Llyfrau 4 Cam Rhianta A Fydd Yn Gwneud y Gwahaniaeth

Plentyn yn Dal Ei Fys Rhiant Yn Cerdded A Cherdded Gyda

Pe baech chi'n dod o hyd i'ch hun yn llys-riant yn sydyn iawn, efallai y byddwch chi'n synnu cymaint y gall eich bywyd ddod yn haws os byddwch chi'n darllen ychydig o lyfrau llys-riant dethol.

Gadewch i ni fod yn onest,mae bod yn rhiant yn anodd. Gall bod yn llys-riant fod y peth anoddaf rydych chi erioed wedi gwneud yn eich bywyd cyfan.Mae’n rhyfeddol faint o rwystrau y gallwch chi (ac yn ôl pob tebyg) ddod ar eu traws ar eich llwybr. Serch hynny, gall hefyd fod y profiad mwyaf gwerth chweil, yn enwedig os yw eich teulu chi a'ch priod newydd yn uno i un bwndel enfawr o chwerthin ac anhrefn.

Dyma ddetholiad o bedwar llyfr ar sut i oroesi a ffynnu fel llys-riant.

1. Doethineb ar Gam-Magu Plant: Sut i Lwyddo Lle Mae Eraill yn Methu gan Diana Weiss-Wisdom Ph.D.

Mae Diana Weiss-Wisdom, Ph.D., yn seicolegydd trwyddedig sy’n gweithio fel cynghorydd perthynas a theulu, ac yn hynny o beth, byddai ei gwaith yn gyfraniad sylweddol ynddo’i hun. Serch hynny, mae hi hefyd yn lysferch ac yn llysfam ei hun.

Felly, fel y gwelwch o’i hysgrifennu, mae ei gwaith yn gyfuniad o wybodaeth broffesiynol a mewnwelediad personol. Mae hyn yn gwneud y llyfr yn adnodd amhrisiadwy i bawb sy'n wynebu'r heriau niferus o fagu plant eu priod.

Ei llyfr ar lys-rianta yn cynnig technegau ymarferol ac awgrymiadau ar gyfer llys-deuluoedd newydd a straeon personol o brofiad ei chleientiaid. Fel y dywed yr awdur, nid yw dod yn llys-riant yn rhywbeth rydych chi wedi dewis ei wneud, mae'n rhywbeth sy'n digwydd i chi.

Am y rheswm hwnnw, mae o reidrwydd yn heriol iawn, ond bydd ei llyfr yn eich arfogi â'r offer cywir a'r sgiliau ymdopi ymarferol. Bydd hefyd yn rhoi optimistiaeth sydd ei angen arnoch i gyflawni'rteulu cymysg iach a chariadusrydych chi'n gobeithio amdano.

2. Arweinlyfr y Ferch Sengl I Briodi Dyn, Ei Phlant, A'i Gyn-Wraig: Dod Yn Llysfam Gyda Hiwmor A Gras gan Sally Bjornsen

Dyn Yn Dal Llaw Plentyn Yn Y Parc Yn Ol Golygfa Camera

Yn yr un modd â'r awdur blaenorol, mae Bjornsen yn llysfam ac yn awdur. Ei gwaith nid yw hynny i gyd yn canolbwyntio ar seicoleg â'r llyfr blaenorol, ond mae'r hyn y mae'n ei roi i chi yn brofiad uniongyrchol onest. Ac, i beidio â diystyru, yr hiwmor. Pobllysfam newyddmae ei angen yn fwy nag erioed ac mae'n bendant yn un o'r llyfrau llys-riant gorau y gallwch ei gael ar eich silff lyfrau.

Gydag a cyffyrddiad o hiwmor, byddwch yn gallu dod o hyd i gydbwysedd rhwng eich teimladau a'ch awydd i ddiwallu anghenion pawb a bod yn berson newydd da ym mywydau'r plant.

Mae gan y llyfr sawl rhan - mae'r un ar y plant yn eich arwain trwy'r arferol a'r disgwyl ond yn anodd ei drin materion , megis drwgdeimlad, addasu, cael eich cadw ac ati. Mae'r segment nesaf yn trafod y posibilrwydd o fyw mewn cytgord â'r fam fiolegol, ac yna'r segment ar wyliau, traddodiadau ac arferion teuluol hen a newydd. Yn olaf, mae'n cyffwrdd ar sut icadw'r angerdd a'r rhamant yn fywpan fydd eich bywyd yn cael ei oddiweddyd gan ei blant heb gael cyfle i baratoi ar ei gyfer.

3. Y Llys Deulu Craff: Saith Cam at Deulu Iach gan Ron L. Deal

Ymhlith y llyfrau llys-rianta, hwn yn un o'r gwerthwyr gorau, ac am reswm da. Mae'r awdur yn therapydd priodas a theulu trwyddedig ac yn un o sylfaenwyr Smart Stepfamilies, Cyfarwyddwr FamilyLife Blend.

Mae'n siaradwr cyson ar y cyfryngau cenedlaethol. Felly, dyma'r llyfr i'w brynu a'i rannu gyda ffrindiau.

Ynddo, fe welwch saith cam syml ac ymarferol i atal a datrys problemau y mae’r rhan fwyaf (os nad pob un) o deuluoedd cymysg yn eu hwynebu. Mae’n realistig ac yn ddilys, ac yn dod o arfer helaeth yr awdur yn y maes hwn. Byddwch yn dysgu sut i gyfathrebu â'r Ex, sut i ddatrys rhwystrau cyffredin a sut i reoli arian mewn teulu o'r fath, a llawer mwy.

4. Llysfamydd: Golwg Newydd ar Pam Mae Llysfamau Go Iawn yn Meddwl, yn Teimlo ac yn Actio'r Ffordd Rydym yn Ei Wneud erbyn Dydd Mercher Martin Ph.D.

Yr awdwr o honllyfryn awdur ac yn ymchwilydd cymdeithasol, ac, yn bwysicaf oll, yn arbenigwr ar faterion llys-rianta a magu plant sydd wedi ymddangos ar nifer o sioeau yn trafod yproblemau y mae teuluoedd cymysg yn eu hwynebu.

Daeth ei llyfr yn werthwr gorau yn y New York Times ar unwaith. Mae'r llyfr hwn yn darparu cyfuniad o wyddoniaeth, ymchwil cymdeithasol, a phrofiad personol.

Yn ddiddorol, mae’r awdur yn trafod yr ymagwedd esblygiadol at pam y gall fod mor heriol i fod yn llysfam. Stepmoms yn aml yn cael eu beio am y methiannau ynsefydlu perthynas iachrhyngddi hi a’r plantos – meddyliwch am Sinderela, Snow White, a bron bob stori dylwyth teg.

Mae’r llyfr hwn yn chwalu’r myth bod llysfamwyr yn llysfeistiaid ac yn dangos sut mae yna bum cyfyng-gyngor sy’n creu gwrthdaro mewn teuluoedd cymysg. Ac mae'n cymryd dau (neu fwy) i tango!

Ranna ’: