10 Arwydd Rydych Chi Mewn Priodas Cythryblus

10 Arwydd Rydych Chi Mewn Priodas Cythryblus

A oes rhywbeth yng nghefn eich meddwl sy'n dal i ddweud wrthych fod rhywbeth o'i le yn eich perthynas? Nid yw priodas gythryblus yn sillafu diwedd eich perthynas. Gall cydnabod yr arwyddion hyn cyn ei bod hi'n rhy hwyr fod yn ras arbed i chi a'ch partner. Os yw'ch priodas yn bwysig i chi, ni ddylech fyth aros yn rhy hir cyn gwneud rhywbeth am ei thrwsio.Efallai y byddwch chi'n meddwl am arwyddion rhybuddio perthynas fel rhywbeth mwy amlwg fel aros yn hwyr yn y gwaith fel rheol neu ddangos arwyddion o gael perthynas. Y gwir yw, gallai arwyddion bod eich perthynas mewn trafferth fod yn cuddio reit o dan eich trwyn. Gall y newidiadau fod mor raddol nes eu bod yn anodd eu canfod. Peidiwch â chael eich dal yn wyliadwrus yn eich perthynas. Manteisiwch ar y 10 arwydd rhybuddio hyn eich bod mewn priodas gythryblus.1. Ni allwch adael i'r gorffennol fynd

Mae’r addunedau priodas yn adrodd yr ymadrodd “er gwell neu er gwaeth” am reswm. Mae priodas wedi cynyddu, a gall rhai o'r anfanteision hynny fod yn ddinistriol. Fodd bynnag, mae cwpl sy'n ymroi i'w gilydd yn dod o hyd i ffordd i godi uwchlaw brad, annifyrrwch ac amseroedd caled a dysgu maddau i'w gilydd am eu beiau. Fodd bynnag, efallai y bydd y rhai sy'n wynebu ffordd greigiog priodas gythryblus yn gweld bod ffolinebau maddau o'r dyddiau a fu yn cael eu magu dro ar ôl tro.

Mae carthu hen ddadleuon sydd eisoes wedi cael maddeuant yn arwydd pendant nad ydych chi'n teimlo'n gysylltiedig â'ch partner mwyach.2. Rydych chi'n ymladd am bopeth

Mae cyplau sy'n gwahanu ffyrdd yn emosiynol yn dechrau diffyg yr amynedd a oedd ganddyn nhw ar un adeg i ddioddef amherffeithrwydd ei gilydd. Os nad ydych chi'n codi hen ddadleuon, mae'n ymddangos nad ydych chi'n cael unrhyw drafferth dod o hyd i bynciau newydd i ymladd yn eu cylch. Mewn gwirionedd, mae eich dadleuon yn ddiangen ac mae'n ymddangos eich bod yn ymladd am yr un pynciau drosodd a throsodd. O faterion difrifol fel arian, cynllunio teulu, a ffyddlondeb i bwy anghofiodd daflu'r jwg laeth wag yn y sbwriel, mae gennych chi drysorfa o nitpicks na allwch ymddangos eich bod yn gadael iddi fynd.

3. Cuddio arian

Mae cuddio arian oddi wrth eich un arwyddocaol arall, neu gael arian wedi'i guddio oddi wrthych yn arwydd gwael eich bod mewn priodas gythryblus. Mae cuddio arian yn aml yn dynodi naill ai nad yw'r partner bellach yn teimlo'n gyffyrddus neu'n ymddiried yn ddigonol i rannu ei sefyllfa ariannol gyda'i ffrind priodas. Gallai hefyd nodi ymgais i arbed digon o arian yn breifat i symud allan a mynd ar drywydd gwahaniad. Gall cuddio cyllid hefyd fod yn ffordd o gysgodi un partner rhag gweld gwariant y tu allan i'w gymeriad ar bethau fel ystafell westy, anrhegion, neu gostau eraill sy'n gysylltiedig â chael perthynas.

4. Nid ydych chi'n gwneud penderfyniadau gyda'ch gilydd

Mae priodas yn bartneriaeth. Dyma ddau fywyd yn dod at ei gilydd ac yn penderfynu yn gyfartal sut i symud ymlaen gyda phenderfyniadau pwysig. Dylai'r foment y byddwch chi'n cau'ch partner allan o benderfyniadau ynghylch cyllid, eich cartref, eich plant, neu'ch perthynas fod yn faner goch goffaol.Rydych chi don

5. Rydych chi'n dechrau meddwl am yr hyn a allai fod wedi bod

Pan fydd pobl mewn perthnasoedd anhapus maent yn tueddu i drigo ar y cyfarfyddiad rhamantus olaf a'u gwnaeth yn hapus. Gallai hyn fod yn fling haf, yn gyn, neu'n gariad cyntaf. Efallai y bydd rhai hyd yn oed yn dechrau meddwl tybed pa fath o fywyd y gallent ei gael gyda ffrind agos neu gydweithiwr.

6. anffyddlondeb

Er ei bod yn arferol sylwi ar y rhyw arall, mae gwahaniaeth mawr rhwng sylwi bod rhywun yn ddeniadol a chael ei ddenu atynt mewn gwirionedd. Pan ddechreuwch annedd ar berthynas rywiol bosibl â rhywun heblaw eich ffrind priodas rydych yn gofyn am drafferth. Mae dynion a menywod yn twyllo am yr un rhesymau: mae diffyg anghenion corfforol yn cael eu diwallu neu ddiffyg cysylltiad emosiynol a sicrwydd. Mae'n rhaid dweud bod twyllo y tu hwnt i arwydd rhybuddio bod eich perthynas mewn trafferth.

7. Ystafelloedd gwely ar wahân

Gall ystafelloedd gwely ar wahân arwain at fywydau ar wahân. Yn wyddonol, mae cyffwrdd corfforol yn agwedd bwysig ar deimlo'n gysylltiedig â'ch partner a gall ryddhau byrst o ocsitocin. Nid oes ots a yw hyn yn amlygu ei hun trwy ddal dwylo neu lwy yn y nos. Wrth gwrs, mae hyn i gyd yn dibynnu ar eich arferion personol fel cwpl. Er enghraifft, os ydych chi bob amser wedi cysgu mewn ystafelloedd gwely ar wahân oherwydd amserlenni gwaith anghyson neu faterion cysgu yna ni fyddai hyn yn achosi braw.

8. Mae'r rhyw wedi dirywio

Nid yw newid mewn agosatrwydd rhywiol byth yn dda i berthynas. Yn gyffredin mae menywod yn colli diddordeb mewn rhyw gyda'u partneriaid oherwydd diffyg cysylltiad emosiynol, tra bod dynion yn colli diddordeb oherwydd eu bod wedi diflasu. Y naill ffordd neu'r llall, mae diffyg rhyw mewn perthynas yn achosi trafferth. Rhyw yw'r hyn sy'n eich bondio chi fel cwpl ac mae'n un o'r pethau rydych chi'n eu rhannu â'ch gilydd yn unig. Mae'n sbarduno'r ymennydd i gynhyrchu ocsitocin, yn lleddfu straen, ac yn gostwng rhwystrau ymddiriedaeth a osodir gan yr ymennydd.

9. Nid ydych chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun bellach

Pan fydd partneriaid yn mynd trwy amser caled maent fel arfer yn rhoi'r gorau i ofalu amdanynt eu hunain. Gallai hyn olygu eich bod chi'n rhoi'r gorau i farw'ch gwallt, gweithio allan, gwisgo i fyny. Os nad ydych wedi newid allan o'ch pyjamas mewn tridiau, rydych yn bendant yn profi cwymp.

10. Rydych chi'n dechrau cyflwyno gwrthdyniadau i guddio rhag eich problemau

Wrth fynd trwy briodas gythryblus, mae llawer o bobl yn dechrau chwilio am atebion “Band-Aid” i roi sylw i'r materion go iawn sy'n digwydd yn y berthynas. Gall cyplau gyflwyno'r syniad o wyliau gwyllt, neu hyd yn oed agor y drafodaeth o gael plant.


twf perthynas

Arwyddion rhybuddio amlwg eraill

Mae trais domestig a cham-drin emosiynol yn ddau arwydd peryglus bod eich perthynas mewn trafferth. Os ydych chi'n profi camdriniaeth wrth law eich ffrind priod, chwiliwch am gartref diogel i aros ynddo wrth i chi gynllunio'ch gwahaniad neu ddechrau cwnsela.

Os ydych chi'n gweld un neu fwy o'r arwyddion hyn o briod cythryblus, peidiwch â phoeni. Fe’u gelwir yn “arwyddion rhybuddio” am reswm. Dim ond pan fyddwch chi'n cydnabod problemau yn eich priodas y gallwch chi gymryd y camau i ddatrys y sefyllfa.