7 Awgrymiadau Harddwch cyn Priodas ar gyfer y briodferch: Edrychwch Eich Hardd Gorau ar Eich Diwrnod Mawr!

Awgrymiadau harddwch cyn priodi ar gyfer y briodferch

Yn yr Erthygl honMae diwrnod y briodas yn un o'r diwrnod pwysicaf ym mywyd merched, ac mae gwybod hynny fel y briodferch hi fyddai'r seren ar y diwrnod hwnnw i mae'n amser mynd yn hyfryd!Os nad yw'ch diwrnod priodas mawr yn bell i ffwrdd ac mae angen i chi brysurdeb i edrych ar eich gorau hyfryd. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw rhai awgrymiadau a thriciau harddwch priodasol anhygoel i'w cael i edrych o'r radd flaenaf cyn y briodas.

Felly os ydych chi'n pendroni sut i wneud colur priodas eich hun neu chwilio am golur cyn-briodferch neu awgrymiadau harddwch ar gyfer priodferch cyn priodi , rydyn ni'n cyflwyno cymysgedd o gynghorion harddwch confensiynol a chartref i chi ar gyfer priodferched cyn priodi.1. Croen

Y cyntaf oll awgrymiadau harddwch cyn-briodas yw gofal croen cyn-briodas gartref neu yn y parlwr.

Wrth gwrs, rydych chi am i'ch croen fod ar y ffurf uchaf ar ddiwrnod eich priodas! Ar gyfer hyn, bydd angen i chi ddechrau gyda threfn gofal croen craff yn gynnar (tua blwyddyn ymlaen llaw sydd orau). Mae'n iawn os ydych chi'n brin o amser; y cam cyntaf tuag at eich disgleirio yw trefnu apwyntiad gyda'ch dermatolegydd.

Byddent yn awgrymu trefn ddelfrydol ar sail eich math o groen, yn mynd i'r afael ag unrhyw bryderon a allai fod gennych ac yn awgrymu hufenau, golchdrwythau ac atchwanegiadau yn seiliedig ar hynny. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mwynhau eich hun awgrymiadau gofal croen priodferch ychydig fisoedd cyn diwrnod eich priodas er mwyn cael y llewyrch perffaith hwnnw.Heblaw am eich trefn gofal croen sylfaenol, gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn trefnu amser ar gyfer wynebau gweithwyr proffesiynol, yn alltudio'ch croen, yn glanhau'ch pores yn ddwfn ac yn rhoi eli haul bob dydd, yn ddi-ffael!


dyfynbris cyngor priodas

2. Llygaid

Mae cylchoedd tywyll, puffiness (hyd yn oed crychau) yn bryderon cyffredin am briodferch. Mae'r croen o amgylch eich llygaid yn arbennig o sensitif; felly mae'n bwysig eich bod chi'n ei hydradu (meddyliwch hufenau nos ac o dan serymau llygaid) a'i faldodi â llawer o TLC.

Dilynwch y rhain tomenni priodferch a t ake colur eich llygad i ffwrdd yn ysgafn (yn ddelfrydol gyda remover toddadwy mewn dŵr) a pheidiwch byth â rhwbio i ffwrdd yn rhy llym. Peidiwch â thanbrisio effaith cysgu nosweithiau da a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael cysgu digonol ar unrhyw ddiwrnod penodol ac yn trin eich hun i gywasgiad cŵl unwaith yr wythnos i ffarwelio â chylchoedd tywyll.Gostyngwch eich cymeriant halen yn ogystal ag y gall wneud i'ch llygaid ymddangos yn chwyddedig. Straen fyddai'ch gelyn mwyaf, felly er mwyn sianelu'r heddwch mewnol hwnnw gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfryngu am o leiaf 15-20 munud bob dydd.

3. Gwefusau

Balm gwefus yw eich ffrindiau ffrind gorau! Ewch i'r arfer o ddefnyddio balm gwefus wedi'i gyfoethogi â Fitamin a bydd eich gwefusau'n diolch ichi amdano. Mae'n ymladd craciau a chrychiadau ac yn cadw gwefusau yn lleithio.Hefyd exfoliate eich gwefusau (unwaith yr wythnos o leiaf) i glirio croen marw (gallwch ddefnyddio siwgr wedi'i falu'n fân gyda mêl ar gyfer hyn). Yn olaf, amddiffynwch eich pwd trwy ddefnyddio eli haul yn rheolaidd (mae'r rhan fwyaf o balmau gwefus yn cynnig rhywfaint o amddiffyniad rhag yr haul) oherwydd gall yr haul a'r tywydd eu gadael yn sych ac yn paru.

awgrymiadau harddwch cartref ar gyfer priodferched cyn priodi

4. Gwallt

Dechreuwch atgyweirio difrod gwallt (meddyliwch am sychu chwythu, a steilio gwres yn rheolaidd) trwy olew eich gwallt yn rheolaidd (mae olewau olewydd a chnau coco yn opsiynau gwych) a dewis sesiynau sba gwallt misol ar gyfer triniaethau cyflyru dwfn.


syniadau cynnig syml

Un arall hanfodol awgrymiadau ar gyfer priodferched yw cadw at a mae diet wedi'i lenwi â Fitamin B yn helpu i ddod â disgleirdeb naturiol eich gwallt allan (mae gwallt diflas mewn gwirionedd yn symptom o ddiffyg Fitamin B). Gall bwydydd fel pysgod, cnau ac wyau roi hwb iach i'ch gwallt. Hefyd, gwnewch docio rheolaidd i drwsio pennau sydd wedi'u hollti neu eu difrodi.

Defnyddiwch ddŵr llugoer bob amser i olchi'ch gwallt, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y cyflyrydd cywir sy'n ategu'ch math o wallt, maethu croen eich pen trwy ganolbwyntio siampŵ yn uniongyrchol ar groen y pen, rinsio'n drylwyr, a cheisio defnyddio brwsh i chwythu-sychu yn hytrach na defnyddio a tywel.

5. Traed

Hyn cyn awgrymiadau harddwch priodas ar gyfer priodferch yn cael ei esgeuluso gan amlaf gan lawer o briodferched ond mae'n rhaid i chi fwynhau yw gofalu am eich traed yn y misoedd sy'n arwain at eich priodas.

Dechreuwch gyda phrysgwydd traed neu fasg wythnosol i ddiarddel croen sych, wedi cracio ar sodlau a bysedd traed. Hefyd slather ar ryw leithydd trwchus i gadw traed yn llyfn a'i groen wedi'i hydradu.

Golchwch eich traed yn ddyddiol ac yn aml gyda dŵr cynnes sebonllyd, eu sychu'n dda i osgoi unrhyw haint, lleithio eich traed a'ch bysedd traed, torri a ffeilio'ch ewinedd traed, ac yn olaf eu maldodi ag esgidiau hardd.


caru meme

6. Dwylo

Os na fyddwch yn gofalu am eich dwylo, byddant yn ymddangos yn sych ac yn datgelu eich oedran yn hawdd! Bydd defnyddio hufenau llaw yn eu cadw'n feddal ac yn hylaw a bydd cael triniaeth dwylo rheolaidd yn cadw'ch ewinedd yn daclus ac mewn siâp.

Awgrymiadau harddwch priodferch am h ac mae gofal yn debyg iawn i ofal traed. Cadwch eich llaw yn lân trwy ddefnyddio sebon lleithio, defnyddiwch frwsh i lanhau o dan eich ewinedd, eu trimio a'u cadw'n siâp cywir, diblisgo'ch dwylo'n wythnosol, a thylino'ch dwylo â hufen lleithio i'w cadw'n feddal ac yn dyner.

7. Corff

Yn olaf un o'r briodferch bwysicaf awgrymiadau harddwch cyn priodi yw sicrhau eich bod yn gofalu am eich corff.

Gall multivitamin dyddiol weithio rhyfeddodau i'ch iechyd yn gyffredinol. Gall gynyddu eich lefelau egni gan wneud cynllunio priodas yn llawer haws a'ch gadael yn ddisglair hefyd! Gallwch hyd yn oed ddechrau trefn ymarfer corff, gweithio ar fain a thynhau i edrych yn ffit a gwych.

Ar y tu allan, exfoliate, exfoliate, exfoliate !! Defnyddiwch loofah neu brysgwydd corff bob dydd. Bydd hyn ar ei ben ei hun yn gwneud i'ch croen edrych yn feddalach ac yn fwy tynhau!

Hefyd gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'r gampfa mor aml ac yn rheolaidd ag y gallwch i gyflawni'r pwysau corff cywir a braster rhydd lle bo angen, ar ben hynny ymgynghorwch â dietegydd a hyfforddwr i gynnal ffigur arlliw.

Paratoadau harddwch priodasol cyn y briodas yn gallu ymddangos yn frawychus ond os ydych chi'n cynllunio'n ddoeth, mae'n siŵr y byddwch chi'n edrych ar eich gorau erioed! Rydym yn addo.