5 Nodweddion Cyplau Hapus

5 nodwedd cyplau hapus

Yn yr Erthygl hon

“Mae teuluoedd hapus i gyd fel ei gilydd; mae pob teulu anhapus yn anhapus yn ei ffordd ei hun. ” Felly yn dechrau nofel glasurol Leo Tolstoy, Anna Karenina . Ni ymhelaethodd Tolstoy ar ba mor hapus yw teuluoedd fel ei gilydd, felly rwyf wedi penderfynu gwneud hynny iddo, yn seiliedig ar fy ymchwil fel seicdreiddiwr.Dyma wedyn fy mhum nodwedd y mae cyplau hapus yn eu rhannu. Yn amlwg, er mwyn cael y nodweddion hyn, rhaid i ddau aelod y cwpl fod yn iach yn emosiynol.

1. Dacommunication

Cyplau hapus yn siarad. Maent yn geirio eu teimladau yn lle eu actio. Nid ydynt yn dweud celwydd, yn dal yn ôl, yn twyllo, yn cyhuddo, yn curo ei gilydd, yn diswyddo ei gilydd, yn siarad am ei gilydd y tu ôl i'w cefnau, yn cyfaddef i'w gilydd, yn rhoi triniaeth dawel i'w gilydd, yn euog o daith, yn anghofio eu pen-blwydd, yn gweiddi ar ei gilydd , galw enwau ar eich gilydd, pardduo ei gilydd, neu wneud y gwahanol fathau eraill o actio y mae cyplau anhapus yn eu gwneud.

Yn lle, os oes ganddyn nhw broblem, maen nhw'n ei drafod. Mae ganddyn nhw ymddiriedaeth ac ymrwymiad sylfaenol sy'n caniatáu iddyn nhw wneud eu hunain yn agored i niwed trwy rannu eu brifo a gwybod y bydd y brifo hynny'n cael ei dderbyn yn empathig. Mae cyfathrebu cyplau anhapus i fod i drin. Nod cyfathrebu cyplau hapus yw datrys gwrthdaro ac ailsefydlu agosrwydd ac agosatrwydd. Nid yw cyplau hapus yn poeni pwy sy'n iawn neu'n anghywir, gan eu bod yn ystyried eu hunain yn un organeb, a'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw yw bod eu perthynas yn iawn.

2. Ymrwymiad

Mae cyplau hapus wedi ymrwymo i'w gilydd. Os ydyn nhw'n briod, maen nhw'n cymryd eu haddunedau priodas o ddifrif ac mae'r ddau ohonyn nhw yr un mor ymrwymedig i'w gilydd heb unrhyw bethau, ond butevers a howevers. P'un a ydyn nhw'n briod ai peidio, mae ganddyn nhw ymrwymiad cryf nad ydyn nhw byth yn chwifio o ddifrif. Yr ymrwymiad digymar hwn sy'n dod â sefydlogrwydd i'r berthynas ac sy'n rhoi'r nerth i'r ddau aelod ddelio â'r cynnydd a'r anfanteision y bydd unrhyw berthynas yn mynd drwyddynt.

Ymrwymiad yw'r glud sy'n cadarnhau perthynas. Pa bynnag anhawster y mae eich partner yn mynd drwyddo, rydych chi yno. Ni fydd unrhyw ddyfarniadau, dim cyhuddiadau, na bygythiadau o adael nac ysgariad. Mae pethau o'r fath allan o'r cwestiwn. Mae'r ymrwymiad yno fel sylfaen gyson, gref sy'n cadw'r berthynas ar y trywydd iawn.

3. Derbyn

Mae cwpl hapus yn derbyn ei gilydd am bwy ydyn nhw. Nid oes neb yn berffaith ac mae'r mwyafrif ohonom ymhell o fod yn berffaith. Mae cyplau hapus yn derbyn amherffeithrwydd ei gilydd oherwydd eu bod yn gallu derbyn eu amherffeithrwydd eu hunain. Mae hyn yn allweddol: er mwyn derbyn eraill y ffordd maen nhw mae'n rhaid i chi allu derbyn eich hun y ffordd rydych chi. Felly, os yw'ch partner yn tueddu i boeni, chwyrnu, cwiblo, atal dweud, siarad gormod, siarad rhy ychydig, neu eisiau rhyw yn ormodol, rydych chi'n derbyn pethau fel hynodrwydd, nid beiau.

Mae cyplau anhapus yn meddwl eu bod yn derbyn eu hunain fel y maent, ond yn aml maent yn gwadu. Gallant weld y brycheuyn yn llygad eu partner, ond nid y trawst yn eu pennau eu hunain. Oherwydd eu bod yn gwadu eu beiau eu hunain, maent weithiau'n eu taflunio i'w partneriaid. “Nid fi yw’r un sy’n achosi problemau, ydych chi!” Po fwyaf y maent yn gwadu eu beiau eu hunain, y mwyaf anoddefgar ydyn nhw o ddiffygion eu partneriaid. Mae cyplau hapus yn ymwybodol o'u beiau ac yn maddau iddynt; felly maent yn maddau ac yn derbyn beiau eu partneriaid. Mae hyn yn arwain at berthnasoedd sy'n parchu ei gilydd.

4. Angerdd

Mae cyplau hapus yn angerddol am ei gilydd. Eu perthynas yw'r peth pwysicaf yn eu bywydau. Mae angerdd rhywiol yn rhywbeth a all fynd a dod, ond mae angerdd tuag at ei gilydd ac am eu perthynas yn gyson. Mae llawer o gyplau yn cychwyn allan gydag angerdd yn ystod eu cyfnod mis mêl, ond mae'r math hwn o angerdd yn dirywio yn rhywle ar hyd y ffordd. Mae cariad ac angerdd tuag at ein gilydd, fel angerdd am hobi, yn rhywbeth sy'n para y tu hwnt i gyfnod y mis mêl.

Angerdd yw'r hyn sy'n rhoi bywiogrwydd i berthynas. Mae ymrwymiad heb angerdd yn arwain at berthynas wag. Mae ymrwymiad gydag angerdd yn creu perthynas gyflawn. Mae angerdd yn cael ei danio gan gyfathrebu da. Pan fydd cwpl yn rhannu'n onest ac yn datrys gwrthdaro, mae agosrwydd ac angerdd yn aros yn gyson. Mae angerdd yn cadw perthynas yn ystyrlon ac yn fyw.

5. Cariad

Mae'n rhaid dweud bod cwpl hapus yn gwpl cariadus. Nid yw hyn i ddweud bod y cwpl mewn cariad â'i gilydd. Mae cwympo mewn cariad yn aml yn fwy o afiach na pheth iach. Galwodd Shakespeare syrthio mewn cariad yn fath o luniaeth. Mae'n ddelfrydoli, yn seiliedig ar anghenion narcissistaidd, na all bara. Mae cariad iach yn rhywbeth sy'n digwydd ar y cyd â'r nodweddion a restrir uchod: cyfathrebu da, ymrwymiad, derbyniad ac angerdd.

Mae ein profiad cyntaf o gariad yn ein perthynas â'n mam. Yr ymddiriedaeth a'r diogelwch y mae'n gwneud inni deimlo yw cariad. Nid yw cariad yn cael ei gyfleu trwy eiriau, ond trwy weithredu. Yn yr un modd, pan fyddwn yn profi ymddiriedaeth a diogelwch gyda'n partner mewn bywyd dros gyfnod hir, rydym yn profi cariad parhaus. Cariad parhaus yw'r cariad sy'n gwneud bywyd yn werth ei fyw.

Ranna ’: