4 Rheswm y gall Perthynas ac agosatrwydd fod yn brin yn eich priodas

Gall Rhesymau Perthynas ac agosatrwydd fod yn brin yn eich priodas

Mae'n Wanwyn - ac mae tymor y briodas ar ein gwarthaf! Mae cyplau sy'n ymgysylltu'n hapus wedi canfod eu gwir gariad, ac yn awyddus i fwynhau oes o agosatrwydd. Ac eto, unwaith y bydd cam y mis mêl drosodd, mae llawer o gyplau yn canfod bod agosatrwydd yn eu heithrio.Er bod agosatrwydd yn hanfodol i briodas hapus, mae llawer ohonom yn ei chael hi'n anodd diffinio a chysyniadu. Mae agosatrwydd yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl, ac nid yw'n derm rydyn ni'n ei ddefnyddio'n aml iawn.Beth yw agosatrwydd?

Diffinnir agosatrwydd fel: perthynas bersonol agos, gyfarwydd, serchog a chariadus; gwybodaeth fanwl neu ddealltwriaeth ddofn o rywbeth; ansawdd bod yn gyffyrddus, yn gynnes, neu'n gyfarwydd â rhywun.

Mae agosatrwydd priodasol yn cwmpasu bod yn hysbys ar bob lefel: corfforol, emosiynol, meddyliol, cymdeithasol, ysbrydol a rhywiol. Mae agosatrwydd yn creu ac yn gofyn am ymddiriedaeth a derbyniad ar y cyd. Mae'n llwybr i sicrhau ymdeimlad o “undod” yn eich priodas.Onid yw hyn yn swnio fel yr hyn y mae pob cwpl yn gobeithio amdano ar ddechrau eu taith gyda'i gilydd? Yn wir, un o orfoledd priodas yw'r cyfle i ddatblygu a meithrin agosatrwydd iach.

Pam, felly, y mae cymaint ohonom yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ansawdd agosatrwydd yr ydym yn dyheu amdano?


rhestr dyletswyddau gwraig

Beth yw agosatrwydd iach?

Rwyf wedi arsylwi pedwar prif niwed i sefydlu agosatrwydd iach mewn perthnasoedd. Ar ôl eu hadnabod, gall cyplau eu hwynebu a'u goresgyn.Dyma rai ffactorau a all eich atal rhag mwynhau agosatrwydd llwyr â'ch priod.

1. Camddealltwriaeth

Yn aml, defnyddir “agosatrwydd” yn gyfystyr â'r gair “rhyw,” ac mae gwneud hynny yn arwain at briod yn anwybyddu'r agweddau nad ydynt yn rhywiol, ond sydd yr un mor bwysig, o agosatrwydd.

Sefydlir agosatrwydd iach trwy gydbwysedd o agosrwydd corfforol, emosiynol, ysbrydol a meddyliol.

Mae anwybodaeth a chamwybodaeth am agosatrwydd yn cael eu gwaethygu ymhellach gan y portreadau rhywiol afiach o agosatrwydd yn y cyfryngau.

Ar ben arall y cyfryngau sy'n cael eu tanio â chwant mae teimladau o dabŵ sy'n amgylchynu rhyw. Nid oedd gan y mwyafrif ohonom rieni a oedd yn gwybod sut i siarad â ni am ryw, llawer llai o agosatrwydd. Neu, efallai ein bod wedi bod yn brin o fodelu rôl cywir o agosatrwydd priodasol iach gan ein rhieni.

2. Cam-drin neu amlygiad cynnar i ryw

Ar gyfartaledd, mae 1 o bob 7 bachgen yn cael eu cam-drin yn rhywiol fel plant. Ar gyfer merched, mae'r gyfradd bron yn dyblu i 1 o bob 4. Yn aml mae plant y mae eu profiad rhywiol cyntaf yn cael ei orfodi, ei orfodi neu ei orfodi wedi ystumio disgwyliadau a chysyniadau o agosatrwydd diogel, iach.

Bydd plant sydd wedi profi cam-drin emosiynol hefyd yn ei chael hi'n anodd sefydlu agosatrwydd cariadus, ymddiriedus yn eu perthnasoedd.

Gall yr un canlyniad ddigwydd i blant a gyflwynwyd i ryw ar amser datblygiadol amhriodol, trwy ddod i gysylltiad â phornograffi, ffilmiau graddfa R, a geiriau gwallgof ac awgrymog.

Mae angen iachâd o'r profiadau hyn i glirio'r ffordd ar gyfer perthynas agos iach fel oedolyn.

Cam-drin neu amlygiad cynnar i ryw

3. Caethiwed Rhywiol

Mae agosatrwydd iach yn cael ei gyfaddawdu gan gaethiwed rhywiol, anhwylder blaengar a nodweddir gan feddyliau a gweithredoedd rhywiol cymhellol sy'n achosi trallod i'r unigolyn a'i anwyliaid.

Gall symptomau dibyniaeth rywiol gwmpasu ystod o ymddygiadau sy'n gysylltiedig â rhyw: pornograffi, fastyrbio, rhyw ffôn neu gyfrifiadur, cyfarfyddiadau rhywiol, rhyw ffantasi, arddangosiaeth a foyeuriaeth. Mae'r patrymau ymddygiad rhywiol hyn y tu allan i briodas yn niweidio'r berthynas yn ddifrifol. Gellir ailddysgu agosatrwydd iach a disodli'r ymddygiadau caethiwus, os yw'r caethiwed yn ceisio ac yn derbyn triniaeth broffesiynol.

4. Anorecsia agosatrwydd

Mae dal cariad, hoffter, canmoliaeth, rhyw, teimladau a chysylltiad ysbrydol yn ymddygiadau sy'n arwydd bod gan berson anorecsia agosatrwydd. Mae anorecsia agosatrwydd yn fath o ddibyniaeth ar berthynas (cyflwr lle mae angen cariad ar berson ond eto mae'n ymrwymo neu'n creu perthnasoedd camweithredol dro ar ôl tro), ac yn aml mae'n gysylltiedig â chaethiwed rhywiol. Ei nod yw hunan-amddiffyn ac mae'n gwrthweithio'r bregusrwydd sydd ei angen i greu agosatrwydd.

Gyda chaethiwed rhywiol, mae person yn “actio” ymddygiadau rhywiol afiach. Gydag anorecsia agosatrwydd, mae person yn “gweithredu” trwy ddal cysylltiad yn ôl oddi wrth ei bartner mewn amryw o ffyrdd. Mae atal agosatrwydd yn weithredol yn achosi poen mawr i'r partner ac yn crebachu emosiynol i'r caethiwed. Mae'n atal y berthynas rhag ffynnu ac, yn y pen draw, mae'r briodas yn marw.

Fel arfer, pan fydd priodas yn hydoddi oherwydd anorecsia agosatrwydd, gall pobl o'r tu allan a hyd yn oed y plant gael eu synnu. Mae anorecsia agosatrwydd yn aml yn gyflwr y mae cyplau yn ei guddio'n dda.

Delio â'r mater

Nid yw cyplau ag agosatrwydd afiach ar eu pennau eu hunain yn eu brwydrau. Mae llawer o gyplau yn dioddef torcalon tebyg. Mae sbectrwm agosatrwydd afiach yn eang, ond p'un a yw'ch poen yn eithafol neu'n ysgafn, rydych chi'n profi torcalon serch hynny. Rhaid mynd i’r afael â gwraidd y boen cyn y gall eich perthynas symud ymlaen i le iachach, hapusach, mwy agos atoch.

Profwyd bod mynd i'r afael â'r pedwar prif niwed i agosatrwydd iach yn hwyluso iachâd i unrhyw gwpl ar sbectrwm agosatrwydd afiach - os yw'r cwpl â'r awydd i wella. Wrth wraidd goresgyn agosatrwydd afiach mae awydd y cwpl i ddiogelu'r briodas a'r teulu. Os yw un neu'r ddau bartner yn teimlo'n anobeithiol, yna mae'n anodd gwella. Fodd bynnag, gall cyplau sydd hyd yn oed y wreichionen leiaf o awydd i wella ddechrau'r broses iacháu. Rwyf wedi gweld cyplau yn dechrau triniaeth heb fawr o obaith, ac eto yn cymryd rhan yn y broses, ac yn atgyweirio eu priodas yn y pen draw. Gall ddigwydd i chi hefyd.

Y cam cyntaf tuag at adferiad yw wynebu ffyrdd niweidiol o feddwl ac ymddwyn, a rhoi dulliau iachach yn eu lle. Ceisiwch adnoddau seico-addysgol priodol, profedig fel llyfrau, fideos, a gweithdai cyplau.

Mae datblygu a sefydlu agosatrwydd iach yn daith drawsnewidiol i bob cwpl. Er ei fod yn anodd ac yn boenus i lawer, mae'n werth yr ymdrech wrth i chi geisio dyfodol mwy disglair, mwy cariadus a gadael ystumiadau, camdriniaeth a chamwybodaeth ar ôl.