Beth yw Twyllo Emosiynol

Menyw anffyddlon yn twyllo ei dyn gydag un arall, yn difaru.

Yn yr Erthygl honNid gweithred gorfforol yn unig yw twyllo. Mae godineb yn cynnwys twyllo emosiynol, er nad yw'n cynnwys rhyw.Ond, sut mae hynny'n bosibl, a beth yw twyllo emosiynol?

Wel, rydym yn cyfeirio at anffyddlondeb emosiynol mewn priodas pan fydd person yn dewis gosod ei fuddsoddiad emosiynol y tu allan i'r berthynas sylfaenol.Mae godineb emosiynol fel arfer yn cychwyn yn ddiniwed trwy gyfeillgarwch ystyrlon ac yn datblygu dros amser yn fond agos atoch. Mae'r berthynas newydd hon yn rhywbeth na all person fod yn dryloyw yn ei gylch gyda'i bartner oherwydd ei fod yn ymwybodol nad yw'r cyfan yn ddieuog, ac ni fyddai ei bartner yn ei gymeradwyo.

Er nad yw mor hawdd ei ddiffinio â'r un corfforol, gall anffyddlondeb emosiynol fod yr un mor niweidiol i briodas.

Darllenwch ymlaen i wybod beth yw twyllo emosiynol a sut i sylwi arno.Beth yw twyllo emosiynol?

Wrth geisio ymateb i'r hyn sy'n twyllo emosiynol, mae'n rhaid i ni gofio nad oes diffiniad sefydlog.

Yn gyffredinol, mae twyllo emosiynol mewn perthynas yn berthynas agos â pherson y tu allan i briodas, sy'n effeithio ar lefel agosatrwydd, cysylltiad emosiynol, a chydbwysedd y briodas.

Mae llawer o arbenigwyr yn yr ymdrech i ymateb i ‘beth yw twyllo emosiynol mewn priodas’ yn ei ddisgrifio fel twyllo heb gael cyfathrach rywiol. Mae'r hyn sy'n ffurfio perthynas emosiynol yn dair cydran: cysylltiad emosiynol, elfen o eroticism, a diffyg tryloywder.

Bydd ateb manylach i'r hyn sy'n berthynas emosiynol yn wahanol o un cwpl i'r llall oherwydd bod eu cysyniadau o'r hyn sy'n twyllo emosiynol yn amrywio.

Mae brad emosiynol yn seiliedig ar y safonau a'r ffiniau y maen nhw'n cytuno arnyn nhw eu hunain fel y cwpl. Felly mae angen i bob cwpl ateb yn unigol beth sy'n twyllo emosiynol iddyn nhw a chytuno ar ffiniau nad ydyn nhw wedi'u torri.

Pa mor ddiffiniedig bynnag, ni ddylid cymryd materion emosiynol yn ysgafn gan y gallant arwain at faterion rhywiol a pheri llawer o boen.

I astudio dangosodd bod twyllo emosiynol yn gwaethygu i berthynas gorfforol i bron i hanner y cyfranogwyr gwrywaidd ac un rhan o dair o'r rhai benywaidd. Fodd bynnag, hyd yn oed heb unrhyw waethygu i berthynas gorfforol, mae twyllo emosiynol yn dal i gael effeithiau negyddol sylweddol ar bartneriaid.

Sut mae twyllo emosiynol yn effeithio ar briodas?

Menyw ifanc blonegog, Defnyddiwch Eich Ffôn I Mewn Tra bod Ei Gŵr yn Cysgu

Mae'n anochel bod anffyddlondeb emosiynol yn effeithio ar briodas y priod, p'un a yw'r priod yn darganfod ai peidio, gan fod y buddsoddiad emosiynol yn cael ei gyfeirio i rywle arall. Beth yw dylanwad twyllo emosiynol ar briodas a sut i'w adnabod cyn ei bod hi'n rhy hwyr?

Yn wahanol i faterion rhyw, ni ellir beio rhai emosiynol am wneud penderfyniadau gwael neu alcohol. Adeiladu cysylltiad emosiynol yn gofyn am amser i ddatblygu.

Gan fod materion emosiynol yn ganlyniad i lawer o benderfyniadau bach a wnaed dros amser tuag at gadw'r berthynas allgyrsiol yn fyw, unwaith y bydd y cyfan allan, mae delio ag ef yn fwy trafferthus nag ymdrin â chariad un noson.

Beth yw effaith twyllo emosiynol ar y briodas?

 • Pellter a dieithrio priod (hyd yn oed pan na ddatgelir y berthynas emosiynol)
 • Ymddiriedaeth wedi torri a cheisio cymorth oherwydd poen a theimladau brifo
 • Torri i fyny neu ysgaru oherwydd difrod anadferadwy a wnaed i'r berthynas
 • Teimladau o euogrwydd, brad, cywilydd a dicter
 • Newid persbectif ynghylch perthnasoedd yn y dyfodol
 • Colli hunanhyder
 • a difrod perthynas mewn perthnasoedd rhiant-plentyn .

Mae canlyniadau posib yn siarad â pham y gall delio ag anffyddlondeb emosiynol fod yn hynod heriol a pham cymaint o bobl ceisio cymorth proffesiynol wrth wynebu hynny.

Arwyddion bod eich priod yn cael perthynas emosiynol

 • Mae newid sylweddol yn ymddygiad y partner.

Nid yw pob newid ymddygiad mawr yn arwydd o berthynas emosiynol ond mae'n werth edrych i mewn iddo. Mae rhywbeth yn debygol o godi pan fyddant yn taro'r gampfa yn sydyn, yn gwella eu golwg, yn treulio mwy o amser ar Facebook, neu'n tynnu'n ôl ohonoch chi.

 • Ni allwch fod yn agos at eu ffôn.

Os yw'ch partner yn lleoli ei hun oddi wrthych wrth anfon neges destun, mynd i'r ystafell ymolchi i anfon negeseuon, neu ychwanegu cyfrineiriau lle nad oedd rhai o'r blaen, gallent fod yn cuddio rhywbeth.

Oni bai eu bod yn cynllunio'ch parti pen-blwydd annisgwyl, mae hon yn faner goch i'w hystyried.

 • Maent yn teimlo'n tynnu'n ôl ac yn bell.

Mae eu hanghenion emosiynol yn cael eu diwallu mewn man arall; felly mae'n sefyll i reswm y byddant yn tynnu oddi wrthych.

Efallai bod y bwlch emosiynol sydd wedi'i greu yn cynyddu'r pellter corfforol hefyd, ac rydych chi'n teimlo'n ynysig ac yn cael eich anwybyddu.

 • Nid ydych yn teimlo fel blaenoriaeth mwyach.

Mae angen amser ac egni ar berthynas emosiynol i ddatblygu. Felly mae ymdrech a arferai gael ei chyfeirio tuag at eich perthynas bellach yn cael ei rhoi mewn man arall.

O ganlyniad i hyn, efallai y byddwch chi'n sylwi arnyn nhw wedi'u gludo i'w ffôn, yn rhannu llawer llai gyda chi, ac yn ateb mewn brawddegau un gair.

Hyd yn oed pan fyddant gyda chi, rydych chi'n teimlo eu bod yn ymwneud â rhywbeth arall, ac nad ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich clywed neu'n bwysig. Yn syml, rydych chi'n canfod nad chi yw eu blaenoriaeth bellach.

 • Maen nhw'n fwy amddiffynnol.

A ydyn nhw'n mynd yn amddiffynnol pan geisiwch dynnu sylw at rywbeth o'i le? A ydyn nhw'n ceisio'ch gwneud chi allan i fod yr un amheus ac euog am ddod â'r cwestiynau hyn?

Nid yw goleuo nwy bob amser yn arwydd o dwyllo emosiynol. Fodd bynnag, os yw'n newydd, gall fod yn ymdrech i guddio rhywbeth maen nhw'n teimlo'n euog amdano trwy roi'r bai arnoch chi.

 • Maen nhw'n difetha arnoch chi yn amlach.

Mae dadleuon yn rhan o unrhyw berthynas , ac ar ôl ychydig, byddwch chi'n dysgu ble mae'r prif 'fwyngloddiau tir'.

Gyda phriod twyllo emosiynol, rydych chi'n teimlo bod popeth yn achos brwydr. Maen nhw'n diystyru arnoch chi allan o rwystredigaeth neu euogrwydd am bethau nad oedden nhw byth yn arfer mynd yn wallgof yn eu cylch.

 • Maen nhw'n amddiffynnol ynglŷn â'r ‘cyfeillgarwch.’

Dyfnder y cysylltiad emosiynol sydd wedi digwydd yw un o'r rhesymau pam mae'n anodd dod â materion emosiynol i ben. Felly, pan fydd eich partner yn teimlo eich bod yn peryglu’r ‘cyfeillgarwch’ hwnnw, byddant yn ei amddiffyn yn angerddol. Nid ydyn nhw'n barod i'w weld yn dod i ben neu i unrhyw beth ddod rhyngddyn nhw a'u “ffrind.”

 • Nid oes ganddynt ddiddordeb mewn agosatrwydd corfforol.

Rhan fawr o unrhyw berthynas yw'r agwedd gorfforol arni, boed yn cusanu, cofleidio, dal dwylo, neu ryw.

Pan fydd eich anwylyd yn ymddangos yn sydyn wedi'i ddatgysylltu yn ystod y weithred o agosatrwydd corfforol neu'n ei wrthod yn gyfan gwbl, heb i chi fod yn ymwybodol o unrhyw faterion o bwys sy'n digwydd yn eich bywydau, gallai hyn beri pryder.

 • Rydych chi'n cael mwy o ryw nag arfer.

Pan fydd eich gŵr neu'ch gwraig yn cael perthynas emosiynol, gall eu chwant rhywiol dyfu. Mae eu libido wedi cynyddu, ac maen nhw'n teimlo cyhuddiad mwy erotig oherwydd y sgyrsiau flirtatious maen nhw'n eu cael.

Efallai bod yr awydd y maen nhw'n ei deimlo yn y berthynas ag un arall wedi'i ymgorffori yn yr ystafell wely gyda chi.

 • Mae’n ymddangos eu bod yn gwybod llawer am eu ‘ffrind.’

Pan fydd rhywun yn bwysig i ni, rydyn ni'n cymryd yr amser i ddod i'w hadnabod.

Felly, os yw'ch anwylyn yn sydyn yn dechrau gollwng enw eu ffrind ym mhob sgwrs gan rannu manylion bach amdanynt, gallai fod yn rheswm i boeni. Nid yn unig y maent yn gwybod llawer amdanynt, maent yn poeni digon i ddal i sôn amdanynt.


arwyddion Sidydd anghydnaws

Dyma fel arfer un o'r arwyddion cyntaf bod y berthynas emosiynol yn tarddu. Pan fydd wedi datblygu ymhellach, gallai eich partner fynd yn rhy ofalus neu deimlo'n euog i grybwyll yr unigolyn yn aml.

Sut i wella ar ôl twyllo emosiynol?

Ar ôl Noson Di-gwsg Cododd Menyw Drist Eistedd Ar Feddwl Gwely

Mae yna lawer o lwybrau i'w cymryd wrth geisio gwella ar ôl perthynas emosiynol. Fodd bynnag, os yw unrhyw un ohonynt i fod yn llwyddiannus, mae angen iddynt gynnwys ymdrech ar y cyd.

Mae angen i'r ddau bartner fod yn ymrwymedig i wella ar y materion craidd a oedd yn bodoli cyn y berthynas. Argymhellir cynnwys cymorth gweithiwr proffesiynol hefyd.

Mae rhai camau wrth ddelio â chariad emosiynol a all fod yn fuddiol:

 • Cyfyngu neu atal y cysylltiad gyda’r ‘ffrind.’
 • Dechrau sgwrs ar ‘beth yw twyllo emosiynol’ i bob un ohonoch ac ailddatgan y ffiniau o’i gwmpas
 • Deall beth oedd pwrpas y berthynas emosiynol
 • Mynd i'r afael â materion sylfaenol neu broblemau craidd sy'n rhagflaenu'r berthynas
 • Darganfod sut i wneud iawn am enillion perthynas
 • Dod o hyd i ffyrdd o ddangos pryder a gofalu am ein gilydd
 • Cael mewngofnodi wythnosol a chyfathrebu'n ddyddiol am faterion ymarferol, cynlluniau, digwyddiadau a theimladau personol
 • Dysgu sut i ymladd yn deg a chael gwrthdaro iach yn eich priodas
 • Mae atgyweirio yn brifo ac yn dangos empathi diffuant
 • Trefnu nosweithiau dyddiad i gyflwyno newydd-deb
 • Neilltuo digon o amser i ailgysylltu a chynyddu agosatrwydd corfforol.
 • Dod o hyd i adnoddau i'ch helpu chi i hoffi llyfrau neu cyrsiau priodas
 • Gweld therapydd cwpl

Ar eich taith i adferiad, a fydd y dyfyniad hwn yn arwain eich ffordd:

“Nid geiriau yw cariad, gweithredoedd ydyw, ac nid teimladau yw cariad, penderfyniad ydyw.” - Steven Furtick

Ni ddylid diystyru twyllo emosiynol trwy anfon neges destun oherwydd gall wneud niwed sylweddol i'r berthynas. Mae perthynas emosiynol fel arfer yn cychwyn yn ddiniwed gan fod cyfeillgarwch sy'n llawn dealltwriaeth a chydnabyddiaeth gydag elfen o atyniad nad yw'r naill ochr na'r llall yn barod i gyfaddef yn bodoli.

Er nad yw'n cynnwys yr elfen rywiol (eto), mae'n cynnwys agosatrwydd emosiynol, teimladau o atyniad a chyfrinachedd. Pan ddarganfyddir ef, gall dorri ymddiriedaeth, hyder, a hyd yn oed y briodas ei hun.

Mae yna arwyddion i edrych amdanynt y gellir eu defnyddio i'w ganfod ar amser ac ymateb yn gynt pan fydd eich partner yn dechrau ynysu ei hun i dreulio mwy o amser ar ei ben ei hun ar y ffôn, pigo ymladd allan o'r glas, rhannu manylion personol, a mynd yn amddiffynnol am eu 'ffrind' newydd mae angen i chi gymryd sylw.

Gall materion emosiynol eich gyrru ymhellach i ffwrdd neu'n agosach. Mae'n dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ei wneud ag ef. Os byddwch chi'n dechrau ar y siwrnai o ddod yn ôl at eich gilydd, gall fod yn ddefnyddiol mynd ar gyrsiau cwnsela cyplau neu hyfforddi unigol i'ch helpu chi i lywio'r siwrnai hon yn haws.

Gwyliwch hefyd: