5 Awgrym ar gyfer Delio â Gŵr Wedi'i Gau'n Emosiynol

Oddi ar Gŵr A Gwraig Yn Eistedd Ar Soffa Yn y Stafell Fyw A Tra Dyn yn Defnyddio Ffôn Symudol

Yn yr Erthygl hon

Yn gynnar yn y 2000au, cyflwynodd ABC sioeau realiti The Bachelor a The Bachelorette am y tro cyntaf yn cynnwys taith sengl gymwys ar eu hymgais am gariad.

Un mlynedd ar bymtheg yn ddiweddarach, mae cefnogwyr y sioe, sy'n galw eu hunain yn annwyl, Bachelor Nation, yn parhau i diwnio'n wythnosol i wylio 25 o gystadleuwyr yn cystadlu am galon y Baglor neu'r Bachelorette.

Gadael i'ch waliau emosiynol ddod i lawr

Os ydych chi erioed wedi tiwnio i mewn i bennod, mae'n debygol eich bod wedi sylwi ar themâu cyffredin ac ymadroddion ailadroddus. Yn ogystal â chlywed yr ymadroddion dro ar ôl tro, A wnewch chi dderbyn y rhosyn hwn? a gallaf wir weld fy hunsyrthio mewn cariad, mae o leiaf un cyfeiriad ym mhob pennod am fod yn emosiynol fregus a gadael i'ch waliau ddod i lawr.

Rheoli perthnasoedd gyda deallusrwydd emosiynol

Ym mhob tymor, nid yw byth yn fy synnu bod y Baglor neu'r Bachelorette ar unwaith yn ymddangos fel pe bai'n sero i mewn ar yr un a gaewyd yn emosiynol oddi ar y siwtor, wrth ymbil arnynt wythnos ar ôl wythnos i fod yn emosiynol agored i niwed ac i ollwng eu waliau i lawr.

Deallusrwydd emosiynol yw'r gallu i adnabod emosiynau, eu gwahaniaethu a'u tagio'n briodol, a'u defnyddio i arwain meddwl ac ymddygiad.

Mae deallusrwydd emosiynol yn galluogi rhywun i fod yn ymwybodol, i lywio rhyngweithiadau cymdeithasol, ac i reoli perthnasoedd yn ddarbodus a chyda empathi.

Codi'r wal mewn modd amddiffynnol

Prosiect Dynion A Merched yn Siarad Rhywbeth Amdani Gyda

Beth mae cau yn emosiynol yn ei olygu? Pan fydd un yn cael ei gau i ffwrdd nid ydynt yn caniatáu eu hunain i fod yn agored i niwed yn emosiynol, neu'n emosiynol agos at unrhyw un, gan eu bod yn ofni cael eu brifo, weithiau mae hynny oherwydd cyflyru cymdeithasol neu eu dehongliad gwahanol obondio rhyngbersonol.

Mae yna nifer o ffactorau a allai gael effaith negyddol ar ddeallusrwydd emosiynol yn ystod plentyndod, gan gynnwys trawma emosiynol, ymlyniad rhieni ansicr, ac esgeulustod emosiynol. Mewn oedolaeth, gall ataliaeth i fregusrwydd emosiynol gynnwyscam-drin emosiynol, galar, godineb, ac anonestrwydd, wrth i unigolion osod eu waliau i fyny mewn modd amddiffynnol.

Fel arfer, mae gan fenywod y fantais dros ddynion mewn ffactorau deallusrwydd emosiynol ac yn aml cânt eu denu at ddynion sy'n cael eu gwarchod yn emosiynol. Mae'r merched hyn yn syrthio mewn cariad ac yn priodi'r dynion emosiynol hyn nad ydynt ar gael gyda'r hyder a'r unig fwriad o rwygo ei waliau i lawr.

Gan y gall delio â gŵr nad yw ar gael yn emosiynol fod yn dasg heriol ac arswydus, mae'r merched hyn yn y pen draw yn ildio ac yn canfod eu hunain.yn gaeth mewn priodasaugyda gwŷr caeedig. Gall byw gyda gŵr nad yw ar gael yn emosiynol fod yn drethus iawn i wraig ac eto maent yn dangos optimistiaeth ac yn ceisio newid partner sydd wedi cau yn emosiynol.

Yn yr un modd, mae'n aml yn wir ei bod yn anochel y bydd gan y Bachelorette un o'r cystadleuwyr hyn na fydd ar gael yn emosiynol yn y tri olaf, tra weithiau hyd yn oed yn eu dewis yn y diwedd.

Optimistiaeth afiach, diwyro

Mae’n rhaid ichi roi clod i’r menywod hyn am eu hoptimistiaeth ddiwyro, ond tybed hefyd a ydynt yn ystyried o bell y posibilrwydd y gallai rhwygo’r waliau fod yn anos nag yr oeddent wedi’i ragweld. Mae'r merched hyn yn cael eu gadael yn pendroni, sut i dorri i lawr ei waliau emosiynol? Yn meddwl tybed sut i gysylltu â gŵr nad yw ar gael yn emosiynol? Dyma rai offer dymchwel defnyddiol.

Serch hynny, os mai chi yw'r Bachelorette, neu fenyw sy'n delio â gŵr nad yw ar gael yn emosiynol, rwy'n cynnig rhai offer dymchwel i chi i'ch helpu i dorri i lawr ei waliau a gwella eich agosatrwydd emosiynol yn y broses.

1. Rhowch le

Merched Gwrthdaro Yn Gwaedd Ar Ddynion yn Adfail Cysyniad Perthynas

Pan fydd gwŷr yn encilio'n emosiynol, mae'n aml yn reddfol i wragedd fynd at ŵr nad yw ar gael yn emosiynol yn barhaus.

Mewn gêm wrthnysig, gylchol o Gath a Llygoden briodasol, mae'r gŵr nad yw ar gael yn emosiynol yn rhedeg i ffwrdd, mae'r wraig yn dilyn yn ddi-baid, gan achosi i'r gŵr redeg ymhellach a'r wraig i ddilyn yn gyflymach. Y dacteg orau yw caniatáu i'ch gŵr nad yw ar gael yn emosiynol y gofod sydd ei angen arno i ddarganfod ei rwystr emosiynol.

Mae gwŷr nad ydynt ar gael yn emosiynol yn adeiladu waliau am reswm, gan mai dyma eu hymgais orau i osgoi poen emosiynol pellach. Mae eu waliau yn caniatáu iddynt gael eu hamddiffyn a'u rheoli rhag grymoedd allanol a allai eu brifo, neu eu hanalluogi'n emosiynol.

A yw gwŷr nad ydynt ar gael yn emosiynol yn newid? Nid oes ateb syml a phendant i hynny ond y peth pwysicaf yw r parchu eu waliau, deall pam eu bod yn bodoli, acaniatewch le i'ch partnergweithio trwy faterion emosiynol.

Pan fu farw taid fy ngŵr, aeth trwy broses alaru anodd iawn lle daeth yn emosiynol ddim ar gael am gyfnod o amser.

Yn y dyddiau yn dilyn marwolaeth ei dad-cu, roeddwn yn gofyn yn gyson i’m gŵr a oedd yn iawn wrth ymholi beth allwn i ei wneud i wneud iddo deimlo’n well. Wrth gwrs, nid oedd dim y gallwn ei wneud i ddod â’i daid yn ôl nac i leddfu ei broses o alaru, ond cymerodd sawl wythnos imi gyfrifo hynny.

Yn olaf, dysgais i ganiatáu i’m gŵr nad oedd ar gael yn emosiynol y gofod yr oedd ei angen arno i weithio allan yn emosiynol a phrosesu ei deimladau, a ysgogodd hynny yn y pen draw i chwilio am gefnogaeth arnaf.

Bydd rhoi lle di-bwysedd i'ch gŵr nad yw'n emosiynol ar gael i brosesu ei emosiynau yn rhoi cyfle iddynt golli chi ac i'ch chwilio yn y pen draw.

2. Presenoldeb emosiynol

Gall y tip hwn ymddangos yn baradocsaidd iawn i roi lle i angwr emosiynol ddim ar gael, ond mewn gwirionedd, i'w ddefnyddio ar y cyd â gofod. Tra'n caniatáu i'ch partner y gofod sydd ei angen arno, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n bresennol yn emosiynol pan fydd yn teimlo'n ddigon diogel i fynd ato.

Ceisiwch roi'ch loes o'r neilltu a chael calon agored wrth iddo drafod straenwyr, rhwystredigaethau ac ofnau. Gall hyn fod yn anodd, gan fy mod yn siŵr mai eich greddf fydd rhannu eich un chi. Fodd bynnag, os dadlwythwch yn emosiynol, mae'n debygol y bydd yn cael ei beledu'n emosiynol ac yn cilio'n gyflym eto.

Gyda phob cyfarfyddiad emosiynol llwyddiannus, bydd yn cofrestru yn ei ymennydd fel amser arall yr oedd ei galon yn ddiogel ac wedi'i diogelu gyda chi yn ystod eiliad o risg emosiynol.

3. Rydych chi'n gwneud chi

Ffordd arall y gallwch chi helpu'ch gŵr sydd wedi cau'n emosiynol yw trwy Doing You. Mae diffyg rheolaeth yn hynod o rhwystredig, felly ceisiwch reolaeth mewn parthau lle mae gennych chi. Beth i'w ddweud wrth ddyn nad yw'n emosiynol ar gael? Os oes angen lle ar eich dyn, boed hynny, ond mae'n bwysig deall y gwahaniaeth rhwng ymgysylltiad llwyr a'r angen am ofod rhesymol am gyfnod penodedig o amser.

Felly, beth yw'r peth mwyaf blaenllaw i'w wneud, pan fyddwch chi wedi cydnabod eich priod fel gŵr nad yw ar gael yn emosiynol?

Cryfhau eich cyflwr emosiynol eich hun trwy osod a chyflawni nodau, cymryd rhan mewn hobïau a diddordebau, a chymdeithasu â phobl sy'n eich llenwi'n emosiynol. Os ydych chi'n hapus, yn hyderus, ac yn emosiynol bresennol, bydd eich gŵr yn eich gweld fel esiampl gref a bydd gennych chi ymyrraeth i'ch atal rhag rhoi eich hunig ffocws arno.

Pan gollodd fy ngŵr ei dad-cu, rwy’n teimlo fy mod wedi treulio pob eiliad effro yn poeni amdano ac yn ceisio ymyrryd.

Am yr ychydig wythnosau cyntaf hynny, roeddwn yn canolbwyntio arno'n barhaol a fawr ddim arall. Roedd sgyrsiau gyda fy nghariadon yn gofyn am gyngor ar sut i wneud iddo deimlo’n well, treuliwyd amser personol yn ymchwilio i alar, a neilltuwyd fy ngwir ddiddordebau mewn pentwr di-drefn yn y gornel.

Yn olaf, unwaith i mi gael fy nharo gan fy epiffani, dysgais i dynnu sylw fy hun trwy ddarllen, mynd allan gyda ffrindiau, a cheisio dysgu Sbaeneg yn fy amser hamdden. Yn anffodus, roedd fy Sbaeneg hunanddysgedig yn debycach i Spanglish, ond diolch byth roedd wedi fy nghynorthwyo i basio'r amser a pheidio â chanolbwyntio cymaint ar fy ngŵr.

Felly, ni allaf bwysleisio pwysigrwydd gwneud chi tra byddwch yn aros i'ch partner ddod o gwmpas.

4. Gwerthfawrogi a gwerthfawrogi

Mae'n bwysig cofio nad yw rhoi lle a ffocws i chi yn golygu eich bod chi'n dod yn oer, neu'n emosiynol bell tuag ato. Parhewch i leisio eich gwerthfawrogiad ohono a thrwytho positifrwydd i'ch priodas.

Byddwch yn galonogol a darluniwch eich bod yn ei werthfawrogi trwy ei ddirnad â gweithredoedd bach o garedigrwydd bob dydd. Byddwn yn cadw’n glir o unrhyw fath o feirniadaeth, hyd yn oed os yw i fod i fod yn adeiladol, a chilio oddi wrth y negyddol.

Os yw eisoes yn gweithio trwy ei broses emosiynol ei hun, mae eisoes yn agored i niwed ac ni fydd yn ymateb yn dda i unrhyw anghymeradwyaeth o unrhyw fath.

5. Ceisiwch gymorth pan fo angen

Gadewch i ni ei wynebu, mae bywyd yn galed, yn anrhagweladwy, ac yn newid am byth.

Dim ond pan fyddwch chi'n meddwl bod gennych chi bethau gyda'ch gilydd a bod eich holl hwyaid yn olynol, mae'n anochel bod rhywbeth yn digwydd sy'n golygu bod eich hwyaid yn mynd allan o aliniad yn llwyr.

Gall cwnsela unigol eich cynorthwyo gydag adborth a dilysiad rhagweithiol, tra gall cwnsela unigol gynorthwyo'ch partner i archwilio pam y codwyd ei waliau, sut mae'n effeithio ar ei briodas, a sut y gall eu dymchwel.

Gall cwnsela priodasol fod yn fuddiol hefyd, boed yn lle cwnsela unigol neu yn ychwanegol ato. Bydd cwnsela priodasol yn ymgorffori trydydd parti proffesiynol i'ch helpu chi a'ch priod i brosesu teimladau, meithrin dealltwriaeth, a chasglu atebion.

Ranna ’: