Beth i'w Wneud Pan fydd Eich Partner yn Stopio Ceisio

Beth i

Mae tynnu pwysau marw yn flinedig. Gobeithio nad ydych erioed wedi gorfod symud corff marw go iawn. Ond efallai eich bod chi'n cofio'r tro diwethaf i'ch plentyn bach gael strancio llawn a bu'n rhaid i chi eu llusgo, neu'r tro diwethaf i rywun syrthio i gysgu mewn man gwael. Mae'n llawer anoddach na symud dodrefn neu nwyddau bwyd. Mae llawer o’r cyplau a welaf o leiaf ar ryw lefel wedi ymrwymo i newid, ond beth sy’n digwydd pan nad yw un person?Sut ydw i'n gwybod pan fyddant wedi gwirio'n llwyr?

Rydych chi wedi bod yn gofyn am newid, naill ai'n gynnil neu'n syml. Rydych chi wedi bod yn gofyn i chi'ch hun, ‘Beth alla i ei wneud i'w gwneud yn hapusach?’ Rydych chi wedi bod yn ceisio bod yn bartner gwell a gwell. Ac mae hyn i gyd wedi cael fawr ddim ymateb gan eich partner. Yn aml, mae'r pethau bach, positif yr oeddent yn arfer eu gwneud i ddangos eu cariad i chi wedi dod i ben. Neu yn waeth eto, maen nhw wedi dechrau gwneud pethau negyddol, niweidiol ac nid ydyn nhw'n ymateb i'ch ceisiadau i stopio. Fel arfer, mae'r cam hwn yn cymryd blwyddyn neu fwy cyn i chi sylweddoli o'r diwedd nad yw'n ymddangos eu bod yn poeni sut rydych chi'n teimlo. Rydych chi wedi cael llond bol ar grio, cardota, a theimlo'n siomedig.A oes unrhyw beth y gallaf ei wneud? Rwy'n teimlo fy mod i wedi rhoi cynnig ar bopeth.

Yn gyntaf, fel cwnselydd, byddwn yn dweud os nad ydych wedi gwneud hynny eto, dylech ofyn i'r ddau ohonoch ddod o hyd i weithiwr proffesiynol i'ch helpu i atgyweirio'r berthynas. Os gwrthodant, yna awgrymaf ichi roi sylw i chi'ch hun! Rydych chi wedi mynd trwy gyfnod hir o emosiynau anodd, ac mae angen rhywun arnoch chi i'ch helpu chi i ddatrys eich teimladau, eich anghenion, a sut i drin bywyd gyda phartner sydd wedi'i wirio.

Naill ai ar eich pen eich hun, neu gyda gweithiwr proffesiynol, gofynnwch y cwestiynau hyn i'ch hun:1. Ydw i wedi gadael iddyn nhw wybod yn glir sut rydw i'n teimlo?Yn aml mae pobl yn meddwl, ‘Wel DYLAI EU GWYBOD sut rydw i'n teimlo !,’ Ond ymddiried ynof, efallai nad ydyn nhw'n gwybod pa mor ddifrifol yw lefel eich teimladau. Weithiau mae angen iddyn nhw wybod eich bod chi'n dechrau meddwl am y D-air.


aros yn gysylltiedig â'ch plentyn yn ei arddegau

2. A oes blociau i symud ymlaen?Os yw arian yn dynn, gallai wneud synnwyr na all Date Night ddigwydd, ni waeth faint sydd ei angen arnoch. Efallai y bydd defnyddio rhywfaint o resymeg yn eich helpu i dynnu eu diffyg gweithredu.

3. Sut ydw i'n teimlo am hyn mewn gwirionedd?Llawer, Lawer gwaith rwyf wedi gweld pobl sydd ddim ond yn ymateb i'r gwrthodiad (fel arfer o drawma yn y gorffennol gydag eraill), ac nid yn wirioneddol allan o gariad at eu partner. Unwaith eto, gall therapydd eich helpu chi i ddarganfod a ydych chi wir yn caru ac eisiau cadw'ch perthynas â'ch partner, neu os oes gennych chi broblem gyda rhoi'r gorau iddi.Wrth i chi weithio trwy'r atebion hyn, efallai y byddwch chi'n dod i'r pwynt deall y gallai fod yn rhaid i chi dderbyn y pethau na allwch chi eu newid, os nad ydych chi'n barod i wahanu. Ac mae hynny'n iawn hefyd. Mae'n iawn rhoi'r gorau i gardota a cheisio, ac aros i weld a all newid ddigwydd ar ei ben ei hun. Fel cwnselydd, rwyf wedi gweld hyn yn digwydd allan o'r glas.

Felly beth ddylwn i ei wneud yn y cyfamser?

Deall eich bod wedi cael eich siomi a'ch brifo. Gofynnwch i'ch hun, beth ydych chi wedi'i esgeuluso drosoch eich hun, trwy ganolbwyntio ar eu cael i newid? Fel y dywedodd un o fy nghleientiaid gwrywaidd orau, “Collais yn llwyr y fersiwn orau ohonof yn ceisio gwneud rhywun arall yn hapus.” Rwyf hyd yn oed wedi gweld cleientiaid sydd wedi gohirio apwyntiadau meddygol a deintyddol! Canolbwyntiwch ar eich twf a'ch datblygiad personol. Hefyd, pa brofiadau ydych chi wedi'u trosglwyddo oherwydd nad oedd eich partner eisiau ymuno â chi? Ewch i'r cyngerdd hwnnw, y ffilm honno, y bwyty hwnnw. Cymerwch y wers sgïo honno, y gwyliau hynny, yr antur honno. Mae'r pethau y gwnaethoch chi golli arnyn nhw wedi adeiladu drwgdeimlad, ac nid yw hynny byth yn helpu i atgyweirio pethau.

Nid wyf yn dweud bod yn rhaid i chi roi'r gorau i'ch partner, dim ond dweud ar ddiwedd y dydd eich bod yn dal i fod yn gyfrifol am eich hapusrwydd eich hun, felly peidiwch â cholli'ch hun yn y broses!