Sut i Baratoi ar gyfer Ysgariad i Ddyn: 5 Cam at Ysgariad Heddychlon

Sut i Baratoi ar gyfer Ysgariad i Ddyn

Yn yr Erthygl honNid yw'n hawdd mynd trwy ysgariad neu wahaniad cyfreithiol - mae'n ddioddefaint llethol a chymhleth i'r ddau briod. Mae menywod yn aml yn fwy abl i fynegi eu hunain yn emosiynol ac yn aml byddant yn dod o hyd i gysur ymysg eu ffrindiau a'u teulu i'w helpu i ddelio ag ysgariad.Ond i ddyn, gall fod yn anodd dod o hyd i gefnogaeth emosiynol neu hyd yn oed brosesu'ch emosiynau ac ymarfer hunanofal.

Dyna pam rydyn ni wedi paratoi'r canllaw syml hwn ar sut i baratoi ar gyfer ysgariad i ddyn - fel y gallwch chi symud trwy'r broses mor llyfn â phosib.Cam 1: Cynllunio!

Gall gwybod y camau y mae'n rhaid i chi eu cymryd yn ystod y broses ysgaru, yr holl bethau y mae'n rhaid i chi eu hystyried a'r penderfyniadau y mae'n rhaid i chi eu gwneud wneud y broses ysgariad gyfan yn haws a gobeithio heb ddrama!


awgrymiadau rhyw i'w gwneud hi'n well iddi

I gynllunio bydd angen i chi ystyried pob un o'r pwyntiau canlynol:

   • Gwnewch eich ymchwil ac addysgwch eich hun ar sut mae'r broses ysgaru yn gweithio.
   • Dysgwch am fanteision cyfryngu ysgariad bydd yn gwneud pethau'n llawer haws.
   • Trefnwch eich cyllid
   • Dewiswch weithiwr proffesiynol profiadol i'ch helpu i lywio trwy'r trafodion.
   • Cymryd rhan weithredol yn eich trafodaethau ysgariad fel y gallwch gymryd cyfrifoldeb.
   • Diffoddwch eich pen busnes o ran trafodaethau ysgariad â'ch priod a throad yr emosiwn.
   • Gofynnwch am gynghorydd ysgariad neu gynghorydd perthynas i'ch helpu chi i drin eich ysgariad a symud ymlaen yn gyflym.
   • Cynnal perthynas dda â'ch priod o leiaf er mwyn y plant.
   • Peidiwch â gadael i'ch hun ymateb i sefyllfaoedd emosiynol.
   • Sicrhewch eich bod yn mynd i'r afael â'ch anghenion eich hun ac yn ymarfer hunanofal.
   • Canolbwyntiwch ar fod yn hapus eto yn y dyfodol.

Cam 2: Dewiswch heddwch

Gallai hyn fod yn her anodd, yn enwedig os nad yw'ch priod yn dewis heddwch ond lle bynnag y bo hynny'n bosibl, dewiswch aros yn ddigynnwrf, yn gytbwys ac yn wrthrychol.Ailgyfeiriwch eich emosiwn trwy fynd i gwnsela ysgariad i'ch tywys drwodd fe welwch y byddwch yn gostwng y straen, y pryder a'r cysylltiadau anodd y gallech eu profi gyda'ch priod.

Os gwnewch hyn, nid oes gennych unrhyw edifeirwch ynglŷn â sut y gwnaethoch ddal eich hun yn ystod y broses ysgaru, ac ni fydd unrhyw beth y gall eich priod ei ddefnyddio yn eich erbyn yn y dyfodol. Hefyd, os oes gennych blant, bydd eich gweithredoedd heddychlon nawr yn debygol o'ch ad-dalu wrth i chi adeiladu perthynas newydd â'ch cyn-briod fel mam eich plant, a rhywun a fydd yn dal i ymddangos yn eich bywyd yn y dyfodol.


sut i ramantu eich hun

Os byddwch chi'n gweithio trwy'ch ysgariad gyda'r bwriad o'i gadw mor heddychlon â phosib bydd eich gweithredoedd yn eich ad-dalu ddeg gwaith yn fwy.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Cam 3: Gofalwch amdanoch eich hun

Mae llawer o ddynion sy'n ysgaru yn aml yn cael eu hunain yn syrffio soffa, yn byw mewn amodau anghyfforddus, ddim yn golchi neu ddim yn bwydo eu hunain yn iawn. Gall hyn achosi lladd iselder ysbryd a hunan-barch isel a gall droi yn arferiad y byddech chi fwy na thebyg yn dymuno na fyddech chi'n ei greu i chi'ch hun yn y dyfodol.

Hefyd, ni fydd yn eich helpu i gwrdd â rhywun newydd (hyd yn oed os yw hynny'n rhywbeth na allwch ei ystyried ar hyn o bryd).


problemau priodas

Gwnewch hi'n flaenoriaeth dod o hyd i sylfaen ddiogel, ddiogel ac addas i chi'ch hun, fel bod eich anghenion sylfaenol wrth law. Yna sefydlwch drefn i ofalu am eich anghenion bwyd, cwsg a hylendid - hyd yn oed os bydd yn rhaid i chi orfodi'ch hun i fynd trwy'r cynigion weithiau, byddwch chi'n falch eich bod chi wedi gwneud wrth i'ch bywyd esblygu i le hapusach newydd.

Cam 4: Dechreuwch drefnu

Bydd angen i chi wneud cannoedd o benderfyniadau arwyddocaol yn ystod y broses ysgaru a fydd yn effeithio arnoch chi a'ch plant am flynyddoedd lawer i ddod. Po fwyaf trefnus ydych chi, y gorau fydd ansawdd eich ffordd o fyw a'ch trafodaethau (a'r cytundeb setlo o ganlyniad).

Dyma lle byddwch chi'n elwa o weithio gyda rhywun sy'n brofiadol gyda'r broses ysgaru, fel y gallant eich arwain trwy'r holl gamau i'ch helpu chi i baratoi'n ariannol ar gyfer pob agwedd ar ysgariad, gan gynnwys trafodaethau.

Dyma rai pethau i'w hystyried yn ystod y cam hwn;

 • Ynghyd â'ch priod, dechreuwch wneud rhestr o asedau a dyledion.
 • Casglwch gopïau o'r holl gofnodion ariannol
 • Creu cyllideb briodasol fel y gallwch ddeall beth fydd eich treuliau misol cyfredol wrth gyd-fyw ynghyd â'ch amcangyfrif o'ch treuliau misol ar ôl ysgariad.

Dechreuwch drefnu

Cam 5: Gweithio trwy'r ysgariad GYDA'ch priod

Cymerwch amser i siarad â'ch priod a thrafod sut y gallwch chi helpu'ch gilydd i ysgaru yn heddychlon a lle bo modd yn gyfeillgar. Os gallwch chi, ystyriwch sut y byddwch chi'n delio â'ch gilydd pan fyddwch chi'n symud ymlaen ac yn cwrdd â phartneriaid newydd, bydd sut i ryngweithio pan fyddwch chi'n delio â'r plant a mynd i'r afael ag unrhyw faterion eraill rydych chi'n pryderu yn codi.

Ystyried gyda'ch cyn-briod fel bonws ychwanegol!