Cyngor Perthynas i Gyplau sydd Newydd Ddechrau

Cyngor Perthynas i Gyplau sydd Newydd Ddechrau

Pan fydd dau berson ar ddechrau eu perthynas, prin y gallwch eu gweld yn ceisio cyngor i gyplau ar sut i gadw pethau i fynd. Fodd bynnag, mae'n union ar ddechrau perthynas pan ddylai pawb roi ystyriaeth drylwyr i ychydig o egwyddorion sylfaenol a chymhwyso cyngor perthynas ar gyfer cyplau. Oherwydd, os byddwch chi'n camu i ffwrdd ar droed anghywir, fel rheol dim ond mater o amser yw hi pan fydd y berthynas yn mynd i ddiddymu. Dyma pam y bydd yr erthygl hon yn eich atgoffa o hanfodion perthynas lwyddiannus, ac, efallai, sylfaen priodas dda.Byddwch yn eirwir

Waeth pa mor amlwg yw'r cyngor perthynas hwn i gyplau, dyma'r un anoddaf i'w ddilyn. Mae'n swnio'n eithaf syml, ond unwaith y daw naws unrhyw berthynas i'w chwarae, daw'n amlwg pa mor anodd yw cydbwyso popeth. Ond, gadewch i ni ddechrau gyda'r amlwg. Yn ddelfrydol, ni fyddwch chi a'ch partner byth yn ymrwymo i unrhyw beth y byddech chi'n cael eich temtio i ddweud celwydd amdano. Yn ddelfrydol, ni fyddwch byth yn anffyddlon, er enghraifft.
patrymau gwrthdaro

Fodd bynnag, gydag anffyddlondeb, yr un fath ag unrhyw beth arall, os bydd yn digwydd, byddwch yn onest yn ei gylch. Mae llawer o bobl sy'n godinebu yn dal i garu eu partneriaid. Ac oherwydd hyn, maen nhw'n tueddu i ofni eu colli. Nid ydyn nhw hefyd eisiau eu brifo. Dyma pam mae llawer o bobl yn gorwedd mewn perthnasoedd. Fodd bynnag, mewn godineb yr un fath ag mewn unrhyw gamwedd arall, ni ddylech gymryd arno'ch hun i benderfynu a ddylent ei wybod ai peidio.


Mae perthynas anghywir gyfrinach

Hynny yw, os gwnaethoch chi rywbeth rydych chi'n credu a fydd yn brifo'ch partner neu'n eu gwylltio, gadewch inni ei wynebu - ni ddylech chi benderfynu beth sydd orau iddyn nhw. A thrwy beidio â dweud y gwir wrthyn nhw, rydych chi'n eu trin fel plentyn, fel rhywun sy'n analluog i fynd i'r afael â ffeithiau anodd bywyd. Nid ydych yn parchu'ch partner, ac maen nhw'n haeddu eich parch. Felly, beth bynnag a wnewch, dim ond bod yn onest (yn sensitif) am eich dymuniadau, eich anghenion, eich meddyliau a'ch gweithredoedd. Dyna'r unig ffordd y mae perthynas yn gwneud unrhyw synnwyr.Byddwch yn bendant

Gwnaethom eisoes amlinellu'r egwyddor nesaf o unrhyw berthynas lwyddiannus, a dyna gyfathrebu da. A beth yw cyfathrebu da? Pendantrwydd. Trwy fod yn bendant, rydych chi'n trin parch â chi'ch hun a'ch partner. Rydych chi'n parchu eu hawl i'w hemosiynau a'u barn, ac nid ydych chi'n atal eich un chi.

Mae pobl yn cael eu geni'n bendant. Gwyliwch y babanod. Byddan nhw bob amser yn rhoi gwybod i chi beth maen nhw ei eisiau pan maen nhw ei eisiau, a pha mor wael. Yn eu dull diduedd, wrth gwrs, ond byddant yn mynegi boddhad a chariad, ac anghysur ac angen yr un mor uniongyrchol. Hyd nes iddynt ddechrau dysgu ffyrdd cymdeithas, sydd, yn anffodus, yn atal pendantrwydd yn bennaf.

Mewn perthnasoedd, yr un fath ag mewn meysydd eraill o fywyd, mae pobl ar y cyfan yn ymosodol neu'n amddiffynnol, yn hytrach nag yn bendant. Ond, er bod priodasau sy’n para am ddegawdau gyda phartneriaid mewn symbiosis afiach o bartner dominyddol a goddefol, nid dyma’r ffordd i fynd. Os ydych chi am i'ch perthynas ffynnu, dylech ddysgu sut i fod yn bendant yn lle. Yn fyr, mae hyn yn golygu mynegi eich emosiynau a'ch anghenion bob amser, heb gymryd yr hawl i'r un peth gan eich partner. Mae hyn hefyd yn golygu peidio â defnyddio brawddegau neu naws gyhuddiadol, yn hytrach siarad am eich profiad personol. Mae'n golygu cynnig atebion, a pheidio â gwthio amdanynt. Ac, mae'n golygu deall eich hun i'r craidd hefyd.Mewn perthnasoedd, yr un fath ag mewn meysydd eraill o fywyd, mae pobl yn ymosodol neu


yr hyn a ystyrir yn gam-drin rhywiol mewn priodas

Byddwch yn empathetig

Byddwch yn empathetig i'ch partner. Dyna'r pwysicaf o bob cyngor perthynas i gyplau. Gyda geirwiredd, parch a phendantrwydd daw empathi hefyd. Oherwydd pan na fyddwch chi'n canolbwyntio ar gyflawni eich nodau hunanol eich hun mewn perthynas, rydych chi'n dechrau gweld nad yw'ch partner yn fodd i'ch hapusrwydd. Gobeithio y bydd eich partner yn dod â llawenydd aruthrol i chi mewn bywyd. Ond, nid ydyn nhw'n cael eu rhoi yn y byd hwn i wneud hyn ar eich rhan. Mae ganddyn nhw eu hemosiynau eu hunain, eu safbwyntiau eu hunain, a'u profiadau eu hunain. Mae hyn yn golygu y bydd yr hyn rydych chi a'ch partner yn ei brofi yn aml yn wahanol. Ond, dyma pryd maen nhw'n gwir empathi tuag at rywun rydych chi'n ei garu yn dod i'w chwarae.

Weithiau bydd eich partner yn eich gwneud chi'n wallgof. Byddant yn mynd yn drist am rywbeth na allwch ei ddeall. Byddant yn tynnu'n ôl ar brydiau neu'n difetha eraill. Dyma beth sydd ddim ar eich meddyliau pan rydych chi mewn cariad o'r newydd. Ond yr eiliadau hyn sy'n gwneud gwahaniaeth rhwng gwir gariad a infatuation. Oherwydd mae angen i chi gael empathi tuag at eich partner hyd yn oed pan nad ydych chi'n cytuno â nhw. Dyna sy'n adeiladu perthnasoedd cadarn.