Beth Mae'r Beibl yn Ei Ddweud Am Ysgariad

Beth Mae

I Filiynau o Gristnogion ledled y byd, y Beibl Sanctaidd yw'r cwmpawd moesol sy'n llywio ein bywyd. Mae'n gasgliad o lyfrau sy'n disgrifio creu'r byd a phobl ddewisedig Duw. Yn yr ail adran o’r enw “testament”, mae’n sôn am fywyd a marwolaeth Iesu Grist. Mae Cristnogion yn credu ei fod yn Fab Duw a stori ei ddisgyblion cyntaf.Mae Cristnogion yn credu mewn efelychu bywyd Iesu Grist ei hun fel ffordd i'r nefoedd. Y Beibl Sanctaidd yw'r ffynhonnell eithaf i'w wneud.Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am ysgariad ac ailbriodi

Yn yr Hen Destament, mae Moses yn caniatáu i ddyn ysgaru ei wraig os yw hi wedi gwneud rhywbeth anweddus ac na chaniateir ei phriodi eto. (Deuteronomium 24: 1-4)

“Tybiwch fod dyn yn priodi dynes ond nid yw hi’n ei blesio. Ar ôl darganfod rhywbeth o'i le arni, mae'n ysgrifennu llythyr ysgariad ati, ei roi iddi, a'i hanfon i ffwrdd o'i dŷ.Pan fydd hi'n gadael ei dŷ, mae hi'n rhydd i briodi dyn arall. Ond os yw'r ail ŵr hefyd yn troi yn ei herbyn ac yn ei ysgaru, neu os bydd yn marw, efallai na fydd y gŵr cyntaf yn ei phriodi eto, oherwydd cafodd ei halogi. Byddai hynny'n amharchus i'r Arglwydd. Rhaid i chi beidio â dod ag euogrwydd ar y tir y mae'r Arglwydd eich Duw yn ei roi ichi fel meddiant arbennig. ”

Mae'r hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am ysgariad ac ailbriodi i'r un person yn benodol yn yr adnod hon.

Caniateir os yw godineb yn gysylltiedig ac na allant ailbriodi’r un person. Fodd bynnag, mae'r hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am ysgariad yn y Testament Newydd yn wahanol. Mae Iesu Grist yn glir bod priodas yn berthynas oes ac nad oes y fath beth ag ysgariad. (Mathew 19: 4-6)“A ydych chi wedi darllen yr Ysgrythurau?” Atebodd Iesu. “Maen nhw'n cofnodi bod Duw o'r dechrau wedi eu gwneud yn ddynion a menywod.” Ac meddai, “ Mae hyn yn esbonio pam mae dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn cael ei ymuno â'i wraig, ac mae'r ddau wedi'u huno yn un.

Gan nad ydyn nhw bellach yn ddwy ond yn un, gadewch i neb wahanu’r hyn mae Duw wedi uno â’i gilydd. ”

Dysgeidiaeth Judeo-Gristnogol yw'r Hen Destament. Os oes pennill gwrthgyferbyniol rhwng yr Hen Destament a'r Testament Newydd, fel yr un hwn, Cristnogion sy'n ddilynwyr dysgeidiaeth Iesu, pennill y Testament Newydd fydd drechaf.

Mae gan y Beibl Sanctaidd ddau bennill ar ysgariad ac ailbriodi, ond i Gristnogion, yr un pennill o'r Testament Newydd yw'r rheol foesol y dylent ei chadw.

Fodd bynnag, beth os yw Cristion yn briod â rhywun nad yw'n Gristion a'i fod yn gwahanu trwy ysgariad. Yn ôl yr Apostol Paul. Gall y priod Cristnogol ailbriodi eto. (1 Corinthiaid 7:15)

“Ond os yw’r gŵr neu’r wraig nad yw’n gredwr yn mynnu gadael, gadewch iddyn nhw fynd. Mewn achosion o’r fath, nid yw’r gŵr neu wraig Gristnogol bellach yn rhwym i’r llall, oherwydd mae Duw wedi eich galw i fyw mewn heddwch ” .

