5 Ffordd Ergyd Cadarn o Gadw Eich Perthynas Hapus Bob Dydd

5 Ffordd Ergyd Cadarn o Gadw Eich Perthynas Hapus Bob Dydd Yn aml gall fod yn her bod mewn perthynas, ond eto bydd unrhyw gwpl iach yn gwybod sut i reoli’r hwyliau a’r anfanteision a sut i hwylio drwy’r tywydd stormus. Pa fath o bethau sy'n gwneud perthynas yn deilwng o ymrwymiad a sut y gall rhywun fyw bywyd i'r eithaf yng nghwmni rhywun arall? Mae yna nifer o ffyrdd i gadw'r berthynas yn hapus ac yn iach bob dydd.

Yn yr Erthygl hon

Cyfathrebu a bod yn agored

Mae llawer o bobl yn meddwl, er mwyn i berthynas fod yn hapus ar y ddau ben, y gall rhywun osgoi gwrthdaro - allan o olwg, allan o feddwl. Fodd bynnag, mae'r cyplau hapusaf ac iachaf yn rhai nad ydynt yn osgoi gwrthdaro ac yn cadw eu llinell gyfathrebu yn rhydd ac yn agored. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd yr amser i gyfleu unrhyw broblemau y gallech fod yn eu cael gyda'ch person arwyddocaol arall. Bydd llif cyfathrebu pwysig rhwng y ddau ohonoch yn sicr o hwyluso'r cwlwm gorau posibl a helpu i feithrin ymddiriedaeth.Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd yr amser i gyfleu unrhyw broblemau y gallech fod yn eu cael gyda

Yr holl bethau bychain

Dim ond oherwydd eich bod mewn perthynas iach, nid yw'n golygu na fydd moesau a pharch yn bwysig. Wrth gwrs, nid ydych chi yn y swyddfa fel petai, fodd bynnag, os nad ydych chi'n parchu'ch gilydd, sut gall eich perthynas bara? Mae bod yn barchus ac yn gwrtais yn rhai o'r pethau bach y gall rhywun eu gwneud cadw eu perthynas yn hapus.

Mae bod yn barchus ac yn gwrtais yn rhai o

Gweithgareddau hwyliog gyda'n gilydd

Mae llawer o ymchwil wedi dangos bod cyplau sy'n gwneud ymarfer corff rheolaidd gyda'i gilydd yn aml yn llawer mwy bodlon â'u priodas a'u perthynas. Mae'n wybodaeth gyffredin y gall cynnwrf rhywiol gynyddu mewn gwirionedd pan gynhelir llawer o ymarferion, a phwy na fyddai eisiau hynny?

Nid yn unig y gallwch chi ymarfer corff gyda'ch gilydd, mae yna lawer o opsiynau eraill ar gael ar gyfer cyplau iach. Bob hyn a hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd ar wyliau bach gyda'ch gilydd a gwnewch amser ar gyfer teithiau byr trwy gydol y flwyddyn. Gall hyd yn oed fod ychydig yn rymusol i ddau aelod o'r cwpl gymryd gwyliau ar wahân, gan fwynhau anturiaethau a chwrdd â phobl eraill na fyddent efallai wedi cwrdd â nhw fel arall. Nid yw hyn yn golygu nad ydych chi am fynd â'ch partner gyda chi, ond gall ddarparu ailwefru batris a rhywbeth gwahanol, sy'n arbennig o ddefnyddiol yn y perthnasoedd hirhoedlog.

Cymerwch amser i gael prydau gyda'ch gilydd a mynd allan am swper mewn bwytai amrywiol er mwyn derbyn y maeth sydd ei angen arnoch ac i gadw'n iach mewn perthynas. Mae bwyd yn dod â phobl at ei gilydd. Gall amser bwyd roi rhyddhad a lle i chwerthin a sgwrs lifo, gan helpu i gryfhau'r cwlwm rhyngoch chi a'ch partner.

Cael chwerthin

Efallai eich bod chi a'ch anwylyd yn cael y diwrnod gwaethaf posibl, fodd bynnag, os ceisiwch wenu a gwneud i chi'ch hun chwerthin am rywbeth, bydd y broses gorfforol hon yn eich gwneud chi'n iachach ac yn hapusach. Mae effaith seicolegol chwerthin yn hysbys iawn – mae endorffinau’n cael eu rhyddhau ac mae’r system imiwnedd yn cael hwb er mwyn gwneud i chi deimlo’n llawer gwell. Os na allwch ddod o hyd i bethau i chwerthin amdanynt, meddyliwch am rai pethau sy’n ddoniol i’r ddau ohonoch a gweithiwch tuag at ddatblygu ymdeimlad o les.

Mae effaith seicolegol chwerthin yn hysbys iawn - mae endorffinau

Newidiwch ef bob hyn a hyn

Weithiau, gall diflastod ac ymdeimlad o drefn yrru'r berthynas â marweidd-dra. Dyma pam y gallech geisio newid pethau o bryd i'w gilydd, er enghraifft, Os yw bob amser yn gyrru a hi bob amser yn cael ei gyrru, gwrthdroi'r rolau. Os yw'ch gwraig bob amser yn coginio i chi, paratowch rai prydau iddi yn lle hynny. Os mai'ch partner yw'r un sy'n trefnu pethau bob amser, gwnewch eich tro chi. Gall newid rolau a newid pethau yn y modd hwn wneud i chi werthfawrogi persbectif eich hanner arall a lleddfu rhywfaint o ddiflastod.

Lapio i fyny

Felly os ydych chi am ddod o hyd i gariad ychwanegol bob dydd yn eich perthynas, ystyriwch bopeth sydd wedi'i grybwyll er mwyn cael y berthynas orau y gallwch chi ei chael. Efallai na fyddwch bob amser yn ei chael hi'n hawdd, fodd bynnag, mae bob amser yn bosibilrwydd y gallwch chi a'ch partner fyw'n hapus mewn perthynas a fydd yn para cyhyd ag y dymunwch. Pob lwc yn dy berthynas!

Ranna ’: