5 Pethau i’w Gwneud a Pheidio â Chynllunio Blwyddyn Gyntaf Priodas Newydd

5 Gwna a DonYn syml, mae priodas yn llawn dop o lwyddiannau - ac mae'r brif flwyddyn y tu hwnt i'r hyn y gallwch chi ddibynnu ar y ddwy law.

Yn yr Erthygl hon

Os ydych chi'n paratoi i fynd am dro i fyny'r dramwyfa neu prin eich bod chi wedi gadael yr holl lofnodion angenrheidiol i wario beth bynnag sy'n weddill o'ch bodolaeth gyda'ch hanner arall, er gwaethaf popeth mae gennych chi haelioni i ddod.Fel y bydd unrhyw unigolyn cynhyrfus yn rhoi gwybod i chi, ni waeth a yw wedi bod yn briod am gyfnod hir o hanner cant, mae yna bethau sicr yn digwydd gyda phob cwpl yn y prif fisoedd, ymhell ar ôl i chi anghofio pwy gafodd y fâs ofnadwy honno i chi. ar hyn o bryd mae angen eistedd yn eich parlwr ar y cyfle i chi ddod i ymweld.

Mae'r flwyddyn gyntaf o briodas yn syfrdanol o hanfodol ar gyfer eich llawenydd yn y dyfodol.

Fe'i gelwir yn flwyddyn bond wlyb, oherwydd dyma pryd mae'r ddau unigolyn o gwpl yn gwneud synnwyr o sut i fyw fel cynorthwywyr heb oedi, heb dueddiadau anffodus cynyddol a allai eu dal yn ddiweddarach.

Mae’n gyfle i adeiladu enghreifftiau a dulliau gwych o fod fel un a ddylai fynd ymlaen ar gyfer beth bynnag sy’n weddill o’ch priodas.

Cyfateb bob amser! Am ba bynnag gyfnod o amser y mae'r ddau ohonoch wedi bod yn agored am bethau ac y byddwch yn cydweithredu trwy gyferbyniadau, byddwch yn iawn.

Mae'n amser llawn egni ac ni ddylai fod yn annymunol.

Dyma ychydig o bethau i'w gwneud a pheth na ddylech fod yn ofalus yn eu cylch a chael un hyfryd :

Yr un cyntaf a llawer mwy i ddod -

1. Rhowch ofod ac undod i'ch gilydd

Gwnewch le lle mae gwir angen i chi'ch dau frawd brawdoli.

Nid oes byth angen eich cartref i deimlo fel swyddfa neu dafarn y mae'r ddau ohonoch yn mynd drwyddi. Prynwch ganhwyllau persawrus a gorchuddion cain gan y sachau ar gyfer ffurfio cartref siriol a chyfforddus.

Dim ond un o bob diwrnod od fydd yn berffaith, neu hyd yn oed yn wych, a rhaid i hynny fod yn iawn. Mae trafodaeth am y namau a'r poendod yn canolbwyntio. Ceisiwch beidio â tharo eich hunain.

Mae'r aphorism cyfarwydd yn dweud bod priodas yn ras pellter hir, nid llinell doriad.

Ar ben hynny, bydd rhai dyddiau'n teimlo fel cwrs ataliol lle bydd angen i chi gludo'ch cymar i fyny mynydd a thrwy bwll o fwd. Mae pennu a oes gennych chi briodas gadarn neu os nad oes amheuaeth yn ei chylch yn iawn yn ddulliau anhygoel o baratoi'ch hun ar gyfer siom.

Yn amlwg, gallwch chi ddelio â chi'ch hun, ond agwedd ddymunol o gael eich taro yw nad oes angen i chi ddioddef bywyd ar eich pen eich hun. Rhowch gyfle i'ch partner bywyd ddelio â chi bob hyn a hyn.

2. Byddwch anturus

Mae'r felan ar ôl priodas yn hollol gyffredin.

Wedi holl angerdd y briodas, mae'n arferol i chi deimlo dunk yn eich cyflwr meddwl. Ac eto, sut allech chi gadw'r brwdfrydedd hwnnw mewn priodas?

Parhewch i gael ymrwymiadau gyda'ch partner oes.

Dydw i ddim yn trafod rhyfeddod yn yr ystafell yn unig (er gwaethaf y ffaith y byddai hynny'n ddechrau gweddus). Gallwch chi gael effaith debyg trwy brofi math arall o goginio gyda'ch gilydd neu fynd ar y daith wefr mewn cynulleidfa digwyddiad.

Daliwch ati i gael gafael ar bethau newydd, eu datblygu a rhoi cynnig ar bethau newydd gyda'ch gilydd.

3. Gwnewch eich fferyllydd eich hun

Y peth mwyaf hanfodol fel aderyn cariad am barhau (gwirioneddol galed) y flwyddyn gyntaf o briodas, yw nad yw eich priodas mewn unrhyw ffordd yn debyg i eraill.

Efallai na fydd yr hyn sy'n gweithio i berson arall yn gweithio i chi.

Derbyniwch rybudd o anogaeth a dirnadaeth eich anwyliaid a'ch ymddiriedaeth - ar y pwynt hwnnw adeiladwch eich ffordd eich hun.

Rydych chi'n atebol am eich rhai eich hun yn siriol byth wedyn.

4. Byddwch yno i'ch gilydd

Rydych chi'n dianc o'r berthynas yr hyn rydych chi'n ei roi ynddi.

Os byddwch chi'n ei ddiystyru ar gyfer eich ffôn / cyfrifiadur personol yn gyson, bydd yn darganfod sut i ymgysylltu ei hun heboch chi, a chyn bo hir byddwch chi'n gwahanu fel y bo'r angen.

Os byddwch chi'n ei anfon i drysori nodiadau neu gopïo negeseuon o bryd i'w gilydd, mae'n debyg y byddwch chi'n darganfod eich bod chi'n gwella fel cwpl.

O bryd i'w gilydd, gwnewch rywbeth y mae'n ei drysori / nad ydych yn ei wneud heb rwgnach. Ar y hap a damwain ei fod yn ddyn gweddus bydd yn dod ymlaen ac yn dechrau gwneud yr un peth. Wedi dweud hynny, peidiwch â gwneud pethau i gael rhywbeth yn ôl.

Gwnewch bethau iddo ers i chi ei addoli.

5. Gweithio fel tîm

Er ei bod yn ymddangos bod rhwymedigaethau cwpl fel arfer yn weddillion o'r dyddiau a fu, yn y pen draw byddwch yn derbyn swydd a swydd y tu mewn i'ch priodas yn fuan ar ôl y briodas, ni waeth ai dyna'r person sy'n rhoi'r tâl uned teulu hanfodol neu'r person sy'n yn goruchwylio pethau o gwmpas y tŷ.

Er enghraifft - talu biliau, dillad, glanhau, ac ati. Ar y llinellau hyn, mae'n syml i un ohonoch chi bob amser deimlo eich bod chi'n gwneud popeth heb fawr ddim cymorth.

Ceisiwch beidio â gadael i hyn ddigwydd! Nid yw eich cymar yn erlidiwr meddwl, ac os na fyddwch angen help, gofynnwch amdano. Fe aethoch chi i mewn i'ch priodas fel grŵp, a dyna mewn gwirionedd y dylech chi fod.

Beth bynnag am unrhyw beth arall, cofiwch fod cael eich taro yn awgrymu bod gennych chi ar hyn o bryd rywun i aros yn agos ato, trwy achlysuron mawr ac ofnadwy, am beth bynnag sy'n weddill o'ch bywyd.

Efallai nad yw blwyddyn gyntaf y briodas yn syml yn gyffredinol, ond yn hytrach dylai fod yn hwyl ac yn llawn chwerthin, dyletswydd a chariad.

Ranna ’: