Gwahanu oddi wrth Briod? Gwybod y Canllawiau Gwahanu Priodas hyn

Canllaw Cyflawn ar Sut i Gael Gwahaniad

Yn yr Erthygl honMae llawer o barau priod yn penderfynu ar a gwahanu treial yn lle mynd yn uniongyrchol am ysgariad. Mae hynny'n syniad rhyfeddol oherwydd nid yw gwahanu i fyny o reidrwydd yn golygu paratoi ar gyfer ysgariad, ond yn debycach i “Ydw i wir eisiau ysgariad?'Sut i gael gwahaniad priodas?

Y prif wahaniaeth ffeilio ar gyfer gwahanu a ffeilio am ysgariad yw eich bod, yn ystod gwahanu, yn rhydd o'r holl rwymedigaethau cyfreithiol, ac i raddau, mae eich hawliau cyfreithiol yn cael eu heffeithio. Yn unol â chanllawiau gwahanu priodas, nid oes angen i chi ffeilio papurau llys helaeth. Fodd bynnag, mae angen i chi ffeilio deiseb yn y llys gyda phapurau gwahanu priodas ar gyfer statws cyfreithiol penodol.Ar y llaw arall, mae ysgariad yn golygu diddymu'r briodas yn gyfan gwbl a phenderfynu ar asedau a hawliau gydag is-adrannau y cytunwyd arnynt gan y ddau barti. Mewn ysgariad, mae'r ystadau wedi'u gwahanu.

Sut i ffeilio am wahanu: Agwedd gyfreithiol

Gallwch ffeilio am wahanu yn union fel chi ffeilio am ysgariad . Rydych chi'n llenwi deiseb gwahanu yn unol â'r canllawiau gwahanu priodas rydych chi'n eu hanfon yn y llys. Mae hyn yn rhoi rhyddid i chi gael eich gwahanu oddi wrth briod a byw ar wahân ond dal i fod yn briod yn swyddogol.

Gall y rheswm dros ffeilio deiseb gwahanu fod yr un peth ag ysgariad . Twyllo , cam-drin, ac ati. Os ydych chi'n cael trafferth gwneud hynny, cytundeb gwahanu eich hun neu'n ei chael hi'n anodd deall canllawiau gwahanu priodas, bydd cyfreithiwr yn gwneud hyn i chi yn gyflym iawn .Faint mae'n ei gostio i ffeilio am wahaniad cyfreithiol

Efallai na fydd y broses wahanu mor gymhleth â'r broses ysgaru. Fodd bynnag, bydd yn destun cyhuddiadau cyfreithiol. Gall fod nifer o ffactorau cost gwahanu cyfreithiol yn unol â chanllawiau gwahanu priodas. Gallai rhai o'r canllawiau hyn ar ffactorau gwahanu fod:

  • Lleoliad

Mae lleoliad yn ffactor pwysig wrth gael gwahaniad i sefydlu'r cyhuddiadau cyfreithiol gan y bydd yn rhaid i'r trydydd partïon a'r gweddill sy'n rhan o'r broses bennu'r gost weithredol.

  • Ffioedd Cyfreithiwr

Mae cyfreithwyr yn codi tâl ar sail y lleoliad, y profiad, a nifer yr oriau a weithir, beth bynnag y cytunir arno gan y ddau barti.  • Ffioedd Trydydd Parti

Bydd arbenigwyr ariannol, gwerthuswyr, seicolegwyr sy'n rhan o'r broses yn codi eu ffioedd wrth bennu'r dyddodiad.

Sut i wahanu oddi wrth eich priod: Agwedd partneriaeth

Y ffordd orau i wahanu oddi wrth eich priod yw trwy gyd-gytundeb . Os yw'r rheswm dros y gwahaniad yn ddigon cryf, dylech siarad â'ch partner amdano a dod o hyd i ateb i'r sefyllfa gyda'ch gilydd.Bydd rhywun rhesymol yn deall y sefyllfa ac yn cydweithredu â chi i ddod o hyd i'r y ffordd orau a'r ffordd hawsaf o drin y hollti . Fodd bynnag, os nad yw'ch partner yn hoffi'r syniad a'i fod yn ceisio eich argyhoeddi am rywbeth arall, cofiwch fod y gwahanu yn rhywbeth y mae gennych hawl i'w wneud.

Ceisiwch wneud cytundeb, ond peidiwch â mynd yn ôl i lawr os yw hynny'n amhosibl.

Proses wahanu: 5 cam pwysig

1. Gwiriwch sut mae'r gyfraith yn gweithio

A oes rhaid i'r ddau briod lofnodi papurau gwahanu?

Mae'r canllawiau a'r deddfau gwahanu priodasau yn wahanol mewn gwahanol daleithiau . Felly gwiriwch beth sydd angen ei wneud ar gyfer y gwahanu i fod yn gyfreithiol . Mae rhai dogfennau ar gyfer gwahanu oddi wrth ŵr neu wraig yn hanfodol, efallai na fydd ffurflenni gwahanu cyfreithiol eraill yn gymaint. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n colli unrhyw beth pwysig.

2. Siaradwch â'ch partner am eich bwriadau

Nid oes ots a yw'ch partner yn cymeradwyo'r symudiad hwn ai peidio, mae angen iddo ef neu hi wybod beth rydych chi ar fin ei wneud. Mae'n well yn foesol ac yn gyfreithiol. Mae gwahanu yn dda i cadw'r briodas yn fyw . Felly ceisiwch argyhoeddi'ch partner i fod yn rhan o'ch bywyd mewn rhyw ffordd o leiaf.

Mae cyfathrebu yn ystod priodas a hefyd ar adeg gwahanu yn bwysig. Cyfathrebu yw'r brif ffordd rydych chi'n adnabod eich partner . Felly, peidiwch byth â thanseilio gwerth cael sgwrs braf.

3. Gosodwch y rheolau

Y peth gorau yw gosod rhywfaint o ganllaw gwahanu ar eich gwahaniad, ynghyd â'ch partner. Nid oes rhaid i'r rhaniad fod am byth, cadwch hynny mewn cof , felly mae'n well gwneud hynny gosodwch ddyddiad y byddwch chi'n ceisio dod yn ôl at ei gilydd .

Mae angen pennu rheolau ynghylch gweld, gwrando, dalfa plant, tŷ, a defnyddio ceir hefyd mewn canllawiau gwahanu priodas. Rhai pynciau yn ystod y gwahaniad priodas gallai proses fod yn anodd ei thrin, fel gweld pobl eraill ond mae'n well i'r ddau chwarae gyda chardiau agored na bod yn ddig yn ddiweddarach am bethau a ddigwyddodd ac nid oedd un o'r partneriaid yn eu hoffi.

4. Peidiwch â cholli amserlenni gyda'ch therapydd

Y dewis gorau yw gweld y therapydd ynghyd â'ch partner sydd wedi gwahanu os oes gennych ffydd o hyd mewn adfer eich perthynas briodasol. Fodd bynnag, os oes gennych gynlluniau eraill, mae'n dal yn dda cael swp o sesiynau gennych chi'ch hun oherwydd mae cwnsela yn dda i'ch iechyd, a ymdopi â'r gwahanu ddim yn hawdd i unrhyw un.


arwyddion o gaeth i ryw mewn priodas

5. Cofiwch eich bod wedi priodi o hyd

Mae'r gyfraith yn llym. Felly, wrth wahanu oddi wrth briod, peidiwch ag anghofio eich bod yn dal yn briod. Mae angen i chi barchu'r hyn y gwnaethoch chi gytuno yn y llys. Cael peth amser yn unig i feddwl am y gwahanu a rhoi un meddwl olaf am ei wneud. Os nad oes unrhyw ffordd arall, edrychwch am manteision ac anfanteision ynghylch y gwahaniad cyfreithiol , ac os YDY yw'r ateb o hyd, dim ond bod yn ddewr a bwrw ymlaen.

Fodd bynnag, nid yw gwahanu yn golygu ysgariad ac mae gan y cwpl gyfle i gymodi rhag ofn eu bod am wneud i'r briodas weithio ar ôl y gwahaniad. Yn y fideo isod, mae Kimberly Beam yn siarad am sut i wneud i briodas weithio tra bod y ddau ohonoch wedi gwahanu. Mae hi'n trafod pum peth y mae'n rhaid i chi eu gwneud i wneud i'r briodas weithio.

Wrth gynllunio ar gyfer gwahanu, gofynnwch gwestiynau penodol i chi'ch hun cyn symud ymlaen. Er enghraifft, os oes ffordd i achub y briodas, a fyddech chi'n hapus heb eich partner, a ydych chi wedi trafod eich pryderon perthynas ymlaen llaw ac ati. Bydd hyn yn eich helpu i gynnal bond llinynnol gyda'ch priod hyd yn oed ar ôl gwahanu.