11 Enghreifftiau o Rolau Rhyw Traddodiadol

Menyw yn gweithio yn y gegin

Yn yr Erthygl hon

Mae amcan cymdeithas yn ganmoladwy. Ni all unrhyw un ddadlau ei bod yn ddefnyddiol gweithio gyda'n gilydd lle mae gennym ni i gyd ein rolau cefnogi ei gilydd . Yn y pen draw, gyda'n gilydd rydym yn hyrwyddo bywyd iach i bawb. Yn anffodus, does dim byd yn berffaith ac mae rolau rhyw traddodiadol sefydlog yn aml yn arwain at wahaniaethu ac angst.

Beth yw rolau rhyw traddodiadol?

Mae'r rhestr o rolau rhyw traddodiadol mewn priodas yn amrywio'n gynnil ar draws diwylliannau. Serch hynny, disgwyliadau cymdeithasol yw’r rhain o ran sut y dylai dynion a merched ymddwyn. Yn gyffredinol, mae’r rhan fwyaf o gymunedau’n cytuno bod y diffiniad traddodiadol o rolau rhywedd yn nodi bod menywod yn fwy meithringar a bod dynion yn fwy blaenllaw.

Mae rolau rhyw traddodiadol mewn perthnasoedd yn bodoli i rannu’r gwaith sydd angen ei wneud i gefnogi teuluoedd a chymdeithas yn gyffredinol.

Y syniad yw ein bod yn trosoledd ein sgiliau naturiol. Er enghraifft, mae pobl yn ystyried menywod yn fwy addfwyn a gofalgar. Felly, maen nhw'n dod yn ddewis amlwg i ymgymryd â rôl gofalwr gartref.

Er bod rhaniad llafur yn gwneud synnwyr ar y lefel fwy, gall gael canlyniadau trychinebus. Mae hynny oherwydd nad yw rolau rhyw traddodiadol yn ystyried dewisiadau unigol. Mae hyn yn arwain at farn pan fydd pobl yn ceisio torri i ffwrdd o'r rhestr o rolau rhyw benywaidd, neu rai gwrywaidd, er mwyn sefydlu eu ffordd eu hunain o wneud pethau.

Fel y bennod hon ymlaen creadigrwydd yn esbonio, er enghraifft, y gall disgwyliadau rôl rhywedd arwain at dangyflawni a chreadigrwydd isel yn yr ysgol. Mae hynny oherwydd i fod yn greadigol, mae angen i chi gyfuno sensitifrwydd, nodwedd draddodiadol fenywaidd, ag annibyniaeth, sy'n fwy nodweddiadol ar gyfer y rhan fwyaf o rolau gwrywaidd traddodiadol mewn cymdeithas.

11 math o rolau rhyw traddodiadol

Mae enghreifftiau o rolau rhyw yn amrywiol ac yn amrywio o wahaniaethau ymddygiadol i wahaniaethau galwedigaethol a phersonoliaeth. Mae cymdeithas wedyn yn tueddu i wobrwyo cydymffurfiaeth a diarddel y rhai sy'n ceisio bod yn nhw eu hunain.

Mae rhai newidiadau yn digwydd i rolau rhywedd mewn perthnasoedd gyda mwy o fenywod yn mynd i yrfaoedd gwyddoniaeth ac yn rhoi'r gorau i alwedigaethau gwraig tŷ, er enghraifft. Er, mae'n ymddangos bod dynion yn dal i ddal gafael yn dynnach ar y syniad o rolau rhyw traddodiadol, fel hyn ymchwil yn crynhoi.

1. Mae dynion yn ennill arian

Mae rolau gŵr a gwraig traddodiadol fel arfer yn cael eu rhannu rhwng yr enillydd cyflog gwrywaidd a’r wraig tŷ benywaidd. Daeth hyn yn wreiddiol o ddylanwadau amaethyddol lle roedd angen cyhyrau a chryfder i weithio'r offer.

Dyn yn ennill arian

Fel y mae'r athro economeg hwn yn ei ddisgrifio yn ei herthygl ar y tarddiad O ran rolau rhyw traddodiadol, mae credoau bellach yn newid gan nad oes angen cryfder cyhyrau ar offer gwaith mwyach.

|_+_|

2. Merched yn coginio gartref

Mae rolau rhyw traddodiadol mewn priodas fel arfer yn golygu bod merched yn coginio, glanhau a siopa bwyd. Tybir eu bod yn cael eu denu yn naturiol at goginio, ac yn fwy addas ar gyfer y cyfrifoldeb hwn.

Mae rolau rhyw yn seiliedig ar y syniad traddodiadol bod menywod yn fwy hyfedr yn y rhan fwyaf o faterion sy'n ymwneud â gofalu am y cartref. Er, yn ddiddorol, mae dynion yn dal i ddominyddu proffesiwn y cogyddion yn y diwydiant bwyd .

|_+_|

3. Dynion sifalraidd

Mae rolau perthynas traddodiadol yn cynnwys y dyn yn amddiffyn y merched. Gall hynny fod yn unrhyw beth o gario pethau iddi i agor drysau. Efallai y byddwch hefyd yn gweld dynion yn cerdded ar ochr y ffordd i amddiffyn menywod rhag ceir.

Mae’r syniad ‘nad yw dynion yn crio’ yn seiliedig ar y syniad hwn bod dynion yn sifalrog, ac yn gryfach na merched, yn gorfforol ac yn feddyliol. Felly maent yn cael eu hystyried yn amddiffynwyr a gofalwyr menywod.

4. Dewis swydd

Rolau rhyw anhraddodiadol yw pan fydd menywod yn dod yn beirianwyr a dynion yn ymuno â'r proffesiwn addysgu, er enghraifft. Yn anffodus, mae menywod yn dal i gael eu talu llai na dynion am yr un swyddi er yn unol â'r erthygl hon ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau gan Fforwm WE.

5. Normau ymddygiadol

Mae rolau perthynas traddodiadol hefyd yn cynnwys ymddygiadau. Felly, mae llawer o deuluoedd yn tybio bod dynion yn fwy deallus ac yn gwthio eu meibion ​​i addysg bellach. Ar y llaw arall, mae menywod yn dysgu y dylent ganolbwyntio ar ddod o hyd i ŵr.

Gwyliwch y fideo hwn i ddarganfod beth rydyn ni'n ei wybod o niwrowyddoniaeth a sut mae gwahaniaethau dibwys yn anatomeg ein hymennydd.

Mae ymennydd gwrywaidd a benywaidd yn blastig a gallant addasu a dysgu cymaint neu gyn lleied ag y mae’r unigolyn yn ei ddewis:

6. Anogaeth yn erbyn disgyblaeth

Mae rheolau perthynas traddodiadol yn datgan mai merched yw'r rhai gofalgar sy'n dangos emosiynau. Merched yw'r prif fagwr gartref oherwydd dynion yw'r rhai anodd sy'n gwneud y ddisgyblaeth.

7. Arddull dillad

Mae’n ddefnyddiol ystyried ffasiwn wrth feddwl tybed beth yw rolau rhyw traddodiadol. Faint o ddillad babi merched sy'n binc tra bod dillad bechgyn yn las? Hyd yn oed yn y gweithle, mae llawer yn tybio bod merched yn gwisgo sgertiau a dynion yn gwisgo trowsus.

8. Teganau plant

Mae'r rhestr o rolau rhyw benywaidd yn cynnwys sut rydyn ni'n chwarae fel plant. Mae cymdeithas yn disgwyl i fechgyn chwarae gyda cheir a gwneud setiau trên Meccano tra bod merched yn chwarae gyda doliau. Mae hyn yn ychwanegu ymhellach at y pwysau bod bechgyn yn galed a ddim yn crio ond mae merched yn rhydd i fynegi eu hemosiynau.

9. Gwraig ty

Mae rolau rhyw traddodiadol mewn perthnasoedd yn golygu bod menywod yn aros gartref ac yn gofalu am y tŷ. Nid yw’r gair househusband yn cael ei ddefnyddio bob dydd er bod cyfran y dynion sy’n ymgymryd â’r rôl hon efallai ar gynnydd, gan fod hyn. astudio yn awgrymu.

Menyw yn glanhau

|_+_|

10. Disgwyliadau hobi

Mae rolau traddodiadol gwrywaidd mewn cymdeithas hefyd yn cynnwys y math o hobïau y mae pobl yn eu cymryd. Er enghraifft, mae dynion yn mynd i chwarae golff neu bêl-droed tra bod merched yn ymuno â grwpiau gwau. Wrth gwrs, nid yw hyn yn wir gymaint yng nghymdeithasau’r Gorllewin bellach ond mae rhai credoau parhaus o hyd.

11. personoliaeth

Mae enghreifftiau o rolau rhyw hefyd yn cynnwys personoliaeth. Nid yw'r un nodweddion mewn dynion a merched yn cael eu disgrifio yn yr un modd. Felly, mae dynion yn hyderus ac yn berswadiol ond mae menywod yn bossy ac yn ymwthgar, i ddyfynnu rhai enghreifftiau.

Pam mae gennym ni rolau rhyw

Y traddodiadol rolau rhyw diffiniad yn nodi ymddygiadau a dderbynnir yn ddiwylliannol y dylai dynion a merched eu mabwysiadu yn ôl eu rhyw. Mae gwahaniaethau biolegol yn aml yn cael eu dyfynnu fel y rheswm pam mae gennym ni rolau rhyw traddodiadol.

Fel y gallwch ddychmygu, mae rolau gwr a gwraig traddodiadol yn cynnwys y merched yn gofalu am y plant tra bod y dynion yn hela am fwyd. Yn y cyfnod hwn, maent yn darparu arian o'u swyddi. Mae’r syniad y tu ôl i wraig tŷ heddiw yn debyg iawn i’r dull heliwr-gasglwr o’r adeg yr oeddem yn byw mewn ogofâu.

Rolau rhyw anhraddodiadol yw pan fydd dynion a menywod yn cyfnewid eu swyddi. Felly, efallai y bydd gan y fenyw swydd sy'n talu'n uwch sy'n golygu bod ei gŵr yn dod yn dad aros gartref. Wrth gwrs, mae hyn yn mynd yn groes i'r rhestr o rolau rhyw traddodiadol mewn priodas fel y gallai eraill ddirmygu'r dull hwn.

Rydyn ni i gyd yn cymryd rolau yn ein bywydau, boed hynny gartref neu gyda'n ffrindiau a'n cydweithwyr. Mae hyn yn ein gwneud ni'n fwy effeithiol. Serch hynny, mae llawer o ddiwylliannau bellach yn cwestiynu a yw ein bioleg yn ddigon o reswm i gael rolau rhyw traddodiadol.

Wedi'r cyfan, nid oes angen cyhyrau ychwanegol ar fenywod i wneud gwaith desg. Agorodd hyd yn oed y fyddin ei drysau i fenywod ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Mae gennym yr offer ac rydym bellach yn gwybod y gall ein hymennydd addasu i unrhyw beth a chodi nodweddion gwrywaidd neu fenywaidd fel y'u gelwir yn ôl yr angen.

Anfanteision rolau rhyw traddodiadol

Gall rolau rhyw mewn perthnasoedd fod yn fygythiol ac yn gyfyngol. Astudiaethau dangos bod merched yn cael eu dylanwadu yn ifanc i gredu bod angen eu hamddiffyn tra bod eu haddysg yn aml yn cael ei chyfyngu gan ddisgwyliadau cymdeithasol.

Mae’r iaith rydyn ni’n ei defnyddio bob dydd yn atgyfnerthu rolau rhywedd traddodiadol merched. Mae menywod yn cael eu hatgoffa'n gyson i fod yn dawel ac yn oddefol. Maent wedyn yn cael eu ceryddu am fod yn ymosodol tra bod yr un ymddygiad mewn dynion yn cael ei ganmol fel hyder.

Cwpl trist

Gall iaith feirniadol o'r fath a rheolau perthynas traddodiadol sefydlog niweidio hunan-barch. Bydd llawer o fenywod, er enghraifft, yn ceisio cydymffurfio trwy atal rhai nodweddion ac emosiynau. Gallai dynion hefyd aberthu cael perthynas ddofn â'u plant trwy flaenoriaethu gwaith a thrwy hynny byth fod gartref.

Nid yn unig y gall pobl nid yn unig gyflawni eu potensial mewn gwirionedd gyda rolau rhyw traddodiadol sefydlog ond mae cymdeithas hefyd yn dioddef. Heb beirianwyr benywaidd neu fwy o nyrsys gwrywaidd, nid yw busnesau a phroffesiynau yn elwa o gael setiau sgiliau amrywiol yn eu timau.

Mae'r IMF yn profi ymhellach yn ei astudio y gallai cau’r bwlch rhwng y rhywiau gynyddu CMC 35% ar gyfer y gwledydd hynny sydd â’r anghydraddoldeb mwyaf. Ar ben hynny, bydd pobl yn hapusach. Gallant o'r diwedd ymgymryd â rolau a phresenoldeb cyfartal ym mywydau eu plant heb faich disgwyliadau.

Casgliad

Gall pŵer labeli ddal unrhyw un ohonom yn ôl. Yn anffodus, rydyn ni’n cael ein cyflyru i rolau rhyw traddodiadol o oedran cynnar iawn gan ein teuluoedd, ein hysgolion a’n ffrindiau. Er bod hynny’n newid, mae’n werth herio’ch hun wrth i chi adolygu’r rhestr o ddisgwyliadau ymddygiadol i weld a ydych yn torri i ffwrdd o’r norm ai peidio.

Felly, yn hytrach na disgyn yn naturiol i rolau rhyw traddodiadol ar gyfer merched, fel gwragedd tŷ, neu wrywod, fel yr enillydd cyflog, gweithio gyda hyfforddwr.

Bydd deall rolau rhyw traddodiadol yn eich helpu i ddarganfod pwy ydych chi a beth rydych chi ei eisiau yn y bywyd hwn. Mae hynny'n golygu deall a chwestiynu eich credoau mewnol i ryddhau'ch hun a byw bywyd bodlon sy'n mynd y tu hwnt i reolau a disgwyliadau.

Ranna ’: