12 Allwedd i Briodas Lwyddiannus yn y Flwyddyn Newydd hon

12 Allwedd i Briodas Lwyddiannus yn y Flwyddyn Newydd hon

Yn yr Erthygl hon

Blwyddyn Newydd Dda. Mae yna rywbeth am fflipio’r dudalen galendr honno (neu agor un newydd!) Sy’n dod â gobaith ac optimistiaeth o’r newydd i bopeth y gall cychwyn newydd ei gynnig.Tra'ch bod chi'n brysur yn gwneud penderfyniadau i fynd i'r gampfa neu ddilyn y diet newydd hwnnw, awgrymaf eich bod chi hefyd ychwanegwch benderfyniad i gryfhau'ch priodas ar frig y rhestr ar gyfer y flwyddyn newydd hon.

Rydyn ni i gyd yn gwybod erbyn hyn bod priodas yn waith caled, ac er mwyn creu priodas lwyddiannus sy'n adlewyrchiad gorau ohonom ni a'n partneriaid, mae'n rhaid i ni roi'r amser a'r ymdrech i wneud ein priodas mor llwyddiannus â phopeth arall ynddo ein bywydau.

Gall y 12 allwedd hyn i briodas lwyddiannus eich helpu chi a'ch partner i ailgysylltu neu ddyfnhau eich cysylltiad tra hefyd yn dod â'r gorau yn eich gilydd.

Rwy'n gwybod y gall fod yn anodd ychwanegu un peth arall at restr sydd eisoes yn hir iawn o bethau i'w gwneud, ond mae eich priodas yn haeddu bod ar frig y rhestr o bethau hynny i'w gwneud.

Hyd yn oed os byddwch chi a'ch partner yn penderfynu canolbwyntio ar un cynhwysyn allweddol mewn priodas lwyddiannus y mis, erbyn diwedd y flwyddyn newydd hon, byddwch wedi treulio'r amser yn meithrin perthynas gryfach â'ch partner.

Ceisiais drefnu'r elfennau hyn o briodas lwyddiannus isod o ran rhwyddineb a hwyl, felly gwiriwch nhw a'u cymhwyso i'ch perthynas a dod â mwy o obaith a chariad i'ch priodas eleni.

1. Dyddiad yn aml

Mae hon yn elfen allweddol o briodas dda, ac eto, yn aml, dyma'r un peth rydyn ni'n ei wthio i'r ochr pan fydd bywyd yn brysur.

Mae dyddio'ch priod yn cymryd amser, arian a gwarchodwyr plant. Wrth i yrfaoedd a magu plant neu ofalu am rieni sy'n heneiddio gael blaenoriaeth, mae dyddio ein priod yn aml yn cael ei symud i'r wythnos nesaf neu'r mis nesaf ac yna ddim o gwbl.

Fodd bynnag, cerfio allan hyd yn oed awr yr wythnos am a mae noson dyddiad gyda'ch partner yn beth pwysig mewn priodas lwyddiannus a gall helpu i feithrin cysylltiad cryf a diweddaru eich priodas.

Galwch ar y neiniau a theidiau, y rhieni bedydd, y cymdogion, neu'r bobl ifanc yn eu harddegau i lawr y stryd i ddod draw i chwarae gyda'r plant wrth i chi fynd â'ch priod allan am goffi neu ginio.

Nid oes rhaid iddo fod yn ddrud.

Mae hyd yn oed mynd am dro yn y parc am awr yn ffordd wych o dreulio amser yn gwirio i mewn gyda'ch priod. Rhowch yr amser hwn ar eich calendr bob wythnos a byddwch yn ymrwymedig iddo. Rwy'n addo y byddwch chi a'ch partner yn edrych ymlaen ato! Hefyd, mae'n arwain yn uniongyrchol at allwedd # 2.

2. Gwnewch lawer o gariad - Llawer!

Mae agosatrwydd corfforol yn wirioneddol ganolog i briodas lwyddiannus. I gynifer ohonom, cyffyrddiad corfforol yw ein hiaith gariad, ac mae treulio amser yn cysylltu â'n priod yn gwneud inni deimlo ein bod yn cael ein caru a'n heisiau.

Dyna'r allwedd i'r hyn y mae priodas lwyddiannus yn ei olygu mewn gwirionedd.

Pan fydd popeth arall yn y byd yn wallgof ac yn straen, mae'r amser rydych chi'n ei dreulio yn gwneud cariad yn ddihangfa o'r byd gyda'ch partner.

Efallai na fyddwch chi'n teimlo fel bod gennych chi'r amser i wneud cariad yn fawr, ond rwy'n addo os gwnewch chi gynllun gyda'ch priod i wneud cariad hyd yn oed ddwy, dair gwaith neu fwy yr wythnos a chadw ato am wythnos neu ddwy mewn gwirionedd. fe welwch fod eich cysylltiad hyd yn oed yn gryfach a byddwch yn darganfod ffyrdd i sleifio llawer mwy o gariadon bob wythnos!

3. Gweddïwch gyda'n gilydd

Dyma un o'r allweddi hynny sy'n cymryd cyn lleied o amser o ddyddiau wedi'u mampio ond sy'n rhoi lle i chi anadlu gyda'ch gilydd.

Cyn mynd i'r gwely bob nos neu'n iawn ar ôl i chi fynd â'r rhai bach i'r gwely a dweud gweddïau gyda nhw, gweddïwch gyda'ch partner.

Cymerwch ychydig funudau i gynnig diolch a gras i Dduw ac i'w gilydd. Mae'r eiliadau tawel hyn pan fyddwch chi'n gwahodd Duw i'ch priodas yn helpu i gryfhau'ch cysylltiad emosiynol â Duw a'ch partner.

Cofiwch gyplau syddgweddïo gyda'n gilydd aros gyda'n gilydd.

4. Cynnig gras i'w gilydd

Cynigiwch ras i

Os ydych chi fel fi, rydych chi'n gymharol gyflym i gynnig gras i'r bobl rydyn ni'n gweithio gyda nhw bob dydd neu i'n plant pan maen nhw'n gwneud camgymeriadau.

Yn rhy aml, rydym yn dal digalon neu'n dicter harbwr gyda'n priod yn hytrach na chynnig iddynt yr un gras sy'n llifo mor hawdd mewn sawl maes arall o'n bywydau.

Mae ein priod yn aml yn dwyn y mwyaf o rwystredigaethau a'n rhwystrau, ac anghofiwn fod yn rhaid inni geisio'r da ynddynt hefyd.

Nid oedd fy ngwraig yn golygu gadael y llestri budr yn y sinc dros nos; yn syml, fe syrthiodd i gysgu ar ôl rhoi ein merch i'r gwely. Yn lle cwyno am y llestri, mae angen i mi gynnig ei gras a llwytho'r peiriant golchi llestri ac efallai dod â phaned o goffi iddi hefyd.

Mae ‘bod yn gyflym i ras a pheidio â rhwystredigaeth’ yn mynd yn bell tuag at sefydlu ein priodasau ar gyfer llwyddiant.

5. Maddeuwch eich gilydd

Gall hwn fod yn un o'r allweddi anoddaf i'w gofleidio, yn enwedig os ydych chi'n nodweddiadol yn dal dig. Mae'r allwedd hon yn mynd law yn llaw â gweddïo gyda'n gilydd a chynnig gras.

Mae maddeuant yn estyniad o'r ddau allwedd hynny. Cymerwch anadl ddwfn a maddau i'ch gŵr am beidio â chofio stopio a bachu llaeth. Maddeuwch i'ch gwraig am grebachu'ch crys.

Gall maddeuant drawsnewid eich priodas, ond Mae'n cymryd amser ac amynedd gyda chi'ch hun a'ch partner i edrych arnyn nhw a dweud wrthyn nhw eich bod chi'n maddau iddyn nhw am eich brifo yn y gorffennol.

Ond os gallwch chi maddau i'ch partner , gallwch symud ymlaen gyda'ch gilydd heb ddicter na rhwystredigaeth, ac y gall poen yn y gorffennol ddechrau gwella.

Dechreuwch yn fach os gallwch chi a gweithio hyd at y sefyllfaoedd mawr hynny. Mae maddeuant yn arf pwerus mewn priodas ac yn un a fydd yn eich helpu i gael priodas fwy llwyddiannus eleni.

6. Byddwch yn amyneddgar tuag at eich gilydd

Mae llyfrau magu plant yn siarad am sut mae plant yn aml yn ymddwyn waethaf i'w rhieni eu hunain oherwydd eu bod yn fwyaf cyfforddus a diogel gartref. Rwy'n credu bod yr un peth yn wir am briodasau llwyddiannus.

Rydyn ni'n aml yn dangos ein hochrau gwaethaf i'n priod oherwydd ein bod ni'n gyffyrddus ac yn ddiogel gyda nhw. Yn aml gall hynny edrych fel rhwystredigaeth a diffyg amynedd difrifol.

Rydyn ni'n teimlo'n rhwystredig pan maen nhw'n cymryd am byth yn y gawod neu pan nad ydyn nhw adref ar yr union amser y dywedon nhw. Cofiwch, dyma'r person rydych chi'n ei garu fwyaf yn y byd. Rhowch yr un amynedd ag y byddwch chi'n ei roi i'ch plentyn bach o leiaf.

7. Parchwch eich gilydd (yn breifat ac yn gyhoeddus)

Un o’r canmoliaeth uchaf y gallwch ei roi i berson arall yw eu cael i glywed eich bod wedi bod yn canu eu clodydd i eraill pan nad ydyn nhw yno hyd yn oed.

Pan fyddwch chi allan yn broffesiynol neu'n gymdeithasol, parchwch eich priod trwy ganu eu clodydd mewn sgyrsiau. Hefyd, parchwch eich partner trwy eich gweithredoedd yn gyhoeddus ac yn breifat.

Os dywedasoch y byddech adref erbyn 5, byddwch adref erbyn 5 (mor aml ag y gallwch). Os ydych chi'n rhedeg yn hwyr, parchwch eich partner ddigon i ffonio.

Yn breifat, parchwch eich priod trwy siarad â nhw fel petaent o bwys i chi. Canwch eu clodydd o flaen eich plant. Gwrandewch arnyn nhw pan maen nhw'n dweud wrthych chi am eu diwrnod. Mae'n ystum mor syml, ac mae'n bwysig.

8. Annog eich gilydd

Annog eich gilydd

Mae'n bwysig gwybod gobeithion a breuddwydion eich partner. Mae'r flwyddyn newydd hon yn amser gwych i siarad am eich nodau.

Pan fydd eich priod yn rhannu eu nodau a'u penderfyniadau gyda chi am eleni, anogwch nhw i'w cyflawni. Gwnewch eu nodau mor bwysig â'ch rhai chi.

Byddwch yn eu siriolwr mwyaf , a gwneud eich gorau i'w helpu a rhoi'r lle sydd ei angen arnynt i gyflawni eu nodau ar gyfer y flwyddyn. Mae hyn hefyd yn gweithio ar gyfer y nodau rydych chi'n eu gosod gyda'ch gilydd.

Sut allwch chi wthio a chefnogi'ch gilydd i fod y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun? Gwnewch eich nodau unigol a chwpl yn flaenoriaeth a dathlwch eich cynnydd trwy gydol y flwyddyn.

9. Byddwch yn ofalus at bwy rydych chi'n mentro

Gall priodas fod yn hollol rwystredig ar brydiau. Mae yna adegau pan na all fy ngwraig a minnau fod yn yr un ystafell hyd yn oed heb geisio cychwyn ymladd yn bwrpasol.

Rydyn ni wedi blino. Rydyn ni'n rhwystredig. Gall fod yn hawdd dianc i'r swyddfa, yr ystafell wely, yr ystafell ymolchi, a thestun neu ffonio'ch ffrind gorau i fentro pa mor hurt yw eich priod heddiw.

Mae yna adegau pan fydd angen hynny, yn sicr. Nid wyf yn dweud wrthych am beidio â hopian i mewn i'r sgwrs pan fydd pob un o'ch cariadon yn cydymdeimlo dros goctel am eu gwŷr.

Rwy'n dweud wrthych chi i gofio mai hwn yw eich partner ac mai'r ffordd rydych chi'n eu paentio wrth fentro yw sut mae'ch byd cymdeithasol yn eu gweld.

Mae rhannu straeon am y wisg chwerthinllyd a roddodd eich gŵr ar eich merch ar gyfer yr ysgol yr wythnos honno (sori, mêl!) Yn un peth. Peth arall yw rhannu straeon am eich ymladd difrifol diweddaraf.

Sut bydd eich ffrindiau neu gymdogion yn gweld eich priod ar ôl i'r frwydr honno chwythu drosodd, yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n ei ddweud? Cadwch hynny mewn cof y tro nesaf y byddwch chi'n mentro am eich priod.

10. Cyfathrebu'n effeithiol

Mae rhai cyplau yn defnyddio eu dyddiad nos dyddiad i wirio i mewn bob wythnos. Mae rhai cyplau yn anfon neges destun neu neges trwy'r dydd i gadw mewn cysylltiad. Mae rhai cyplau yn trafod digwyddiadau'r dydd yn y gwely gyda'r nos.

Ffigurwch y lle gorau i rannu'ch enillion a'ch rhwystredigaethau dyddiol ac yna defnyddiwch y gofod hwnnw i'w wneud.

Cyfathrebu'n effeithiol gall fod yn ymgymeriad anodd, ond unwaith y byddwch yn cydnabod sut rydych chi a'ch priod yn cyfathrebu ac yn dod o hyd i dir cyffredin ar gyfer hynny, mae cyfathrebu'n dod gymaint yn haws.

Efallai bod angen i chi ysgrifennu popeth i lawr mewn e-bost neu destun, felly rydych chi'n cofio sut rydych chi'n teimlo a beth rydych chi am ei ddweud. Efallai y bydd yn rhaid i chi wrando ar eich priod ac yna cymryd pum munud i'w brosesu cyn i chi ymateb.

Mae pawb yn cyfathrebu'n wahanol. Yr allwedd yw darganfod sut rydych chi'n cyfathrebu a sut mae'ch priod yn cyfathrebu a chyfrif i maes sut i wneud i'r ddau ddull hynny weithio gyda'i gilydd.

Defnyddiwch y flwyddyn newydd hon fel y flwyddyn i roi cynnig ar ddulliau newydd a ffyrdd newydd o rannu'ch dyddiau, eich enillion, a'ch colledion gyda'ch priod.

11. Peidiwch â chymryd eich gilydd yn ganiataol

Rwy'n dymuno bod hyn yn allwedd syml i fyw ynddo, ond rydym i gyd yn gwybod nad ydyw. Mae'n gofyn am fwriad dyddiol i dangos i'ch priod pa mor annwyl a gwerthfawrog ydyn nhw . Nid yw hyn bob amser yn gofyn am ystumiau mawreddog.

Efallai gosod eich larwm am 30 munud ynghynt fel y gallwch chi wneud coffi ar eu cyfer cyn iddynt adael am waith neu gael cwpan gyda'i gilydd. Efallai siglo wrth y siop neu'r farchnad a bachu blodau neu eu hoff hufen iâ oherwydd ei bod hi'n ddydd Mawrth.

Efallai anfonwch destun syml “Rwy'n dy garu di” neu “Rydych chi'n hardd” yng nghanol y dydd. Mae'r bwriadau bach hyn yn ychwanegu at berthynas sydd â gwerth a phriod sy'n teimlo ei bod yn cael ei gwerthfawrogi.

12. Ymddiried yn eich gilydd

Mae perthnasoedd yn cael eu hadeiladu ar ymddiriedaeth . Mae'n swnio fel cliche, ond mae'n wir. Ydych chi'n ymddiried bod eich priod eisiau'r gorau i chi a'ch perthynas? Rwy'n gobeithio bod hwnnw'n gwestiwn hawdd i'w ateb.

Hyderwch nad yw popeth maen nhw'n ei wneud neu ddim yn ei wneud i fod i brifo chi ond eu bod nhw'n gwneud y gorau y gallan nhw.

Hyderwch mai eu cariad tuag atoch chi a'ch teulu y tu ôl i bob penderfyniad a wnânt.

Hyderwch eu bod yn golygu'n dda, hyd yn oed os nad yw'r canlyniad bob amser yr hyn a ddisgwylid.

Nid yw bob amser yn hawdd rhowch eich ymddiriedaeth lwyr a llwyr i unrhyw un, ond un o'ch nodau ar gyfer priodas lwyddiannus eleni yw gweithio ar adeiladu'r ymddiriedaeth honno .

Mae'r holl allweddi hyn yn helpu i greu perthynas wedi'i hadeiladu'n gadarn ar ymddiriedaeth. Mae'n werth chweil!

Allwedd bonws

Gall ffonau symudol fod mor ddefnyddiol ar gyfer gwaith ac ar gyfer cyfathrebu, ond gallant brifo'ch perthynas.

Rwy'n gwybod unwaith y bydd fy merch yn y gwely, rwy'n hopian ar fy ffôn i wirio e-byst, ateb negeseuon, gwirio Twitter, ac Instagram. Y peth nesaf rwy'n gwybod, mae awr wedi mynd heibio. Efallai bod fy ngwraig yn eistedd wrth fy ymyl, ond nid ydym yn siarad â'n gilydd.

Gosodwch nod i dreulio un noson yr wythnos yn rhydd o ffôn a chyfrifiadur. Dechreuwch gyfres Netflix newydd gyda'n gilydd. Chwarae gêm fwrdd. Eisteddwch wrth y tân a siaradwch â'ch gilydd. Edrychwch ar eich gilydd, nid eich sgriniau.

Nid wyf yn dweud bod unrhyw un o'r allweddi hyn yn syml neu'n hawdd, ond pa berthynas yw'r naill neu'r llall o'r pethau hynny trwy'r amser?

Felly os ydych chi'n pendroni sut i gael priodas lwyddiannus neu beth sy'n gwneud priodas lwyddiannus? Yna gweithredwch yr allweddi hyn i geisio'r newid rydych chi ei eisiau.

Mae angen ymroddiad a gwaith caled ar y 12 allwedd hyn, ond mae eich priodas yn werth chweil! Blwyddyn newydd dda, bawb!

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: