13 Arwydd Ei Fod Wedi Torri Calon Drosot Ti

Dyn Ifanc Trist Gyda Gwydraid o Ddiod yn Cownter y Bar

Yn yr Erthygl hon

Pan fydd rhywun yn profi torcalon, mae fel arfer yn foment heriol iddynt, yn dibynnu ar yr amgylchiadau dan sylw. Yn gyffredinol, mae pobl yn credu pan fydd dynion yn profi torcalon, mae'n hawdd iddynt symud ymlaen.Nid yw hyn yn gwbl wir oherwydd bod gan ddynion wahanol ffyrdd o ddelio â galar nad yw llawer o bobl yn gwybod amdanynt.

Dylech wybod i sylwi ar yr arwyddion ei fod yn dorcalonnus drosoch. Mae'r erthygl hon yn datgelu rhai o'r arwyddion hyn i wylio amdanynt.

Ydy dynion yn dioddef torcalon?

Mae dynion yn dioddef torcalon, ac mae dwyster y boen yn dibynnu ar ba mor gysylltiedig ydyn nhw â'u partner.

Mae arwyddion dyn torcalonnus yn amrywio. Pan fydd rhai ohonyn nhw'n profi torcalon, mae'n well ganddyn nhw fynd yn loners nes iddyn nhw wella o'r boen.

Efallai y bydd eraill yn penderfynu cymryd rhan mewn gweithgareddau eraill sy'n atal eu sylw nes eu bod wedi torri'r galon.

Mae'r erthygl hon, a ysgrifennwyd gan Queensland Health, yn datgelu y wyddoniaeth y tu ôl i galon ddrylliedig . Mae'n egluro'r hyn y mae dynion yn ei deimlo mewn gwirionedd pan fydd torcalon yn digwydd.

Beth mae torcalon yn ei olygu i ddyn?

Yn aml, mae dynion yn cael eu gweld fel rhai sydd â thu allan gruff sy'n golygu eu bod yn anhydraidd i unrhyw beth, gan gynnwys torcalon. Fodd bynnag, ni waeth faint mae dyn yn ceisio cuddio ei boen, gallwch chi ddweud pan fydd yn torri ei galon gan ei weithredoedd.

Mae rhai dynion yn gweld torcalon fel arwydd nad ydyn nhw'n ddigon da. Pan fydd eu partner yn eu gadael, maen nhw'n beio'u hunain am beidio â bodloni safonau eu cyn-aelodau.

Felly, mae cyfnodau torri i fyny dyn yn gyfnod mewn-sylliad lle maen nhw'n darganfod eu diffygion a sut i wella pan fydd ganddyn nhw bartner newydd.

Os ydych wedi gofyn cwestiynau fel sut i iacháu calon ddrylliog mewn dynion? Mae'r ateb yn dibynnu ar y rheswm pam y digwyddodd y breakup.

Yn y llyfr hwn gan Kimberly A. Johnson, byddwch yn dysgu'r arwyddion ei fod yn dorcalonnus drosoch chi a beth mae poen torcalon yn ei olygu i ddyn.

Ceisiwch hefyd: Pa mor Dorcalonnus Ydych chi?

Arwyddion bod dyn wedi torri ei galon

Mae dynion yn delio â thorcalon mewn gwahanol ffyrdd. Waeth beth fo'r toriad, byddai'n ceisio codi'n ôl ar ei draed a thrin y toriad yn ei ffordd ryfedd. Mae rhai arwyddion chwedlonol yn awgrymu'n gryf ei fod wedi torri ei galon. Dyma rai ohonyn nhw:

1. Nid yw am eich gweld

Os yw'n osgoi eich gweld ar bob cyfrif er ei fod yn bwysig, mae'n un o'r arwyddion ei fod yn dorcalonnus drosoch.

Mae'n gwybod, pan fydd yn eich gweld chi, y daw'r atgofion yn ormod, ac efallai y bydd yn ormod iddo ymdopi. Hefyd, byddai'n sicrhau osgoi mannau lle rydych chi'n debygol o ymddangos.

2. Mae'n dal i ymbil arnoch chi am ail gyfle

Un o arwyddion dyn torcalonnus yw ei fod yn erfyn arnat i ddod yn ôl i'w fywyd. O'r ffordd y mae'n pledio, byddwch chi'n sylwi mor ddrylliog ac anobeithiol ydyw. Ni fyddai dyn heb galon yn gweld unrhyw reswm i ymbil arnoch i ddod yn ôl.

