4 Awgrymiadau i Adeiladu Agosrwydd mewn Priodas

Agosatrwydd mewn PriodasMae'n haws dweud na gwneud agosatrwydd mewn priodas, yn enwedig pan rydych wedi bod yn briod ers cryn amser.

Yn yr Erthygl honYn amlach na pheidio, mae cyplau yn cael eu gadael ar eu pennau eu hunain i wynebu eu hofnau o droi’n ‘hen bobl briod ddiflas’ ac mae hynny’n digwydd i’r gorau ohonom. Yn yr amseroedd hyn, nid ydych chi allan o gysylltiad â chefnogaeth emosiynol a rhywiol yn unig, ond hefyd, pan nad yw'ch bywyd wedi'i seilio ar unrhyw uchelgeisiau, gall gael effeithiau difrifol ar eich lles seicolegol.Agosatrwydd a phriodas

Fel rhywun sy'n briod, mae angen i chi sylweddoli bod adeiladu agosatrwydd mewn priodas yn sylfaen i fywyd hapus a boddhaus. Ychydig y mae pobl yn gwybod y gall hyd yn oed y gweithredoedd lleiaf o gariad ac anwyldeb droi eich bywyd priodasol o gwmpas!

Felly, pam mae agosatrwydd yn bwysig mewn priodas?Mae creu agosatrwydd a pharch mewn priodas yn helpu cwpl i blymio'n ddwfn i'w cronfeydd cariad a goresgyn unrhyw anfodlonrwydd yn eich priodas.

Ffyrdd o fod yn fwy agos atoch

Mae agosatrwydd mewn priodas yn cael ei gyfieithu i fondio rhywiol yn gyflym, fodd bynnag, os ydych chi'n chwilio am ateb pendant i'r cwestiwn, “sut i ddatblygu agosatrwydd?”, Mae'n bwysig deall gwahanol fathau o agosatrwydd.

Mae agosatrwydd corfforol neu rywiol mewn priodas yn caniatáu ichi osod noeth eich corff, gyda'i holl ddiffygion er pleser eich partner. Er ei bod yn foment breifat i gyplau, mae'n cael ei dathlu am fod yn weithred o hunan-roi, ymddiriedaeth a chariad llwyr.
sut i fod yn rhamantus mewn perthynas

Mae agosatrwydd emosiynol yn caniatáu ichi rannu'ch teimladau a'ch emosiynau â'ch gilydd yn y ffyrdd mwyaf parchus. Mae agosatrwydd deallusol yn caniatáu ichi rannu eich barn ar faterion cymdeithasol, gwleidyddol neu grefyddol a chwalu'r syched am wybodaeth a bwydo'ch meddwl.

Mae agosatrwydd ysbrydol yn caniatáu ichi ddod o hyd i bwrpas ac ymdeimlad o undod yn eich ffydd a'ch credoau. Yr un mor bwysig yw agosatrwydd ariannol lle rydych chi'n rhannu cyfathrebu gonest am gyllid ac agosatrwydd hamdden sy'n eich galluogi i fwynhau profiadau hwyliog gyda'ch gilydd.

Dyma 4 awgrym unigryw a all eich helpu chi i adeiladu agosatrwydd mewn priodas eto

1. Annog eich gilydd

Sut i fod yn fwy agos atoch? Dewch yr unig hyfforddwr bywyd a phersonol y bydd ei angen ar eich priod erioed.

Eu cymell yn ystod amseroedd anodd a chydnabod eu hymdrechion wrth gyflawni rhywbeth. Mynegwch eich parch at eich priod ac yn yr un modd, byddant yn eich parchu.

Canmolwch y ddau, yn breifat ac yn gyhoeddus, a'u hysbrydoli i ddod yn berson gwell.

Pan ydych chi'n gwneud hyn i gyd yn eich priodas, does dim rhaid i'ch priod edrych yn rhywle arall am anogaeth.

2. Chwerthin gyda'i gilydd

Mae chwerthin a hapusrwydd yn gyrru agosatrwydd mewn priodas a nhw yw'r ffyrdd gorau o gadw pethau mewn persbectif yn ystod amseroedd anodd.


sut i drin gwraig

Pan fydd pethau'n ddifrifol ac agosatrwydd mewn priodas yn dirywio, peidiwch byth â cholli eiliad i rannu chwerthin a ysgafnhau'r hwyliau. Dysgwch reoli eich dicter ac annog eich priod i wneud yr un peth, gan nad mynd yn ddig yw'r ateb byth.

Cofiwch, gyda'ch priod wrth eich ochr, y gallwch chi gyflawni unrhyw beth cyn belled â bod gennych feddylfryd cadarnhaol a'ch bod chi'n gallu chwerthin am y peth, wrth fwynhau agosatrwydd parhaol mewn priodas

3. Sgwrs agored

Y rhwystr mwyaf wrth adeiladu agosatrwydd mewn priodas yw

Y rhwystr mwyaf wrth adeiladu agosatrwydd mewn priodas yw'r rhwystr cyfathrebu. Mae'n hanfodol gwybod a yw'ch partner yn hapus neu fel arall, a'r un mor bwysig yw cyfathrebu sut rydych chi'n teimlo a beth rydych chi'n ei feddwl. Trwy adeiladu cyfathrebiad agored a gonest gyda'ch priod, byddwch hefyd yn gallu ateb, sut i ddod yn agos at eich partner ac ailgynnau angerdd yn eich priodas.

Cofiwch mai sgyrsiau agored yw'r cam cyntaf tuag at adeiladu agosatrwydd mewn priodas. Mae pawb yn gwneud camgymeriadau ond beth sy'n creu materion pellach; yw pan nad ymdrinnir â nhw'n iawn.

Problemau a chamddealltwriaeth heb eu datrys yw'r camau cyntaf tuag at briodas anhapus a allai arwain at ysgariad yn y pen draw.

Buddsoddwch fwy o amser mewn sgyrsiau agored gyda'ch priod, yn hytrach na thrafod y materion hyn gyda'ch ffrindiau a'ch teulu.

Wedi'r cyfan, eich pryder chi ydyw ac mae'n rhaid i chi ddelio ag ef eich hun.

4. Maddeuwch a chael maddeuant

Dim agosatrwydd mewn priodas gan ŵr neu wraig? Byddwch yn ymwybodol o ddatgysylltu â'ch priod, oherwydd gall diffyg boddhad mewn perthynas hyd yn oed arwain at dwyllo neu unrhyw fathau eraill o droseddau mewn priodas.


narcissist vs sociopath

Gall bod yn maddau, a pheidio â dal rhyw yn ôl i gosbi'ch priod neu ennill brwydr pŵer, fynd yn bell o ran adeiladu agosatrwydd â'ch priod.

Gallai partner sydd wedi ymroi i ddiffygion rhywiol yn y gorffennol hefyd fod yn dal rhyw yn ôl oherwydd anallu i agor yn rhywiol i'r priod sy'n brifo.

Ar gyfer creu agosatrwydd, mae'n bwysig mynegi dicter neu frifo mewn ffordd iach, a pheidio â defnyddio rhyw fel teclyn bargeinio neu arf. Mae datblygu agosatrwydd mewn perthynas yn dod yn achos coll pan ddefnyddir rhyw fel arf mewn perthnasoedd i setlo sgoriau, gan ei fod yn y pen draw yn arwain at chwalu perthynas, gan adael dim agosatrwydd mewn priodas.

Nid yw byth yn hawdd maddau eich priod am eu camgymeriadau yn y gorffennol ond mae bob amser yn gam da i'w gymryd, er mwyn ailadeiladu agosatrwydd mewn priodas.

Mae'n hawdd troseddu a chreu gwrthdaro mewn priodas, ond mae'n anodd iawn eu cywiro.

Edrychwch ar bethau o safbwynt eich priod a cheisiwch ddeall pam y gwnaethon nhw'r hyn a wnaethant, a arweiniodd at y sefyllfa hon. Pan allwch faddau i'ch priod am y camgymeriadau a wnaethant, byddant yn barod i faddau i chi pan mai chi sydd ar fai.

Mwy o awgrymiadau ar sut i greu agosatrwydd mewn priodas

awgrymiadau ar gyfer agosatrwydd

Bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i ddod o hyd i ateb i'r cwestiynau, “sut i fod yn fwy agos atoch yn y gwely”.

  • Ysgwydwch y drefn gan mai undonedd yw'r wefr eithaf ar gyfer agosatrwydd mewn priodas.
  • Ymunwch â sgwrs gobennydd, sgyrsiau agos-atoch sy'n eich galluogi i siarad am bethau sy'n gwella agosrwydd rhwng cyplau.
  • Llunio “Rhestr gwneud hwyl”.
  • Neilltuwch amser “di-dechnoleg” i'ch partner. Oni bai eich bod yn anelu at yrru lletem mewn perthynas, mae phubbing yn no-no llym. (Snubbing eich partner o blaid ffonau symudol)
  • Darllenwch erotica neu chwarae gemau rhyw poeth gyda'i gilydd.
  • Daliwch ati i ail-ddarganfod eich gilydd a datgelu mwy trwy ollwng y gard a chymryd rhan mewn datgeliad llawn gyda'ch priod.

Hefyd, fel cwpl, cadwch restr wirio agosatrwydd priodasol mewn cof. Gallai gynnwys eitemau fel gweithio allan gyda'n gilydd, gweddïo, cymryd gweithgaredd fel cwpl, ysgrifennu llythyrau caru neu gyfnewid cariad wedi'i lenwi, trafod cyllid priodas, sgyrsiau ystyrlon neu ailedrych ar atgofion hapus gyda'n gilydd.

Gall drwgdeimlad, materion a chamddealltwriaeth nid yn unig effeithio ar eich bywyd priodasol, ond hefyd trosi i faterion cymorth emosiynol, rhywiol a seicolegol. Fodd bynnag, trwy gadw at yr awgrymiadau hyn, gallwch gymryd y camau cywir i adeiladu agosatrwydd yn eich priodas unwaith eto!