Rhestr Termau Mabwysiadu

Rhestr Termau Mabwysiadu


bod yn agored i niwed mewn enghreifftiau perthynas

Os ydych chi'n ddarpar riant mabwysiadol sy'n archwilio i gael eich plentyn wedi'i fabwysiadu neu'n weithiwr proffesiynol ym maes mabwysiadu yn unig, mae yna nifer o dermau y dylech chi ymgyfarwyddo â nhw. Dyma rai o'r rhai mwyaf poblogaidd, gan gynnwys eu priod ddiffiniadau.Mabwysiadwr - unigolyn sydd wedi'i fabwysiaduMabwysiadu - arfer cyfreithiol a chymdeithasol lle trosglwyddir hawliau rhieni o rieni biolegol plentyn i'w rieni mabwysiadol

Asiantaeth fabwysiadu - sefydliad sydd wedi'i drwyddedu gan y wladwriaeth i addysgu darpar deuluoedd mabwysiadu a hwyluso lleoli plant a'r broses fabwysiaduCytundeb mabwysiadu - y ddogfen gyfreithiol a lofnodwyd gan y rhieni biolegol a mabwysiadol sy'n nodi manylion y mabwysiadu

Archddyfarniad mabwysiadu - dogfen llys a roddwyd i'r rhieni mabwysiadol ar ôl cwblhau'r mabwysiadu

Gêm fabwysiadu - y broses o ddod â rhieni biolegol parod a darpar rieni mabwysiadol ynghydCynllun mabwysiadu - cynllun unigryw y mae rhiant / rhieni biolegol yn ei wneud i ganiatáu ar gyfer mabwysiadu eu plentyn

Gweithiwr proffesiynol mabwysiadu - unigolyn sy'n darparu gwasanaethau mabwysiadu

Proffil mabwysiadu - llythyr hunangofiannol a ddarperir gan y darpar rieni mabwysiadol i'w roi i'r darpar rieni biolegol

Cofnodion mabwysiadu - dogfennau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â mabwysiadu

Triad mabwysiadu - y term a ddefnyddir i ddisgrifio'r berthynas dair ochr rhwng y rhieni biolegol, y rhieni mabwysiadol a'r plentyn mabwysiedig.

Rhiant mabwysiadol - person sy'n derbyn hawliau rhieni yn gyfreithiol i blentyn mabwysiedig

AFCARS - System Dadansoddi ac Adrodd Mabwysiadu a Gofal Maeth; system ar gyfer casglu gwybodaeth am blant sydd wedi'u mabwysiadu ac mewn gofal maeth

Tystysgrif geni ddiwygiedig - tystysgrif geni newydd plentyn a roddir i'r rhieni mabwysiadol unwaith y bydd y broses fabwysiadu wedi'i chwblhau

ASFA - Deddf Mabwysiadu a Theuluoedd Diogel 1997; cyfraith ffederal sy'n hyrwyddo diogelwch a mabwysiadu plant mewn gofal maeth

Lleoliad mewn perygl - yn ymwneud â lleoli plentyn mewn teulu mabwysiadol posib cyn terfynu hawliau’r rhieni biolegol yn gyfreithiol

Tystysgrif geni - dogfen ardystiedig sy’n nodi holl wybodaeth geni berthnasol plentyn, gan gynnwys yr enw a roddir, enwau rhieni ac amser geni

Rhiant genedigaeth - mam neu dad biolegol plentyn

Mabwysiadu ar gau - math o fabwysiadu lle nad oes gan y rhieni genedigaeth a mabwysiadu unrhyw wybodaeth adnabod na chysylltiad â'i gilydd

Ffurflen gydsynio - dogfen sy'n rhwymo'n gyfreithiol wedi'i llofnodi gan y rhieni biolegol sy'n trosglwyddo eu hawliau rhiant dros y plentyn i'r rhieni mabwysiadol

Tarfu ar fabwysiadu - term sy'n cyfeirio at fabwysiadu sy'n cwympo cyn cael ei gwblhau

Mabwysiadu domestig - mabwysiadu plentyn sy'n ddinesydd yr Unol Daleithiau

Ffolder - casgliad o ddogfennau pwysig a anfonwyd i wlad dramor i'w defnyddio ar gyfer prosesu mabwysiadu plentyn yn eu system gyfreithiol leol

Hwylusydd - unigolyn sy'n gyfrifol am baru darpar rieni genedigaeth a rhieni mabwysiadol

Cwblhau - y broses gyfreithiol y mae'r mabwysiadu yn dod yn rhwymol ac yn barhaol

Maethu pwy - lleoliad plant dros dro

Astudiaeth gartref - adroddiad ar y darpar deulu mabwysiadol a'u sefyllfa gartref, ffordd o fyw, gwerthoedd a ffactorau eraill a allai effeithio ar y broses fabwysiadu

Rhieni mabwysiadol gobeithiol - darpar unigolion sydd wedi'u cymeradwyo i'w mabwysiadu ond heb gael eu lleoli gyda phlentyn

Adnabod gwybodaeth - gwybodaeth bersonol am y genedigaeth a'r rhieni mabwysiadol

Mabwysiadu annibynnol - mabwysiadu nad yw'n cael ei drin gan unrhyw asiantaeth

Anffrwythlondeb - cyflwr sy'n ymwneud â'r anallu i gario beichiogrwydd neu feichiogi

Mabwysiadu rhyngwladol - mabwysiadu plentyn sy'n ddinesydd gwlad dramor

Gwybodaeth nad yw'n adnabod - gwybodaeth sy'n galluogi'r rhieni biolegol a mabwysiadol i wybod ffeithiau perthnasol am ei gilydd heb roi eu hunaniaeth i ffwrdd

Mabwysiadu agored - math o fabwysiadu lle mae'r rhieni biolegol a'r rhieni mabwysiadol mewn cysylltiad cyn ac ar ôl lleoli'r plentyn


sut i adael i fynd ar eich priodas

Lleoliad - yn cael ei ddefnyddio i ddiffinio cyfnod penodol o amser pan fydd plentyn yn dod i mewn i gartref rhieni mabwysiadol ac yn byw gyda nhw

Gwasanaethau ôl-leoli - nifer o wasanaethau ar gael i'r teulu sy'n mabwysiadu ar ôl cwblhau'r mabwysiadu. Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau teuluol, gwasanaethau cymdeithasol a chwnsela.

Mabwysiadu preifat - math o fabwysiadu sy'n cael ei brosesu gan asiantaeth drwyddedig a ariennir yn breifat

Mabwysiadu'r cyhoedd - mabwysiadu sy'n cael ei hwyluso trwy asiantaeth a ariennir yn gyhoeddus

Dirymu caniatâd - y broses lle mae rhiant biolegol yn dirymu'r caniatâd i fabwysiadu y cytunodd ag ef i ddechrau ac yn gofyn am adennill dalfa'r plentyn

Mabwysiadu lled-agored - math o fabwysiadu lle mae darpar deulu genedigaeth yn cadw cysylltiad nad yw'n uniaethu â'r teulu sy'n mabwysiadu, fel arfer trwy gyfreithiwr mabwysiadu neu asiantaeth fabwysiadu

Plentyn anghenion arbennig - plentyn a allai fod ag anawsterau corfforol, meddyliol neu emosiynol

Terfynu hawliau rhieni - mae hyn yn dod â hawliau'r rhieni biolegol dros eu plentyn i ben yn barhaol. Ar ôl hynny bydd y plentyn ar gael i'w fabwysiadu

USCIS - Swyddfa Gwasanaethau Dinasyddiaeth a Mewnfudo yr Unol Daleithiau; asiantaeth llywodraeth ffederal sy'n cymeradwyo mewnfudo plentyn mabwysiedig i'r wlad ac yn rhoi dinasyddiaeth i blant tramor sydd wedi'u mabwysiadu

Plentyn yn aros - plentyn sydd ar gael i'w fabwysiadu

Gyda gwell dealltwriaeth o'r termau uchod, bydd mynd trwy broses fabwysiadu yn llawer symlach.