5 Peth i'w Gwneud Os Ydych Chi Wedi'ch Drysu Mewn Perthynas

Menyw Ifanc Ddryslyd Yn Gwisgo Siwmper Glyd Yn Crychu Ysgwyddau Ac Ystumio Gyda Palmwydd Agored, Yn Teimlo

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi'n teimlo'n ddryslyd am eich perthynas yn ddiweddar?

Gall dryswch mewn perthynas fod yn rhwystredig. Efallai nad ydych chi'n siŵr ai'r person rydych chi'n ei garu yw'r un, neu efallai eich bod chi'n ansicr o ble rydych chi'n sefyll gyda'r person rydych chi wedi mynd i ginio gydag ychydig o weithiau.

Beth bynnag yw eich senario, os ydych chi'n teimlo'n ansicr am eich perthynas, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i fynd i'r afael â'ch pryderon.

Pa fath o gariad ydych chi'n edrych amdano?

Os ydych chi wedi bod yn delio â dryswch parhaus ynghylch perthnasoedd, efallai nad ydych chi wedi cymryd yr amser i werthuso pa fath o gariad rydych chi'n edrych amdano.

Os ydych chi'n ceisio ymrwymiad parhaol, efallai eich bod chi'n paru â phobl sydd â diddordeb mewn yn unig perthynas achlysurol .

Os yw hyn yn wir, efallai eich bod chi'n teimlo'n ddryslyd mewn perthynas dim ond oherwydd eich bod mewn lle gwahanol i'r bobl rydych chi'n eu caru.

Ar y llaw arall, fe allech chi hefyd fod yn rhuthro i berthynas. Os ydych mor barod i ddod o hyd cariad parhaol ac ymrwymiad eich bod yn ceisio gorfodi perthnasoedd, gallai hyn eich gadael yn setlo ar gyfer y partner anghywir ac yn teimlo'n ddryslyd am eich perthynas.

Os ydych yn chwilio am ymrwymiad parhaol, mae'n bwysig bod yn amyneddgar a chydnabod y gall y broses gymryd peth amser.

Efallai y byddwch chi'n teimlo rhai teimladau croes mewn perthnasoedd, ond mae hyn yn rhan o archwilio pwy ydych chi a beth rydych chi ei eisiau gan bartner.

Peth pwysig arall i'w ystyried yw a ydych chi'n chwilio am gariad ar ffurf cyfeillgarwch. Mae'n gwbl bosibl profi cariad platonig at ffrindiau.

Os mai dyma'r math o gariad rydych chi ar ei ôl, efallai eich bod chi'n edrych i dreulio cyfran sylweddol o'ch amser rhydd gyda'ch gilydd ond heb unrhyw ddiddordeb rhywiol neu ramantus yn y person hwn. Weithiau, efallai y byddwch chi'n drysu cariad platonig am gariad rhamantus, a all arwain at deimladau cymysg.

Efallai eich bod yn fodlon â dim ond profi cariad platonig ar ffurf cyfeillgarwch agos.

Ai cariad ydyw, neu ai dryswch ydyw?

Cweryl Rhwng Dau O Bobl Ifanc Yn Y Parc

Weithiau, hyd yn oed os ydych chi'n glir ynghylch pa fath o berthynas rydych chi ei eisiau, efallai y byddwch chi'n dal i deimlo'r dryswch. Ar adegau, efallai na fyddwch chi'n gallu dweud a ydych chi'n profi cariad neu ddim ond anhrefn.

Dyma rai pethau i'w gwerthuso i benderfynu a ydych mewn cariad neu ddim ond wedi drysu mewn perthynas.

  • Ydych chi'n teimlo'n agos at y person hwn?

Os oes gennych chi emosiynau cymysg yn eich perthynas, aseswch pa mor agos rydych chi'n teimlo at y person hwn.

Os ydych chi'n datblygu cariad at y person hwn neu mewn cariad, dylech chi deimlo ymdeimlad o agosrwydd dwfn ato, lle rydych chi am rannu'ch meddyliau a'ch teimladau gyda nhw.

Efallai y bydd eich teimladau yn amrywio, ond yn gyffredinol, os ydych mewn cariad, bydd eich teimladau o agosrwydd a chysylltiad yn sefydlog dros amser.

  • A oes gennych chi deimladau cadarnhaol iawn ynghylch pwy yw'r person hwn?

