Beth sy'n Gyfansoddiadol o anffyddlondeb mewn priodas?

Beth sy

Yn yr Erthygl honMae twyllo yn ddigwyddiad niweidiol a all ddatrys priodas. Ni all anffyddlondeb a phriodas gydfodoli ac mae ôl-effeithiau dalliances mewn priodas yn aml yn arwain at ddifrod anadferadwy i'r bond i cariad .Mae'r llinell sy'n diffinio twyllo yn hollol glir yn eich meddwl, ond efallai na fydd yr hyn rydych chi'n ei ystyried yn anffyddlondeb mewn priodas neu berthynas yn cael ei gydnabod gan y system gyfreithiol.


dominyddion ac is-weithwyr

Felly beth yw perthynas?Mae perthynas yn ymlyniad rhywiol, rhamantus, angerddol neu ymlyniad cryf rhwng dau berson, heb i'r naill na'r llall o bartneriaid yr unigolyn wybod.

A yw'n werth chweil ffeilio am ysgariad ar sail godineb? Mae gwybod y gwahanol fathau o anffyddlondeb, yn ogystal â sut mae'r gyfraith yn eu gweld yn bwysig, yn enwedig os ydych chi'n gwahanu'n gyfreithiol oddi wrth eich partner neu'n ystyried cael ysgariad.

Wrth lenwi gwaith papur ysgariad, bydd yn rhaid i chi nodi a ydych yn ffeilio am ysgariad “bai” neu “dim bai”. Bydd yr adran hon yn gofyn ichi nodi a ydych yn gwahanu oherwydd nad ydych am fod yn briod mwyach, neu oherwydd godineb, carcharu, anghyfannedd neu gamdriniaeth.Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am dwyllo wedi'i ddiffinio gan y wladwriaeth a'r hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud am eich partner anffyddlon a'r hyn y mae twyllo mewn priodas yn cael ei alw'n dermau cyfreithiol.

Mathau gwahanol o anffyddlondeb mewn priodas

Beth yw twyllo mewn priodas?

Fel dyn neu fenyw briod, byddech yn cytuno bod cyfathrach dreiddiol yn twyllo. Mae'n debyg y byddech hefyd yn cytuno na fyddech yn gyffyrddus â'ch partner yn rhoi neu'n derbyn rhyw geneuol neu rhefrol gan rywun arall. Mae hyn hefyd yn twyllo.

Mae anffyddlondeb emosiynol mewn priodas yn llwybr arall y mae'r rhan fwyaf o gyplau priod yn ei ystyried yn fath o dwyllo. Mae hyn yn digwydd pan nad oes perthynas gorfforol yn bresennol, ond emosiynol perthynas gyda rhywun y tu allan i'r briodas wedi parhau ac mae wedi'i gadw'n gyfrinach.

Gyda'r holl wahanol agweddau hyn ar anffyddlondeb mewn priodas, efallai eich bod yn pendroni pa agwedd ar dwyllo'r llysoedd yn gyfreithiol fel math o anffyddlondeb.

Beth mae'r llysoedd yn ei gredu

Beth sy'n cael ei ystyried yn dwyllo mewn priodas? Os ydych chi'n edrych ar y diffiniad cyfreithiol o anffyddlondeb, mae gan y gyfraith ddiffiniadau gwahanol o'r hyn yw twyllo mewn priodas.

Byddwch yn hapus i wybod bod y system gyfreithiol ar draws yr Unol Daleithiau yn ystyried bod materion corfforol ac emosiynol yn ddilys, gan gynnwys defnyddio cyfryngau cymdeithasol neu seiberofod i hwyluso perthynas.

A oes ots beth sy'n gyfreithiol yn gyfystyr ag anffyddlondeb mewn priodas? Beth sy'n cael ei ystyried yn anffyddlondeb? Cyfeirir yn aml at y term cyfreithiol am dwyllo ar briod fel godineb.

Mae'n berthynas wirfoddol a sefydlwyd rhwng unigolyn sy'n briod a rhywun nad yw'n bartner priod i'r unigolyn heb i'r partner wybod.

Er y bydd y llysoedd yn ystyried pob agwedd ac agwedd ar y rheswm dros ddiddymu priodas, nid yw o reidrwydd yn cael effaith ar sut y maent yn dewis rhannu asedau, cynhaliaeth plant, neu ymweliadau.

Amser carchar a chanlyniadau cyfreithiol twyllo

Credwch neu beidio, gallwch gael eich partner twyllo mewn trafferth gyda'r gyfraith am fod yn anffyddlon neu am gyflawni anffyddlondeb priodas. Yn wir, mae yna lawer o daleithiau sydd â “deddfau godineb” o hyd sy’n honni y gall unrhyw un sy’n cael ei ddal yn cael cyfathrach rywiol â rhywun heblaw eu priod priodasol gael ei gosbi gan y gyfraith.

Yn Arizona, ystyrir bod twyllo ar eich priod yn Camymddwyn Dosbarth 3 a gallant gael eich partner twyllo a'u cariad 30 diwrnod yn y carchar. Yn yr un modd, mae Kansas yn canfod bod cyfathrach wain ac rhefrol â rhywun heblaw eich gŵr neu'ch gwraig cosbadwy erbyn amser carchar a dirwy o $ 500.

Os ydych chi'n byw yn Illinois ac eisiau cosbi'ch partner mewn gwirionedd, gallwch chi daflu'ch cyn-dwyllwr a'i gariad yn y carchar am hyd at un blwyddyn (hyd at dair blynedd yn y carchar gyda dirwy o $ 500 os ydych chi'n byw Massachusetts! )

Yn olaf, os ydych chi'n byw yn Wisconsin ac yn cael eich dal yn twyllo efallai y byddwch chi'n wynebu tair blynedd y tu ôl i fariau ac efallai y cewch ddirwy $ 10,000 .

Os nad yw'r dirwyon hyn yn ddigon o brawf bod gan y system gyfreithiol rywbeth i'w ddweud am dwyllo.

Profi godineb

Gohebydd Yn Tynnu Llun Pâr Vip Enwog Ar Ddyddiad Rhamantaidd

Mae dysgu beth sy'n gyfreithiol yn gyfystyr ag anffyddlondeb mewn priodas yn bwysig wrth siarad â'ch cyfreithiwr a mynd â'r mater i'r llys.

Mae'r llysoedd yn ei gwneud yn ofynnol i chi gael rhyw fath o brawf bod godineb wedi digwydd:

  • Os oes gennych dderbynebau gwesty, datganiadau cardiau credyd, neu dystiolaeth gan ymchwilydd preifat.
  • Os yw'ch priod yn barod i'w gyfaddef
  • Os oes gennych luniau, sgrinluniau o ffonau, negeseuon testun, neu ryngweithio cyfryngau cymdeithasol sy'n profi anffyddlondeb

Os nad oes gennych dystiolaeth o'r fath, gall fod yn anodd profi'ch achos.

Dewis dilyn ysgariad bai

Mae'n ddoeth meddwl yn hir ac yn galed a ydych chi am fynd ar drywydd “ysgariad bai” gyda'ch cyn.

Bydd angen amser ac arian ychwanegol i brofi bod perthynas wedi digwydd yn y llys. Efallai y bydd angen i chi logi ymchwilydd preifat a threulio amser a threuliau ychwanegol ar ffioedd cyfreithwyr i brofi anffyddlondeb mewn priodas. Mae'n ymdrech gostus na fydd o bosibl yn gweithio o'ch plaid.

Mae siarad am anffyddlondeb yn y briodas hefyd yn bersonol ac yn chwithig i'w drafod mewn llys agored. Efallai y bydd eich cyn-gyfreithiwr hefyd yn ymosod ar eich cymeriad ac ymddygiad yn y gorffennol, gan dynnu eich problemau personol a phriodasol allan yn yr awyr agored.

I rai, mae profi bod perthynas wedi digwydd neu wyntyllu eu dillad golchi budr yn y llys yn golygu nad yw mynd ar ôl ysgariad bai yn werth yr ymdrech, y cyllid a'r boen. Fodd bynnag, gall eich cyflwr neu amgylchiadau penodol beri i'r llysoedd ystyried godineb wrth benderfynu ar rannu eiddo neu alimoni taliadau.

Mae eich ymddygiad yn bwysig

Cyplau twyllo, byddwch yn wyliadwrus! Os ydych chi'n mynd â'ch priod i'r llys am “ysgariad ar fai”, mae angen i chi ystyried eich ymddygiad eich hun yn ystod eich perthynas hefyd. Er enghraifft, os yw gwraig yn darganfod bod ei gŵr wedi bod yn anffyddlon ac yn twyllo mewn dial, gall hyn ddileu ei chwyn gyfreithiol o anffyddlondeb.

Os yw'r ddau briod wedi twyllo yn y briodas, bydd amheuaeth ynghylch hawliad gwrthgyhuddiad neu ymoddefiad.

Siaradwch â'ch cyfreithiwr

Cyn dilyn eich cyfreithiol gwahanu neu ysgariad, dylech siarad â'ch atwrnai am yr hyn sy'n gyfreithiol yn gyfystyr ag anffyddlondeb mewn priodas yn eich gwladwriaeth, talaith neu wlad.

Rhai cwestiynau i'w cofio wrth siarad â'ch cyfreithiwr yw: A fydd prawf godineb yn effeithio ar ganlyniad fy ysgariad mewn achosion fel alimoni, rhaniad asedau, neu ddalfa plant?

Beth fydd y prawf gorau o anffyddlondeb i ennill fy achos?

A yw'n bosibl newid fy meddwl ynghylch y seiliau dros ysgariad ar ôl ffeilio?

A fydd yn brifo fy achos os bûm hefyd yn anffyddlon ar ôl perthynas fy mhriod neu'n gynharach yn ein priodas?

Y doethaf yw ymgynghori â chyfreithiwr ynghylch godinebu yn eich priodas cyn ffeilio am ysgariad neu wahaniad mewn gwirionedd. Fel hyn, byddwch chi'n gallu cymryd camau cadarnhaol ar gyfer profi'ch achos cyn i chi ddod allan o'ch cartref priodasol.

Mae angen i chi wybod beth yn gyfreithiol yw anffyddlondeb mewn priodas os ydych chi'n bwriadu ffeilio am “ysgariad ar fai”. Cofiwch, er y gallai deimlo’n gatholig i gael ochr y llysoedd gyda chi ynglŷn ag anffyddlondeb eich partner mewn priodas, mae ysgariadau ar fai yn aml yn fwy costus ac yn emosiynol na ysgariad rheolaidd.