Y 15 Prif Seil ar gyfer Ysgariad

Prif Seiliau Ysgariad

Yn yr Erthygl honMae rhai nodweddion mewn partner neu amgylchiadau - y seiliau dros ysgariad, a allai orfodi partneriaid i geisio a ysgariad .Ni allwch ymdopi â'ch partner mwyach, ac efallai mai ysgariad yw'r opsiwn gorau. Rhaid i ysgariad gael caniatâd y ddau barti.

Yn yr hen amser, roedd y gyfradd ysgariad yn fach iawn o'i chymharu â'r genhedlaeth ddigidol. Nid gwely o rosod yw priodas, ond mae'n brydferth pan fydd gennych chi'r partner iawn.Beth yw'r seiliau cyfreithiol dros ysgariad?

Dyma restr o seiliau ysgariad a welwyd yn gyffredin. Os ydych chi'n nodi unrhyw un o'r rhain yn eich perthynas, rhaid i chi ddod yn ymwybodol o ble mae'ch perthynas yn mynd. Bydd o gymorth os cymerwch y camau angenrheidiol a osgoi difrod pellach.

1. Diffyg parch mewn priodas

Mae priodas yn hwyl pan mae cariad a pharch at ei gilydd ymhlith parau priod. Mewn gwirionedd, yn ystod gwrthdaro, datrys y gwahaniaethau mewn cariad .Ar un adeg ym mywyd y briodas, mae cariad yn lleihau oherwydd unrhyw nifer o resymau: ymrwymiadau ariannol, genedigaeth plant, a rhesymau cysylltiedig â gwaith. Rhaid i bartneriaid priodas gadw'r bywyd cariad yn fyw.


cymryd gofal eich hun mewn perthynas

Beth sy'n digwydd pan nad oes cariad a pharch yn gyfartal?

Nid oes gennych unrhyw reswm i aros gyda'ch gilydd. Dyma un o'r rhesymau dilys dros ysgariad.

2. Diffyg ymrwymiad gan y ddau bartner

Oes, mae gennych chi'ch heriau, y mae pob cwpl priod yn eu profi yn eu perthynas. Yr hyn sy'n gwneud ichi ddal i aros gyda'ch gilydd yw ewyllys partneriaid i weithio tuag at aros gyda'ch gilydd.

Pan ddaw pob ymdrech gennych chi, yna mae'n hen bryd i ffeilio ysgariad er mwyn osgoi mwy o dorcalon. Os ydych yn pendroni, “A yw cwympo allan o resymau cariad dros ysgariad?”, Byddai’n rhaid i ni ofyn ichi am eich blaenoriaethau.

Beth sy'n bwysicach i chi - aros gyda'ch gilydd neu fod mewn cariad. Daw hwn, wrth gwrs, yn gwestiwn pwysig pan nad oes unrhyw arwyddion o ymrwymiad partner i wneud pethau'n iawn.

Mae gwybod eich bod yn anhapus a pheidio â rhoi’r ymdrech i newid yn rheswm dilys dros ysgariad.

3. Cysylltiadau crefyddol

Mae rhai crefyddau yn derbyn polygami o hyd at dair gwraig tra bod rhai crefyddau yn eiriol dros monogami. Mae yna adegau pan nad yw priod gwahanol gredoau crefyddol yn gallu osgoi'r gwrthdaro crefyddol yn eu teulu.

Felly gwrthdaro crefyddol mynych yw'r seiliau cyffredin dros ysgariad i'r cyplau sy'n perthyn i wahanol gefndiroedd crefyddol.

Mae credoau crefyddol eraill yn cynnwys dim defnydd o ddulliau atal cenhedlu, sy'n ymddangos yn offeryn cynllunio teulu defnyddiol. Gall credoau crefyddol cymysg adeiladu rhwystredigaeth yn y pen draw, hyd at lefel y bydd gwahanu yn dod yn anochel.

4. anffyddlondeb

Anffyddlondeb

Mae anffyddlondeb mewn priodas yn adeiladu brad a drwgdybiaeth gan y parti gwaethygol. Mae hefyd yn datblygu drwgdeimlad mewn rhai achosion.

Anffyddlondeb yn un o'r rhesymau derbyniol dros ysgariad. Mae cyfraith y tir yn caniatáu gwahanu ar sail godineb.


ymdopi â godineb

5. Anghydnawsedd

Mae carwriaeth o leiaf chwe mis cyn priodi yn helpu i ganfod anghydnawsedd ymysg cyplau. Fel unigolyn, mae yna nodweddion cymeriad y gallwch chi eu lletya neu yn hytrach ymdopi â nhw, ond gall eraill achosi ymladd cyson.

Mae anghydnawsedd hefyd yn dod â lefel rhesymu gwahanol ysgolion meddwl, nad yw'r naill ochr na'r llall yn barod i gyfaddawdu er mwyn cyd-ddealltwriaeth.

Yn y llys barn, pan fyddwch chi'n adeiladu'ch achos gyda'r prawf hwn, bydd gennych chi sail dros ysgariad.

6. Cefndir diwylliannol

Yn yr oes sydd ohoni lle mae'r byd yn bentref byd-eang, rydych chi'n sicr o ryngweithio â phobl o bob cefndir. Mae yna priodasau llwyddiannus o fewn cyplau cymysg pan fydd partneriaid yn barod i ddarparu ar gyfer credoau ei gilydd.

Er gwaethaf y cariad, gall gwrthddweud credoau diwylliannol fynnu llawer o aberthau a chyfaddawdu.

Gall gwahanol gefndiroedd diwylliannol, yn ogystal â phwysau gan y teulu estynedig, fod yn nifer o resymau i ffeilio am ysgariad.

7. Gwallgofrwydd

Sefydlog Iechyd meddwl yn un o bileri llwyddiant mewn bywyd a phriodas. Mae rhai cymhlethdodau iechyd yn ysgafn a gellir delio â nhw'n hawdd.

Fodd bynnag, gall ansefydlogrwydd meddyliol partner arwain at ymddygiadau afresymol neu, mewn achosion prin, dod yn ymosodol .

Os ydych chi'n pendroni beth yw'r seiliau dros ysgariad, mae gwallgofrwydd yn un ohonyn nhw. Mewn gwlad sy'n caniatáu polygami, mae hyn yn sicr yn un o'r seiliau dilys dros ysgariad.

8. Perthynas ymosodol

Os na allwch ddatrys eich problemau heb fynd yn dreisgar gyda'ch gilydd, yna nid oes gennych reswm i fod gyda'ch gilydd. Pa fusnes sydd gennych chi gyda phartner sy'n eich troi chi i fod yn “fag dyrnu?”

Cyn i chi wneud y penderfyniad anodd hwnnw i ffeilio am ysgariad, ceisiwch gynnwys y cwnselydd, teulu agos, a ffrindiau sy'n credu yn eich ideolegau.

Rhowch gynnig ar iach gwahanu dim ond i fod yn sicr o'r penderfyniad rydych chi ar fin ei wneud gerbron llys barn. Perthynas sy'n cam-drin yn gorfforol neu'n emosiynol, yn sicr, yw un o'r rhesymau dros ffeilio am ysgariad.

9. Cam-drin sylweddau

Cam-drin sylweddau

Gall partneriaid ffeilio am ysgariad dim bai pan fyddant wedi gwyro oddi wrth ei gilydd, neu ddim ond eisiau bod o amgylch ei gilydd mwyach. Fodd bynnag, os ydych chi'n ystyried beth yw seiliau ysgariad ar fai, un o'r atebion yw cam-drin sylweddau.

Gall profi cam-drin sylweddau eich partner eich helpu i ddal plant, gan ei fod yn amharu ar eu gallu i rianta. Efallai na fydd yfed ysgafn i gymedrol yn dylanwadu ar benderfyniad y barnwr. Mae'n angenrheidiol cael achos sy'n profi'r honiad o ddibyniaeth.

10. Anabledd

Mae gan bobl ag anableddau a siawns uwch o gael ysgariad. Mae anabledd priod yn creu dosbarthiad anwastad o gefnogaeth a dibyniaeth.

Yn wyneb pwysau o'r fath, mae'n cymryd doll fawr ar y berthynas a'r sawl sy'n rhoi gofal a'r claf - mae'r bywyd a oedd ganddynt cyn i anabledd ddod yn anodd ei gynnal. Mae yna lawer pethau i'w hystyried wrth ysgaru partner ag anabledd.

Mewn rhai taleithiau, gall un ddefnyddio analluedd fel sail ar gyfer ysgariad. Nid yw hyn yn cynnwys atal rhyw neu anffrwythlondeb, ond yr anallu i gael cyfathrach rywiol.

11. Carchar

Mae'r gyfraith yn caniatáu i briodau ysgaru ar ôl cytuno ar y cyd ar chwalfa priodas. Efallai na fydd carcharu ei hun yn ddigon o sail i ysgariad. Beth yw'r rhesymau dros ysgariad, rydych chi'n gofyn?

Gall hyd y frawddeg fod. Os yw'r ddedfryd yn ddwy flynedd neu'n hwy, a'ch bod yn ansicr ynghylch y dyfodol, efallai y byddwch yn gymwys i gael ysgariad.

12. Anialwch

Pan fydd y naill barti neu'r llall yn cefnu ac yn rhoi'r gorau i'r briodas heb y bwriad o ddod yn ôl, gallai fod sail i ffeilio am ysgariad.

Mae dwy brif ddadl i'w profi wrth ddefnyddio anghyfannedd fel rheswm dros ysgariad. Mae'n haws pennu'r un cyntaf - mae angen tystiolaeth bod partner wedi gadael ac aros ar wahân am gyfnod penodol.

Mae'r ail yn anoddach ag ef yn gofyn dangos bod ganddyn nhw'r bwriad i adael. Ni ddigwyddodd y gwahaniad ar hap neu o ganlyniad i amgylchiad, ac yn hytrach eu hewyllys oedd mynd.

13.Anwireddau annioddefol a beichus

Efallai y bydd llys yn caniatáu ysgariad pe bai anaf i un o'r priod gan y llall trwy anwireddau a wnaeth eu bywyd yn annioddefol ac yn feichus.

Gall hyn gwmpasu un neu fwy o seiliau dros ysgariad a restrwyd yn flaenorol, fel godinebu, carcharu, gadael ac anwireddau eraill. Mae yna nifer o ffyrdd i brofi'r achos hwn, felly argymhellir cyngor cyfreithiol.

14.Grym neu dwyll wrth gael y briodas

Pan fydd problem yn bodoli adeg y seremoni briodas, gellir cychwyn achos cyfreithiol i derfynu priodas annilys. Yn yr achos hwn, byddai'r briodas annilys yn cael ei dirymu.

O'i gymharu ag ysgariad, mae dirymu yn diddymu priodas sydd eisoes yn ddilys. Oherwydd argaeledd eang ysgariad dim bai, mae dirymiadau wedi dod yn brin.

pymtheg.Bigamy

Mae Bigamy yn golygu person yn priodi mwy nag un person. Yn yr achos hwn, mae'r briodas gyntaf yn gyfreithiol, nes bod un person yn marw neu nes iddo gael ysgariad.

Mae priodi rhywun arall wrth gael priodas gyntaf ddilys yn gyfystyr â bigamy. Mae hwn yn rheswm dilys i ffeilio am ysgariad.

Dyma rai o'r seiliau cyffredin dros ysgariad y mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt. Os ydych chi wedi dioddef rhyw fath o gamdriniaeth neu'n wynebu unrhyw un o'r amgylchiadau hyn, efallai bod yn rhaid i chi gymryd rhywfaint o gyngor cyfreithiol.


ff difetha fy priodas yn ôl twyllo

Gall ceisio cyngor cyfreithiol eich helpu chi i ddadansoddi'ch sefyllfa. Os yw'ch sefyllfa'n debyg i unrhyw un o'r seiliau fel y soniwyd uchod am ysgariad, rhaid i chi ofyn am gymorth proffesiynol ar unwaith, a chymryd y camau angenrheidiol.

Gwyliwch y canlynol sy'n sôn am y saith rheswm mwyaf cyffredin dros ysgariad. Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i nodi'r problemau yn eich perthynas ac osgoi glanio yn ystafell y llys.