30 Dyfyniadau agosatrwydd iddo ef a'i hi

Dyfyniadau agosatrwydd iddo ef a hi

Oes gennych chi Ddydd Sant Ffolant, pen-blwydd, pen-blwydd, neu rywbeth arall i'w ddathlu gyda'ch un arwyddocaol arall rownd y gornel?Nid oes dim yn torri dyfyniadau agosatrwydd cwpl hardd, dyfyniadau am agosatrwydd, a dyfyniadau am agosatrwydd ac angerdd.Mae yna rai dyfyniadau agosatrwydd iddo, a rhai dyfyniadau agosatrwydd iddi, ond ar y cyfan, gellir defnyddio'r rhain i fynegi'n wirioneddol sut rydych chi'n teimlo. Edrychwch ar y dyfyniadau agosatrwydd dwfn hyn ar gyfer cyplau.

Gwyliwch hefyd:
sut i roi'r gorau i fod yn baranoiaidd mewn perthynas

1. “Mae cariad yn salwch meddwl difrifol.” Plât

2. “Os ydych chi'n heneiddio gyda rhywun, rydych chi'n mynd trwy gymaint o rolau - rydych chi'n gariadon, ffrindiau, gelynion, cydweithwyr, dieithriaid; brawd a chwaer ydych chi. Dyna beth yw agosatrwydd os ydych chi gyda'ch enaid. ' Cate Blanchett3. “Mae agosatrwydd yn cael ei weld a’i adnabod fel y person yr ydych chi go iawn.” Amy Bloom

4. “Mae agosatrwydd yn cael ei weld a’i adnabod fel y person yr ydych chi go iawn.”

Mae agosatrwydd yn cael ei weld a

5. “Os ofn yw gelyn mawr agosatrwydd, cariad yw ei wir ffrind.” Henri Nouwen

6. “Dim ond i'r graddau y gallwn fod yn onest am yr hyn yr ydym yn ei wneud a'i deimlo y mae agosatrwydd go iawn yn bosibl.” Brodyr Joyce

7. “Fe wnaethon nhw lithro’n sionc i agosatrwydd na wnaethant wella ohono erioed.” Scott Fitzgerald

8. “Fy ngobaith mawr yw chwerthin cymaint ag yr wyf yn crio; i gael fy ngwaith wedi'i wneud a cheisio caru rhywun a bod yn ddigon dewr i dderbyn y cariad yn ôl. ” Maya Angelou

9. “Angerdd yw’r cyflymaf i’w ddatblygu, a’r cyflymaf i bylu. Mae agosatrwydd yn datblygu'n arafach, ac ymrwymiad yn raddol o hyd. ” Robert Sternberg

10. “Nid oes gan agosatrwydd gymaint â hynny â seddi cefn ceir. Mae agosatrwydd go iawn yn brwsio'ch dannedd gyda'i gilydd. ” Gabrielle Zevin

11. “Tybed ai dyma sut mae pobl bob amser yn dod yn agos: Maen nhw'n gwella clwyfau ei gilydd; maen nhw'n atgyweirio'r croen sydd wedi torri. ” Laren Oliver

12. “Nid amser na chyfle yw penderfynu agosatrwydd; - gwarediad yn unig ydyw. Byddai saith mlynedd yn annigonol i wneud rhai pobl yn gyfarwydd â’i gilydd, ac mae saith diwrnod yn fwy na digon i eraill. ” Jane Austen

13. “Mae'r rhai nad ydyn nhw erioed wedi adnabod agosatrwydd dwfn a chwmnïaeth ddwys cariad at ei gilydd wedi colli'r peth gorau y mae'n rhaid i fywyd ei roi.” Bertrand Russell

14. “Mae cariad yn gyfeillgarwch sydd wedi mynd ar dân. Mae'n gyd-ddealltwriaeth, cyd-hyder, rhannu a maddau. Mae'n deyrngarwch trwy amseroedd da a drwg. Mae'n setlo am lai na pherffeithrwydd ac yn caniatáu ar gyfer gwendidau dynol. ” Ann Landers

pymtheg. “Mae agosatrwydd yn gofyn am ddewrder oherwydd bod risg yn anochel.” Rollo Mai

16. “Mae'r angen am gariad ac agosatrwydd yn angen dynol sylfaenol, mor sylfaenol â'r angen am fwyd, dŵr ac aer.” Dean Ornish

17. “Mae’r geiriau‘ I Love You ’yn lladd, ac yn atgyfodi miliynau, mewn llai nag eiliad.” Aberjhani

18. “Mae cariad y tu hwnt i ryw a chyffyrddiad corfforol. Mae cariad yn eiriau caredig, gwên gysurlon, un nad yw'n genfigennus ac sy'n cadw cofnod o gamweddau. Mae cariad yn gwybod heb gysgod o amheuaeth y byddwch chi yno bob amser i'r person hwnnw a byddan nhw yno i chi bob amser. ”


dyfyniadau ar gariad a phriodas

19. “Mae'n sicrwydd dynol llwyr na all unrhyw un wybod ei harddwch ei hun na chanfod ymdeimlad o'i werth ei hun nes iddo gael ei adlewyrchu yn ôl iddo yn nrych bod dynol cariadus, gofalgar arall.” John Joseph Powell

20. “Roeddwn i wedi dy garu gymaint unwaith. Mi wnes i. Yn fwy na dim yn y byd i gyd. Dychmygwch hynny. Am chwerthin sydd nawr. Allwch chi ei gredu? Roeddem mor agos atoch unwaith ar y tro na allaf ei gredu nawr. Y cof o fod mor agos atoch â rhywun. Roeddem mor agos atoch y gallwn i puke. Ni allaf ddychmygu erioed bod mor agos atoch â rhywun arall. Nid wyf wedi bod. ” Raymond Carver


yn addo gwneud i'ch cariad

21. “Fe ddangosodd ei greithiau i mi, ac yn gyfnewid fe adawodd i mi esgus nad oedd gen i ddim.” Madeline Miller

22. “does dim byd mwy agos atoch mewn bywyd na chael eich deall yn unig. A deall rhywun arall. ” Brad Meltzer

23. “Nid gêm cuddio yw gwir gariad: mewn gwir gariad, mae’r ddau gariad yn ceisio’i gilydd.” Michael Bassey Johnson

24. “Nid Cyferbynioldeb, Agosatrwydd” yw'r gwrthwyneb i Unigrwydd. Richard Bach

25. “agosatrwydd yw’r gallu i fod braidd yn rhyfedd gyda rhywun - a chanfod bod hynny’n iawn gyda nhw.” Alin De Bottom

26. “Gall rhyw fod yn fendigedig, ond weithiau mae'n rhaid i chi gymryd cam yn ôl ohono i feddwl a ydych chi wir yn caru'r person hwnnw neu ai chwant yn unig ydyw.'

27. “Gonestrwydd yw'r math uchaf o agosatrwydd.”

28. “Mae agosatrwydd â'ch partner yn dyfnhau'r agosatrwydd rydych chi'n ei rannu â'ch diddordeb cariad ac yn cryfhau'ch cysylltiad â chi'ch hun.”

29. “Eich partner yn y berthynas agos yw eich drych sy'n adlewyrchu'n ôl i chi elfennau heb eu darganfod pwy ydych chi.”

30. “Cofleidiwch agosatrwydd a thrwytho gweithredu yn eich bywyd cariad.”

Gweithredwch y dyfyniadau hyn am agosatrwydd mewn priodas i ysgogi mwy o agosatrwydd yn eich perthynas.

Darllen mwy: Dyfyniadau Rhyw