3 Allwedd i Lwyddiant Gyrfa Ynghyd â Phriodas Ffynnu

Dyma

1. Rheol euraidd - Amser i weithio, amser i'r teulu

Gall hyn fod yn eithaf amlwg, ond yn rhy aml o lawer nid yw pobl yn parchu'r rheol o gadw'ch amser gwaith a'ch amser teuluol ar wahân. Dyna pam ei fod yn haeddu ein sylw. Mae'n anhygoel faint o broblemau y daw rhywun i weld seicotherapydd yn eu cylch a allai fod wedi cael eu hatal pe bai'r unigolyn yn neilltuo amser yn unig pan fydd yn gweithio a phryd y bydd yn mwynhau peth amser o safon gyda'i deulu.

Mae'n debyg eich bod eisoes yn teimlo'r pwysau i roi'r gorau i wirio'ch e-byst gwaith ddydd Sul, ac i adael y dyfeisiau i ffwrdd pan fyddant ar wyliau. Ac yn sicr mae hyn yn rhoi straen ar eich bywyd caru. Ond mae'r rheol hon yn amddiffyn nid yn unig eich amser gyda'ch priod ond hefyd eich ymgysylltiad proffesiynol. Er y gallech gael teimlad, os ydych ar gael yn gyson i'ch pennaeth neu'ch gweithwyr cow, byddwch yn cael eich ystyried yn weithiwr gwych, dim ond rhith fyddai hyn.Sut? Wel, ar wahân i beryglu'ch priodas, mae mynd â'ch gwaith adref yn achosi ichi weithio o dan amodau straen uwch a ffocws is. Mae'n anochel y byddwch chi'n teimlo'n euog am esgeuluso'ch teulu, ac ni fyddwch chi'n gallu canolbwyntio fel y byddech chi fel arfer pe byddech chi'n aros yn y swyddfa. Heb sôn am gryfder plant bach, os ydych chi'n rhiant hefyd.Cysylltiedig: Sut i beidio â gadael i'ch gwaith ddifetha'ch bywyd teuluol?

Felly, rheol euraidd llwyddiant gyrfa (a gwarchod eich priodas ar yr un pryd) yw - gweithio pan fyddwch chi yn y gwaith, a phan fyddwch chi gyda'ch teulu, anghofiwch am eich hunan proffesiynol yn gyfan gwbl. Os bydd yr angen am rai oriau gwaith ychwanegol yn codi, yna arhoswch yn y swyddfa neu gloi eich hun mewn ystafell, a gorffen yr hyn sydd ei angen arnoch heb geisio cymryd rhan mewn sgwrs gyda'ch priod ar yr un pryd.
sut i fynd allan o'r perthynas gamdriniol pan rydych yn byw gyda'i gilydd

2. Gwnewch yn siŵr bod datblygu'ch gyrfa yn brosiect a rennir

Cyngor arall y gallwch ei gael yn swyddfa seicotherapydd ar sut i atal neu drwsio problemau mewn ffrithiant rhwng eich priodas a'ch gyrfa yw gwneud eich cynnydd proffesiynol yn brosiect a rennir. Hynny yw, cynhwyswch eich gwraig neu'ch gŵr wrth ddylunio strategaeth ar sut i gael dyrchafiad neu gael eich derbyn am y swydd anhygoel honno!

Cysylltiedig: 6 Ffordd i Gefnogi Gyrfa Eich Priod

Pan fyddwch chi'n cynnwys'ch partner bywyd yn rhan fawr o'ch bywyd, eich gyrfa, gallwch chi ddisgwyl i bethau gwych ddigwydd yn unig! Oherwydd nawr rydych chi wedi dileu teimlad eich priod o gael eich esgeuluso, ond hefyd eich euogrwydd. Ac ar ben hynny, rydych chi'n cael dau ben i gyfareddu pethau a meddwl am wahanol ffyrdd i gynyddu eich siawns o lwyddo.Heb sôn am ba mor bwysig yw cael cefnogaeth y person pwysicaf yn eich bywyd. Gall dyheu am gyrraedd y brig yn eich proffesiwn ar eich pen eich hun, wrth deimlo eich bod yn dwyn eich partner bywyd allan o'ch sylw, fod yn ddeniadol ac yn straen. Ond, pan rydych chi ar yr un ochr a bod eich gyrfa yn stopio bod yn rhywbeth rydych chi'n ei wneud ar eich pen eich hun ond yn rhan o'ch dyfodol a rennir, yn wir, yr awyr yw eich terfyn.


i aros yn briod cofleidio newid

Gwnewch yn siŵr bod hyrwyddo

3. Byddwch yn glir ynghylch eich argaeledd - Yn y gwaith a gartref

Cyngor pwysig arall y dylech ei ystyried os ydych chi'n ceisio datblygu'ch gyrfa yw bod yn eglur ynghylch eich argaeledd yn y gwaith a gyda'ch priod. Yn y gwaith, gosodwch ffiniau yn bendant ar pryd y bydd rhywun yn tarfu arnoch chi i ffwrdd o'r swyddfa. Mae hwn yn hawl i bob gweithiwr, ac ni ddylech deimlo'n euog os dywedwch nad ydych i gael eich galw i ffwrdd o oriau gwaith. Ond dylai'r un peth fod yn berthnasol i'ch priod, ac efallai y byddech chi'n ystyried dileu galwadau teulu tra'ch bod chi yn y gwaith.Efallai y bydd hyn yn swnio'n oer pan rydyn ni'n siarad am eich priodas, ond mae'n arwydd o barch at eich gwraig neu'ch gŵr. Trwy osod cyfyngiadau clir ar pryd y byddwch ar gael ar gyfer galwad neu sgwrs fideo, ac o dan ba amgylchiadau y gellir tarfu ar eich cyfarfodydd a phryd na, nid ydych yn trin eich priod fel plentyn bach anghenus, yn hytrach fel oedolyn fel unigolyn hunangynhaliol. A bydd hyn o fudd i'ch priodas a'ch gyrfa.