3. Mae'n ceisio osgoi merched eraill

Os ydych chi'n dal i gadw llygad arno a'ch bod chi'n sylwi ei fod yn gwrthod hyd yn hyn neu'n cael fflingiau gydag unrhyw un, yna mae'n dal i frifo drosoch chi.

Mae'n aros amdano yw'r signal gwyrdd o'ch pen chi i'r ddau ohonoch godi lle gwnaethoch chi stopio.

Dyma fideo y dylech ei wylio i adnabod y seicoleg gwrywaidd ar ôl toriad:

4. Mae'n fflyrtio â llawer o ferched

Dyma'r union gyferbyn â dyn torcalonnus sy'n penderfynu osgoi merched eraill. Byddai'n well gan rai dynion fflyrtio o gwmpas i guddio'r boen torcalon. Byddai'n defnyddio ei ffordd o fyw fflyrtaidd fel strategaeth ymdopi i ddod dros y torcalon.

5. Mae ei negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol yn drist ac yn ddigalon

Gall ein gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol roi cipolwg i bobl ar yr hyn sy'n digwydd yn ein bywydau. Un o symptomau calon wedi torri yw'r math o gynnwys y maent yn ei bostio ar gyfryngau cymdeithasol.

Byddai llawer o ddynion yn postio cynnwys digalon i ddangos eu bod yn cael trafferth gyda thorcalon.

|_+_|

6. Mae'n ceisio mynd yn brysur

Bod yn brysur yw un o'r ffyrdd y mae dynion torcalonnus yn gwella yn y pen draw. Os nad yw'n gweithio, mae'n cael hwyl gyda ffrindiau neu'n creu prosiectau newydd.

Byddai eisiau aros yn brysur fel bod ganddo lai o amser i feddwl am ei sefyllfa drist.

7. Mae e'n dechrau yfed

Un o'r arwyddion amlwg ei fod yn dorcalonnus drosoch chi yw pan fydd yn dewis yr arferiad yfed. Mae'n well gan rai dynion wneud hyn oherwydd ei fod yn helpu i foddi eu gofidiau.

Fodd bynnag, nid yw'r teimlad hwn yn para'n hir oherwydd bydd yr atgofion yn gorlifo eu pen pan fyddant yn sobr.

8. Mae'n stopio cymdeithasu

Os clywch fod eich cyn wedi rhoi’r gorau i gymdeithasu fel yr arferai wneud, mae’n un o’r arwyddion ei fod yn dorcalonnus drosoch. Dim ond pan ddechreuodd wella o'r torcalon y byddai'n dechrau cymdeithasu.

9. Mae'n stelcian chi ar gyfryngau cymdeithasol

Nid yw pob dyn yn gwneud hyn, ond os sylwch fod eich cyn bartner yn monitro'ch postiadau ar gyfryngau cymdeithasol, mae'n un o'r arwyddion ei fod yn dorcalonnus drosoch.

Efallai y bydd yn hoffi eich postiadau, gweld eich cynnwys neu ymgysylltu â nhw, yn dibynnu ar hynodrwydd y platfform cyfryngau cymdeithasol.

10. Mae'n eich rhwystro ar gyfryngau cymdeithasol

Os na fydd yn eich stelcian ar gyfryngau cymdeithasol, mae siawns ei fod wedi eich rhwystro. Os na allwch weld ei bostiadau cyfryngau cymdeithasol bellach, mae'n un o'r arwyddion ei fod yn dorcalonnus drosoch chi.

Pan fydd yn gweld eich pyst, mae'n ei atgoffa o'r boen sydd ynghlwm wrth y toriad. Ni all rhai ohonynt ymdopi, felly y peth gorau iddynt yw eich osgoi.

11. Mae'n anfon neges destun neu'n eich galw bob tro

Neges teipio llaw dynion agos

Mae rhai dynion torcalonnus yn ei chael hi'n heriol cadw eu pellter yn gorfforol ac ar-lein.

Pan sylwch ei fod yn galw neu'n anfon neges destun atoch yn aml, mae'n un o'r arwyddion sicr ei fod yn dorcalonnus drosoch. Mae'n debyg bod dynion o'r fath yn colli popeth amdanoch chi, ac maen nhw eisiau clywed gennych chi o hyd.

12. Mae'n taro'r gampfa yn rheolaidd

Un o'r arwyddion ei fod yn dorcalonnus drosoch chi yw ei fod yn mynd i'r gampfa yn fwy nag o'r blaen. Ar y pwynt hwn, mae'n cynyddu ei gyflymder oherwydd ei fod am ryddhau'r emosiynau negyddol yn gyflymach nag arfer.

Mynd i'r gampfa yw eu prif gymhelliant wrth iddynt geisio gwella o'r toriad.

13. Y mae efe yn dileu yr holl arwyddion yr oeddit ti yn ei fywyd

Er mwyn helpu eu hunain i wella'n well, un o'r arwyddion y mae'n dorcalonnus drosoch yw sut mae'n dileu pob arwydd ohonoch chi o'i fywyd.

Mae'n glanhau popeth i ddangos nad oeddech chi erioed yn ei fywyd, o rifau ffôn i negeseuon testun, lluniau, fideos, a phethau tebyg. Byddai’n gweld llai ohonoch trwy wneud hyn, ac ni fydd yn cael ei atgoffa ichi dorri ei galon.

Sut y dylai dyn ymddwyn ar ôl toriad

Ydych chi erioed wedi meddwl sut deimlad yw torcalon i ddyn?. Efallai y cewch eich synnu o weld eich cyn bartner yn ymddwyn mewn ffordd nad oeddech yn ei ddisgwyl.

Dyma rai ffyrdd y mae dyn yn ymddwyn pan fyddant yn torri i fyny.

|_+_|

1. Treuliwch amser ar eich pen eich hun

Nid yw hyn yn gonfensiynol, ond mae'n well gan lawer o fechgyn gadw at eu hunain ar ôl toriad. Os bydd rhywbeth yn mynd o'i le, mae dynion yn gyffredinol yn hoffi eistedd i lawr a deor dros y broses gyfan.

Fel arfer, maen nhw'n gwneud hyn i'w atal rhag digwydd y tro nesaf. Hefyd, dyma'r cyfnod lle maen nhw'n gwneud penderfyniadau tyngedfennol am eu bywyd cariad wrth symud ymlaen.

2. Hongian allan gyda ffrindiau

Cyfeillion yn Bwyta Allan Gyda

Mae aros o gwmpas ffrindiau yn amlach yn arwydd amlwg bod dyn yn ceisio gwella.

Defnyddiant eiliadau o'r fath i anghofio am y torcalon a lleihau'r boen y maent yn ei deimlo. Hefyd, mae hongian allan gyda phobl sy'n gofalu yn eu helpu i gael pen clir.

3. Dewch o hyd i hobi newydd

Mae llawer o fechgyn yn gweld perthynas fel prosiect, felly maen nhw'n ei weld fel prosiect gorffenedig pan ddaw i ben yn anffafriol. Felly, bydd rhai yn chwilio am hobi newydd a fydd yn tynnu eu sylw nes iddynt ddod o hyd i bartner arall.

Sut mae dyn yn delio â breakup?

Nid yw dynion yn dod yn hapus ar ôl toriad, ac eithrio os oeddent ei eisiau ar hyd yr amser. Gall toriadau amharu ar iechyd meddwl unigolyn ac achosi straen seicolegol. Felly, ni waeth pa mor stoic ydych chi, bydd breakup yn cael rhywfaint o effaith arnoch chi.

O ran trin toriadau, mae dynion yn ei wneud yn wahanol. Ac weithiau, mae eu natur a'u cymeriad yn pennu sut maen nhw'n delio â chwaliadau.

Bydd rhai dynion yn dechrau cael sawl stondin un noson i gadw'r atgofion chwalu yn y bae.

Byddant yn parhau i gysgu o gwmpas nes dod o hyd i bartner teilwng arall. Efallai y byddai’n well gan ddynion eraill aros yn eu pennau eu hunain a cheisio cynllunio eu bywydau heb bartner.

Mae llyfr Dane Peterson o'r enw Male Mindset yn llyfr sy'n rhoi hunangymorth dwys i ddynion. Mae'r llyfr hwn yn dysgu sut i oresgyn torcalon, trechu ansicrwydd, a dyn i fyny!

|_+_|

Casgliad

Mae torcalon yn boenus, ac mae'n iawn i bawb sy'n eu profi alaru. Fodd bynnag, mae'n bwysig peidio ag ymdrybaeddu yn y boen am gymaint o amser.

Ym mhob torcalon, dewch o hyd i'r gwersi i'ch helpu i ddod yn berson gwell pan ddaw'r partner nesaf ymlaen. Os ydych chi erioed wedi amau ​​​​nad yw eich cyn-gariad wedi dod drosoch chi, bydd yr arwyddion ei fod yn dorcalonnus drosoch chi a grybwyllir yn y darn hwn yn rhoi llawer o fewnwelediad.