithio fel tîm i gadw golwg ar eich cyllidebau, treuliau a'ch cyfrifon. Fodd bynnag, gallai'r ffordd o drin hyn ar gyfer pob cwpl fod yn wahanol.Er enghraifft, mae rhai cyplau yn ymuno â'u holl arian ar unwaith tra bod eraill yn cadw cyfrifon gwirio ar wahân y maent yn trosglwyddo swm o arian iddynt bob mis ar gyfer eu treuliau misol. Waeth bynnag y dull a ddewiswch, mae'n hanfodol eich bod yn gwneud yr holl benderfyniadau ac yn siarad am ddisgwyliadau cyn cyfuniad ariannol o'r fath.

Byddwch yn ymwybodol o nodau ariannol eich gilydd

Efallai bod gennych chi a'ch partner agwedd wahanol ar arian a chyllid. Er y gallai un ohonoch fod yn fodlon â byw ar gyllideb dynnach, gallai'r llall fod yn ystyried cael llwyddiant ariannol o'r fath sy'n galluogi'r teulu i deithio bob blwyddyn. Os bydd y ddau ohonoch yn eistedd i lawr ac yn siarad am eich disgwyliadau ariannol ac yn dod gyda chynllun ariannol, gall y ddwy freuddwyd fod yn bosibl.


Rhestr priodas o bethau i'w prynu

Ar gyfer hyn, yn gyntaf rhaid i chi ddiffinio beth mae llwyddiant ariannol yn ei olygu i'r ddau ohonoch. Er y gallai olygu bod yn rhydd o ddyled i chi, gallai llwyddiant ariannol i'ch partner olygu ymddeol yn gynnar neu brynu cartref gwyliau. Trafodwch semanteg eich disgwyliadau ariannol a lluniwch gynllun ariannol o'r fath sy'n gyfaddawd rhwng nodau'r ddau berson.

Byddwch yn ymwybodol o

Meddyliwch am ddyfodol ariannol y briodas

Meddyliwch sut rydych chi'n cynllunio ar fuddsoddi ar gyfer dyfodol ariannol eich priodas. Mae siawns uchel y bydd eich partner yn disgwyl ichi gadw'r dyfodol mewn cof hefyd. Os na fyddwch chi'n gweithio ar arbed rhywfaint o arian, yna mae hyn yn anfon neges glir; efallai na fydd y dyfodol yn bodoli. Ond os ydych chi hyd yn oed yn arbed swm bach, yna mae hyn yn anfon neges bwerus; mae gobaith ar gyfer y dyfodol!

Gyda chyfriflyfr corfforol neu hyd yn oed siart syml, gallwch chi gadw mesur yn hawdd o faint rydych chi'n ei arbed yn ariannol ar gyfer y dyfodol. Cofiwch nad yw eich statws ariannol cyfredol mor bwysig â'r un rydych chi'n bwriadu ei greu. Gan fod disgwyliadau yn helpu i achub y dyfodol, dylai fod gennych rai mawr (ond realistig) ar gyfer eich perthynas er mwyn sicrhau priodas lwyddiannus a hapus.

Rheoli'r cyllid

Mae angen i chi weithio allan pwy fydd yn delio â chyllidebu a gwariant bob dydd. Mae'n fwy cyfleus pan fydd un person yn delio â thalu delio â'r biliau, aros ar ben gwirio balans y cyfrif a rheoli'r gyllideb. Fodd bynnag, nid yw penderfynu ar y rolau yn gynnar yn golygu na ddylech siarad am eich cyllideb nac unrhyw ddisgwyliad ariannol yn is.

Mae cyfathrebu'n hollbwysig; felly, mae'n hanfodol siarad am benderfyniadau cyllidebu a chyllid bob dydd pryd bynnag y mae angen. Rhaid i'r un ohonoch beidio â theimlo allan o'r ddolen na gormod o faich o ran eich sefyllfa ariannol.

Peidiwch ag anghofio nad arian yw popeth, yn enwedig o ran perthynas. Fodd bynnag, rhaid i chi wybod sut i gyfathrebu a gweithio ar eich materion ariannol gyda'ch gilydd. O ganlyniad, byddwch chi'n gallu cryfhau'ch perthynas, unwaith y byddwch chi'ch dau ar yr un dudalen o ddisgwyliad ariannol.