Gyda chyfeillgarwch, efallai y byddwn yn edmygu rhinweddau cadarnhaol rhywun, ond gyda chariad, mae'n llawer dyfnach, ac rydych chi'n teimlo'n bositif am holl nodweddion y person hwn.

Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n dod i deimlo'n gyfareddol â hynodion a nodweddion personoliaeth unigryw eich partner. Os ydych chi'n teimlo'n enamored braidd, mae'n debyg mai cariad yw hwn.

Ar y llaw arall, os nad ydych chi'n teimlo synnwyr dwfn o hudoliaeth i'ch partner, efallai eich bod chi'n profi dryswch, ac efallai nad yw hwn yn berson sy'n iawn i chi.

  • A oes gennych chi bethau yn gyffredin â'r person hwn?

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n teimlo'n ddryslyd am gariad, mae'n bryd dadansoddi a oes gennych chi unrhyw beth yn gyffredin â'r person rydych chi'n ei garu. Yn wir, efallai y bydd gan bobl mewn perthnasoedd iach ddiddordebau gwahanol, ond yn gyffredinol dylai eich gwerthoedd fod yn debyg.

Efallai bod gennych chi rai anghytundebau, ond os ydych chi'n anghytuno ar bopeth, efallai na fydd cariad yn bosibl. Dylai fod gennych chi nodau tebyg hefyd o ran plant a phriodas.

Os ydych chi'n teimlo'n ddryslyd mewn perthynas, efallai mai'r rheswm am hyn yw nad oes gennych chi a'ch partner unrhyw beth yn gyffredin.

5 arwydd syfrdanol eich bod mewn perthynas ddryslyd

Hyd yn oed os ydych chi eisiau perthynas i weithio, efallai eich bod mewn perthynas ddryslyd. Dyma bum arwydd allweddol:

1. Byddwch yn treulio cryn dipyn o amser yn gorddadansoddi

Os ydych mewn perthynas ddryslyd, efallai eich bod yn ansicr ynghylch sut mae’ch partner yn teimlo, a all achosi i chi brofi pryder a chwestiynu’r berthynas.

Efallai y byddwch chi'n treulio oriau'n cnoi cil dros weithredoedd ac ymddygiad eich partner, ac efallai y byddwch chi'n ailchwarae sgyrsiau yn eich pen dro ar ôl tro, gan geisio penderfynu a oes gan eich partner ddiddordeb mawr ynoch chi.

2. Rydych chi'n teimlo na allwch chi fod yn chi'ch hun

Os ydych chi'n teimlo'n bryderus ynghylch sut rydych chi'n ymddwyn o amgylch eich partner, gallai hyn fod yn arwydd o ddryswch mewn perthynas.

Efallai eich bod yn pryderu na fydd eich partner yn eich derbyn am bwy ydych chi, felly rydych chi'n dechrau cuddio agweddau ohonoch chi'ch hun.

Yn y pen draw, dylech deimlo'n gyfforddus yn gadael eich gwyliadwriaeth i lawr a mynegi'ch hun yn rhydd gyda'ch partner.

3. Rydych chi'n teimlo nad ydych chi'n mwynhau amser gyda'ch gilydd

Os ydych chi'n ofni amser gyda'ch partner neu'n teimlo nad ydych chi'n cael hwyl gyda'ch gilydd, efallai eich bod chi mewn perthynas ddryslyd.

Dylai amser a dreulir gyda rhywun yr ydych yn ei garu fod yn bleserus, ac ni ddylech deimlo eich bod yn ceisio gorfodi eich hun i gael amser da.

Os nad ydych chi'n mwynhau amser gyda'r person rydych chi'n ei garu, efallai nad ydych chi'n gydnaws, neu nad oes gennych chi ddigon o ddiddordebau cyffredin, sydd ddim yn arwydd da mewn perthynas.

Efallai y byddwch hefyd yn teimlo eich bod yn ei ffugio gyda'ch partner os nad ydych yn mwynhau amser gyda'ch gilydd, ac mae hyn yn wir yn dangos eich bod wedi drysu ynghylch eich perthynas.

4. Mae eich perthynas yn canolbwyntio ar ddrama

Weithiau mae'r atyniad mewn perthynas yn gwbl seiliedig ar gyffro, a gall drama gadw pethau'n gyffrous.

Efallai bod gan eich partner ddrama gyda chariad yn y gorffennol ac yn dod atoch chi fel cynghorydd a ffynhonnell cefnogaeth. Neu, efallai eich bod yn delio â sefyllfa hynod bersonol, a bod eich partner yn ffynhonnell cymorth.

Beth bynnag yw'r achos, os yw'ch perthynas yn ffynnu ar ddrama, efallai y byddwch chi wedi drysu am eich perthynas oherwydd nid yw'n ymwneud â chariad ond am y cysylltiad cilyddol rydych chi wedi'i adeiladu trwy'r gwrthdaro.

Mae'n rhaid i ti edrych am yr arwyddion amlwg i'ch helpu i benderfynu a ydych mewn perthynas iach neu afiach. Dim ond ar ôl dadansoddiad cywir y byddech chi'n gallu dod i gasgliad y gellir ei gyfiawnhau.

5. Rydych chi'n teimlo bod rhaid i chi drwsio'ch partner

Arwydd arall o deimlo'n ddryslyd am gariad yw os ydych chi'n argyhoeddedig bod angen i chi drwsio'ch partner neu eu hachub. Efallai eich partner yn isel ei ysbryd neu ddelio â sefyllfa bersonol ofnadwy.

Tybiwch eich bod chi'n neidio i mewn i feithrin eich partner trwy'r sefyllfa. Yn yr achos hwnnw, efallai eich bod mewn gwirionedd yn cyflawni angen plentyndod i amddiffyn rhywun arall yn eich bywyd yn lle mewn gwirionedd yn profi cariad at eich partner.

Os yw'ch perthynas wedi troi o'ch cwmpas, gan helpu'ch partner i ddatrys rhai amgylchiadau anffodus, efallai y bydd yn rhaid i chi ddelio ag emosiynau cymysg yn eich perthynas.

5 Pethau i’w gwneud os ydych chi’n teimlo’n ddryslyd mewn perthynas

Ddim yn siŵr. Dyn Busnes Oedolyn Ifanc Yn Amau. Ergyd Stiwdio

Os ydych wedi derbyn eich bod wedi drysu ynghylch eich perthynas, mae camau y gallwch eu cymryd i unioni'r sefyllfa.

Gall y pum awgrym canlynol helpu i benderfynu sut i ddelio ag emosiynau cymysg am eich partner:

1. Rhowch amser i bethau

Fel maen nhw'n dweud, mae Amser yn iacháu pob clwyf. Os ydych mewn perthynas gymharol newydd ac yn profi emosiynau cymysg, gall hyn fod yn normal.

Efallai mai dim ond mwy o amser sydd ei angen arnoch i ddod i adnabod eich person arall arwyddocaol a phenderfynu a oes gennych chi wir gysylltiad yn ogystal â diddordebau a gwerthoedd yn gyffredin. Os oes gennych chi ddryswch mewn perthynas nawr, rhowch ychydig fisoedd i bethau setlo.

Os byddwch chi'n dal i ddarganfod na allwch chi fod yn chi'ch hun o gwmpas eich partner neu nad oes gennych chi unrhyw beth yn gyffredin, efallai ei bod hi'n bryd symud ymlaen.

2. Siaradwch â'ch person arwyddocaol arall

Os ydych chi'n teimlo'n ddryslyd mewn perthynas, mae'n bosib y bydd gan eich partner yr un emosiynau cymysg. Eisteddwch i lawr a siarad.

Gallai fod yn gamddealltwriaeth syml, a gall mynd ar yr un dudalen eich helpu i ddelio â theimladau cymysg.

Weithiau, gallwch chi hyd yn oed ddatrys dryswch trwy gymryd yr amser i siarad a chael dealltwriaeth o feddyliau, dymuniadau ac anghenion eich gilydd.

3. Cynnal eich diddordebau a'ch cyfeillgarwch eich hun

Os ydych chi'n teimlo'n ddryslyd am eich perthynas, efallai eich bod chi'n ansicr a yw'r person hwn yn cyd-fynd â'ch ffordd o fyw neu'n rhannu unrhyw rai o'ch diddordebau.

Yn hytrach na chanolbwyntio'n llwyr ar eich perthynas, sicrhewch eich bod yn cymryd amser i feithrin eich cyfeillgarwch a dilyn eich diddordebau eich hun. Gall hyn eich helpu i ddarganfod a allwch chi o hyd cynnal eich hunaniaeth eich hun o fewn y berthynas hon.

Os bydd eich partner yn ymuno â chi mewn rhai o'ch gweithgareddau, efallai y byddwch hyd yn oed yn dysgu bod gennych chi fwy yn gyffredin nag a sylweddoloch.

Ar y llaw arall, os gwelwch nad yw eich partner yn cefnogi eich diddordebau, efallai nad dyma’r berthynas i chi.

4. Gwerthuswch a yw eich perthynas yn un iach

Os ydych chi wedi drysu mewn perthynas, gallai eich emosiynau cymysg fod o ganlyniad i'r ffaith bod y berthynas yn afiach. Oedwch i werthuso a yw hyn yn wir.

Mewn perthynas iach, dylech chi a'ch partner allu cyfathrebu'n agored a bod yn barchus o'ch gilydd.

Os ydych chi'n ofni rhannu'ch teimladau gyda'ch partner, neu os yw sgyrsiau anodd yn arwain at alw enwau a sylwadau diraddiol gan eich partner, nid yw'r berthynas yn un iach. Ac mae hyn yn dangos ei bod yn bryd symud ymlaen.

5. Cydnabod y gall eich teimladau fod yn normal

Gall cariad fod yn ddryslyd, p'un a ydych chi'n ansicr o ble mae'ch perthynas yn mynd, neu os oes gennych chi bryderon efallai nad yw eich partner yn ffrind perffaith i chi. Os ydych chi'n profi dryswch yn eich perthynas, rhowch ychydig o ras i chi'ch hun.

Efallai eich bod chi'n profi'r teimladau normal a all ddod weithiau gyda pherthnasoedd rhamantus.

Os ydych chi wedi cymryd y pedwar cam blaenorol ac yn sylweddoli bod eich perthynas yn un iach a diddordebau yn gyffredin â'ch partner, efallai ei bod hi'n bryd ymlacio a mwynhau'r broses.

Efallai mai dim ond canlyniad gorfeddwl yw eich dryswch, a'ch bod yn gwneud eich emosiynau cymysg yn fargen fwy nag ydyn nhw mewn gwirionedd. Gall cariad roi boddhad, felly cymerwch amser i'w brofi heb y pryder.

Tecawe

Mae rhywfaint o ddryswch ynghylch perthnasoedd yn normal. Efallai eich bod yn chwilio am gariad platonig ar ffurf cyfeillgarwch agos, ond rydych chi wedi bod yn pwyso ar eich hun i ddod o hyd i ramant.

Neu, efallai, eich bod chi'n canolbwyntio cymaint ar ddod o hyd i wir gariad fel eich bod chi'n rhuthro i berthnasoedd ac yn obsesiwn dros bob manylyn o'r berthynas. Gall y naill neu'r llall o'r senarios hyn arwain at ddryswch mewn perthnasoedd.

Beth bynnag yw eich sefyllfa, os ydych chi'n delio â theimladau cymysg, rhowch ychydig o ras i chi'ch hun.

Cymerwch amser i oedi a gwerthuso'r sefyllfa a mwynhewch y broses gymaint â phosib.

Os ydych chi'n parhau i brofi dryswch am eich perthynas, eisteddwch i lawr a chael sgwrs gyda'ch partner, a chymerwch amser i werthuso'r berthynas.

Ydy hwn yn rhywun y gallwch chi weld eich hun yn tyfu gyda goramser? Oes gennych chi bethau yn gyffredin? Ydych chi'n edrych ymlaen at dreulio amser gyda'r person hwn?

Os mai ‘ydw’ yw’r atebion i’r cwestiynau hyn, yna efallai eich bod chi’n profi dryswch arferol am eich perthynas, a bydd pethau’n gwella gydag amser.

Hyd yn oed os yw eich teimladau cymysg yn eich arwain i benderfynu nad yw eich perthynas bresennol yn iawn i chi, nid yw hyn yn golygu na fyddwch byth yn dod o hyd i wir gariad. Rhan o benderfynu beth rydych chi ei eisiau o berthynas yw archwilio perthnasoedd amrywiol, fel y gallwch chi ddysgu beth rydych chi'n ei wneud a'r hyn nad ydych chi'n ei hoffi.

Cymerwch amser i fwynhau dyddio heb deimlo pwysau i ddod o hyd i'r berthynas berffaith ar unwaith.

Gall teimladau cymysg fod yn ddryswch arferol mewn perthynas, neu gallant fod yn arwydd ei bod yn bryd symud ymlaen.

Y naill ffordd neu'r llall, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n rhoi gormod o bwysau arnoch chi'ch hun i gael y berthynas berffaith. Os ydych chi'n ceisio cariad rhamantus, fe ddaw'r math cywir o gariad atoch chi, cyn belled nad ydych chi'n ei orfodi.

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: