4 Effeithiau Hapchwarae Negyddol ar Deulu a Sut i Ymdrin ag Ef

Cwpl deniadol ifanc mewn perthynas â phroblem gyda ffôn symudol rhyngrwyd cariad sy

Yn yr Erthygl hon

Nid yw unigolyn yn cydnabod yr effeithiau gamblo ar deulu sy’n digwydd o’i flaen, ac nid yw ychwaith yn gweld y canlyniadau’n digwydd yn bersonol, yn gorfforol nac yn emosiynol.Wrth adael i symud ymlaen i arferiad, mae amser yn cael ei ddwyn, mae arian yn draed moch, a bywydau'n cael eu difetha. Mae’n sôn llai am ddibyniaeth a all dyfu allan o law yn gyflym a chyn i gyfranogwr sylweddoli bod ganddo broblem.

Os na chaiff ei stopio ar yr arwydd cyntaf o broblem, gall fynd yn ddifrifol po hiraf y bydd yn mynd. Tra bod perthnasoedd, teuluoedd, hyd yn oed cyfeillgarwch yn cael eu profi, yr argymhelliad yw bod yr unigolyn caeth yn cael cefnogaeth ddiamod, fel y byddai'n wir gydag unrhyw ddibyniaeth.

Sut mae hynny'n bosibl gyda'r dinistr y gall pobl â phroblemau gamblo ei achosi i'w hanwyliaid? Byddwn yn dysgu gyda'n gilydd.

Beth yw caethiwed i gamblo?

Mae gamblo yn cynnwys betio mewn gemau amrywiol, chwaraeon, chwarae slotiau, loterïau ac mae'n cynhyrchu'r ewfforia o ennill ynghyd â'r isafbwyntiau sy'n dod gyda cholli.

Nid chwarae gêm o reidrwydd yw datblygiad caethiwed ond yn fwy felly i'r cyffro a ddaw pan fyddwch yn gorchfygu'r chwarae.

Ni ddylai dibyniaeth gael ei gymysgu ag arwydd o wendid personol neu ddiffyg yng nghymeriad rhywun, ac nid yw ychwaith yn cynnwys ystadegau am lefel y deallusrwydd, statws cymdeithasol, oedran, neu faint o gyfoeth.

Gall llawer o bobl fynd i'r casino neu hyd yn oed chwarae ar-lein heb unrhyw achos ac effaith hapchwarae. Daw eraill yn orfodol wrth geisio ennill i brofi'r ewfforia hwnnw a ddaw yn ei sgil.

Gall ddatblygu i fod mor uchel fel bod chwaraewyr yn dechrau chwennych y teimlad, yn enwedig ceisio ei gyrraedd ar ôl y ddamwain feddyliol o golli. Mae'r angen i barhau i chwarae er gwaethaf effeithiau posibl gamblo ar berthynas yn dod ag adloniant i lefel gaethiwus.

Cyfeirir ato fel caethiwed i gamblo, gamblo cymhellol, neu gamblo problemus. Mae’n dod yn broblem sylweddol pan fydd canlyniadau ariannol, pan fydd gwaith yn cael ei amharu, neu pan fydd partneriaid pobl sy’n gaeth i gamblo yn cydnabod problem.

Pan adewir i gaethiwed i gamblo ddatblygu, nid yn unig y gall ddinistrio’r rhai y mae’r gamblwr yn eu caru, ond gall yr unigolyn ddechrau profi cythrwfl emosiynol, euogrwydd, teimladau o gywilydd, a dechrau hunan-ynysu, gan ddwyn i gof effeithiau gamblo ar y teulu ymhellach.

Yn ffodus, mae modd trin y caethiwed. Er bod gamblo yn effeithio’n negyddol ar deulu a ffrindiau, gan gynnwys gor-ddweud, dicter, pryder, mae’n amser sy’n gofyn am y cariad a’r gefnogaeth fwyaf fel y gall iachâd ddigwydd. Dilynwch y canllawiau clinigol i ddysgu hanfodion caethiwed i gamblo.

Beth yw effaith problemau gamblo ar deuluoedd a pherthnasoedd?

Mae caethion yn teimlo bod yr orfodaeth y mae eu dioddefaint yn effeithio arnyn nhw yn unig a'u bywyd yn gwneud iddo ymddangos yn iawn gan eu bod yn credu nad oes unrhyw effeithiau gamblo ar y teulu.

Mae'r fuddugoliaeth maen nhw'n ei chael mewn unrhyw gêm, waeth beth maen nhw'n ei chwarae, yn cyfateb i'r lefel uchel y byddai defnyddiwr yn ei gael o gyffur.

Nid yw’r gambler yn cydnabod effeithiau caethiwed i gamblo ar bawb o’u cwmpas na chwaith bod gan yr ymddygiad y potensial mewn unrhyw ffordd i ddifetha bywydau’r rhai sydd agosaf ato, gan gynnwys eu ffrindiau. Yr unig ystyriaeth i’r unigolyn hwn yw ei fod yn gwneud iddo deimlo’n dda – weithiau.

Os caiff y person ei orfodi i wynebu realiti, mae yna siom, bron fel ei fod yn anfodlon neu heb rywbeth hanfodol. Fel rheol, mae caethiwed o unrhyw fath yn gyffredinol yn cael ei gadw'n dawel mewn teuluoedd.

Mae hynny'n arbennig o wir am hapchwarae. Mae'n gaethiwed tawel y mae'r unigolyn yn tueddu i guddio amdano, a bydd yr anwyliaid yn aml yn galluogi i amddiffyn y person, yn aml yn arwain at oblygiadau gwaeth i'r un sy'n dioddef yr anhwylder ynghyd â phawb sy'n gysylltiedig â'r person hwnnw weithiau.

Ond mae'n dibynnu ar ddifrifoldeb y caethiwed i ddechrau, pa mor bell y caniateir iddo symud ymlaen, pa mor agos yw'r bartneriaeth, a newidynnau eraill.

Mae yna bosibilrwydd y bydd materion emosiynol, seicolegol, cymdeithasol, ariannol ac o bosibl yn rhai cyfreithiol difrifol a allai arwain at dranc yr undeb yn gyfan gwbl. Dyma ymchwil ar effeithiau gamblo problemus i'r rhai dan sylw.

1. Goblygiadau ariannol

Cwpl pryderus yn gwneud eu cyfrifon yn yr ystafell fyw

Yn lle gadael i’w hunain deimlo eu bod mewn unrhyw ffordd yn siomi eu teulu, mae’r rhan fwyaf yn dechrau dweud celwydd am naill ai eu gweithgareddau neu faint o arian y maent yn ei golli, yn enwedig os ydynt yn esgeuluso gwaith o blaid chwarae.

Gall rhai hyd yn oed ddefnyddio'r gweithgaredd fel prif ffynhonnell incwm yn y pen draw. Yn y sefyllfa honno, dim ond effeithiau negyddol y gall hapchwarae eu cael ar y teulu gan na fydd gamblwr bob amser yn enillydd gan arwain at sero incwm y rhan fwyaf o'r amser.

Mae hynny’n gadael partneriaid pobl sy’n gaeth i gamblo yn ei chael hi’n anodd cael deupen llinyn ynghyd, yn ceisio cyfyngu ar yr arian y mae’r gamblwr yn ei ddefnyddio ac yn ceisio helpu eu cymar i weld yr angen i fynd yn ôl i mewn i’r gweithlu, yn ofer fel arfer.

Pan fydd ffrindiau a pherthnasau'n dechrau benthyca arian i gynorthwyo'r gamblwr cymhellol gan gredu y bydd yn helpu i liniaru heriau ariannol neu dreuliau misol, mae'n debygol y bydd yn galluogi'r ymddygiad gamblo, gan wneud mwy o ddrwg nag o les yn y pen draw.

Mewn achosion eithafol, mae gamblo yn difetha bywydau, gyda theuluoedd yn gorfod cau eu cartrefi cyn mynd i fethdaliad yn y pen draw. Rhai arwyddion o ôl-effeithiau ariannol oherwydd problemau gamblo:

  1. Cronfeydd treuliau misol a ddefnyddir ar gyfer gamblo
  2. Datganiadau banc yn diflannu
  3. Benthyciadau yn dechrau pentyrru
  4. Credydwyr yn dechrau galw
  5. Mae biliau'n cronni
  6. Mae dyled yn tyfu
  7. Arbedion yn diflannu
  8. Blaensymiau arian parod cerdyn credyd
  9. Asedau'n diflannu o'r cartref
  10. Sieciau talu ddim yn dod i mewn

Gall yr ôl-effeithiau am beidio â thalu biliau a dyledion cronnus y mae'r gamblwr wedyn yn eu hesgeuluso arwain at gredydwyr yn mynd ag achosion i'r llys, gan arwain at achosion cyfreithiol i'w had-dalu.

Daw'r beichiau ariannol hyd yn oed yn fwy llethol pan fydd canlyniadau cyfreithiol, gan olygu effeithiau gamblo mwy sylweddol ar y teulu.

2. Effeithiau caethiwed i gamblo ar deulu a ffrindiau

Mae ymddygiad y gambler yn achosi tensiwn a straen gormodol i’r teulu a ffrindiau, gan roi’r bondiau maen nhw wedi’u datblygu mewn perygl; boed yn briod, rhieni, plant, brodyr a chwiorydd, ffrindiau, neu gymar, mae'r ymddiriedaeth wedi'i thorri.

Ni all y person ddarparu ymdeimlad o sicrwydd mwyach, ac ni all unrhyw un gynnal hyder yn yr hyn a ddywedir wrtho, yn fwy felly mae pryder ynghylch yr hyn a fydd yn digwydd yn y dyfodol.

Gydag unrhyw lefel o orfodaeth, mae celwyddau fel arfer yn cyd-fynd â'r ymddygiad. Yn aml, os yw'r caethiwed yn mynd i'r casinos, bydd allan am amser hir neu'n dod adref y diwrnod canlynol. Mae llawer o drin i gael yr hyn y maent ei eisiau, bygythiadau os na wnânt, ac mewn rhai achosion, trais neu gamdriniaeth o ganlyniad.

Mae ffrindiau sy’n rhoi benthyg arian yn sicr y bydd yn cael ei ddychwelyd dim ond i’w osgoi pan ddaw’n amser ad-dalu.

Yn y pen draw, mae'r pethau hyn yn arwain at ddiwedd perthnasoedd gan ddyrchafu'r broblem ymhellach gan y bydd yr unigolyn yn mynd yn ddyfnach i arwahanrwydd, gan osgoi unrhyw un a oedd unwaith yn agos ato oherwydd cywilydd a mynd ymhellach allan o reolaeth i leddfu'r boen.

Mae'r ôl-effeithiau yn effeithiau gamblo mwy sylweddol ar y teulu.

Gwiriwch hyn fideo dangos effeithiau gamblo problemus ar deulu a ffrindiau.

3. Trallod emosiynol a seicolegol

Yn ddieithriad bydd cymar neu briod yn ceisio cario'r llwyth nad yw'r gamblwr cymhellol yn ei drin. Bydd y llall arwyddocaol yn esgusodi'r ymddygiad i ffrindiau a pherthnasau, gan fod yn aml yn anonest ynghylch ble mae'r caethiwed yn mynd.

Daw’r galluogi yn fwyfwy twyllodrus yn ymdrech y partner i gadw’r berthynas gyda’i gilydd a chasglu rhywfaint o normalrwydd i’r teulu er bod mwy a mwy o effeithiau gamblo ar y teulu.

Pan fydd plant yn cymryd rhan, gallant synhwyro problem er nad oes neb yn dod allan a dweud wrthynt fod problem. Maent yn adnabod y dadleuon; efallai bod rhieni'n cysgu ar wahân, wrth gwrs, maen nhw'n ddoeth dioddef yn ariannol.

Bydd plant yn dechrau actio gartref ac yn yr ysgol pan fyddant yn teimlo'n ansicr. Gall materion seicolegol hyd yn oed ddatblygu fel iselder neu bryder oherwydd ofn y bydd pethau'n gwaethygu.

4. Cam-drin domestig

Mewn amgylchedd llawn tyndra lle mae trallod ariannol a cholli sicrwydd yn broblem, mae emosiynau’n uchel, a bydd dadleuon yn dilyn gyda’r potensial am drais sy’n arwain at naill ai priod neu gam-drin plant pan fydd y bersonoliaeth gaeth yn teimlo bod rhywun yn ymosod arni.

Yn anffodus, y mwyaf yw’r rhediad sy’n colli, y dyfnaf yw’r caethiwed a’r mwyaf tebygol y bydd yr ymladd yn parhau wrth i’r gamblwr chwilio am y fuddugoliaeth orfoleddus honno sy’n eu hosgoi. Nid yw partner yn gwybod sut i ddelio â gamblwr sydd allan o reolaeth.

Yr unig opsiynau yw ceisio cymorth ar gyfer y broblem neu i'r cymar gerdded i ffwrdd. A chyda'r math hwn o ymddygiad, nid yw person â phroblemau gamblo yn barod i dderbyn cwnsela. Er mwyn eu diogelwch, mae angen i'r teulu adael.

A all gamblo achosi problemau mewn perthynas?

Gwraig ifanc yn cysuro gŵr analluog siomedig

Gall problemau perthynas caethiwed gamblo fod yn ddifrifol yn dibynnu ar ddyfnder yr orfodaeth. Bydd y bersonoliaeth gaeth yn gorwedd i guddio unrhyw ddibyniaeth ar y gweithgaredd ar unrhyw lefel. Mae gorwedd ynddo'i hun yn achos i dorri ymddiriedaeth rhwng dau berson.

Dros amser, wrth i bartner sylweddoli bod yna broblem, gall fynd un o ddwy ffordd, gall y llall arwyddocaol naill ai ddechrau gwneud esgusodion am yr ymddygiad neu ddod ag ef i'r wyneb a galw'r gamblwr allan. Gall hynny fod yn beryglus o ystyried y tueddiad i drais sy'n dilyn y caethiwed hwn.

Yn anffodus, mewn llawer o achosion, mae partneriaid yn tueddu i dwyllo ffrindiau a theulu yn lle datgelu'r hyn sy'n digwydd yn wirioneddol yn y cartref i amddiffyn yr unigolyn â'r broblem, a thrwy hynny alluogi'r dibyniaeth.

Er y gallai edrych ar y tu allan fel hyn sy'n helpu mewn rhyw ffordd, mae, mewn gwirionedd, yn gwaethygu'r broblem yn llawer gwaeth ac yn sefydlu'ch hun ar gyfer, adfail ariannol efallai ynghyd â'r tebygolrwydd y daw'r bartneriaeth i ben.

Pan fydd rhywun wedi'i alluogi, mae hynny'n debyg i ddweud wrthynt eich bod yn ei ganiatáu. Yna gall y gamblwr problemus gymryd rhan yn agored ac yn gregariously oherwydd eu bod yn cael eu caniatáu.

Mae hynny'n gadael holl feichiau'r cartref yn eich glin pan na fydd biliau'n cael eu talu, mae'r cartref yn mynd i'r caeadu, gwyddiau methdaliad, a chredydwyr yn estyn allan.

Mae’r effaith gamblo ar deuluoedd neu berthynas yn gryf pan fydd yn cyrraedd y pwynt lle gallwch ei alw’n orfodaeth. Mae unrhyw ddibyniaeth yn anodd ar rywun arall, ond gall problemau perthynas dibyniaeth gamblo ddifetha bywydau a difrodi'n emosiynol, yn ariannol, yn gymdeithasol.

Mae'r rhain yn bethau nad ydych chi'n bownsio'n ôl ohonynt, hyd yn oed wrth gael cymorth.

Pwysigrwydd triniaeth ar gyfer dibyniaeth ar gamblo

Gall yr effeithiau gamblo ar deulu, ffrindiau, a'r unigolyn fod yn llym, gyda chanlyniadau iechyd cyffredinol ac ôl-effeithiau ariannol. Ar yr arwydd cyntaf, mae problem yn datblygu; mae’n hanfodol ceisio cymorth i atal y mater rhag mynd allan o reolaeth.

Unwaith y byddwch chi'n colli'r gallu i reoli'r ymddygiad, rydych chi mewn perygl o ddifetha'ch bywyd a bywydau pawb rydych chi'n eu caru yn eich gadael heb neb. Ac oherwydd eich bod yn seiffon i ffwrdd o'ch holl arian, eich swydd, a'ch cartref, ni fydd gennych unrhyw beth ac unman i fynd.

Yr awgrym yw y gall rhaglenni triniaeth fod yn fuddiol i helpu gydag adferiad y rhai sy'n dymuno cael cymorth.

Mae'r rhan fwyaf wedi'u cynllunio i weithio gyda'r broses meddwl gwybyddol , fel sy’n nodweddiadol mewn gallu iechyd meddwl, i helpu i ailraglennu barn yr ymennydd ar hapchwarae.

Y peth sylfaenol i'w ystyried yw pam rydych chi'n gamblo a dod o hyd i ddull i helpu i osgoi'r temtasiynau hynny ac atal y sbardunau.

Gall cynghorydd proffesiynol eich helpu gyda sgiliau ymdopi a'ch arwain tuag at weithgareddau eraill a fydd yn gwneud i chi deimlo'n dda ac yn cymryd lle'r caethiwed.

Sut i ddelio â chaethiwed gamblo eich partner?

Dylai priod neu bartneriaid gamblwyr sydd â gorfodaeth i wneud y gweithgaredd osgoi galluogi eu cymar oherwydd yr effeithiau gamblo posibl ar deulu ac anwyliaid eraill.

I gael cyngor ar ddulliau i helpu eich partner, dilynwch yr awgrymiadau yn hyn canllaw .

Meddwl terfynol

Mae caethiwed yn her i unigolyn ei dioddef a theulu neu bartner i weld eu hanwyliaid yn ymgodymu â hi. Yn aml, mae teuluoedd yn ansicr sut i helpu, gan dueddu i fynd i'r modd amddiffynnol ar unwaith, ond wrth amddiffyn, gallwn weithiau wneud mwy o ddrwg nag o les.

Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, yr ymateb delfrydol yw estyn allan at weithiwr proffesiynol am arweiniad ar sut yn union i drin y sefyllfa er budd pennaf y person yr effeithir arno. Gall yr arbenigwyr gynnig cyngor a fydd o fudd i’r person ac, yn ei dro, ddod o hyd i ddulliau a fydd o gymorth i’r teulu hefyd.

Ranna ’: