3 Adnoddau Paratoi Priodas i Gadw Eich Perthynas Hapus

Adnoddau Paratoi ar gyfer Priodasau Felly rydych chi ar fin clymu'r cwlwm ac mae'r diwrnod mawr ar y gorwel. Erbyn hyn mae'n debyg bod rhywfaint o feddwl a hyd yn oed ychydig o gynllunio wedi mynd i mewn i'ch seremoni briodas. Ond dim ond un diwrnod yw'r seremoni, ac atgof hirhoedlog. Nid eich priodas chi ydyw. A chan y gall priodas fod yn her ar brydiau, a bydd angen llawer o ymdrech dros y blynyddoedd, mae'n gwneud synnwyr dod o hyd i rai adnoddau defnyddiol ar gyfer paratoi priodas, fel y gallwch chi wneud yn siŵr y bydd eich priodas yn para'n hir, yn hapus ac yn iach.

Ond peidiwch â phoeni, nid oes yn rhaid i chi ymchwilio i'ch adnoddau paratoi priodas eich hun oherwydd rydyn ni wedi gwneud cychwyn i chi. Dyma dair ffordd y gallwch chi amddiffyn eich priodas trwy baratoi ymlaen llaw.

Newyddiadurol

Iawn, felly efallai nad dyma'r peth cyntaf y byddech chi'n disgwyl ei weld fel adnodd paratoi priodas, ond mae'n arfer iach i'w ddatblygu. Mae hefyd yn dechneg hunan-asesu wych ac yn un a fydd yn eich arwain trwy'r amseroedd anodd, nid yn unig yn eich priodas ond hefyd trwy gydol eich bywyd.Wrth gwrs, pan fyddwn yn cyfeirio at newyddiaduron, nid ydym yn golygu'r math o gyfnodolyn ffordd o fyw / crefftau papur rydych chi'n ei weld lawer o'r dyddiau hyn (lle mae delweddau, geiriau, a phapurau tlws yn cael eu defnyddio i greu rhywbeth gweledol i edrych arno). Nid ydym yn golygu cadw dyddiadur chwaith. Rydym yn golygu newyddiaduraeth fyfyriol.

Mae cyfnodolion myfyriol yn un o'r ffyrdd gorau o ddatblygu'ch ymdeimlad o hunanymwybyddiaeth ac i ddarganfod beth sy'n digwydd yn eich bywyd o'i gymharu â'ch nodau a'ch breuddwydion.

Yn syml, rydych chi'n cymryd llyfr nodiadau, a rhestr o bynciau, yn gofyn cwestiynau i chi'ch hun ac yn ysgrifennu'ch atebion. Yna darllenwch trwy'ch ymatebion wedyn i ddarganfod beth yn eich bywyd y gallai fod angen sylw, beth rydych chi'n ei wneud i gyflawni'ch nodau (neu sut y gallech chi fod yn difrodi'ch nodau) ac i feirniadu'ch penderfyniadau.

Newyddiadurol Cwestiynau cyffredin y gallech eu gofyn i chi'ch hun:

 • Beth mae priodas yn ei olygu i chi?
 • Beth yw eich disgwyliadau o'ch priodas ac a ydynt yn realistig?
 • Os yw eich disgwyliadau yn realistig, sut ydych chi'n gwybod?
 • Sut gallwch chi sicrhau eich bod yn gwbl bresennol yn eich priodas?
 • Beth allwch chi ei wneud, (pa strategaethau allwch chi eu creu) pan fydd problem?
 • Sut ydych chi'n cyfathrebu â'ch dyweddi?
 • Sut hoffech chi i'ch dyweddi gyfathrebu â chi?
 • Beth sydd angen ei newid yn y berthynas?
 • Sut gallwch chi greu'r newid yn y berthynas heb orfodi eich ewyllys ar eraill?
 • Beth mae pobl eraill sy'n briod yn ei ddweud am eu profiad o briodas?
 • Ble ydych chi'n meddwl y byddwch chi'n cael problemau?
 • Sut y byddwch yn ymdopi â thrawma neu golled, a yw'n bosibl adeiladu cynlluniau wrth gefn?
 • Beth fyddai'n gorfod digwydd i wneud i chi adael priodas?
 • Beth fyddai'n gwneud i chi aros mewn priodas?
 • Sut byddwch chi'n rheoli arian?
 • Sut ydych chi'n teimlo am ble rydych chi'n byw?
 • Ydych chi'ch dau ar yr un dudalen o ran plant?
 • Pa bryderon sydd gennych am briodas?
 • Pa bryderon sydd gennych am eich dyweddi?

Os gallwch chi annog eich dyweddi i ddilyn y broses hon hefyd, ac yna trafodwch eich atebion yn onest â'ch gilydd (does dim rhaid i chi eu rhannu â'ch gilydd). Mae’n ffordd wych o gael gwared ar unrhyw grychiadau, i greu trefniadau wrth gefn ar gyfer unrhyw broblemau a all godi ac i wneud yn siŵr bod y ddau ohonoch yn mynd i’r un cyfeiriad yn eich priodas.

Cwnsela cyn priodi

Mae cwnsela cyn priodi yn ffordd wych o gyflawni canlyniadau tebyg i'r rhai a drafodwyd uchod, ond heb orfod asesu a beirniadu eich atebion eich hun, a heb orfod treulio amser yn ymchwilio i'r atebion i unrhyw broblemau yr ydych wedi'u darganfod.

Mae Cwnselydd Cyn Priodi wedi gweld y cyfan, maen nhw'n gwybod yr holl beryglon a all ddigwydd mewn priodas a hefyd yn gwybod meddylfryd nodweddiadol cwpl cyn-briodi. Sy'n golygu, er y bydd yn ddrutach llogi cynghorydd cyn priodi, mae hefyd yn un o'r adnoddau paratoi priodas gorau y byddwch chi'n dod o hyd iddo ac yn ffordd wych o amddiffyn a chadw'ch priodas.

Cyrsiau cyn priodi

Adnodd paratoi priodas diddorol arall yw cwrs cyn-briodasol. Gall cyrsiau amrywio o ran amser i’w cwblhau a’u cynnwys, a gellir eu cymryd ar-lein hefyd, neu’n bersonol (yn dibynnu ar y darparwr). Mae yna hefyd gyrsiau sy'n ymwneud â chrefyddau penodol. Gan fod y cyrsiau’n gallu amrywio, mae’n werth ymchwilio’n dda i wneud yn siŵr eich bod chi’n dewis cwrs rydych chi’n teimlo y byddwch chi a’ch dyweddi yn cael y gorau ohono.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Bydd y cyrsiau'n ymdrin â phynciau fel cyfathrebu, datrys gwrthdaro, ymrwymiad, nodau a gwerthoedd a rennir a sut i gadw gwreichionen cariad yn fyw yn eich priodas. Efallai y cewch gyfle i ofyn cwestiynau i barau priod, a byddwch yn gadael (neu’n gorffen) y cwrs gan deimlo’n glir sut i reoli eich priodas yn llwyddo.

Mae buddsoddiad mewn adnodd paratoi priodas yn mynd i roi’r cyfle gorau i chi gael priodas gref ac iach, a gyda’r tri adnodd hyn, mae rhywbeth at ddant pob cyllideb – felly does dim esgus!

Ranna ’: