15 Rheswm Pam Mae Pobl yn Rhedeg I Ffwrdd O Gariad a Sut i'w Oresgyn

Cwpl ar ddyddiad

Yn yr Erthygl hon

Mae bron fel dianc i atal rhywbeth y mae'r person hwnnw'n ei adnabod yn unig wrth redeg i ffwrdd o gariad. Mewn gwirionedd, mae yna lwybr sy'n arwain at efallai gael eich siomi, loes dwfn, tristwch, efallai ofn, efallai'r gorffennol.

Mewn llawer o sefyllfaoedd, efallai na fydd yr unigolion yn deall pam eu bod wedi rhedeg i ffwrdd o berthnasoedd.

Er ei fod yn ddryslyd hyd yn oed iddyn nhw, yn enwedig pan fo'r person maen nhw'n cwrdd â nhw yn bopeth roedden nhw'n breuddwydio amdano, maen nhw'n dal i ddewis mynd yn ôl at rywun llai na ffafriol heb fawr o barch at eu hanghenion.

Gallai hynny fod yn rhywbeth cyfarwydd i'r person hwn os perthnasau blaenorol dilyn patrwm tebyg neu fe wnaeth rhywun o'r gorffennol eu trin fel hyn.

Dymuniad y rhan fwyaf o bobl wrth redeg o gariad yw ei oresgyn. Os oes gennych chi ddyn sy'n tynnu oddi wrth gariad, hwn llyfr gan Matthew Coast yn siarad i sut i geisio cael eich ffrind i ddod rhedeg yn ôl.

Gawn ni weld pam mae rhedeg yn digwydd ac a oes ffordd iach o stopio rhedeg o gariad.

15 Rheswm pam mae pobl yn rhedeg i ffwrdd oddi wrth gariad a sut i'w oresgyn

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin y mae pobl yn eu cael eu hunain yn rhedeg i ffwrdd oddi wrth rywun yw ofn; nid eu bod yn ofni’r person ond sut y gallai’r berthynas effeithio arnynt.

Edrychwn ar pam mae pobl yn rhedeg i ffwrdd o berthnasoedd a beth y gallant ei atal.

1. Ofn gwrthod

Mae rhedeg i ffwrdd oddi wrth gariad bron bob amser yn sail i ofni y cewch eich gwrthod.

Mae’r pryder parhaus hwnnw’n arwain at redeg i ffwrdd o deimladau, gan wneud anghenion eich cymar yn anfoddhaol ac, felly, yn y pen draw. dod â'r bartneriaeth i ben . Ond nid eich ffrindiau oedd yn ei wneud; eich pen eich hun ydoedd.

Yr unig ffordd y gallech fod wedi datrys y mater oedd cyfathrebu'n agored, pam ydw i'n rhedeg o gariad, ac yn mynegi eich ofnau.

Gallai bod yn agored i niwed ac yn onest fod wedi caniatáu i'ch partner dawelu'r ofnau hynny ac achub y berthynas.

2. Dylanwadau allanol

Yn aml gall rhedeg i ffwrdd oddi wrth gariad gael ei wreiddio mewn dylanwadau allanol. Gall caniatáu i ffrindiau agos a theulu gael barn ar yr hyn sy'n ddelfrydol ar gyfer eich amgylchiadau penodol chi achosi amheuaeth hyd yn oed os ydych chi'n gwybod bod rhywun yn addas i chi.

Mae hynny'n golygu eich bod chi'n cwympo mewn cariad ac yn rhedeg i ffwrdd, sefyllfa drist.

Mae angen i chi ymddiried yn eich barn. Pan fyddwch chi'n teimlo yn eich calon, cofiwch fod rhywbeth yn dda i chi, ni ddylai fod gan unrhyw un arall y pŵer i'ch perswadio rhag y teimladau hynny.

Mae'n bryd cymryd rheolaeth o'ch bywyd a gwneud yr hyn sy'n well i chi. Bydd bod i ffwrdd o'r un rydych chi'n ei garu yn eich brifo chi yn unig, nid y rhai sy'n dylanwadu arnoch chi.

|_+_|

3. Gallai methiant ailadrodd ei hun

Unwaith y byddwch chi'n methu, rydych chi'n rhy ofnus i geisio eto, gan ddweud pam rydych chi'n rhedeg i ffwrdd o gariad.

Nid oes unrhyw un yn gwybod a fyddan nhw'n llwyddo gyda phartneriaeth, ond os na fyddwch chi'n ceisio rhoi'r amser, y gwaith a'r ymdrech o leiaf, fe allech chi gael perthnasoedd prin yn unig yn y pen draw.

Pan fyddwch chi'n adnabod yr arwyddion eich bod chi'n rhedeg i ffwrdd o gariad a'r rhesymau, mae'n bryd siarad â'r person rydych chi'n teimlo bod gennych chi gysylltiad gwirioneddol ag ef.

Efallai y gall cwnsela cyplau eich helpu i weithio trwy'r gorffennol i symud ymlaen â'ch dyfodol.

|_+_|

4. Atal methiant

Yn yr un modd, ar ôl i chi ddysgu beth achosodd y camgymeriadau yn y gorffennol, peidiwch ag aros ar y rheini. Os oedd y rhain yn gysylltiedig â phatrwm gyda chi, peidiwch â defnyddio'r ffaith eich bod yn tueddu i ailadrodd ymddygiad fel rheswm i redeg i ffwrdd.

Yn lle hynny, defnyddiwch y datguddiad fel gwers i helpu i atal y patrymau hynny gyda'r person rydych chi am gynnal partneriaeth ag ef.

Cwpl yn gweithio yn y gegin

5. Sefydlu disgyblaeth

Pan fyddwch chi'n teimlo'n grac oherwydd bod pethau'n tyfu'n rhy agos yn y bartneriaeth, efallai ei bod hi'n bryd cymryd anadl i osgoi rhedeg i ffwrdd o gariad.

Gallwch chi roi gwybod i'ch ffrind yr hoffech chi gymryd pethau ychydig yn arafach.

Gall hynny ganiatáu amser i chi ddod yn ddisgybledig o'r arfer o redeg a rhoi amser i chi weithio trwy'r ofn fel y gallwch chi gynnal yr hyn sy'n golygu cymaint i chi.

6. Canolbwyntio ar y diwedd

Wrth ystyried pam mae pobl yn rhedeg i ffwrdd o gariad, un o'r prif resymau yw eu bod yn canolbwyntio cymaint ar sut y bydd pethau'n troi allan a ddim yn mwynhau'r hyn sy'n digwydd yn y presennol.

Gallai fod yn bosibilrwydd a yw hynny oherwydd siomedigaethau blaenorol neu drawma o’r gorffennol. Eto i gyd, yr unig ffordd i ddelio â hynny os yw'n wir yw cael cwnsela unigol i gael mewnwelediad a gweithio trwy'r materion hynny.

7. Dilysu yn lle hunanhyder

Pan nad oes gennych fawr o gred yn eich hun ond yn disgwyl i bobl eraill ddangos eu bod yn credu ynoch chi yn barhaus, gall hynny fod yn hollgynhwysfawr.

Yn y pen draw, efallai y byddwch chi'n rhedeg i ffwrdd o gariad oherwydd nad yw eu hymdrech yn ddigonol. Er y gall cymar eich cefnogi a'ch annog, mae'n rhaid i chi fod yr un i gredu yn eich ymdrechion a dilyn eich breuddwydion.

Ni all partner eich gwthio ynghyd â phob cam bach, ac ni ddylai neb ddisgwyl iddynt wneud hynny.

|_+_|

8. Mae ymrwymiad yn frawychus

Bydd y rhai sy'n ceisio dirnad pam mae dynion yn rhedeg i ffwrdd pan fyddant yn syrthio mewn cariad yn aml yn gweld y cyfrifoldeb o ymrwymiad yn ormod i ddelio ag ef.

Gall y syniad fod yn llethol wrth ystyried lefel y gwaith sydd ynghlwm wrth syrthio mewn cariad a chynnal hynny. Mae'n ymddangos mai teimlo'n bryderus, rhedeg i ffwrdd o gariad yw'r unig ateb.

Yr unig ddewis gwirioneddol os yw'n rhedeg yw gadael iddo gael ei le i feddwl am y bartneriaeth a pha mor ddiymdrech y gallai fod wedi bod mewn gwirionedd.

Ar ôl peth amser, efallai y bydd y dyn yn dod i'w synhwyrau ac yn dychwelyd pan sylweddolir mai dyna'r berthynas orau mae'r cymar wedi'i gael ac nad oedd yr ymrwymiad yn her. Goresgyn Ofn Cariad gyda

Mae Triillion Small yn fideo i helpu'r rhai sy'n cael eu herio i ildio i'r emosiwn:

|_+_|

9. Mae amheuaeth yn ymlusgo i mewn

Os ydych chi'n pendroni pam mae dynion yn rhedeg i ffwrdd ar ôl cwympo mewn cariad, weithiau mae amheuaeth yn dechrau dod i mewn ai'r bartneriaeth yw'r peth iawn iddyn nhw.

Yn aml, mae dynion eisiau mynd i archwilio eu hopsiynau i sicrhau nad ydyn nhw'n brysio dim ond oherwydd nad yw'r mwyafrif yn gallu cyfaddef eu teimladau mor barod. Nid yw'n arwydd na fyddant yn dod yn ôl.

Yn y rhan fwyaf o achosion, unwaith y gallant brosesu'r hyn y maent yn ei deimlo a datblygu eglurder, mae pethau'n symud ymlaen. Os ydych chi'n fodlon aros, byddwch yn amyneddgar ac yn ddeallus.

10. Mae bregusrwydd yn arwydd o wendid

P'un a ydych chi'n ddyn neu'n fenyw, mae llawer o bobl yn ystyried bod yn agored i niwed yn arwydd o wendid. Pan fydd y teimlad hwnnw'n dechrau gweithio ei ffordd i mewn i bartneriaeth, efallai y byddwch chi'n teimlo'ch hun yn araf yn dechrau bod eisiau rhedeg yn lle datblygu'r math hwnnw o agosrwydd at berson arall.

Gall cymar helpu i leddfu’r teimladau hyn os byddwch yn rhoi gwybod iddynt beth sy’n digwydd. Os ydynt wedi bod yn bartner cefnogol a'ch bod yn gwybod y gallwch ymddiried ynddynt, yna mae eich preifatrwydd yn ddiogel. Hefyd, os yw'ch cymar yn agor i chi, rydych chi'n gwybod eich bod chi'n ddiogel rhag barn.

|_+_|

11. Gormod o bwysau

Os yw partner yn gwthio’r berthynas yn ei blaen, gall hynny arwain at ormod o bwysau, yn enwedig os ydych chi’n dueddol o redeg i ffwrdd o gariad.

Gall hynny arwain at eich gwthio ymhellach i ffwrdd yn gyflymach. Mae'n hanfodol os yw'r person hwn yn golygu llawer i chi i fynegi bod angen amser a gofod arnoch. Os na all eich ffrind roi hynny i chi, efallai cerdded - neu redeg yw'r peth gorau.

12. Colli pwy wyt ti

Mae pobl yn aml yn rhedeg pan fyddant yn teimlo eu bod yn colli pwy ydyn nhw yn y bartneriaeth. Wrth garu rhywun o ddifrif, mae arferion yn newid, a rhai newydd yn datblygu.

Pan fyddwch chi'n dechrau meddwl tybed i ble'r aethoch chi, rydych chi am dorri i ffwrdd o'r berthynas i ddarganfod beth oedd gennych chi.

Yn yr achos hwn, mae’n rhaid i gymar gymryd yr amser i ddysgu rhywfaint o’r hyn a’ch gwnaeth yr un oeddech chi ac o bosibl ymgymryd â rhai o’r diddordebau a’r gweithgareddau hynny ond cofiwch hefyd ei fod yn iawn i fod yn annibynnol pan fydd angen i chi ganfod eich hun bob hyn a hyn.

13. Ddim yn ddigon da

Gall rhedeg i ffwrdd o gariad ddigwydd i'r unigolion gorau oherwydd eu bod yn aml yn teimlo nad ydyn nhw'n ddigon da i'r person maen nhw gyda nhw. Yn anffodus, mater hunan-barch yn gyfan gwbl yw hynny.

Yr unig ffordd i oresgyn hynny yw trwy gwnsela unigol dwys a chyfathrebu â ffrind dyna sut rydych chi'n teimlo fel y gallant ailadrodd realiti'r sefyllfa.

14. Diffyg sefydlogrwydd

Efallai y bydd rhai pobl yn troi at redeg i ffwrdd o bartneriaeth oherwydd na allant gyfrannu'n gyfartal at y berthynas. Er enghraifft, os ydych wedi bod yn ddi-waith yn ddiweddar neu’n dangyflogedig neu efallai’n mynychu’r ysgol.

Os yw'r ddau ohonoch yn dod yn ddifrifol, efallai'n sôn am fyw gyda'ch gilydd, efallai y byddwch chi'n dod yn ofnus y byddech chi'n fwy o faich na phartner.

Yn lle rhedeg o'r sefyllfa, mae'n hanfodol cyfathrebu'r broblem rydych chi'n ei hwynebu gyda phartner.

Efallai y gallech aros i gymryd y cam nesaf nes eich bod yn teimlo’n fwy abl i gyfrannu a threulio amser yn chwilio am well cyflogaeth i deimlo’n hyderus i wneud y symudiad hwnnw.

|_+_|

15. Dim teimladau

Gallai rhedeg i ffwrdd o gariad ddeillio o ddarganfod nad ydych chi mewn gwirionedd mewn cariad wedi'r cyfan. Efallai eich bod wedi cael pob cred eich bod yn cwympo am eich cymar nes i bethau ddod yn ddifrifol.

Ar y pwynt hwnnw, rydych chi'n cydnabod bod y teimladau hyn yn seiliedig ar gynefindra a chysur yn unig. Yn hytrach na bod yn onest, rydych chi'n dewis rhedeg i osgoi'r hyn a allai fod yn lletchwith.

I un, mae cymar yn haeddu parch sgwrs yn esbonio beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n teimlo'r angen i ddechrau oeri pethau, yn enwedig os ydych chi wedi bod gyda'ch gilydd am unrhyw gyfnod o amser. Dylid anrhydeddu hynny.

|_+_|

Sut ydych chi'n gwybod eich bod chi'n rhedeg i ffwrdd o gariad

Pan fyddwch chi'n teimlo'r angen i encilio, yn aml mae'n brofiad corff cyfan.

Mae yna deimlad dwys o bwysau a thensiwn fel pe bai rhywun yn ceisio eich gorfodi i wneud rhywbeth nad ydych chi eisiau ei wneud. Yn hytrach na glynu o gwmpas, rydych chi'n ffoi.

Wrth redeg i ffwrdd o gariad, gallwch chi ddweud eich bod chi'n gwneud hynny oherwydd bod y teimladau hynny'n cael eu dwysáu am nifer o resymau, fel y crybwyllwyd, boed yn ffobia ymrwymiad, hunan-amheuaeth, dylanwadau eraill, ac ymlaen.

Mae rhybuddion yn dechrau dod i ffwrdd yn yr ymennydd ei bod hi'n bryd mynd. Rydych chi'n tynnu i ffwrdd.

Gwraig drist yn anwybyddu

10 Rheswm pam y dylech chi roi'r gorau i redeg o gariad

Nid oes unrhyw un eisiau rhedeg oddi wrth y person y maent wedi syrthio mewn cariad ag ef. Rydych chi'n colli allan ar ddatblygu cwlwm, cyfeillgarwch agos, ac efallai bywyd gyda'ch gilydd.

Dysgwch sut i roi'r gorau i wthio cariad i ffwrdd gyda hyn podlediad , ynghyd â'r ychydig resymau eraill hyn i feddwl pam fod angen i chi roi'r gorau i redeg o gariad.

1. Gall brifo ddigwydd

Mae brifo yn rhan anochel o fywyd. Mae angen i bawb gydnabod hynny. Os na chymerwch siawns, fe allech chi fod yn unig iawn.

2. Mae ymddiriedaeth yn hollbwysig

Os ydych chi'n credu eich bod gyda'r person iawn ac nad ydyn nhw wedi rhoi unrhyw reswm i chi amau, ymddiriedwch nhw. Byddwch yn dechrau sefydlu cysur a llai o ofn.

3. Mae cyfathrebu yn allweddol

Siaradwch bob amser am yr hyn rydych chi'n ei deimlo fel y gallwch chi weithio trwy'r materion hynny. Bydd eu cadw'n fewnol yn arwain at redeg bob tro.

|_+_|

4. Mae bregusrwydd yn iawn

Pan fydd eich cymar yn fodlon agor ei galon a rhannu ei enaid, dylai hynny fod yn arwydd y gallwch chi wneud hynny heb ofn barn a dim angen rhedeg oddi wrtho.

5. Difaru o'r gorffennol

Gallwch chi chwilio am gwpl gyda'r math o berthynas rydych chi ei eisiau gyda'ch ffrind mewn math o senario model rôl i osgoi trigo ar edifeirwch yn y gorffennol a allai achosi i chi dynnu i ffwrdd rhag ofn methu.

|_+_|

6. Methiant

Yn yr un modd, mae camgymeriadau yn wersi gwych y gallwn eu cyflwyno i sefyllfaoedd cyfredol i'w gwella. Defnyddiwch nhw fel y cyfryw yn lle eu drysu'n barhaus fel esgus i redeg i ffwrdd.

7. Envision bod yn unig

Nid oeddech yn fodlon (neu'n hapus) bod ar eich pen eich hun heb neb i ddod adref iddo. Cadwch hynny mewn cof pan fyddwch chi'n ystyried gwthio person gwych i ffwrdd.

8. Cofleidiwch yr hyn a welwch yn her

Efallai y byddwch chi'n gweld ymrwymiad fel her, ond yn croesawu hynny yn lle rhedeg oddi wrtho. Efallai eich bod wedi'ch llethu ac yn anghyfforddus gyda'r syniad o gymaint o gyfrifoldeb, ond cymerwch hi'n araf ac arhoswch yn agored gyda'ch teimladau.

9. Aseswch eich cylch

Tra bod ffrindiau agos a theulu yn rhan o a system cymorth hanfodol , mae cymryd cyngor yn ysgafn yn beth doeth. Chi yw'r unig un sy'n gwybod y berthynas ddilys, a dylech fynd gyda'ch synhwyrau.

10. Wynebu materion

Pan fydd problemau, peidiwch â rhedeg i ffwrdd, cael sgyrsiau, wynebu gwrthdaro. Mae’n hawdd gwthio rhywun i ffwrdd pan fydd amseroedd yn mynd yn anodd. Pan fyddwch chi wir yn caru'r person, rydych chi'n gwneud yr ymdrech a'r gwaith.

Sut i oresgyn rhedeg i ffwrdd o gariad

Mae cyfathrebu yn arwyddocaol gyda phartner rydych chi'n credu sy'n iawn i chi, ac rydych chi'n teimlo y gallech chi fod yn cwympo mewn cariad fel nad ydych chi wedi gwneud o'r blaen.

Dyna rywun nad ydych chi eisiau ei golli. Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r geiriau ar eich pen eich hun, estyn allan at gwnselydd cyplau neu fynd i weithdy i addysgu eich hun am ffyrdd o roi'r gorau i redeg o berthnasoedd iach.

Casgliad

Gall rhesymau niferus arwain at rywun yn rhedeg o'r hyn a allai arwain at berthnasoedd iach, sefydlog.

Gall hynny gynnwys partneriaethau trawmatig yn y gorffennol, siomedigaethau, ymddiriedaeth wedi torri, a chymaint mwy. Mae’n hanfodol cofio nad eich ffrind presennol yw’r person sy’n gyfrifol.

Gall hynny gynnwys sgwrs, ond yn aml, gall fod yn ddefnyddiol siarad â chynghorydd a all arwain y ddeialog mewn cwpl o leoliadau ac efallai fel unigolyn. Ar ôl cymaint o farathonau, mae'n bryd rhoi'r gorau i redeg.

Ranna ’: