Yn teimlo Datgysylltiad Priodasol? Dysgu am Adfer agosatrwydd mewn Priodas

Adfer Agosrwydd mewn Priodas

Yn yr Erthygl hon

“Dydyn ni ddim yn cysylltu cymaint ag yr oedden ni'n arfer.” Ydych chi'n cydnabod eich perthynas yn yr ymadrodd hwnnw? Nid yw'n anghyffredin i gyplau sydd wedi bod yn briod ers amser maith brofi cwymp mewn agosatrwydd, yn gorfforol ac yn emosiynol. Mae yna lawer o bethau'n cystadlu am eich sylw: anghenion teuluol, materion gwaith, ymrwymiadau cymunedol, bywydau cymdeithasol i'w trefnu. Mae bron pob cwpl yn canfod ar ryw adeg yng nghromlin eu perthynas eu bod yn esgeuluso un o'r manteision mwyaf pleserus i fod yn briod: agosatrwydd. Ac mae hynny'n peri risg wirioneddol oherwydd, heb agosatrwydd, gall eich perthynas esblygu i sefyllfa debyg i gyd-letywr. Nid dyna'r hyn y gwnaeth y naill na'r llall ohonoch ymuno ag ef, felly gadewch inni archwilio rhai ffyrdd y gallwch adfer agosatrwydd yn eich priodas, a chadw'ch bond yn gryf ac yn hanfodol.1. Treuliwch amser ystyrlon gyda'ch gilydd

Yn aml, mae agosatrwydd yn torri i lawr oherwydd bod y cwpl wedi stopio gwneud ymdrech i dreulio amser gyda'i gilydd. Neu, maen nhw'n meddwl bod bod yn yr un tŷ, ond gydag un person yn gwylio'r teledu tra bod y llall yn chwarae gêm ar y cyfrifiadur, yn “amser gyda'i gilydd.” Nid yw'n wir. Mae treulio amser ystyrlon gyda'ch gilydd yn golygu gwneud gweithgaredd corfforol sy'n golygu bod y ddau ohonoch chi'n cyrraedd yr un nod. Nid yw mynd i'r ffilmiau gyda'ch gilydd yn ystyrlon - nid ydych yn mynd ar drywydd rhywbeth sy'n eich galluogi i ryngweithio â'ch partner. Beth am fynd â dosbarth coginio gyda'ch gilydd, ac yna, ar ôl i chi feistroli dysgl benodol, paratoi hynny ar gyfer ffrindiau a theulu? Dyma enghraifft o gydgysylltiad ystyrlon - mae'r ddau ohonoch yn ennill sgil newydd, a phan fyddwch chi'n rhannu'r sgil honno ag eraill, mae'n helpu i adfer eich teimladau o agosatrwydd oherwydd ichi wneud hyn gyda'ch gilydd.

2. Gwella'ch sgiliau gwrando

Cofiwch pan oeddech chi'n dyddio gyntaf, sut gwnaethoch chi hongian ar bob gair a ddywedodd eich partner? Ni fyddech erioed wedi tynnu'ch ffôn symudol allan tra roedd yn siarad â chi, nac wedi nodi'ch rhestr groser i gyd wrth roi benthyg hanner clust iddo. Ewch yn ôl at y ffordd honno o ganolbwyntio ar eich partner. Pan ddaw adref a dechrau dweud wrthych am ei ddiwrnod yn y swyddfa, stopiwch yr hyn rydych chi'n ei wneud, trowch eich corff tuag ato, a gwrandewch ar yr hyn y mae'n ei ddweud 100%. Bydd yn teimlo ei fod wedi'i ddilysu, a byddwch chi'n teimlo'n agosach ato, i gyd oherwydd i chi roi eich sylw llawn iddo.

Gwella

3. Ac, wrth siarad am wrando, gwnewch hynny'n empathetig

Pan fydd eich priod yn rhannu pryder neu bryder gyda chi, mae gennym duedd naturiol i geisio trwsio pethau iddo. Rhowch gynnig ar empathi yn hytrach na datrys problemau y tro nesaf y daw adref ac mae'n cwyno am ei ddiwrnod. “Rwy’n deall,” neu “Dywedwch fwy wrthyf,” neu “Sut alla i helpu?” yn ymadroddion da i'w defnyddio a fydd yn cymell eich priod i ddal ati i siarad. Yn aml, pan fydd pobl yn cwyno, nid ydyn nhw'n chwilio am ateb. Nid ydynt ond yn ceisio teimlo eu bod yn cael eu clywed a'u cefnogi. Cynyddwch eich agosatrwydd trwy fod yn seinfwrdd dealltwriaeth da yn unig.

4. Mynegwch werthfawrogiad

Gall hyn fod ar sawl ffurf, o’r “diolch” bach pan fydd eich priod yn ffafrio ar eich rhan, i’r annisgwyl “Rwyf mor ddiolchgar am eich presenoldeb yn fy mywyd.” Ceisiwch fynegi gwerthfawrogiad i'ch priod o leiaf unwaith y dydd, a gwyliwch sut mae'ch teimladau o agosatrwydd yn tyfu. Rydych chi nid yn unig yn gwneud i'ch priod ddisgleirio gyda phleser o gael eich cydnabod, ond rydych chi'n cyfrannu at eich stoc o ddiolchgarwch eich hun wrth i chi atgoffa'ch hun bod y person y gwnaethoch chi ei briodi yn fod dynol gwych.

Mynegwch werthfawrogiad

5. Ewch i'r gwely gyda'ch gilydd

Yn aml mae gan gyplau amser gwely ar wahân. Efallai y bydd un ohonoch eisiau aros i fyny’n hwyr i orffen tasgau cartref neu gael y blaen ar rwymedigaethau’r diwrnod nesaf, neu efallai y bydd cyfres deledu yr ydych yn gaeth iddi ac y mae angen i chi gael “dim ond un bennod arall” cyn troi i mewn amdani y noson. Mae'r holl bethau hyn yn amddifadu'ch cwpl o agosatrwydd, a dros amser gallant ei roi mewn perygl. Nid oes unrhyw beth gwell ar gyfer gwella'ch teimlad o agosrwydd na chael amser gwely cyffredin. Hyd yn oed os yw i gysgu yn unig, mae'n fuddiol taro'r gwair at ei gilydd. Os yw hyn yn arwain at rywbeth mwy, fel sesiwn wych o wneud cariad, gorau oll!

6. Bwyta gyda'n gilydd, a gwnewch hynny yn unig

Os cinio yw'r unig bryd y gallwch chi fwyta gyda'ch gilydd, gwnewch ef yn brofiad pryd bwyd. Dim gwylio teledu (ewch â'r teledu hwnnw allan o'ch ardal fwyta!). Gosodwch fwrdd braf (cynnwys y plant yn y dasg hon fel eu bod yn teimlo'n rhan o gyfrannu at y profiad teuluol), a sicrhau bod pawb yn bresennol yn llawn yn ystod y pryd bwyd. (Dim ffonau wrth y bwrdd.) Os mai chi a'ch priod yn unig ydyw, tiwniwch i mewn i'ch gilydd wrth i chi giniawa, cymerwch eich amser, a chofiwch fynegi diolch am y gwaith sy'n gysylltiedig â gwneud yr eiliad braf hon.

7. Ei gwneud yn bwynt i wneud cariad

Peidiwch byth â chymryd hyn yn ganiataol. Mae cymaint o gyplau yn canfod bod angen iddynt ohirio gwneud cariad oherwydd rhwymedigaethau eraill. Mae hwn yn gamgymeriad. Hyd yn oed os nad yw un ohonoch chi mewn gwirionedd yn “ei deimlo,” symudwch ymlaen gyda'r caresses a'r cyffyrddiad & hellip; fe welwch yn aml y bydd eich awydd yn dod ymlaen yn eithaf naturiol os ydych chi'n rhoi ychydig o wthio i hyn. Gwneud cariad yw'r weithred agos atoch yn y pen draw, a bydd ei chadw ar y calendr yn helpu i adfer agosatrwydd yn eich priodas.

8. Cyffwrdd sylfaen mewn ffyrdd bach yn ystod y dydd

Anfon testunau, mewngofnodi cyflym trwy alwad ffôn, neu rannu meme doniol trwy e-bost - mae'r rhain yn ffyrdd bach o atgoffa'ch priod eu bod yn eich meddyliau.

Os ydych chi'n synhwyro teimlad o ddatgysylltiad yn eich priodas, mae'n werth rhoi cynnig ar rywfaint o'r cyngor uchod i weithio ar adfer agosatrwydd gyda'ch partner. Mae agosatrwydd yn gynhwysyn hanfodol ar gyfer iechyd a hapusrwydd eich perthynas, a, gydag ychydig o ymdrech, cael ei ailgynnau.

Ranna ’: