25 Ffordd o Barchu Eich Gwraig

Mae cwpl yn caru ei gilydd

Yn yr Erthygl hon

Os ydych chi eisiau priodas hapus a hapus, un o'r arferion y mae angen i chi ei fwynhau yw parchu'ch gwraig. Dylai'r parch hwn ddigwydd nid yn unig yn breifat ond yn gyhoeddus. Os dywedwch wrth eich gwraig eich bod yn ei pharchu a'i charu, mae'n hollbwysig arddangos hyn yn gyhoeddus.

Pan fyddwch chi'n priodi â'ch gwraig, gallwch chi golli cysylltiad â'r hyn a wnaeth i chi ei charu yn y lle cyntaf. Felly, efallai eich bod yn ei amharchu yn ddiarwybod. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio gwahanol ffyrdd o barchu'ch gwraig.

Pam mae'n bwysig parchu'ch gwraig

Pan fyddwch chi'n parchu'ch gwraig, mae'n amlwg eich bod chi'n ei charu, ac rydych chi'n gwerthfawrogi ei rhan a'i chyfraniad i'ch undeb. Mae parchu eich gwraig hefyd yn golygu, er y gallai merched eraill fod yn well na hi ym mhob agwedd, rydych chi'n dal i ddewis aros gyda hi a'i hudo.

Er mwyn i briodas fod yn llwyddiannus, mae angen i chi barchu'ch gwraig er ei bod yn edrych fel pe na bai'n ei haeddu. Pan fyddwch chi'n trin eich menyw â pharch, rydych chi'n meithrin agosatrwydd rhwng y ddau ohonoch. Byddai llai o wrthdaro, a byddai’n hawdd eu datrys pan fyddant yn codi.

Teitl llyfr Orlando Alonso Sut i drin eich gwraig yn llyfr i bartneriaid drin eu gwragedd yn y ffordd iawn. Bydd priod yn dysgu awgrymiadau amhrisiadwy ar sut i barchu eu gwragedd.

Sut i drin eich gwraig?

Cwpl ifanc hardd yn cofleidio ei gilydd

Y cynradd ffordd i drin eich gwraig gyda pharch yw dangos iddi ei bod yn golygu'r byd i chi. Dylid ei wneud nid yn unig ar lafar gwlad, ond trwy ei actio hefyd. Carwch hi yn y ffordd y mae'n well ganddi gael ei charu. Dysgwch wrando arni bob amser er nad oes gennych unrhyw beth i'w gyfrannu.

Bydd ei gwneud hi'n ganolbwynt i'ch byd yn ei gadael hi heb unrhyw amheuaeth eich bod chi'n ei pharchu ac yn poeni amdani. Dylech ei thrin fel newydd-anedig. Sicrhewch nad oes dim yn ei niweidio, ac os bydd unrhyw un yn ceisio ei hamarch, dylech ei hamddiffyn a'i rhoi yn eu lle.

Mae’r astudiaeth ymchwil hon gan Daniel Eckstein a Sarah Eckstein yn dangos sut y gall cyplau greu parch at ei gilydd. Mae parch yn nodwedd hanfodol o berthnasoedd iach, a gall partneriaid ddysgu llawer amdano sut i drin eu gwragedd â pharch .

25 ffordd anhygoel o barchu'ch gwraig

Cwpl yn eistedd yn yr ardd

Nid yw trin eich gwraig â pharch yn rhywbeth anodd i'w gracio. Mae yna sawl ffordd y gallwch chi ddangos eich bod chi'n parchu'ch gwraig.

1. Peidiwch â chwyno amdani wrth drydydd parti

Os yw'ch gwraig yn darganfod eich bod chi wedi bod yn cwyno amdani i deulu, ffrindiau, cydnabyddwyr, ac ati, efallai y bydd hi'n drist. Bydd hi'n cael y syniad nad oes gennych chi barch tuag ati.

Os bydd eich gwraig yn eich tramgwyddo neu os bydd hi'n gwneud rhywbeth nad yw'n eistedd yn dda gyda chi, trafodwch â hi'n breifat yn lle golchi ei lliain budr y tu allan. Mae'n fwy parchus pan fyddwch chi'n siarad â hi'n uniongyrchol am unrhyw fater.

2. Dathlwch ei buddugoliaethau

Os yw'ch gwraig yn cyrraedd carreg filltir, boed yn fawr neu'n fach, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dathlu gyda hi. Mae gan rai priod yr arferiad o beidio â dathlu buddugoliaethau eu partner, gan wneud y parti arall yn drist.

Pan fydd eich gwraig yn llwyddo ar rywbeth, dylai fod yn gyfnod i ddathlu yn hytrach na thrin eu buddugoliaethau yn ddibwys. Dysgwch i weld enillion eich partner fel eich rhai chi, a byddant yn gweld eich bod yn eu parchu.

3. Anogwch hi

Daw bywyd gyda hwyliau da a drwg. Pan fyddwn ni’n teimlo’n ddigalon, mae angen pobl arnom i’n cefnogi a’n calonogi. Mae'n haws pan fyddwch chi'n briod oherwydd bod gennych chi cheerleader parhaol. Fodd bynnag, nid yw pob merch yn mwynhau'r fraint o gael partner sy'n eu hannog ar eu hisafbwyntiau.

Pan sylwch ar newid yng ngwneuthuriad eich merch, gwnewch eich gorau i'w chymell a phlannu gwên ar ei hwyneb.

Mewn achosion o'r fath, nid yw'n orfodol datrys ei phroblem. Y cyfan sydd ei angen arni yw rhywun i fod yno iddi wrth iddi geisio dod dros yr hyn sy'n ei gwneud hi'n drist. Dyma un o'r ffyrdd o barchu'ch gwraig a dangos iddi ei bod hi'n golygu llawer i chi.

|_+_|

4. Gwybod pryd i roi lle iddi

Waeth pa mor dda rydych chi'n caru'ch gwraig, does dim rhaid i chi fod drosti bob tro. O bryd i'w gilydd, bydd yn chwennych ei gofod, ac mae angen i chi barchu ei phenderfyniad. Efallai na fydd hi'n cyfleu hyn i chi'n uniongyrchol, ond gallwch chi ddweud o'i hymddygiad, yn enwedig os ydych chi'n adnabod ei natur.

Hanfod cadw at eich gofod yw manteisio ar y tawelwch a'r unigrwydd i ymlacio a chysylltu â'ch gwir hunan. Gall prysurdeb gwaith ac agweddau eraill ar ein bywyd wneud i ni ddatblygu amserlen undonog. Ac un o'r ffyrdd i dorri'n rhydd yw trwy fwynhau'r heddwch a ddaw gyda'n gofod.

|_+_|

5. Dysgwch sut i gael cyfathrebu agored a gonest

Pâr yn eistedd ger y man tân

Os nad ydych chi'n gyfforddus â'r hyn y mae'ch gwraig yn ei wneud, mae'n well cael sgwrs glir yn lle rhoi agwedd iddi. Un o'r rhesymau y mae cyplau'n profi gwrthdaro yw rhai materion wedi'u hatal y maent yn gwrthod siarad amdanynt. Os yw'ch gwraig yn gwneud yr hyn nad ydych chi'n ei hoffi, siaradwch â hi amdano i osgoi fflachio arni rywbryd.

6. Paid a gweiddi arni

Nid oes neb yn hoffi cael ei weiddi arno oherwydd nid yw'n arwydd o barch. Pan fyddwch chi'n gweiddi ar rywun, rydych chi'n eu gorfodi neu'n rheoli'n anuniongyrchol i blygu i'ch ewyllys. Nid yw unrhyw un sy'n gweiddi ar ei wraig yn ei pharchu. Ac os bydd eich ffrindiau neu deulu yn darganfod eich bod yn gweiddi ar eich gwraig, efallai y bydd rhai ohonynt yn dilyn yr un peth.

7. Peidiwch ag ymladd â'ch gwraig o flaen eich anwyliaid

Nid yw pob merch yn gwybod sut i gadw gwrthdaro nes iddynt gyrraedd adref. Y camgymeriad y mae rhai partneriaid yn ei wneud yw ymladd â'u gwragedd yn gyhoeddus, heb ystyried y bobl yno. Pan fyddwch chi'n ffraeo â'ch gwraig yn gyhoeddus, fe allech chi, ar gam, sôn am rai pethau annymunol amdani na ddylech chi fod wedi'u dweud.

I barchu'ch gwraig y ffordd iawn, peidiwch â gweiddi arni o flaen ffrindiau, cydnabyddwyr, teulu a phlant. Mae pobl eraill yn debygol o drin eich gwraig fel y gwnewch. Felly, mae'n well gosod yr esiampl iawn trwy ei thrin â pharch.

|_+_|

8. Paid â'i tharo hi

Pan fyddwch chi'n ymosod yn gorfforol ar fenyw, mae'n arwydd mawr nad ydych chi'n ei pharchu. Os byddwch chi'n ei tharo hi, mae'n bosib y byddwch chi'n ei hailadrodd. Y tro hwn, ni fyddai'n ymwneud â'r hyn a wnaeth, ond oherwydd y ffordd rydych chi'n ei chanfod.

Un o'r ffyrdd o ddangos parch at eich gwraig yw osgoi cam-drin corfforol yn y berthynas. Rheol arweiniol y gallwch ei defnyddio yw gweld eich gwraig fel rhan ohonoch chi'ch hun. Felly, gan na allwch achosi poen i chi'ch hun, ni ddylech guro'ch gwraig.

9. Gad i'th wraig draethu ei meddwl

Pan fydd gan eich gwraig farn, clywch hi allan. Peidiwch â gorfodi eich penderfyniadau na'ch dewisiadau arni bob tro. Er nad yw ei barn yn swnio'n ffafriol, defnyddiwch naws fwy dymunol i adael iddi deimlo'n well. Mae'n fwy priodol ei haddysgu'n adeiladol yn lle gwneud iddi deimlo'n fud.

10. Peidiwch â defnyddio sylwadau difrïol

Pan fyddwch chi'n parchu'ch gwraig, peidiwch ag anghofio defnyddio geiriau neis. Dylai eich gweithredoedd adlewyrchu yn eich geiriau pan fyddwch chi'n rhyngweithio â hi. Ceisiwch osgoi defnyddio datganiadau sarhaus a digalon a fydd yn gwneud iddi deimlo'n wael.

11. Paid â thwyllo arni

Mae twyllo ar eich gwraig yn arwydd nad ydych chi'n gwerthfawrogi'ch gwraig nac yn ei pharchu. Pan fyddwch chi'n twyllo ar eich gwraig, rydych chi wedi torri telerau eich priodas, ac efallai na fydd hi'n gallu ymddiried ynoch chi eto hyd yn oed os yw hi'n maddau i chi. Un o'r proflenni cryfaf o barchu'ch gwraig yw parhau i fod yn ymroddedig iddi a pheidio â fflyrtio ag unigolion eraill.

|_+_|

12. Gad iddi faldodi ei hun

Mae angen i'ch gwraig ddifetha ei hun yn barhaus fel y bydd yn parhau i edrych yn ddymunol i chi. Peidiwch â'i wrthwynebu bob amser pan fydd hi eisiau maldodi ei hun, yn enwedig pan fyddwch chi'n gwybod ei bod hi'n ei haeddu. Os yw'n gwneud gwallt newydd neu'n mynd i siopa, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei chanmol.

13. Ceisiwch ei barn cyn gwneud penderfyniad

Ffordd hanfodol arall ar sut i drin eich gwraig â pharch yw ymgynghori â hi cyn i chi wneud eich penderfyniadau. Cofiwch fod eich gwraig yn rhan greiddiol o'ch bywyd, hyd yn oed os yw'r penderfyniadau hynny'n bersonol. Felly, ceisiwch ei chaniatâd bob amser cyn i chi wneud unrhyw benderfyniad terfynol.

14. Gwrandewch arni

Mae merched yn caru pobl sy'n gallu gwrando arnyn nhw. Mae'n debyg bod ganddi lawer o bethau i'w dweud, ond nid ydych chi yno iddi. I ddangos eich bod yn parchu eich gwraig, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwrando arni. Efallai nad oes gennych unrhyw beth gwerth chweil i'w gyfrannu ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwrando arni.

|_+_|

15. Gwnewch yn siŵr ei bod hi'n teimlo'n ddiogel gyda chi

Sicrhewch eich bod yn berson eich gair. Pan fydd hi'n rhannu ei phryderon gyda chi, peidiwch â'u tynnu i ffwrdd. Os yw'n ei gwneud hi'n ansicr, ceisiwch weld a allwch chi ei drwsio. Addo bob amser y byddwch chi yno iddi waeth beth fo'r digwydd. Pan fyddwch chi'n cadw'ch gair, mae'n golygu llawer iddi, ac rydych chi'n ei pharchu felly.

16. Paid â dweud celwydd wrthi

Er mwyn i'ch priodas fod yn gadarn, mae angen i chi ymddiried yn eich gwraig ac i'r gwrthwyneb. Pan fyddwch chi'n dweud celwydd wrthi, rydych chi'n ei amharchu. Os nad ydych chi'n dryloyw gyda hi, mae'n arwydd o ddiffyg parch. Mae bod yn onest â hi yn dangos eich bod yn parchu eich gwraig.

Gwyliwch y fideo hwn am ddweud celwydd a sut y gall rwystro'r berthynas:

17. Gadewch iddi dreulio amser gyda ffrindiau

A yw eich gwraig wedi sôn ei bod yn colli amser gyda'i ffrindiau? Os ydyw, mae'n debyg ei fod yn golygu ei bod wedi gwario gormod gyda chi, ac mae angen newid arni. Peidiwch â gweld ei hawgrym fel ei bod wedi blino arnoch chi.

Mae angen i chi wybod bod ganddi ffrindiau a chydnabod yn ei bywyd cyn iddi briodi. Felly, er ei bod wedi gosod ffiniau, ni ddylai dorri cysylltiadau â nhw.

18. Rhowch gefnogaeth iddi

Mae angen i chi fod yn rhan o fywyd eich gwraig heb orfodi eich penderfyniadau arni. Os oes ganddi freuddwydion, rhowch eich holl gefnogaeth heb fod yn rhagfarnllyd. Er nad oes gennych unrhyw fewnbwn uniongyrchol, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn ei chynlluniau.

19. Peidiwch â gwneud hwyl am ei phen, yn enwedig yn gyhoeddus

Gallwch chi wneud hwyl am ben eich gwraig yn breifat pan fyddwch chi'n cael amser oer gyda hi, ond peidiwch â rhoi cynnig arni yn gyhoeddus. Pan fyddwch chi'n gwneud hwyl am ei phen yn gyhoeddus, nid ydych chi'n ei pharchu. Ni fyddai pobl eraill yn deall eich rhesymau. Gallwch wneud jôcs amdani yn breifat ond ei thrin yn annwyl yn gyhoeddus.

20. Peidiwch ag osgoi cyffwrdd â hi

Mae merched wrth eu bodd yn cael eu cyffwrdd oherwydd mae'n dangos eich bod yn eu caru. Er mwyn parchu teimladau eich gwraig, rhowch gyffyrddiad corfforol pan fo angen. Gallwch ddwyn cusan neu gofleidio neu gadw agosrwydd. Bydd gwneud y rhain yn gwneud iddi deimlo'n hapus ac yn cael ei pharchu.

|_+_|

21. Cyfeiriwch hi am gyfleoedd

Mae cyfeirio eich gwraig am gyfleoedd yn golygu eich bod yn edrych allan amdani. Un o'r ffyrdd o ddangos i'ch gwraig eich bod chi'n ei charu yw sôn am ei henw mewn ystafelloedd pan nad yw hi yno. Mae gwneud hyn yn dangos eich bod yn caru ac yn parchu eich gwraig.

22. Byddwch ar gael iddynt

Un o'r ffyrdd ar sut i barchu'ch gwraig yw bod ar gael pan fydd eich angen chi. Peidiwch â rhoi esgusodion bob amser i beidio â bod yn bresennol gyda hi ac eithrio os yw’n anochel, a ddylai fod yn brin. Mae bod ar gael iddi yn dangos ei bod hi bob amser yn gallu dibynnu arnoch chi.

23. Dywedwch wrthi hi yw'r unig un yr ydych yn ei garu

Pa mor aml ydych chi'n dweud wrth eich gwraig eich bod chi'n ei charu? Efallai y bydd hi'n meddwl bod merched eraill yn eich bywyd, a dyna pam nad ydych chi'n ei thrin hi'n dda. Mae angen ichi ddweud wrthi bob amser mai hi yw'r unig un sy'n dwyn eich calon. Dyma un o'r ffyrdd anhygoel o siarad â'ch gwraig â pharch.

24. Gorchuddiwch iddi pan nad yw gartref

Peidiwch â gadael yr holl dasgau i'ch gwraig eu trin nes iddi ddod yn ôl. Dylech ymdrin â rhai o'r dyletswyddau gartref, gan wybod bod ganddi ymrwymiadau eraill y tu allan. Bydd hi'n hapus gyda chi, ac yn bwysicaf oll, rydych chi'n ei pharchu.

25. Anogwch hi i fod yn berson gwell

Yr unig ffordd y gall eich gwraig wella yw pan fydd yn cael anogaeth gennych chi. Mae'n bwysig rhoi'r cymhelliant iddi fod yn well ym mhob agwedd o'i bywyd.

Gary Smalley's llyfr dan y teitl If Only He Knew yn ganllaw gwerthfawr i adnabod, deall, caru, a pharchu eich gwraig. Mae'n rhaid ei ddarllen ar gyfer y priod a'r di-briod.

Casgliad

Bydd y strategaethau a ddatgelir yn yr erthygl hon yn eich helpu i barchu'ch gwraig a'i charu fel y dylech. Mae'n hanfodol bod yn amyneddgar wrth drin eich gwraig. Triniwch hi fel rhywun cyfartal yn lle isradd. Gwnewch iddi ddeall bod ganddi lais cyfartal ym materion eich cartref priodasol.

Dyma fideo sy'n dweud wrthych chi bethau pwysig sydd eu hangen ar eich gwraig gennych chi:

Ranna ’: