Deall Therapi Sgwrs: Beth yw Cwnsela Unigol

Deall Therapi Sgwrs Beth yw Cwnsela Unigol

Yn yr Erthygl honTherapi siarad yw un o'r dulliau sylfaenol i ddarganfod a thrin pobl ag anhwylderau meddyliol, emosiynol a chymdeithasol. Dyma hefyd y math o driniaeth y mae'r cyhoedd yn fwyaf cyfarwydd â hi.Beth yw cwnsela unigol

Cwnsela unigol yw pan fydd gweithiwr proffesiynol yn delio â chlaf ar sail un i un. Mae'n caniatáu i'r therapydd a'r claf ganolbwyntio ar ei gilydd a'r pwnc dan sylw.

Efallai ei fod yn swnio fel mai hwn yw'r dull mwyaf effeithiol i drin neu ddiagnosio claf gan fod technegau cwnsela unigol yn lleoliad mwy agos atoch i sefydlu bond ac ymddiriedaeth i symud ymlaen, ond nid yw bob amser yn wir.Mae yna bobl nad ydyn nhw'n gyffyrddus yn agor i ddieithriaid, yn broffesiynol ai peidio. Mae sesiynau grŵp a chyfoedion i gyfoedion yn ddulliau amgen i'w cael i agor.

Manteision cwnsela unigol

Ar wahân i'r fantais amlwg o gael sylw llawn y ddwy ochr mewn sesiwn un i un. Mae yna fanteision eraill i cwnsela unigol .


sut i fod yn rhamantus mewn perthynas

  1. Cyfrinachedd - Cynhelir sesiynau grŵp gyda chleifion eraill ag anhwylderau tebyg. Trwy ddangos i gleifion nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain, mae'n caniatáu iddyn nhw gefnogi ei gilydd a chyflymu'r broses iacháu.
  2. Amserlen driniaeth - Yn dibynnu ar ddifrifoldeb pob achos, bydd amlder y sesiynau yn cael effaith ar a fydd y driniaeth yn llwyddo. Mae amserlennu gydag un claf yn symlach na chydlynu â grŵp.
  3. Adborth dwys - Mae therapyddion wedi'u hyfforddi i ddewis eu geiriau wrth gyfathrebu â chlaf. Mae rhai pobl yn ymateb yn dda i fflwff siwgrog tra bod yn well gan eraill y gwir hyll.

Sut i wneud cwnsela unigol

Mae mwyafrif y sesiynau therapi yn cael eu cynnal gan Seiciatryddion a Seicolegwyr trwyddedig. Ond nid gweithwyr proffesiynol sy'n cynnal pob sesiwn, gall gwirfoddolwyr wneud cwnsela unigol hefyd. Mae'r Gymdeithas Cyn-filwyr (Milwrol), er enghraifft, yn cyflogi llawer ohonyn nhw i drin cyn-filwyr a milwyr â PTSD.Os oes gennych ddiddordeb mewn cychwyn grŵp gwirfoddolwyr i helpu achos penodol, ond nad ydych yn gwybod sut i'w wneud yn effeithiol dyma rai awgrymiadau.


oedran cydsynio Sbaen

  1. Talu sylw - Sylw â ffocws laser. Nid oes unrhyw beth yn cythruddo claf yn fwy na therapydd dwdlo neu rywun sy'n dal i edrych ar ei ffonau. Os na allwch wrthsefyll defnyddio'ch ffonau, defnyddiwch ef i recordio'r sesiwn.
  2. Defnyddiwch “le diogel” - Dyna beth mae therapydd yn ei alw'n swyddfa. Mae'n ystafell breifat yn unig lle gallwch gynnal sesiynau. Ni fydd ei wneud ar Starbucks yn darparu'r awyrgylch iawn.
  3. Gadewch iddyn nhw wneud yr holl siarad - Mae therapi siarad yn gadael i'r claf wyntyllu ei deimladau trwy drafod ei faterion. Nid darlith nac ymgynghoriad mohono. Gwrthsefyll y demtasiwn o siarad llawer, oni ofynnir cwestiwn uniongyrchol.
  4. Byddwch yn ffrind - Nid ydych yn Holwr yr Heddlu. Hyd yn oed os yw'r ddau amcan yr un peth, ni ddylai'r dull o fynd at wirionedd cyfan y stori.

Mae therapi Sgwrs Effeithiol yn seiliedig ar ymddiriedaeth tra bod ymchwiliadau troseddol yr union gyferbyn. Felly byddwch yn ffrind a datblygwch fondiau, nid achos.

  1. Byddwch yn ddisylw - Os ydych chi'n trin sesiynau therapi siarad, mae'n dal yn angenrheidiol gweithredu fel gweithiwr proffesiynol. Efallai na fyddwch yn gallu argymell meddyginiaethau, ond nid yw hynny'n golygu eich bod yn gwneud moeseg broffesiynol.

Byddwch yn ofalus gyda'ch geiriad i atal troseddu'ch claf ac, wrth gwrs, cadwch bob sesiwn cyfrinachol .

Nodweddion cwnsela unigol

Nodweddion cwnsela unigol

Wrth siarad am gwnsela unigol, mae yna lawer o bethau sy'n ei wahaniaethu oddi wrth sesiynau grŵp a sgwrs breifat rhwng ffrindiau. Mae yna amcan clir o'r pwnc a'r sesiynau eu hunain. Mae yna adegau y bydd sgyrsiau yn siglo ac yn derail er mwyn sgwrs, ond yn y diwedd, bydd angen iddo fynd yn ôl at ei bwrpas gwreiddiol o hyd.

Mae'n anodd dweud faint o sesiynau y dylai eu cymryd gan fod pob achos yn unigryw. Gall fod tebygrwydd, ond nid ydynt byth yr un peth yn union. Mae gan gefndir, cyniferydd emosiynol, amgylchiadau personol a ffactorau eraill bosibiliadau anfeidrol.

Efallai y bydd yn anodd pennu'r nifer ofynnol o sesiynau cychwynnol. Ond ni ddylai sesiynau bara mwy nag awr. Gellir cyflawni llawer trwy sgwrs hir, ond yn amlach na pheidio gellir trafod craidd y pwnc mewn 30 munud. Mae hefyd yn bwysig mai dim ond ychydig o faterion sy'n cael sylw er mwyn rhoi amser i'r ddau barti amsugno a threulio'r sgwrs.

Arferai fod yn arfer safonol i therapydd gymryd nodiadau, wedi'r cyfan, wrth ddelio â chleifion lluosog dros ychydig flynyddoedd, byddai'n anodd cofio manylion pob un. Ond mae therapi modern bellach yn gwgu ar yr arfer.

Mae llawer o gleifion yn teimlo'n anghyffyrddus pan fydd cwnselydd yn ysgrifennu rhywbeth ac fel mecanwaith amddiffynnol yn cael eu gwarchod gyda'r hyn maen nhw'n ei ddweud.

Pan fydd y claf yn dechrau teimlo bod angen iddo wylio'r hyn maen nhw'n ei ddweud, maen nhw'n dweud celwydd. Mae'n wrthgynhyrchiol i'r driniaeth yn ei chyfanrwydd.

Mae cwnsela unigol yn weithdrefn feddygol. Rhaid ei drin â phroffesiynoldeb a gofal. Mae helpu rhywun sy'n dioddef o broblem feddyliol, gymdeithasol neu seicolegol yn fonheddig ac yn werth chweil, ond gall ei drin yn anghywir arwain at ganlyniadau anfwriadol a difrifol.

Ble gall pobl ddod o hyd i sesiynau cwnsela unigol

Yn aml mae gan Ysgolion a Phrifysgolion Lleol sefydliadau sy'n gallu darparu cwnsela unigol ar faterion fel hunanladdiad, bwlio, iselder ysbryd, trais yn y cartref , ac ati. Chwiliad Facebook neu Google o “ cwnsela unigol yn fy ymyl Gall esgor ar ychydig ddwsin o ganlyniadau da.

Mae'n bwysig nodi, wrth chwilio, eich bod yn ystyried y rheswm pam mae angen cwnsela arnoch.

Mae llawer o weithwyr proffesiynol yn arbenigwyr sy'n delio â math penodol o broblem. Byddai hefyd yn cynyddu'r siawns o dorri tir newydd trwy weithio gydag arbenigwr nag meddyg teulu.


dechrau rochelle yn briod

Dewisodd y mwyafrif o arbenigwyr broblem benodol oherwydd bod ganddynt fuddiannau breintiedig yn yr achos penodol hwnnw. Mae gan wirfoddolwyr ddiddordeb arbennig. Mae nhw gwirfoddoli eu hamser oherwydd eu bod yn eiriolwyr dros leihau'r difrod a achosir gan yr anhwylder. Mae cwnsela unigol gyda gwirfoddolwyr hefyd yn rhad ac am ddim, felly ni ddylai arian fod yn broblem.

Mae gan gwnsela unigol gyda gweithwyr proffesiynol ei fanteision. Mae ganddyn nhw'r hyfforddiant, yr addysg a'r profiad i asesu claf yn glinigol ac maen nhw'n gwybod sut orau i symud ymlaen.