Mae'r hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am ysgariad yn glir, os mae dau Gristion yn briod â'i gilydd . Nid oes y fath beth ag ysgariad. Mewn gwirionedd, dywed pennill arall yn y Beibl Sanctaidd sy'n dal i fod yn rhan o'r Hen Destament Canon Iddewig,

“Oherwydd rwy’n casáu ysgariad!” medd yr Arglwydd, Duw Israel. “Er mwyn ysgaru eich gwraig yw ei llethu â chreulondeb,” meddai Byddinoedd y Nefoedd. “Felly gwarchodwch eich calon; peidiwch â bod yn anffyddlon i'ch gwraig. ”

- Malachi 2:16

Yn ôl y Proffwyd Malachi, fe wnaeth Duw ei hun yn ei eiriau ei hun gyfarwyddo ei ddilynwyr i beidio ag ysgaru a godinebu. Mae yna ddigon o achosion o odinebu ac ysgariad yn y Beibl.

Fodd bynnag, nid oes dim o bwys i eiriau Duw ei hun. Os yw gair Duw (ei hun) yn cael ei gymharu ag adnod Testament mwy newydd gan yr Apostol Paul, a all rhywun sydd wedi ysgaru ailbriodi yn ôl y Beibl?

Mae llawer o gymeriadau Beiblaidd wedi godinebu, ysgariad, neu'r ddau. Er enghraifft, y Brenin Mawr David a Samson i enwi ond ychydig, ond dywedodd Duw yn glir ei fod yn bechod.

A yw'r Beibl yn caniatáu ysgariad neu odineb? Na, mae'n amlwg yn bechod, mae godineb, yn benodol, yn cael ei grybwyll yn benodol yn y hen orchmynion . Soniodd Paul yn benodol mai dim ond Cristion a ysgarodd anghristnogol sy’n cael priodi eto.

Mae'n bechod ac yn groes i'r cyfamod

Mae

Yn ôl Iesu Grist mewn darn a geir yn Ioan 7: 53–8: 11, o’r enw “ Dynes wedi ei dal am odineb . ” Mae'n bechod, ac eto dim ond dyn nad yw wedi pechu sydd â'r hawl i gondemnio gweithred o'r fath.

Gyda'i gilydd ni chaniateir i Gristnogion odinebu ac ni chaniateir iddynt wadu'r rhai a wnaeth. Yn y stori, awgrymodd Iesu fod pob dyn yn bechaduriaid ac fel y cyfryw, dim ond Duw all weithredu fel Barnwr pob peth.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Penillion Beibl am ysgariad i gysuro'r rhai sy'n dioddef

Mae Cristnogaeth yn grefydd maddau.


problemau teuluol a pherthynas

Mae yna lawer o daliadau Cristnogol “trowch y boch arall”. Yn hynny o beth, ar wahân i beidio â chondemnio pobl sy'n mynd trwy ysgariad, hyd yn oed os yw'n cael ei ystyried yn bechod, mae disgwyl i Gristnogion Da estyn help llaw iddyn nhw.

Dyma rai penillion Beiblaidd a all helpu pobl i ymdopi â'u dioddefaint.

“Oherwydd dim ond eiliad y mae ei ddicter yn para, ond mae ei ffafr yn para oes; gall wylo aros am y noson, ond daw gorfoledd yn y bore ”

Mae'n golygu, hyd yn oed os yw Duw yn ddig arnoch chi am bechu, ei fod yn barod i'ch derbyn cyn belled â'ch bod chi'n edifarhau.

“‘ Oherwydd rwy’n gwybod y cynlluniau sydd gen i ar eich cyfer chi, ’meddai’r Arglwydd,‘ yn bwriadu eich ffynnu ac i beidio â’ch niweidio, cynlluniau i roi gobaith a dyfodol i chi ”(Jeremeia 29:11).

Mae’n golygu, yn ôl cynllun Duw, nad yw am ichi ddioddef ar ôl ysgariad a bydd pethau da yn dod atoch chi yn y dyfodol.

“Mae'n iacháu'r rhai sydd â chalon ac yn clymu eu clwyfau”. (Salm 147: 3)

Gall Duw wneud popeth, gan gynnwys rhoi diwedd ar ddioddefaint bydol os ydych chi ddim ond yn agor eich calon iddo.

“Rydych chi'n werthfawr ac yn anrhydedd yn fy ngolwg, ac rwy'n dy garu di”. (Eseia 43: 4)

Ar ôl ysgariad, person gall deimlo nad oes cariad yn y byd neu nad ydyn nhw'n ei haeddu. Mae Duw yn eu caru o hyd.

Gall yr adnodau hyn helpu pobl i ymdopi â'r pryderon y gallant ddod gyda godineb, gwahanu ac ysgariad. Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am ysgariad? Ni ddylai ddigwydd, ond pan fydd yn digwydd, mae Duw yn eich caru chi o hyd, felly cynigiwch eich hun iddo a bydd pethau da yn dilyn.